اعضای هیات تحریریه

 

اعضای هیات تحریریه

دکتر رحیم سرور

استاد جغرافیا استاد جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیات تهران.

geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
sarvarh83gmail.com
-


 استاد  جغرافیا