اعضای هیات تحریریه

سلام:

 به دلیل رعایت  نکردن فرمت فصلنامه هیات تحریریه از پذیرفتن  بررسی مقاله شما امتناع وررزید

مدیر مسئول

دکتر حیدر لطفی

دانشیار جغرافیای سیاسی وبرنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشیار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
heidare.lotfiatgmail.com
09121004769

سردبیر

دکتر مجید ولی شریعت پناهی

جغرافیای انسانی واقتصادی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
majidshareeatpanhiatyahoo.com
09123801520

مدیر داخلی

دکتر مجیدکریم پور ریحان

آمایش،کاربری اراضی،بیابان،توریسم دانشیار آمایش،کاربری اراضی،بیابان،توریسم دانشگاه تهران

geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
mrihanatut.ac.ir
09122453987

اعضای هیات تحریریه

دکترصدیقه لطفی

جغرافیا وبرنامه ریزی شهری استاد دانشگاه مازندران

geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
s.lotfiatumz.ac.ir
09112122854

دکتر حسن مطیعی لنگردوی

جغرافیا وبرنامه ریزی روستای استاد دانشگاه تهران

geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
shmotieelatyahoo.com
09127148704

دکتر محمد اخباری

جغرافیای سیاسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
j_rahmani.maneshatyahoo.com
09121256215

دکتر محمدحسن ضیا توانا

جغر افیای انسانی استاد دانشگاه شهید بهشتی

geography.journals.iau-garmsar.ac.i
zeuatvanaatgmail.com
09122012628

دکتر احمد پور احمد

جغرافیا ی انسانی استاددانشگاه تهران

geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
garakanloatgmail.com
09122123920

دکتر حسن لشکری

جغرافیای طبیعی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
lashkariatgmail.com
09123273715

دکتر حیدر لطفی

دانشیار جغرافیای سیاسی وبرنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
heidare.lotfiatgmail.com
09351064810

دکتر مجید شمس

جغرافیا ی برنامه ریزی وشهری استاد دانشگاه آزاد اسلامی

geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
garmsarmajalehatgmail.com
09181504074

دکترعزت اله عزتی

جغرافیای سیاسی دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران.

geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
mrihanatut.ac.ir
09121018893

مدیر اجرایی

مهرداد کنشلو

مدیر اجرایی

geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
garmsarmajalehatgmail.com