اعضای هیات تحریریه

 

مدیر مسئول

دکتر حیدر لطفی

دانشیار جغرافیای سیاسی وگردشگری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشیار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
heidare.lotfiatgmail.com

سردبیر

دکتر مجید ولی شریعت پناهی

دانشیارجغرافیای روستایی وانسانی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی مجتمع یادگارامام (ره) شهرری

geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
majidshareeatpanhiatyahoo.com
09123801520

مدیر داخلی

دکتر مجیدکریم پور ریحان

آمایش،کاربری اراضی،بیابان،توریسم دانشیار آمایش،کاربری اراضی،بیابان،توریسم دانشگاه تهران

geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
mrihanatut.ac.ir
09122453987

اعضای هیات تحریریه

دکترصدیقه لطفی

جغرافیا وبرنامه ریزی شهری استاد دانشگاه مازندران

geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
s.lotfiatumz.ac.ir
09112122854

دکتر حسن مطیعی لنگردوی

جغرافیا وبرنامه ریزی روستای استاد دانشگاه تهران

geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
shmotieelatyahoo.com
09127148704

دکتر محمد اخباری

جغرافیای سیاسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
j_rahmani.maneshatyahoo.com
09121256215

دکتر محمدحسن ضیا توانا

جغر افیای انسانی استاد دانشگاه شهید بهشتی

geography.journals.iau-garmsar.ac.i
zeuatvanaatgmail.com
09122012628

دکتر احمد پور احمد

جغرافیا ی انسانی استاددانشگاه تهران

geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
garakanloatgmail.com
09122123920

دکتر حسن لشکری

جغرافیای طبیعی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
lashkariatgmail.com
09123273715

دکتر حیدر لطفی

دانشیار جغرافیای سیاسی وگردشگری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
heidare.lotfiatgmail.com
09351064810

دکتر مجید شمس

جغرافیا ی برنامه ریزی وشهری استاد دانشگاه آزاد اسلامی

geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
garmsarmajalehatgmail.com
09181504074

دکترعزت اله عزتی

جغرافیای سیاسی دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران.

geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
mrihanatut.ac.ir
09121018893

دکتر رحیم سرور

استاد جغرافیا استاد جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیات تهران.

geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
sarvarh83atgmail.com
09125311542


 استاد  جغرافیا

مدیر اجرایی

....

--- اجرایی فصلنامه

geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
garmsarmajalehatgmail.com
-


اجرایی