اعضای هیات تحریریه

 

مدیر مسئول

سعید کامیابی

جغرافیای طبیعی دانشیار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

www.semnaniau.ac.ir/fa/profile-techer/329
saeidkamyabigmail.com
0000-0002-7307-9421

سردبیر

دکتر مجید ولی شریعت پناهی

دانشیارجغرافیای روستایی وانسانی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی مجتمع یادگارامام (ره) شهرری

geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
majidshareeatpanhiyahoo.com
-

مدیر داخلی

دکتر مجیدکریم پور ریحان

آمایش،کاربری اراضی،بیابان،توریسم دانشیار آمایش،کاربری اراضی،بیابان،توریسم دانشگاه تهران

geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
mrihanut.ac.ir
-

اعضای هیات تحریریه

دکترصدیقه لطفی

جغرافیا وبرنامه ریزی شهری استاد دانشگاه مازندران

geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
s.lotfiumz.ac.ir
-

دکتر حسن مطیعی لنگردوی

جغرافیا وبرنامه ریزی روستای استاد دانشگاه تهران

geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
shmotieelyahoo.com
-

دکتر محمد اخباری

جغرافیای سیاسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
j_rahmani.maneshyahoo.com
-

دکتر محمدحسن ضیا توانا

جغر افیای انسانی استاد دانشگاه شهید بهشتی

geography.journals.iau-garmsar.ac.i
zeuatvanagmail.com
-

دکتر احمد پور احمد

جغرافیا ی انسانی استاددانشگاه تهران

geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
garakanlogmail.com
-

دکتر حسن لشکری

جغرافیای طبیعی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
lashkarigmail.com
-

دکتر حیدر لطفی

دانشیار جغرافیای سیاسی وگردشگری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
heidare.lotfigmail.com
-

دکتر مجید شمس

جغرافیا ی برنامه ریزی وشهری استاد دانشگاه آزاد اسلامی

geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
garmsarmajalehgmail.com
-

دکترعزت اله عزتی

جغرافیای سیاسی دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران.

geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
mrihanut.ac.ir
-