تماس با ما

آدرس: استان سمنان :   شهرستان گرمسار،  میدان شهدای سوسنگرد ، خیابان  دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، ساختمان پژوهش ، طبقه سوم  ،        کدپستی:3581631167       ،     دفتر فصلنامه           *ارتباط با دفتر فصلنامه کد:023-34205009  الی12 -221    *وب سایت مجله   :    http://geography.journals.iau-garmsar.ac.ir                                                     *  روز های حضور : شنبه تا چهارشنبه 8-13/30
  * وب سایت رسمی دانشگاه:        www.iau-Garmsar.ac.ir   
      
 
 
  
 
 

CAPTCHA Image