تماس با ما

آدرس:  استان سمنان :   شهرستان گرمسار-  میدان شهدای سوسنگرد -خیابان  دانشجو - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار- ساختمان پژوهش  طبقه سوم         کد پستی:3581631167       -       دفتر فصلنامه                                                                                       ارتباط بادفتر فصلنامه  :                                    

- تلفن مستقیم دفتر فصلنامه : 34205009 - تلفن دانشگاه:12-34205009 -                                                                                                                                                                                                      -وب سایت مجله   :                                        http://geography.journals.iau-garmsar.ac.ir                                                 

 

    - وب سایت رسمی دانشگاه:                                               www.iau-Garmsar.ac.ir         

 

 

 

 


CAPTCHA Image