راهنمای نویسندگان

 

راهنمای نگارش و شرایط پذیرش مقاله:
  *جهت استعلام گواهی مقاله با آدرسgarmsarmajaleh@gmail.comمکاتبه نمایید .
*لطفا ولطفا فیش داوری وچاپ در وب سایت بار گذاری نمایید.
 * نویسنده محترم: لطفا از ارسال همزمان دومقاله خودداری نمایید.
 
  ***فرم تعارض منافع و فرم تعهدنامه به همراه  فیش داوری هم زمان در وب سایت بارگذاری  گردد.
 
    *پرداخت هزینه داوری الزامیست.
  
 
 
* لطفا مشخصات  کامل خود( اسم مقاله ،کدمقاله،، تلفن همراه)را روی فیش واریزی اعلام نمایید.
 
 

 براساس دستور العمل  اجرایی حمایت نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی( 62815  / 10- 98/10/04 ) و پس از تایید سردبیر ، بایت داوری هرپیش نویس  مقاله مبلغ1/500/000 ریال وپس از تایید نهاِیی، مبلغ3/500/000ریال دیگر اخذ خواهد شد. قابل ذکر است براساس بخشنامه ودر صورتی که مقاله پس از داوری مردود اعلام شود مبلغ1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نیست.

شماره حساب اختصاص یافته0105664183006 می باشد  ( بانک ملی دانشگاه )وضروری است هر گونه واریزصرفاً  پس از تایید مجله صورت  گیرد.
 1.- مقالات باید در صفحاتA4 یک رو با فاصله تقریبی میان سطور 1 سانتی متر قلم نازنین نازک و اندازه فونت 13(برای مقالات لاتین با قلم تایمز 12)  تحت نرم افزار word2003--2007 ، حروفچینی شده و از طریق وب سایت فصلنامه  ارسال شوند.           ( تعداد صفحات  مقاله بین 20تا 25 صفحه  )                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2.  صفحه ی اول باید شامل: نام، عنوان مقاله، نشانی کامل و شماره تلفن نویسنده (ها) و منابع مالی تحقیق (در صورت لزوم) باشد.مشخصات نویسنده یا نویسندگان (نام و نام‌ خانوادگی، مرتبه علمی، نام دانشگاه یا مؤسسه محل اشتغال، نشانی، تلفن و دورنگار) در صفحه جداگانه ذکر شود.
3. ارسال چکیده انگلیسی (حداکثر 8-12 سطر)، در صفحه‌ای جداگانه، شامل عنوان مقاله، نام نویسنده/ نویسندگان، مؤسسه/ مؤسسات متبوع و رتبه علمی آنان الزامی است.

4.  متن مقاله باید به ترتیب شامل: ، چکیده ، 4 تا 7 کلمه ی کلیدی در مورد زمینه ی تحقیق، مقدمه، روش بررسی،شکلها و نمودارها، نتایج و بحث، و نتیجه گیری،  خلاصه ی انگلیسی و فهرست منابع باشد
5. جدول ها به تعداد محدود با شماره و عنوان در بالا و توضیحات و منبع جدول در زیر آن در متن آورده شود
6. نمودارها و اشکال به تعداد محدود با شماره و عنوان و توضیحات و منبع در زیر آن در متن آورده شود.
7. خلاصه ی انگلیسی باید بر روی یک صفحه ی جداگانه، به تریب شامل عنوان مقاله، نام نویسنده (ها) نشانی کامل (به صورت زیر نویس) ، متن، و 4 تا 7 کلمه کلیدی باشد.

8. منابعی باید در پایان مقاله در قسمت «منابع و مآخذ» ذکر شود که در متن نیز مورد استفاده قرار گرفته باشد.
 
9. منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله به شرح زیر آورده شود:( به لاتین باشد)
   
Pottine,M.,casentini,B.,Fazi,S.,giovanardi,F.2007.A revisiation of TRIX for tropic status assessment in the European Water Framework Directive application.Journal of Environmental Pollution,24(3):413-426.
-   مقالات: نام خانوادگی و نام نگارنده، تاریخ انتشار مقاله، عنوان مقاله، عنوان اختصاری یا کامل مجله، شماره ی مجله و شماره ی اولین و آخرین صفحه­ ی مقاله خواهد آمد.
-   همایش ها و کنفرانس ها: نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده اول ............ ، نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده آخر.سال برگزاری.عنوان مقاله.نام همایش، محل برگزاری، روز،ماه.شماره صفحات.
مثال:
ثقفی،م.،شریفی،م.،هلجی اسدی،م.1384.بررسی پتانسیل باد در استان قزوین برای احداث نیروگاه برق بادی.پنجمین همایش ملی انرژی،تهران،17-16 شهریور.658-637.
-    پایان نامه: نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده اول ........... . سال انتشار.عنوان پایان نامه.مقطع و رشته تحصیلی،نام دانشگاه.تعداد کل صفحات.
مثال:
مشکیان،ع.1381.بررسی و ارزشیابی محیطی و بیولوژیکی میزان غلظت سرب در کارگران خدمات شهری در یکی از مناطق پر ترافیک شهر تهران.پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بهداشت حرفه ای، دانشگاه تربیت مدرس.253 صفحه.
 مثال:
ترکیان،ا.1380.مهندسی کنترل آلودگی هوا.چاپ اول.انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.157 صفحه.
Cheng,G.1984.Problems on Zonation of high altitude Permafrost.Second Edition.Oxford University Press.853P.
-   کتاب(ترجمه): نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده اول ............ ، نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده آخر.سال انتشار.عنوان کتاب.نام و نام خانوادگی مترجم.شماره چاپ.ناشر.صفحات کتاب.
 
- منابع الکترونیک: نام خانوادگی، ح. نگارش فصلنامه رعایت نمایید)
  قاله   باشد.----                            شماره حساب دانشگاه:0105664183006بانک ملی دانشگا
ه

.حرف اول نام نویسنده اول ............ .سال انتشار.عنوان مقاله.نام مجله.شماره جلد.نام سایت اینترنتی.
10. پذیرش مقاله مشروط به تأیید شورای نویسندگان است. مقاله نباید در هیچ‌یک از مجله‌های داخل یا خارج از کشور و یا در مجموعه‌مقاله‌های همایش‌ها چاپ شده باشد. نویسنده/ نویسندگان موظف‌اند در صورتی که مقاله آنان در جای دیگری چاپ و یا نامه پذیرش چاپ آن صادر شده است، موضوع را به اطلاع دفتر مجله برسانند.
11.فصلنامه فقط مقاله‌هایی را می‌پذیرد که به زبان فارسی بوده، در زمینه نظریه و نقد ادبی و حاصل پژوهش نویسنده/ نویسندگان باشد.12. .فصلنامه در ویراستاری ادبی مقاله، بدون تغییر محتوای آن ‌آزاد است. ضمناً از پذیرش مقالاتی که راهنمای ویرایشِ فصلنامه در آن‌ها رعایت نشده است، معذوریم. 

 

اصلاحات ساختاری  وفرمتی مقاله: 

 

1-تمام منابع  فارسی نیز باید به انگلیسی    نوشته شود ،هم در متن مقاله ودر آخر مقاله ،باید به  انگلیسی  تبدیل گردد.

 

 2-  جداول ،نمودارها، عکس ها ونقشه ها باید عنوان داشته باشد منبع آنها نیزبه انگلیسی نوشته شوند .اگر  خود نویسنده مقاله ،  آنها را تهیه  نموده است  باید به انگلیسی  نوشته شود (( منبع نگارنده)).

 

3-  تمام نقشه ها خوانا وگویا  باشند  حتما  باید راهنما  ومقیاس داشته باشندودرکادر  مناسب  قرار گیرند.

 

4-  منطقه مورد مطالعه بصورت جامع وکامل   معرفی شوند واز نقشه های کاربردی منطقه استفاده گردد ،  بعنوان مثال  اگر در خصوص شهر اصفهان   مقاله می باشد باید   نقشه ایران   نقشه استان  اصهفان← نقشه شهر اصفهان  آورده شود.

 

5- روش تحقیق دردل مقدمه آورده شود وجداگانه تیتر نداشته باشد.

 

6-  مقاله از حالت توصیف خارج شده وعلمی - پژوهشی باشد.

 

7- به دستاورد  پژوهشی مقاله اشاره شود وتولید علمی  آن کامل مطرح گردد.

 

8-  مقاله باید ، چکیده  انگلیسی داشته باشد ودر چکیده  انگلیسی  نیز نام  نویسندگان   وسمت  آنها آورده شود.

 

9-  نتیجه گیری ودستاورد علمی وپژوهشی بصورت کامل وجامع  مطرح شده وکاربرد  مقاله در برنامه  ریزی بیان گردد.   قطعا در چند صفحه  توصیح داده شود، وتیتر آخر مقاله ((  نتیجه گیری ودستاورد علمی و پژوهشی )) می باشد.

 

10-  داوری علمی مقاله باید توسط داوران انجام شود.

 

11-  فیش  داوری به حساب دانشگاه واریزگردد.

 

12  مقاله همانند  فرمت   فصلنامه تنظیم گردد.

 

13-   مقاله تکراری  نبوده   وبایستی  فرم تعهدنامه و فرم تعارض تکمیل  وارسال گردد.

 

14 -  مقاله ارسالی، تعهدی  برای فصلنامه ایجاد نمی کند  ومسئولین فصلنامه در  پذیرش یا عدم پذیرش مقاله ،اختیارتام دارند.

 

15  -  از هر منبعی  استفاده می شود ، نام منبع بصورت کامل قید گردد.

 

16 -  منابع  ومقالات بسیار علمی وپژوهشی   در سایت فصلنامه می باشد، که پژوهشگران گرامی می توانند بعنوان منبع استفاده کنند. ( از منبع سایت فصلنامه)

 

17-  نویسنده گرامی ، همراه مقاله ارسالی وبارگزاری  مقاله باید فیش داوری پیوست باشد.

 18- ایمیل نویسنده در انتهای چکیده فارسی ضروریست.

 

 

                                                                                                            

 

 

 

                                                                                                      دفتر   فصلنامه   نگر ش های  نودر جغرافیایی  انسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

       

 

 

 

 

                                                                                                       

                              

فصلنامه علمی- پژوهشی نگرش های نودر جغرافیای انسانی

 

                                                                                                       

 

نامه به سردبیر و تعهدنامه چاپ مقاله

 

 

 

 

 

اینجانب: (نام نویسنده مسئول)

 

نویسندة مسئول مقاله: (عنوان مقاله)

 

 

 

گواهی و تعهد می­نمایم که:

 

  • این مقاله قبلاً در هیچ نشریه­ای اعم از داخلی یا خارجی و یا همایش های داخلی و خارجی چاپ نشده است.
  • این مقاله صرفاً جهت بررسی و چاپ به فصلنامه  ارسال شده است و تا هنگام پایان بررسی و داوری مقاله و اعلام نظر نهایی فصلنامه، مقاله به مجله دیگری ارسال نخواهد شد.
  • در جریان اجرای این تحقیق و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخلاق حرفه­ای مرتبط با موضوع تحقیق از جمله رعایت حقوق آزمودنی­ها، سازمانها و نهادها و نیز مولفین و مصنفین رعایت شده است. 
  • این مقاله در نتیجه فعالیتهای تحقیقاتی اینجانب و همکارانی که به ترتیب در زیر قید می شوند، تهیه و تحریر شده است و حقوق کلیه افرادی که به نحوی در اجرای این تحقیق مشارکت و همکاری داشته­اند رعایت شده است.
  • چنان چه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و فصل نامه مجاز است با اینجانب مطابق با ضوابط و مقررات رفتار نموده و در این صورت هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.

 

 

 

نام و نام خانوادگی نویسنده اول                                              تاریخ                             امضاء

 

 

 

نام و نام خانوادگی نویسنده دوم                                              تاریخ                             امضاء

 

 

 

نام و نام خانوادگی نویسنده سوم                                             تاریخ                             امضاء

 

 

 

نام و نام خانوادگی نویسنده های بعدی                                    تاریخ                             امضاء

 

 

فرم تعارض منافع

فرم تعارض منافع، توافق نامه‏ای است که نویسنده (گان) یک مقاله اعلام می‏کنند که در رابطه با انتشار مقاله ارائه شده به طور کامل از اخلاق نشر، از جمله سرقت ادبی، سوء رفتار، جعل داده‏ها و یا ارسال و انتشار دوگانه، پرهیز نموده‏اند و منافعی تجاری در این راستا وجود ندارد و نویسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت ننموده‏اند. فرم تعارض منافع به خوانندگان اثر نشان می‏دهد که متن مقاله چگونه توسط نویسندگان تهیه و ارائه شده است. نویسنده مسئول از جانب سایر نویسندگان این فرم را امضا و تایید می‏‏نماید و اصالت محتوای آن را اعلام می‏‏نماید. نویسنده مسئول هم چنین اعلام می‏دارد که این اثر قبلا در جای دیگری منتشر نشده و همزمان به نشریه دیگری ارائه نگردیده است. همچنین کلیه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاویر و ... به ناشر محول گردیده است.

 

آدرس الکترونیکی:

نام نویسنده مسئول:

تلفن:

وابستگی سازمانی:

عنوان مقاله:

آیا نویسندگان یا موسسه مربوطه وجهی از یک شخص ثالث (دولتی، تجاری، بنیاد خصوصی و غیره) برای هر بخشی از مقاله ارائه شده (شامل کمک‏های مالی، نظارت بر داده‏ها، طراحی مطالعه، آماده‏سازی اثر، تجزیه و تحلیل آماری و ...) دریافت نموده است؟

بلی

خیر

 

آیا نویسندگان هرگونه اختراعی که در حال انجام، داوری و یا ثبت شده، مربوط به این اثر را در حال انجام دارند؟

 

بلی

خیر

 

آیا طرق دسترسی دیگری وجود دارد که خوانندگان بتوانند که اطلاعات اضافی اثر مذکور را از نویسندگان مقاله دریافت نمایند؟

بلی

خیر

 

آیا جنبه‏ای از این اثر مرتبط با حیوانات آزمایشی یا بیماری های خاص انسانی است که نیاز به اعلام و تایید اخلاق نشر باشد؟

بلی

خیر

 

نام نویسنده مسئول:                                                            تاریخ:                                                     امضا