راهنمای نویسندگان

 

  - ارسال تهعد نامه مقاله الزامیست

 

 

  ینویسنستفاده گردد فرمت  نگارش فصلنامه رعایت نمایید)

 

 مقاله  بصورت یک فایل کامل باشد.----                            شماره حساب دانشگاه:0105664183006بانک ملی دانشگا
ه

.

 اصلاحات  فرمتی و اولیه مقاله *** مهم

 1-    تمام منابع  پایان  مقاله    باید به انگلیسی(فنگلیش)  ،و همچنین در متن مقاله  اعداد وارجاعات انگلیسی شود.

 

2- تمام جداول ،نمودارها، عکس ها ونقشه ها باید عنوان و منبع داشته باشند  ومنبع بایدبه انگلیسی  لحاظ گردد.

 

3-      تمام نقشه ها خوانا وگویا و بامقیاس وراهنما  باشند.

 

4-     منطقه مورد مطالعه بصورت جامع وکامل همراه با نقشه های کاربردی معرفی  گردد.

 

5-      روش تحقیق دردل مقدمه آورده شود وجداگانه تیتر نداشته باشد.

 

6-      مقاله از حالت توصیف ، وشکل پایان نامه ورساله خارج گردد وپژوهشی وعلمی باشد ودستاورد علمی و پژوهشی داشته باشد.

 

7-   نتیجه گیری ودستاورد علمی وپژوهشی بصورت کامل وجامع از رساله بیان گردد وکاربرد  مقاله در برنامه ریزی بیان گردد.  لطفا تیتر بزنید

 

8-      مقاله باید داوری علمی توسط داوران انجام شود.

 

9-      فیش واریزی به حساب دانشگاه واریز گردد.(با هماهنگی  مدیر مسئول ودفتر فصلنامه)

 

10-      فرمت کامل رعایت شود ومقاله تکراری نباشد، باید تعهد عدم تکراری ارسال گردد.

 

11-   مقاله ارسالی تعهدی برای فصلنامه ایجاد نمی کند  ومسئولین فصلنامه در  ((رد)) یا پذیرش مقاله اختیارتام دارند.

 

12-   چکیده فارسی وانگلیسی   همراه  با ایمیل نویسنده در انتهای چکیده  الزامیست.

 

13-  سمت نویسندگان بصورت فارسی وانگلیسی  رعایت  گردد.

 

         ((  با احترام)

           بسمه تعالی 

تعهدنامه چاپ مقاله علمی پژوهشی    فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار  عنوان مقاله:   نویسنده اصلی/مسئول :  نویسندگان همکار :   شماره تلفن همراه:   اینجانب .................نویسنده مسئول مقاله با عنوان بالا، به همراه نویسندگان همکار  متعهد می شویم مقاله حاصل دستاورد علمی و پژوهشی نگارندگان  می باشد و  این مقاله برای اولین هست   برای مجله ارسال   می شود و تاکنون در مجله یا سمینار داخلی و خارجی دیگری ارائه نشده است و آن را به مجله دیگری ارایه نخواهیم داد.

 

 

 

                                                                                                           تاریخ وامضاء :