راهنمای نویسندگان

 

  - ارسال تهعد نامه مقاله الزامیست

 

 

  ینویسنستفاده گردد فرمت  نگارش فصلنامه رعایت نمایید)

 

 مقاله  بصورت یک فایل کامل باشد.----                            شماره حساب دانشگاه:0105664183006بانک ملی دانشگا
ه

.

 اصلاحات  فرمتی و اولیه مقاله *** مهم

 1-    تمام منابع  پایان  مقاله    باید به انگلیسی باشد ،و همچنین در متن مقاله  اعداد وارجاعات انگلیسی شود.

 

2- تمام جداول ،نمودارها، عکس ها ونقشه ها باید عنوان و منبع داشته باشند  ومنبع بایدبه انگلیسی  لحاظ گردد.

 

3-      تمام نقشه ها خوانا وگویا و بامقیاس وراهنما  باشند.

 

4-     منطقه مورد مطالعه بصورت جامع وکامل همراه با نقشه های کاربردی معرفی  گردد.

 

5-      روش تحقیق دردل مقدمه آورده شود وجداگانه تیتر نداشته باشد.

 

6-      مقاله از حالت توصیف ، وشکل پایان نامه ورساله خارج گردد وپژوهشی وعلمی باشد ودستاورد علمی و پژوهشی داشته باشد.

 

7-   نتیجه گیری ودستاورد علمی وپژوهشی بصورت کامل وجامع از رساله بیان گردد وکاربرد  مقاله در برنامه ریزی بیان گردد.  لطفا تیتر بزنید

 

8-      مقاله باید داوری علمی توسط داوران انجام شود.

 

9-      فیش واریزی به حساب دانشگاه واریز گردد.(با هماهنگی  مدیر مسئول ودفتر فصلنامه)

 

10-      فرمت کامل رعایت شود ومقاله تکراری نباشد، باید تعهد عدم تکراری ارسال گردد.

 

11-   مقاله ارسالی تعهدی برای فصلنامه ایجاد نمی کند  ومسئولین فصلنامه در  ((رد)) یا پذیرش مقاله اختیارتام دارند.

 

12-   چکیده فارسی وانگلیسی   همراه  با ایمیل نویسنده در انتهای چکیده  الزامیست.

 

13-  سمت نویسندگان بصورت فارسی وانگلیسی  رعایت  گردد.

 

منابع فا رسی ترجمه شود به انگلیسی 

 

مثال: 

 

منابع درون متن:‌

 

عزتی، 1396

 

می شود Ezzati, 2017

 

مثال دیگر: مرکز آمار ایران، 1390

 

می شود: , Statistical Center of Iran, 2011

 

 

 

و منابع پایان مقاله ها نیز تماما به انگلیسی ترجمه شود 

 

و در انتهای هر منبع که به انگلیسی ترجمه می شود کلمه 

 

[In Persian] گذاشته شود 

 

 

 

 

 

 

         ((  با احترام)

           بسمه تعالی 

تعهدنامه چاپ مقاله علمی پژوهشی    فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار  عنوان مقاله:   نویسنده اصلی/مسئول :  نویسندگان همکار :   شماره تلفن همراه:   اینجانب .................نویسنده مسئول مقاله با عنوان بالا، به همراه نویسندگان همکار  متعهد می شویم مقاله حاصل دستاورد علمی و پژوهشی نگارندگان  می باشد و  این مقاله برای اولین هست   برای مجله ارسال   می شود و تاکنون در مجله یا سمینار داخلی و خارجی دیگری ارائه نشده است و آن را به مجله دیگری ارایه نخواهیم داد.

 

 

 

                                                                                                           تاریخ وامضاء :