نگرشهای نو در جغرافیای انسانی (GEOGRAPHY) - اهداف و چشم انداز