درباره نشریه

 فصلنامه با رتبه علمی - پژوهشی  وزارتین  درسال چهار نوبت چاپ می گردد.همچنین درپایگاه استنادی علوم جهان اسلام
و نیز پایگاه اطلاعات علمی کشور نمایه سازی شده است.