دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 39، تابستان 1397، صفحه 1-329 

مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

1. ریشه‌های بسط و نضج بنیادگرائی افراطی در پاکستان در راستای ایجاد امنیت ملی و منطقه‌ای با تاکید بر مرزهای مشترک ایران

صفحه 1-18

فاطمه زهرا علی محمدی؛ حمیدرضا محمدی؛ عزت الله عزتی


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

6. تأثیر همکاری‌های نظامی ایران و روسیه بر تحولات ژئوپلیتیک منطقه‌ای ‌ایران

صفحه 75-89

سیدمحمد صادق خسرو؛ عزت اله عزتی؛ رحیم سرور


15. عملکرد مدیریت مشارکتی در برنامه‌ریزی جهت توسعه شهر تهران

صفحه 249-269

ابوالقاسم مولایی؛ سید جمال الدین دریاباری؛ عباس بخشنده نصرت


21. تحلیل عوامل و فرایندهای محلی در تحولات فضایی شهر بجنورد طی سال‌های 1345 تا 1395

صفحه 341-360

محمد سلیمانی مهرنجانی؛ نفیسه مرصوصی؛ اسدالله دیوسالار؛ جعفر شهاب الملک فرد