دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 37، زمستان 1396، صفحه 1-320 

مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

16. ارزیابی شهرستان‌های استان لرستان از نظر شاخص‌های توسعه گردشگری

صفحه 305-320

محمد صادق علیائی؛ کاظم خزایی