دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 29، زمستان 1394، صفحه 1-151 

مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

1. تحلیلی بر رابطه ژئوپلیتیک قوم کرد و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر نظریه هارتشورن

صفحه 1-19

داریوش جهانی؛ عزت اله عزتی؛ محمد حسن نامی


4. بررسی شاخص‌‌های شکل‌گیری شهر خلاق (مطالعه موردی:کلانشهر تبریز)

صفحه 65-79

ناصر اقبالی؛ بشیر بیک بابایی؛ ولی عبدالهی؛ محمد حسین زاده؛ هوشنگ هندی