دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 32، پاییز 1395، صفحه 1-230 

مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

1. بررسی و تحلیل موقعیت ژئوپلیتیکی کردستان عراق

صفحه 1-14

عبدالرضا فرجی راد؛ ریباز قربانی نژاد