دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 33، زمستان 1395، صفحه 1-268 

مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

1. ارزیابی و تحلیل توسعه‌یافتگی ناحیه‌ای با استفاده از مدل HDI (مطالعه موردی استان همدان)

صفحه 1-17

مجید شمس؛ مهدی نیک زادی


8. تحلیل آسیب‌پذیری شهرهای کشور از شاخص‌های حدی بارشی در دوره (2010-1981)

صفحه 139-152

حمیده دالایی؛ منوچهر فرج زاده؛ امیر گندم کار؛ محمد حسن نامی