دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، بهار 1396، صفحه 1-243 
3. تحلیل جغرافیایی آراء شهروندان استان فارس در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری

صفحه 33-49

حیدر لطفی؛ علی عبدالله نژاد؛ مجید ابوالفتحی؛ مصطفی منیعی