دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، بهار 1396، صفحه 1-243 

مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

3. تحلیل جغرافیایی آراء شهروندان استان فارس در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری

صفحه 33-49

حیدر لطفی؛ علی عبدالله نژاد؛ مجید ابوالفتحی؛ مصطفی منیعی


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

14. تحلیل جایگاه ایران در حوزه ژئواستراتژیک اقیانوس هند «با تاکید بر ارائه یک مدل راهبردی در سیاست خارجی و برنامه ریزی اقتصادی»

صفحه 223-243

مجید ولی شریعت پناهی؛ سجاد کریمی پاشاکی،؛ علی کاظی پور؛ سعید زینتی؛ مهدی امان الله