دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 35، تابستان 1396، صفحه 1-242 (تابستان -1396) 
12. ارزیابی نظام ملی نوآوری در حوزه مدیریت شهری در کلانشهر تهران و ارائه مدل مناسب

صفحه 223-246

رحیم اسدی؛ هادی رزقی شیرسوار؛ سودابه سادات موسوی؛ سجاد عالی فرجا