دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 35، تابستان 1396، صفحه 1-242 (تابستان -1396) 

مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

1. تحلیل پایداری بستر کالبدی- فضایی (عرصه‌ فعالیت و روابط فضایی) با تاکید بر جریان‌های حاکم بین شهر و سکونتگاه‌های روستایی در ناحیه ابهر (زنجان)

صفحه 1-17

عباس سعیدی؛ ابوالفضل مرادی؛ بیژن رحمانی؛ عبدالرضا رحمانی فضلی؛ فرهاد عزیزپور


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

15. تحلیل اثرات جمعیتی، اقتصادی و کالبدی تبدیل سکونتگاه‌های روستایی به شهر طی سالهای 90-1375 (مطالعه موردی شهر رودبنه، شهرستان لاهیجان، استان گیلان)

صفحه 51-64

تقی احمدی زاده هنده خاله؛ مسعود مهدوی؛ کاظم جاجرمی؛ عبدالرضا فرجی