دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36، پاییز 1396، صفحه 1-269 (سال نهم،شماره چهارم، پاییز1396شماره 26پیاپی 36) 

مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

1. تحلیل نقش خانه‌های دوم در تغییر کاربری اراضی کشاورزی روستاهای بخش مرکزی شهرستان لاهیجان

صفحه 1-269

محمدتقی قماش پسند؛ مرحوم سید رحیم مشیری؛ پرویز کردوانی؛ مسعود مهدوی


4. سوء استفاده از اطفال در قاچاق مواد مخدر و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 51-74

رضا سیمبر،؛ محمد مهدی یحیی پور؛ محمدولی کشاورز زاده؛ عباس نجفی


10. بررسی وتحلیل نقش خدمات شهری هوشمند در بهبودکیفیت زندگی (مطالعه موردی شهرسمنان)

صفحه 157-172

راحله خدادادی؛ یوسفعلی زیاری؛ ابراهیم رومینا؛ مسعود مهدوی حاجیلویی