دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 51، تابستان 1400، صفحه 1-988 (سال سیزدهم ، شماره سوم، پیاپی51، تابستان 1400) 

مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

1. شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر تقویت مشارکت جمعی در اجرای طرح های توسعه شهری (مورد پژوهش: کلانشهر تهران)

صفحه 1-17

محمدعلی جهانبانی؛ ملیحه احمدی؛ مصطفی بهزادفر


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

5. رتبه‌بندی مناطق شهر زنجان با استفاده از شاخص‌های بومی‌سازی شده‌‌ی شهر خلّاق

صفحه 88-108

احد نژاد ابراهیمی؛ محمدجواد حیدری؛ محمدعلی کی نژاد


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

10. تحلیل ابعاد و مولفه‌های جایگاه زنان در برنامه‌ریزی و طراحی فضاهای عمومی در شهرهای ایرانی- اسلامی (مطالعه موردی: شهر زاهدان)

صفحه 200-214

سودابه هاشم زهی؛ معصومه حافظ رضازاده؛ مریم کریمیان بستانی


16. مدلسازی معیارهای موثر بر مکانیابی غرفه بازیافت پسماند خشک شهر تهران با استفاده از تلفیق روش های دلفی فازی و FAHP

صفحه 322-342

عبدالامیر فرضی دیری؛ حمیدرضا غفارزاده؛ امیر حسین جاوید؛ فرهاد حسین زاده لطفی


23. شناسایی سبک‌های زندگی الکترونیکی جمعیت شهرنشین ایران

صفحه 528-546

حلیم بردی قره جه؛ هرمز مهرانی؛ حسین دیده خانی؛ روح اله سمیعی


30. تبین عوامل موثر محیطی در ایجاد حس امنیت اجتماعی در مجتمع های مسکونی شهر رشت

صفحه 668-687

سبحان روشن فکر جورشری؛ فرزانه اسدی ملک جهان؛ نصرالله مولایی هشتجین


41. تبیین ظرفیتها و زمینه های توسعه پایدار روستایی با تاکید بر گردشگری طبیعی در روستاهای شهرستان بندر انزلی

صفحه 904-922

محمد رضا کاظمی؛ رفعت شهماری اردجانی؛ سیده صدیقه حسنی مهر؛ علیرضا پور شیخیان


43. تأثیر سیاست همسایگی جمهوری فدراسیون روسیه بر رویکرد منطقه‌گرایی ایران در قفقاز

صفحه 945-955

مصطفی هاشمی؛ ریباز قربانی نژاد؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ محمدحسن نامی


44. مطالعه تطبیقی خانه های سنتی کرمانشاه و سنندج در دوره قاجار و پهلوی

صفحه 946-966

بهنوش ملکی زاده؛ محمدمهدی سروش؛ صلاح الدین مولانایی؛ منوچهر فروتن


شماره‌های پیشین نشریه

سال سیزدهم ، شماره سوم، پیاپی51، تابستان 1400
سال سیزدهم، شماره 2،پیاپی 50، بهار 1400
سال سیزدهم ، شماره اول، پیاپی 49زمستان 1399