دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 50، بهار 1400، صفحه 1-730 (سال سیزدهم، شماره 2،پیاپی 50، بهار 1400) 

مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

1. ارزیابی نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری کلانشهر تهران

صفحه 1-23

مریم بیگ پور؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ عبدالرضا فرجی راد


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

8. بررسی تغییرات اقلیم شهر اهواز در رابطه با توسعه منطقه ای و برنامه ریزی شهری

صفحه 159-169

علی نظر صیدی؛ امیر گندمکار


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

13. طراحی مدل مفهومی توسعه کارآفرینی در بخش بوم‌گردی با رویکرد رفاه اجتماعی به روش داده‌بنیاد

صفحه 253-270

محمدرضا قلی پور؛ محمودرضا چراغعلی؛ هادی ثنائی پور


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

15. طراحی الگوی کارآفرینی فناورانه مبتنی بر فناوری اطلاعات در راستای توسعه پایدار اقتصادی واحدهای جغرافیایی

صفحه 291-308

وحیده مزیدی؛ علیرضا مقدسی؛ روح اله سمیعی؛ مجید اشرفی


19. ارتباط میان محیط مسکونی تک خانواری و روابط اجتماعی ایمن (مطالعه موردی : محله‌کتی‌شرقی وغربی و زرگر محله شهر بابل)

صفحه 388-405

بنیامین صالحی الاشتی؛ معصومه هدایتی مرزبالی؛ ودیهه ملاصالحی؛ محمد جواد مقصودی تیلکی؛ محمد علی رجایی ریزی


21. واکاوی حکمرانی خوب شهری در جغرافیای سیاسی شهرستان ایرانشهر

صفحه 424-446

سعید خسروی؛ حمید احمدی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ محمد رضا قائدی


22. ارزیابی اثرات زیست محیطی پیوستن سکونت‌گاه‌های پیرامونی به شهر اصفهان

صفحه 448-470

پروانه محمدی حصاری؛ امیر گندمکار؛ احمد خادم الحسینی؛ صفر قائد رحمتی


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

24. ارزیابی مفاهیم زیبا شناسی و منظر شهری در انعطاف پذیری مجتمع های مسکونی

صفحه 492-504

لیلا فتاحی؛ محمدرضا بمانیان؛ حمیدرضا صارمی


مقالات پژوهشی کاربردی

26. تبیین مدیریت یکپارچه شهری درامنیت ورفاه محلات شهری (مطالعه موردی:شهرتبریز)

صفحه 528-541

رضا سعادتپور علویق؛ بشیر بیگ بابایی؛ کریم حسین زاده دلیر


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

27. ارزیابی بناهای بلندمرتبه مسکونی ایرانی از منظرمعماری الگوگرا در معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی

صفحه 544-556

فرهام مقدم راد؛ منصور سپهری مقدم


28. تبیین عوامل مؤثر بر تاب آوری تکاملی شهری در برابر زلزله ، موردپژوهش: شهر زنجان

صفحه 558-576

بهناز عباداله زاده ملکی؛ زهراسادات سعیده زرآبادی؛ سعید پیری؛ محمدرضا فرزادبهتاش


30. تبیین مولفه های منظر بوم گرا مبتنی بر الگوهای ادراک محیط ( نمونه موردی : بندر کنگ)

صفحه 598-610

محیا رنجبران؛ جمال الدین مهدی نژاد درزی مهدی نژاد درزی؛ باقر کریمی؛ محمود جمهیری


33. بررسی سازوکارهای مداخله شهرداری در زیست ‌پذیری شهرها(مطالعه موردی: شهر اهواز)

صفحه 648-662

محمد داودی؛ احمد خادم الحسینی؛ حمید صابری؛ امیر گندمکار؛ حجت مهکویی


34. تحلیلی راهبردی از وضعیت توسعه پایدار شهر جدید پرند

صفحه 664-681

کامران ولی پورپاشاکلایی؛ علی اصغر رضوانی؛ سعید پیری


مقالات پژوهشی کاربردی

35. آمایش سرزمین، محیط زیست پایدار با تاکید برکشاورزی مدرن و امنیت غذائی

صفحه 684-707

علیرضا لچینانی؛ مصطفی علی نقی زاده؛ رکسانا موگوئی؛ هانیه اخوت


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

37. ارزیابی توسعه ی کالبدی شهر تبریز بر اساس تحلیل شاخص های رشد هوشمند شهری (مورد مطالعه: منطقه ی 2، 4 و 7 تبریز)

صفحه 728-749

علی زینالی عظیم؛ میر سعید موسوی؛ رحیم سرور


42. نوسازی بافت فرسوده و تأثیرات اجتماعی ناشی از آن در محله اتابک

صفحه 828-850

بهزاد کاکاوند؛ آزیتا رجبی؛ افشین سفاهن؛ اردوان بهزاد


43. تحلیل ادراک و آسایش بصری در بناهای مسکونی در ارتباط با نور روز

صفحه 852-869

رضا فتحی پور؛ شهاب کریمی نیا؛ الهام ناظمی؛ امیرحسین شبانی


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

47. ارائه مدل الگوی مشارکت اجتماعی در توسعه پایدار محلات شهری (مطالعه موردی منطقه ٦ شهر تهران)

صفحه 928-941

مهرشاد الله ویردی؛ فرهاد حمزه؛ محمد اخباری


51. تحلیل نقش هیدروپلیتیک هریرود بر چالش های ایران و افغانستان

صفحه 1000-1023

سعید احمدی؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ ریباز قربانی نژاد


شماره‌های پیشین نشریه

سال سیزدهم ، شماره سوم، پیاپی51، تابستان 1400
سال سیزدهم، شماره 2،پیاپی 50، بهار 1400
سال سیزدهم ، شماره اول، پیاپی 49زمستان 1399