دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 49، زمستان 1399، صفحه 1-550 (سال سیزدهم ، شماره اول، زمستان1399) 

مقالات پژوهشی کاربردی

1. اثرسنجی گردهمایی‌های انسانی بر خزش شهری با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور

صفحه 1-15

محسن سلطان آبادی؛ بهمن کارگر؛ رحیم سرور


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

2. تأثیر رودخانه‌ مرزی هریرود بر روابط هیدروپولیتیک ایران و افغانستان

صفحه 17-33

سیدسلیمان کریمی؛ حجت مهکویی؛ علیرضا عباسی؛ امیر گندمکار


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

8. الگو شناسی کالبدی و فضایی خانه ایرانی در اقلیم گرم و خشک (مورد مطالعه: خانه عباسیان کاشان)

صفحه 165-183

وحید میرزایی؛ حسن سجادزاده؛ نسیم خانلو


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

14. نقش و جایگاه قانون در مدیریت شهری شهر کلان شهر تهران

صفحه 279-297

سید ابوطالب نوری همپا؛ خیراله پروین؛ محمد حسن حبیبی