دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 49، زمستان 1399، صفحه 1-637 (سال سیزدهم ، شماره اول، پیاپی 49زمستان 1399) 

مقالات پژوهشی کاربردی

1. اثرسنجی گردهمایی‌های انسانی بر خزش شهری با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور

صفحه 1-15

محسن سلطان آبادی؛ بهمن کارگر؛ رحیم سرور


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

2. تأثیر رودخانه‌ مرزی هریرود بر روابط هیدروپولیتیک ایران و افغانستان

صفحه 18-33

سیدسلیمان کریمی؛ حجت مهکویی؛ علیرضا عباسی؛ امیر گندمکار


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

8. الگو شناسی کالبدی و فضایی خانه ایرانی در اقلیم گرم و خشک (مورد مطالعه: خانه عباسیان کاشان)

صفحه 136-153

وحید میرزایی؛ حسن سجادزاده؛ نسیم خانلو


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

14. نقش و جایگاه قانون در مدیریت شهری شهر تهران

صفحه 250-267

سید ابوطالب نوری همپا؛ خیرالله پروین؛ محمد حسن حبیبی


مقالات پژوهشی کاربردی

17. اولویت‌بندی عوامل مؤثر در احداث پارکینگ‌های مکانیزه با استفاده از روش ANPF و دیمیتل فازی(نمونه موردی: شهر چالوس)

صفحه 298-316

امیر علیزاده؛ لیلا ابراهیمی؛ کیا بزرگمهر؛ مهرداد رمضانی پور


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

18. تدوین مدل مفهومی مبتنی بر طبقات اجتماعی اثرگذار بر طراحی کالبدی شهر

صفحه 318-336

محمد امین رضائیان قراگوزلو؛ فرح حبیب؛ آرش بغدادی؛ آزیتا رجبی


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

23. ارزیابی تاثیر اقلیم بر شکل گیری مسکن در دوره معاصر به روش آنتروپی(مورد مطالعه: محله ی رشدیه تبریز)

صفحه 430-450

محمد جدیری عباسی؛ شهریار شقاقی؛ جلال سالک زمانخانی؛ سهیلا حمیدزاده خیاوی


27. سنجش میزان هماهنگی مدیریتی شهر جدید فولادشهر با سکونتگاه های پیرامون

صفحه 536-551

ایرج خسروی حاجی وند؛ احمد خادم الحسینی؛ حمید صابری؛ مهدی مومنی


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

31. شاخص‌شناسی معماری همساز با اقلیم در منطقه گرگان در راستای الگوی معماری پایدار

صفحه 622-635

وحیده مجاهد؛ وحید قبادیان؛ سعید تیزقلم زنوزی


مقالات پژوهشی کاربردی

32. ارزیابی تاب آوری بافت تاریخی شهر در برابر مخاطرات طبیعی (زلزله) (مطالعه موردی: شهر یزد)

صفحه 638-654

محبوبه محمودی نیا؛ حسین صرامی؛ محمد حسین رامشت؛ مسعود تقوایی


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

33. تبیین ارتباط میان برداشت معمارانه و مؤلفه‌های فردی کاربر در کالبد فضاهای عمومی (مورد مطالعه: خیابان زند شیراز)

صفحه 656-671

مهشید معتمد؛ مهرداد متین؛ هادی کشمیری


شماره‌های پیشین نشریه

سال سیزدهم ، شماره سوم، پیاپی51، تابستان 1400
سال سیزدهم، شماره 2،پیاپی 50، بهار 1400
سال سیزدهم ، شماره اول، پیاپی 49زمستان 1399