دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 47، تابستان 1399، صفحه 1-658 (دوره 12،شماره3،پیاپی47تابستان 1399) 
3. بررسی راهبردهای ساختار زیست پذیری شهر ابرکوه

صفحه 41-62

مجتبی حاتمی؛ حسین سلیمانی؛ امیر گندمکار؛ حمید صابری


10. بررسی تحریم های بین المللی از منظرحقوق بین‌الملل(مطالعه موردی تحریم های ایران)

صفحه 187-211

علیرضا معینیان؛ محمد مهدی رحیمی؛ اکبر عباسیان؛ رضا پیوندی؛ احمد عرب عامری


11. تبیین نقش هیدروپلیتیک بر سیاست خارجی افغانستان و ایران (2015 الی 2019)

صفحه 213-235

ابوالفضل اخباری؛ محمد اخباری؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ محسن رنجبر؛ بتول باهک


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

13. سنجش و ارزیابی رفع تعارضات مالکیت زمین با رویکرد بازآفرینی شهری مورد پژوهی: محله فرحزاد ، منطقه 2 تهران

صفحه 257-268

کاوه کاشفی؛ محمدتقی رضویان؛ رحیم سرور


20. تبیین ساختار کالبدی-فضایی کاربری اراضی بخش مرکزی شهر تبریز

صفحه 405-419

شکوفه مشفق فر؛ بختیار عزت پناه؛ میرنجف موسوی


21. تحلیل گفتمان جغرافیایی - منطقه ای توسعه در دولت اصلاحات

صفحه 421-441

عارف بیدار؛ علیرضا اسمعیل زاد؛ امین نواختی مقدم


23. نقش گردشگری ورزشی در توسعه پایدار شهر مشهد

صفحه 463-489

سبیکه سادات حسینی نسب؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ باقر مرسل مرسل


28. الگوی شکل‌گیری بحران‌های ژئوپولتیکی در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر 2001

صفحه 575-596

پیروز کوهستانی؛ محمدحسن نامی؛ کیومرث یزدان‌پناه درو


31. آینده پژوهی تحولات ژئوپلیتیک انرژی در ایران با تاکید بر جایگاه انرژی های پاک

صفحه 641-658

عباس ابراهیم زاده چوبری؛ محمد اخباری؛ اعظم یوسفی؛ ریباز قربانژاد


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

32. سنجش و ارزیابی پیامدهای جغرافیایی –زیست‌محیطی خزش شهری در شهرستان شهرکرد

صفحه 657-676

قربانعلی کریمی دهکردی؛ رحمت الله منشی زاده؛ بیژن رحمانی


مقالات پژوهشی کاربردی

34. تحلیلی بر آسیب‌ شناسی اثرات کالبدی توسعه گردشگری در سکونتگاه‌های روستایی شهرستان لنگرود

صفحه 696-722

نغمه صاحبی؛ عیسی پوررمضان؛ محمدباسط قرشی میناباد؛ تیمور آمار حاجی شیرکیا


شماره‌های پیشین نشریه

دوره12،شماره4،پیاپی48 پاییز1399
دوره 12،شماره3،پیاپی47تابستان 1399
دوره 12، شماره 2، شماره پیاپی46بهار1399
( سال دوازدهم، شماره اول، شماره 34پیاپی 45 زمستان 1398 )