دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 15، تابستان 1391، صفحه 1-248 

مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

1. تبیین سیر تحول و نقش محور فرهنگی– تاریخی شهر اصفهان در توسعه گردشگری پایدار

صفحه 1-18

اسفندیار حیدری پور؛ احمد خادم الحسینی؛ امیر گندم کار