دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 19، تابستان 1392، صفحه 1-240 (دوره 5 ، شماره 3 - شماره پیاپی19 ، تابستان 1392) 
3. تأثیر هیدروپلیتیک رودخانه مرزی هیرمند بر امنیت ملی جمهوری اسلامی‌ایران

صفحه 33-51

سید عباس فروغی نعمت الهی؛ مهدی حسنی باقری؛ محمود شیخ اویسی