دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 22، بهار 1393، صفحه 1-170 (سال ششم ، شماره 2 پیاپی 22، بهار 1393) 
10. فراتحلیل مطالعات پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی (CPTED) در داخل

صفحه 153-170

یدالله صادقی؛ ابوالفضل مشکینی؛ محسن کلانتری؛ بهمن کارگر؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری