دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 24، پاییز 1393، صفحه 1-220 (سال ششم ، شماره چهار، پیاپی24 پاییز1393) 

مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

1. ارزیابی کارایی شاخص‌های کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: نواحی شهر تهران)

صفحه 1-17

مهدی مدیری؛ سید احمد حسینی؛ دیمن کاشفی دوست


4. تحلیل نقش تراکم جمعیت در بزه سرقت در سطح محلات شهری (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

صفحه 40-60

نوذر قنبری؛ شهرام سعیدی؛ علیرضا زنگنه؛ جعفر معصوم پور سماکوش؛ علی کرباسی


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

11. بررسی تحولات ساختار اشتغال با بهره‌گیری از تکنیک‌های تحلیل اقتصادی؛ مورد پژوهی: استان سیستان و بلوچستان

صفحه 160-175

زهرا سادات (سعیده) زرآبادی؛ مهدیه توفیقی محمدی


شماره‌های پیشین نشریه

سال ششم ، شماره چهار، پیاپی24 پاییز1393
سال ششم، شماره سوم پیاپی 23 تابستان 1393
سال ششم ، شماره 2 پیاپی 22، بهار 1393
سال ششم _ شماره اول پیاپی21، زمستان1392