دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 25، زمستان 1393، صفحه 1-259 (سال هفتم ، شماره1،زمستان1393) 

مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

1. خرده میدان کردستان عراق، عرصه رقابت میدان‌های منطقه‌ای ایران و ترکیه

صفحه 1-19

محمدرضا عبداله پور؛ محمد اخباری؛ محمد کرمی راد


12. بررسی الگوی توسعه فضایی-کالبدی شهر بندرگز با تأکید بر توسعه پایدار شهری

صفحه 201-216

علیرضا خواجه شاهکوهی؛ علی اکبر نجفی کانی؛ سیده سمیرا صدرائی