دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 26، بهار 1394، صفحه 1-262 (سال هفتم، شماره دو م، بهار1394) 
2. روند منطقه‌گرایی در عصر جهانی شدن

صفحه 21-34

روزا آذرکمند؛ عبدالرضا فرجی راد؛ کاظم جاجرمی


4. نقش گردشگری در تامین منافع ملی ایران در منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس

صفحه 53-68

حیدر لطفی؛ قاسم تیموری؛ کسرا مهمانپرست نودهی؛ مرضیه راستاد بروجنی


9. تحلیل مشارکت سیاسی اقوام مختلف (مطالعه موردی: استان خوزستان)

صفحه 147-169

علیرضا محرابی؛ کیومرث یزدان پناه؛ فاطمه خلف زاده


14. گردشگری و آیین‌های باستانی در ایران

صفحه 243-262

مجید شمس؛ زهره بختیاری وارسته