دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 28، پاییز 1394 

مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

1. گردشگری روستایی و لزوم تعیین روستاهای هدف گردشگری با استفاده از شاخص‌ها و معیارهای علمی

صفحه 1-25

محمدعلی شادی؛ مسعود مهدوی حاجیلویی؛ عزت الله عزتی


3. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر در توسعه گردشگری سلامت

صفحه 45-60

سید علی اکبر نیلی پور؛ مسعود تقوایی؛ محمد حسین نصر اصفهانی؛ مجید کوهی اصفهانی