دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 43، تابستان 1398، صفحه 1-444 (سال یازدهم - شماره سوم پیاپی43 تابستان 1398) 

مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

1. نابرابری‌های فضایی و تأثیر آن بر کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: منطقه 1 و 19 تهران)

صفحه 1-23

فرزاد بریاجی؛ حسین حاتمی نژاد؛ ناصر اقبالی


2. تحلیل و ارزیابی راهبرد رشد هوشمند شهری در مناطق چهارگانه شهر کرمان

صفحه 25-41

رضا رضایی بزنجانی؛ مهری اذانی؛ حمید صابری؛ مهدی مؤمنی


5. نقش تحولات مسکن بر کیفیت محیطی مناطق روستایی با تاکید بر مؤلفه سرزندگی (مطالعه موردی: بخش سنگر شهرستان رشت)

صفحه 89-113

حمید زیران؛ محمد باسط قرشی مینا آباد؛ تیمور آمار حاجی شیرکیا؛ عیسی پور رمضان


6. عوامل تاثیر گذار در توسعه پایدار اجتماعی شهر اراک

صفحه 114-135

بهناز قهیه یی؛ بیژن رحمانی؛ عباس ملک حسینی؛ مهدی قهیه ئی


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

16. مبانی مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری فرهنگی- اجتماعی از دیدگاه قرآن و نهج‌البلاغه

صفحه 303-321

مصیب عباسی؛ فاطمه راستی کردار؛ سیدحسن سید رضایی