نگرشهای نو در جغرافیای انسانی (GEOGRAPHY) - کاربران