ورود به سامانه

در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

 

  نکات مهم :

 * نویسنده محترم : هنگام ارسال مقاله لطفا سمت نویسندگان را براساس فرمت محل دانشگاهی خود   تنطیم و ارسال نمایید ، فایل مقاله چاپی بعداز بارگذاری تغییر داده نمی شود.
 

  *قبل از ارسال فایل مقاله ، نحوه نگارش مقاله را در راهنمای نویسندگان  مطالعه وسپس  ارسال فرمایید

 * نویسنده محترم: هنگام ارسال فایل نهایی مقاله برای چاپ  عنوان وسمت نویسندگان را به لاتین  ارسال نمایید

   -  وهمچنین تاریخ  بارگذاری مقاله برای اولین بار   در وب سایت در صفحه اول مقاله درج نمایید.

 * نویسنده محتر م: لطفامشخصات دقیق خود -عنوان وکد مقاله - تلفن همراه واریزکننده ، نام مجله ،را روی فیش واریزی درج نمایید.در صورتیکه  گواهی( اکسپت ) مقاله دریافت نموده اید ،لطفا شماره نوبت چاپی آنرا  نیز روی فیش مرقوم نمایید.

 

                                                                                        

 

 

 

  *نویسنده محترم : لطفاًاز ارسال هم زمان دومقاله  خودداری نمایید.

 

*فرم تعهدنامه  وفرم تعارض  صفحه اول وب سایت   قابل دسترسی است.

 

* درهنگام   بارگذاری  فایل مقاله   فیش داوری  ارسال نمایید ( مشخصات کامل بنویسید)( فقط  در وب سایت بارگذاری نمایید)

* پرداخت هزینه داوری الزامیست و قابل عودت نیست.

 *براساس دستور العمل  اجرایی حمایت نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی(622815/ 10- 98/10/04 ) و پس از تایید سردبیر ، بایت داوری هرپیش نویس  مقاله میلغ1/500/000ریال وپس از تایید نهاِیی،    مبلغ0 3/500/00ریال دیگر اخذ خواهد شد. قابل ذکر است براساس بخشنامه ودر صورتی که مقاله پس از داوری مردود اعلام شود مبلغ  1/500/000  ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نیست.
 
*شماره حساب اختصاص یافته0105664183006 می باشد ( بانک ملی دانشگاه) وضروری است هر گونه واریزصرفا  پس از تایید مجله صورت پذیرد.


  ینویسندگان استفاده گردد فرمت  نگارش فلنامه رعایت نمایید)

 

در صورتی که نام کاربری یا رمز ورود خود را فراموش کرده اید، نشانی پست الکترونیکی که با آن در سامانه ثبت نام کردید را وارد کنید تا لینک بازنشانی رمز ورود به سامانه به نشانی پست الکترونیک شما ارسال شود.