ورود به سامانه

در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

((قابل توجه متقاضیان محترم چاپ مقاله در فصلنامه))

نویسنده محترم : لطفااز ارسال هم زمان دومقاله  خودداری نمایید.

- کاربران  محترم با عضویت در سایت می توانند مقالات خود را جهت بررسی و داوری ارسال نمایید.

 

- فرم تعهدنامه  وفرم تعارض  صفحه اول وب سایت وهمچنین در قسمت راهنمای نویسندگان  قابل دسترسی است. الزامیست

 

- پرداخت هزینه داوری الزامیست.

 -براساس دستور العمل  اجرایی حمایت نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی(622815/ 10- 98/10/04 ) و پس از تایید سردبیر ، بایت داوری هرپیش نویس  مقاله میلغ1/500/000ریال وپس از تایید نهاِیی،    مبلغ0 3/500/00ریال دیگر اخذ خواهد شد. قابل ذکر است براساس بخشنامه ودر صورتی که مقاله پس از داوری مردود اعلام شود مبلغ  1/500/000  ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نیست.
 
-شماره حساب اختصاص یافته0105664183006 می باشد ( بانک ملی دانشگاه) وضروری است هر گونه واریزصرفا  پس از تایید مجله صورت پذیرد.
 -نویسنده محترم: مشخصات نویسندگان  دقیق وبه ترتیب  درمقاله درج نمایید. 

  ینویسندگان استفاده گردد فرمت  نگارش فلنامه رعایت نمایید)

 

در صورتی که نام کاربری یا رمز ورود خود را فراموش کرده اید، نشانی پست الکترونیکی که با آن در سامانه ثبت نام کردید را وارد کنید تا لینک بازنشانی رمز ورود به سامانه به نشانی پست الکترونیک شما ارسال شود.