ورود به سامانه

در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

 

  نکات مهم :

 * نویسنده محترم : هنگام ارسال مقاله لطفا سمت نویسندگان را براساس فرمت محل دانشگاهی خود   تنطیم و ارسال نمایید ، فایل مقاله چاپی بعداز بارگذاری تغییر داده نمی شود.
 

  *قبل از ارسال فایل مقاله ، نحوه نگارش مقاله را در راهنمای نویسندگان  مطالعه وسپس  ارسال فرمایید

 * نویسنده محترم: هنگام ارسال فایل نهایی مقاله برای چاپ  عنوان وسمت نویسندگان را به لاتین  ارسال نمایید

   -  وهمچنین تاریخ  بارگذاری مقاله برای اولین بار   در وب سایت در صفحه اول مقاله درج نمایید.

 * نویسنده محتر م: لطفامشخصات دقیق خود -عنوان وکد مقاله - تلفن همراه واریزکننده ، نام مجله ،را روی فیش واریزی درج نمایید.در صورتیکه  گواهی( اکسپت ) مقاله دریافت نموده اید ،لطفا شماره نوبت چاپی آنرا  نیز روی فیش مرقوم نمایید.

 

                                                                                        

 

 

 

  *نویسنده محترم : لطفاًاز ارسال هم زمان دومقاله  خودداری نمایید.

 

*فرم تعهدنامه  وفرم تعارض  صفحه اول وب سایت   قابل دسترسی است.

 

* درهنگام   بارگذاری  فایل مقاله   فیش داوری  ارسال نمایید ( مشخصات کامل بنویسید)( فقط  در وب سایت بارگذاری نمایید)

* پرداخت هزینه داوری الزامیست و قابل عودت نیست.

 *براساس دستور العمل  اجرایی حمایت نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی(622815/ 10- 98/10/04 ) و پس از تایید سردبیر ، بایت داوری هرپیش نویس  مقاله میلغ1/500/000ریال وپس از تایید نهاِیی،    مبلغ0 3/500/00ریال دیگر اخذ خواهد شد. قابل ذکر است براساس بخشنامه ودر صورتی که مقاله پس از داوری مردود اعلام شود مبلغ  1/500/000  ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نیست.
 
*شماره حساب اختصاص یافته0105664183006 می باشد ( بانک ملی دانشگاه) وضروری است هر گونه واریزصرفا  پس از تایید مجله صورت پذیرد.


  ینویسندگان استفاده گردد فرمت  نگارش فلنامه رعایت نمایید)

 

ورود به سامانه