بر اساس نویسندگان

آ

 • آیباغی اصفهانی، سعید [1] استادیار، دانشکده مدیریت و صنایع، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • آیباغی اصفهانی، سعید [1] استادیار دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • آدم، خضر [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • آذر، علی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • آذر، علی [1] عضو هیئت علمی گروه شهرسازی و معماری، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
 • آذرکمند، روزا [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • آرام، هاشم [1] دانشجوی دوره دکتری جامعه شناسی تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران.
 • آزمون مساعد، مینا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • آشنایی، تکتم [1] کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
 • آقایی، اصغر [1] استادیار گروه جغرافیای دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
 • آقایی بجستانی، مریم [1] دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
 • آل محمد، سیده [1] کارشناس ارشد برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
 • آمار، تیمور [1] (نویسنده مسئول) دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی رشت، ایران
 • آمار، تیمور [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، گروه جغرافیا، رشت، ایران
 • آمار، تیمور [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • آما ر، تیمور [1] استادیار گروه جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحدرشت
 • آمار حاجی شیرکیا، تیمور [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • آهنی، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین، ایران

ا

 • ایازی، سید محمدهادی [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
 • ابدالی، افشار [1] دانشجوی دکترای شهرسازی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ابراهی زاده آسمین، حسین [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • ابراهیمی، اسماعیل [1] استادیار جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی دانشکاه آزاد اسلامی واحد پارس آبادمغان
 • ابراهیمی، اسماعیل [1] استادیار جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارش آباد مغان اردبیل
 • ابراهیمی، اسماعیل [1] عضو هیات علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس‌آباد مغان، پارس آباد، ایران
 • ابراهیمی پور، مرضیه [1] دانشجوی دوره دکترای تخصصی، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین،
 • ابراهیم زاده، عیسی [1] استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران .
 • ابراهیم زاده، فریمان [1] عضو هیئت علمی دانشگاه شیروان
 • ابن تراب، مریم [1] استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ابویی، رضا [1] دانشیار دانشکدة حفاظت و مرمت بافت‌ها و بناهای تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
 • ابوالحسنی، رضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
 • ابوالفتحی، مجید [1] دانشجوی دکترای جغرافیا ی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار- گرمسار- ایران
 • ابوالفتحی، مجید [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران
 • ابوالفضلی کریزی، حسین [1] مربی و مدیرگروه علوم سیاسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • ابوذری، پانته‌آ [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • اثنی‌عشری، محمد [1] کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
 • اجتماعی، بابک [2] مربی گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور جمهوی اسلامی ایران
 • اجزاء شکوهی، محمد [1] استادیار گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد
 • احدنژاد، محسن [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • احد نژاد، محسن [1] دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه زنجان
 • احدنژاد روشتی، محسن [1] دانشیار
 • احمدی، آیدا [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • احمدی، حمزه [1] مدرس دانشگاه پیام‌نور مرکز بوئین‌زهرا
 • احمدی، سیدعباس [1] استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران
 • احمدی، سید عباس [1] استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران
 • احمدی، سید عباس [1] استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران
 • احمدی، عباس [1] استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران
 • احمدی، علی اصغر [1] دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • احمدی، فخرالدین [1] گروه مدیریت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • احمدی، فخرالدین [1] مربی گروه مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • احمدی، فرشته [1] استادیار برنامه ریزی شهری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران ومرکز تحقیقات معماری مدرن و افق های شهری، شعبه نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، ایران.
 • احمدی، مظهر [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه خوارزمی تهران
 • احمدی، منیژه [1] استادیار جغرافیا، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • احمدیان، محمد علی [1] دانشیار جغرافیای انسانی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
 • احمدیان، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان
 • احمدیان، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان
 • احمد پور، احمد [1] استاد جغر افیاوبرنامه ریزی شهری
 • احمدتوزه، واحد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • احمدزاده، بهمن [1] کارشناس ارشد بازرگانی بین المللی دانشگاه آجو کره جنوبی
 • احمدی زاده هنده خاله، تقی [1] دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • احمدی شاپورآبادی، محمدعلی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
 • احمدی فرد، نرگس [1] پژوهشگر پسادکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • احمدی فرد، نرگس [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • احمدی فرد، نرگس [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • اخباری، ابوالفضل [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد یادگار امام خمینی (ره) –شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ری، ایران
 • اخباری، محمد [1] دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • اخباری، محمد [1]
 • اخباری، محمد [1] دانشیار جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیا، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • اخباری، محمد [1] دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ،ایران.
 • اخباری، محمد [5] دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • اخباری، محمد [1] دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • اخباری، محمد [1] دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی‌، تهران‌، ایران
 • اخباری، محمد [1] دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • اخباری، محمد [1] دانشیار ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ، گروه جغرافیا، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • اخباری، محمد [1] دانشیار گروه جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.(نویسنده مسئول (dr.m.akhbari@gmail.com‌)
 • اخلاقی، مرضیه [1] دانشیار، گروه فلسفه اسلامی، دانشگاه پیام‫نور، تهران، ایران
 • ادبی فیروزجایی، سعیده [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • اذانی، مهری [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • اذانی، مهری [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.
 • اذانی، مهری [1] گروه جغرافیا، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
 • ارزاقی، امیررضا [1] دانشجوی دکتری تخصصی، گروه معماری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
 • ارغان، عباس [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران
 • ارغان، عباس [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی – واحد سمنان– دانشگاه آزاد* اسلامی – سمنان– ایران
 • ارغان، عباس [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاداسلامی، سمنان، ایران
 • ارغان، عباس [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • ارغان، عباس [1] دانشیار گروه جغرافیا ، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • ارغان، عباس [1] استادیار گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
 • ارغان، عباس [1] گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • ارمغان، سیمین [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد یادگار حضرت امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ارمغان، سیمین [1] استادیار جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ارمغان، سیمین [1] (استادیارگروه جغرافیا برنامه ریزی روستایی، واحد یادگار امام خمینی(ره)شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ایزدی، ملیحه [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه اصفهان
 • ازی محمد، زینب [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • استعلاجی، علیرضا [1] استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام خمینی) ره(- شهر ری – ایران
 • استعلاجی، علیرضا [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)، تهران، ایران
 • استعلاجی، علیرضا [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام (ره)، شهرری، تهران، ایران
 • استعلاجی، علیرضا [1] استاد گروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • استعلاجی، علیرضا [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، واحد یادگار حضرت امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • استعلاجی، علیرضا [1] استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران
 • استعلاجی، علیرضا [1] استاد و عضو هیأت علمی برنامه ریزی روستایی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
 • استعلاجی، علیرضا [1] استاد گروه جغرافیا، واحد یادگارامام خمینی(ره)شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • استعلاجی، علیرضا [1] استاد تمام گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد یادگار امام (ره)شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • استعلاجی، علیرضا [1] استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد یادگار امام خمینی‌(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • اسدی، احمد [1] عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائن، ایران
 • اسدی، احمد [1] استادیار دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائن ، ایران
 • اسدی، رحیم [1] دانشجوی دکترای مدیریت کارآفرینی، دانشکده مدیریت، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران
 • اسدی، علی [1] دانشیار، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران
 • اسدی، فاطمه [1] دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران
 • اسدیان، فریده [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • اسدیان، فریده [1] استادیار گروه جغرافیا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • اسدیان، فریده [1] استادیار گروه جغرافیا، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
 • اسدزاده طالعی، سیمین [1] مربی، عضو هیأت علمی گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی، ، کرمانشاه، ایران
 • اسفندیار، محمد [1] دانشجوی دکتری مدیریت تحقیق در عملیات، دانشگاه فردوسی مشهد، پردیس بین‌الملل، مشهد، ایران
 • اسفندیاری، امیر هومن [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • اسکندری اصل، حشمت الله [1] عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
 • اسکندر پور، مجید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • اسکندری ثانی، محمد [1] استادیار گروه جغرافیای دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • اسکندری ثانی، محمد [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • اسکندری نژاد، فاطمه [1] دانش آموخته دکترای جغرافیای طبیعی، ژئوموفولوژی و هیدرولوژی، دانشگاه دولتی صدرالعینی، تاجیکستان
 • اسلامی، ایمان [1] استادیار گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور
 • اسلامیان، سعید [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه صنعتی، اصفهان، ایران
 • اسماعیلی، رضا [1] دکترای اقلیم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، عضو باشگاه پژوهشگران جوان
 • اسماعیلیان ناساری، مریم [1] دانشجوی کارشناس ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • اسماعیل پورروشن، علی اصغر [1] استادیار جغرافیای سیاسی، واحد یادگار امام خمینی (ره)- شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • اسماعیل پورروشن، علی اصغر [1] استادیار جغرافیای سیاسی، واحد یادگار امام خمینی (ره)-شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ری، ایران
 • اسماعیل پور همدانی، سحر [1] دانشجوی دکترای شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران
 • اسماعیلزاده، عبدالسلام [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • اسمعیل پور روشن، علی اصغر [1] استادیار جغرافیای سیاسی یادگار امام خمینی ره شهرری دانشگاه آزاد اسلامی
 • اسمعیل پور روشن، علی اصغر [1] عضو هیات علمی گروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی‌(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی‌، تهران‌، ایران
 • اسمعیل زاد، علیرضا [1] عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی ، واحدتبریز،دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران
 • اشتری مهرجردی، اباذر [1] عضو هیئت‌علمی و استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
 • اشجع، رضا [1] کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • اشکیتی، سارا [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • اصغری لفمجانی، صادق [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشگاه زابل
 • اصغری لفمجانی، صادق [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه زابل
 • اصلانی، فیروز [1] دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران Email: aslanif@ut.ac.ir
 • اعتباریان، اکبر [1] دانشیار گروه مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • اعرابی، سید سپهر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • اعرابی، فریده [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
 • افتخاری، الهام [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • افراسیابی، عبدالرسول [1] مربی علوم اقتصادی، دانشگاه پیام نور، بوشهر، ایران
 • افشارنیا، طیب [1] استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • افضلی، رسول [1] دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران
 • افضلی، رسول [1] دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه تهران
 • اقبالی، ناصر [1] دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 • اقبالی، ناصر [1] دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • اقبالی، ناصر [1] دانشیار- دانشگاه
 • اقبالی، ناصر [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • اقبالی، ناصر [1] دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • اقبالی، ناصر [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • اقبالی، ناصر [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • اقبالی، ناصر [1] دانشیار گروه جغرافیا، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • اکبری، پرویز [1] دانشجوی دکترای شهرسازی، گروه شهرسازی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • اکبری، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه آزاداسلامی واحد رشت
 • اکبری، محمدرضا [1] دانشجویی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • اکبری، مهناز [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • اکبریان، روح اله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • اکبرزاده، پیمان [1] کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • اکبری‌سامانی، ناهید [1] کارشناس‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
 • الکایی، حلیمه [1]
 • الله منشی زاده، رحمت‌ [1] دانشیار جغرافیای انسانی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • الماسی، حسن [1] عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر گروه پژوهشی راهبردی گردشگری
 • الهی چورن، محمدعلی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • الهوئی نظری، حمید [1] استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. Email: soohan@ut.ac.ir
 • امامی، علیرضا [1] دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، و مربی واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران
 • امامقلی، عقیل [1] استادیار معماری، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران
 • امامی کیا، وحید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
 • ایمانی، بهرام [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • امان الله، مهدی [1] دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • امانی بختیاروند، معصومه [1] دانشجوی کارشناس ارشد جغرافیا - برنامه ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • امانپور، سعید [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • امیری، شهرام [1] دکتری تاریخ - میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 • امیری، محمدرضا [1] کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران
 • امیری، نسیم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • امیراحمدی، رحمت الله [1] استادیار جامعه شناسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • امیریان، سهراب [1] استادیار گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور
 • امیری نژاد، مینا [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری - دانشگاه زابل
 • امینی، امیرمظفر [1] عضو هیات علمی‌گروه توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • امین بیدختی، علی اکبر [1] دانشیار دانشگاه سمنان
 • امین پور، احمد [1] دانشیار گروه معماری، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
 • امین نیری، بهناز [1] کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران و مربی پدافند غیرعامل
 • امینی نژاد، غلامرضا [1] استادیار گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • اناری، فرزاد [1] دانشجوی مقطع دکتری رشتۀ شهرسازی، دانشگاه آزاد واحد امارات متحدۀ عربی، دبی، امارات
 • انصاری، مجتبی [1] دکتری معماری، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
 • انوری، محمود رضا [1] گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.
 • انوری، نعمت الله [1] دانش آموخته دکتری شهرسازی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران

ب

 • باباخانزاده، ادریس [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه اصفهان
 • باب الحوائجی، فهیمه [1] دانشیار علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • بادکو، بهروز [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران
 • بادینی، حسن [1] دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران
 • بارانی پسیان، وحید [1] استادیار جغرافیا، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
 • بارانی پسیان، وحید [1] استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
 • بارانی پسیان، وحید [1] دانشجوی دوره دکترای دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • باسط قرشی مینا آباد، محمد [2] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • باقری، پیمان زاده [1] دانشجوی دکتری شهرسازی اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
 • باقری، حسن [1] مدیر برنامه، بودجه و پایش عملکرد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود، شاهرود، ایران
 • باقری، فاطمه [1] کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
 • باقری، فردین [1] استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکز
 • باقری، مسلم [1] استادیار مدیریت جهانگردی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • باقری، مسلم [1] عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
 • باقری، ندا [1] دانشجوی دکتری جغرافیا برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • باقری کشکولی، علی [1]
 • باهک، بتول [1] استادیار گروه جغرافیای اقلیم شناسی، واحد یادگار امام خمینی (ره)- شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ری، ایران
 • باور، سیروس [1] استادیار گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • باویر، حسن [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
 • بحیرایی، حمید [1]
 • بحیرایی، حمید [1] دانشجوی دکتری برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
 • بحیرایی، حمید [1] دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • بحیرایی، حمید [1] دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران
 • بحیرایی، حمید [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • بحیرایی، حمید [1] مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
 • بحیرایی، حمید [1] مدرس دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد گرمسار
 • بخارایی، احمد [1] استادیار وعضو هیت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور
 • بختیاری وارسته، زهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، ملایر، ایران
 • بخشنده نصرت، عباس [1] استاد جغرافیا وبرنامه‌ریزی شهری، دانشگاه عدالت، تهران، ایران
 • بخشنده نصرت، عباس [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه عدالت، تهران، ایران
 • بخشنده نصرت، عباس [1] استاد گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
 • بخشنده نصرت، عباس [1] استاد جغرافیا انسانی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بخشنده نصرت، عباس [1] استاد گروه جغرافیا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • بیدار، عارف [1] دانشجوی دکتری علوم سیاسی ،واحدتبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران (نویسنده مسئول)
 • بداقلو، ساسان [1] کارشناسی ارشد طراحی شهری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • بدراق نژاد، ایوب [1] عضو هیئت علمی جغرافیا، دانشگاه پیام نور، ایران
 • بدراق نژاد، ایوب [1] عضو هیئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور، ایران
 • بدیع، پروین دخت [1] دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بدیعی ازنداهی، مرجان [1] استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران
 • بریاجی، فرزاد [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بیرانوند، محمد فتحی [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • بیرانوند، مسعود [1] استادیار، گروه حقوق، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی ، واحد شهر قدس ،دانشگاه آزاد اسلامی ، شهر قدس ، ایران.
 • بیرانوندزاده، مریم [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • بردی آنامرادنژاد، رحیم [1] استادیارگروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه مازندران
 • برزگر، نصرت [2] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران
 • برزگر، نصرت [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • برزویان، صمد [1] دانشجوی دکترای تخصصی اقتصاد آموزش، دانشگاه بمبئی
 • برغمدی، مجتبی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • برقی، حمید [2] استادیار دانشکده جغرافیای دانشگاه اصفهان
 • برگی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد ملایر
 • برنا، رضا [1] دانشیار جغرافیا برنامه‌ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • برنا، رضا [1] دانشیارگروه جغرافیای اقلیم شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
 • برنا، رضا [1] دانشیار گروه جغرافیا، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • برنا، رضا [1] دانشیار جغرافیای طبیعی، گروه جغرافیا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • برنا، رضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران
 • بیژنی، علی [1] استادیار ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی سیاسی، گروه جغرافیا، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • بیژنی، علی [1] استادیار ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ، گروه جغرافیا، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بصیری، مصطفی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران
 • بصیری صدر، محمد [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • بقایی، مجتبی [1] کارشناسی ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • بیک بابایی، بشیر [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان
 • بیک محمدی، حسن [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، پژوهشگاه شاخص پژوه، دانشگاه اصفهان، ایران
 • بیک محمدی، حسن [1]
 • بیک محمدی، حسن [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • بیک محمدی، حسن [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
 • بیگ بابایی، بشیر [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد ملکان، دانشگاه آزاد اسلامی، ملکان، ایران(نویسنده مسئول).
 • بیگدلی، آتوسا [1] استادیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • بلادپس، علی [1] عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
 • بلوچی، محمد [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • بنیادی، ناصر [1] عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران.
 • بندرآباد، علیرضا [1] استادیار شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • بندرآباد، علیرضا [1] استادیار شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • بندرآباد، علیرضا [1] استادیار گروه شهرسازی، واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.
 • بهاری میمندی، سید امیر عباس [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران
 • بهرامیان، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، بوشهر، ایران
 • بهرام‌نیا، حسن [1] دانشجوی دوره دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی ایران، ملایر، ایران
 • بهزاد، اردوان [1] استادیار جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • بهزاد، اردوان [1] استادیار گروه جغرافیا، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بهزاد افشار، کتایون [1] استادیار گروه فیزیک، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بهزادپور، الناز [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بهزادفر، مصطفی [1] استاد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
 • بهزادفر، مصطفی [1] استاد گروه شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
 • بهمن‌پور، هومن [1] استادیار گروه محیط‌زیست، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
 • بهمئی، حجت [1] پژوهشگر دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • بهنیافر، ابوالفضل [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، گروه جغرافیا، مشهد، ایران
 • بوداقپور، سیامک [1] استادیار مهندسی هیدرولوژی(آب‌های زیرزمینی)، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بوذری، سپیده [1] استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مراغه، آذربایجان شرقی،مراغه، ایران

پ

ت

ج

 • جاجرمی، کاظم [1] استادیار جغرافیای شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • جاجرمی، کاظم [1] استادیار جغرافیاوبرنامه ریزی شهری ، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • جباری، حسن [1] کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • جباری، محمدکاظم [1] پژوهشگر دوره دکتری گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
 • جدیدی، ناصر [1] عضو هیات علمی گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • جدیدی، ناصر [1] واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • جیررودی، مهدی [1] دانشجوی دکترا جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • جیرودی، مهدی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • جزء جهانشاهی، مسعود [1] کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار- گرمسار – ایران
 • جعفری، حمید [1] دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
 • جعفری، حمید [1] استادیار گروه جغرافیا،واحد مشهد دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران (نویسنده مسوول)
 • جعفرمحمدی، سمانه [1] دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه تربیت مدرس
 • جعفری نیا، عباس [1] دانش آموخته دکتری جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • جلالی نسب، عبداله [1] دانشجوی دوره دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
 • جمالی، فیروز [1] عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز
 • جمشیدی، حبیب‌الله [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
 • جمشیدی، هانیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران
 • جنگجو، شهرام [1] دانشجوی دکترای شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • جنگجو، شهرام [1] دانشجوی دکترای شهرسازی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران
 • جهانی، داریوش [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه امام رضا علیه السلام
 • جهانیان، منوچهر [1]
 • جهانیان، منوچهر [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران
 • جهانیان، منوچهر [1] عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی
 • جهانگیر، ابراهیم [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • جوادی، مهدی [1] کارشناسی ارشد اکوتوریسم، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، ایران
 • جوادی ارجمند، محمد جعفر [1] استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران
 • جوان، فرهاد [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • جورابلو، کامران [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد یادگار امام خمینی(ره ) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • جورابلو، مسعود [1] گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چ

 • چراغی، رامین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • چقاجردی، ایمان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

ح

خ

 • خاتمی، سیده سمیه [1] مدرس جغرافیای برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نورز ، ایران
 • خادم الحسینی، احمد [1] دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
 • خادم‌الحسینی، احمد [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.
 • خالدی، شهریار [1] استاد گروه جغرافیا، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • خالقی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
 • خان‌پور، لیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • خانجان زاده کاکرودی، شقایق [1] دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی آمایش سرزمین، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • خانلری، امیر [1] استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
 • خان محمدی، عصمت [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • خداداد، مهدی [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • خدادادی، اعظم [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • خدادادی، راحله [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • خداشاهی، علی [1] دانشجوی دکتری جغرافیاو برنامه ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • خداشاهی، علیرضا [1] دانشجوی دکتری جغرافیاو برنامه‌ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
 • خداقلی، مرتضی [1] دانشیار بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات و جنگلها ومراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران، ایران
 • خداکرمی، نبی [1] استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • خداکرمی، نبی [1] استادیار حقوق جزا، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • خیری، محمد [1] استادیار مدیریت، حسابداری و اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • خیری، محمد [1] استادیار گروه مدیریت، حسابداری و اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • خراسانیان، میترا [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • خراسانیان، میترا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • خیرالدین، رضا [1] استادیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
 • خیرالسادات، اکرم السادات [1] دکتری معماری، گروه معماری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.
 • خیرخواه، زلیخا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه مازندران
 • خرم بخت، احمدعلی [1] استادیار گروه جغرافیا، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران
 • خزایی، کاظم [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور تهران، ایران
 • خزایی، مهدی [1]
 • خزایی، مهدی [1] کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی– اقلیم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
 • خسرو، سیدمحمد صادق [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران
 • خسروی، سمیه [1] کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی- ژئومورفولوژی دانشگاه تربیت معلم
 • خسروی، سمیه [1] کارشناس‌ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه خوارزمی
 • خسروی، محمودعلی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشگاه زابل
 • خضری، دلشاد [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • خضری، دلشاد [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • خضری، محمدحسن [1] دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • خضرایی شولای فر، مریم [1] دانشجوی جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • خلج، اکبر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس
 • خلف زاده، فاطمه [1] استادیار معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • خلیق، علی [1] کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، مشهد، ایران
 • خلیلی، سعید [1]
 • خلیلی، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم دانشگاه تهران
 • خلیل مقدم، بیژن [1] کارشناس ارشد مهندسی توسعه روستایی – کارشناس مطالعات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان
 • خلیل مقدم، بیژن [1] کارشناس ارشد مهندسی توسعه روستایی – کارشناس مطالعات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان
 • خلیل مقدم، مهندس بیژن [1] کارشناس ارشد مهندسی توسعه روستایی- میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 • خواجه شاهکوهی، علیرضا [1]
 • خواجه شاهکوهی، علیرضا [1] استادیار جغرافیا، دانشگاه گلستان
 • خواجه شاهکوهی، علیرضا [1] استادیار، دانشگاه گلستان
 • خواجه شاهکوهی، علیرضا [1] استادیار، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • خواجه شاهکوئی، علیرضا [1] استادیار جغرافیا، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • خوجم لی، عبدالوهاب [1] کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
 • خورانی، اسداله [1] استادیار اقلیم‌شناسی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • خوشبخت، حسین [1] کارشناس ارشد رشته توسعه روستایی، دانشگاه تهران
 • خوش خطی، مهدی [1] استادیار روابط بین الملل، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
 • خوئینی، غفور [1] دانشیار دانشگاه خوارزمی- رئیس دانشکده علوم انسانی خوارزمی تهران

د

 • دادرس، حسن [1] دانش‌آموخته دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • دادور خانی، فضیله [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران و عضو قطب مطالعات و برنامه‌ریزی روستایی، تهران، ایران
 • دارآفرین، فاطمه [1] کارشناس‌ارشد جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • دالایی، حمیده [1] دکتری، اقلیم شناسی،گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • دانیالی، تهمینه [1] استادیار جغرافیای روستایی، واحد یادگار امام خمینی (ره)- شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • دانیالی، تهمینه [1] استادیار جغرافیای سیاسی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران .
 • دانیالی، تهمینه [1] استادیار گروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • دانیالی، تهمینه [1] استادیارو عضو هیات علمی برنامه ریزیی روستایی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • دانیالی، تهمینه [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی‌، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، تهران، ایران
 • دانیالی، تهمینه [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
 • دانش پژوه، حمید [1] دانشجوی دکترای شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • دانش پژوه، حمید [1] دانشجوی دکترای شهرسازی، دانشکده عمران، هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • دانشپور، سید عبدالهادی [1] دانشیار شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
 • داودی، مهدی [1] کارشناس ارشد مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران
 • داودی رکن آبادی، ابوالفضل [1] دکترای پژوهش هنر، گروه طراحی پارچه و لباس، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.
 • دیده خانی، حسین [1] گروه مدیریت ،واحد علی آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.
 • دریاباری، سید جمال الدین [1] دانشیار
 • دریاباری، سید جمال الدین [4] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • دریاباری، سید جمال الدین [1] گروه شهرسازی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • دریاباری، سید جمال‌الدین [1] استادیار اقلیم‌شناسی – برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • درخور، محمد [1] دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • درزی رامندی، محمد ابراهیم [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • دریکوند، بهروز [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • درگاهی، محمد مهدی [1] دانشجوی دوره دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری ، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
 • درویش، حسن [1] دانشیار مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • درویشی، رضا [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران
 • درویشی، کمیل [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • درویشی، هوشنگ [1] ، دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.
 • دلایی میلان، ابراهیم [1] کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
 • دلاویز، علی [1] *دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار، چابهار، ایران
 • دلشاد، فریده [1] دانشجوی دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی ملایر ؛ ایران
 • دین پناه، غلامرضا [1]
 • دهباشی، وحید [1] مربی اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • دهباشی، وحید [1] عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • دهباشی شریف، مزین [1] استادیار معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • ده ده زاده سیلابی، پروین [1] دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • دهقان، فتح اله [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، پردیس کیش دانشگاه تهران، کیش، ایران
 • دهقانی، راضیه [1] دانشجوی دکتری گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • دوازده امامی، حمید [1] استادیار گروه مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • دویران، اسماعیل [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران
 • دوزنده ضیابری، فاطمه [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • دیوسالار، اسدا... [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور- ایران
 • دیوسالار، اسدالله [1] استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور، تهران،ایران
 • دوستی، مرتضی [1] استادیار مدیریت ورزشی ، دانشگاه مازندران بابلسر ، ایران
 • دوست محمدی، ملیحه [1]

ذ

 • ذبیحی، اسماعیل [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ، دانشگاه مازندران ، بابلسر ، ایران
 • ذبیحی، اسماعیل [1] گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
 • ذبیحی، حسین [1] دانشیار گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ذکی، یـاشار [1] استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ذوالقدر، مالک [1] استادیار روابط بین الملل، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

ر

 • ریاحی، سعید [1] دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • ریاحی، وحید [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی و عضو انجمن توسعه روستایی ایران، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • ریاحی، وحید [1] دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • ریاحی‌چلوانی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشگاه هرمزگان
 • رازجو، مهرداد [1] پژوهشگر دکتری تخصصی معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی‌، تهران، ایران
 • راستاد بروجنی، مرضیه [1] کارشناسی‌ارشد جغرافیای شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • راست قلم، مهدی [1] کارشناس ارشد مهندسی توسعه روستایی– کارشناس روستاهای هدف اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان
 • راست قلم، مهدی [1] کارشناس ارشد مهندسی توسعه روستایی– کارشناس روستاهای هدف اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان
 • راست قلم، مهدی [1] کارشناس ارشد مهندسی توسعه روستایی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 • راستی کردار، فاطمه [1] کارشناس ارشد شیعه‌شناسی- جامعه-شناسی دانشگاه گلستان ، گرگان ، ایران
 • رامشت، محمد حسین [1] استاد ژئومورفولوژی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • ربیعی، حسین [1] استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • رجایی، محمدعلی [1] دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری و پیام‌نور اصفهان
 • رجبی، آزیتا [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • رجبی، آزیتا [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رجبی، آزیتا [1] دانشیار جغرافیای و برنامه ریزی شهری ،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاداسلامی ، تهران ، ایران
 • رجبی، آزیتا [2] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رجبی، محمد رضا [1] کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه سمنان، ایران
 • رجبی امیرآباد، ربابه [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران
 • رحیمی، راضیه [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • رحیمی، علی [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رحیمی، علی [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • رحیمی، محسن [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • رحیمی، محمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • رحیمی، محمد مهدی [1] عضو هیئت علمی گروه حقوق، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • رحیمی، محمد مهدی [1] استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • رحیمی، محمد مهدی [1] استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.
 • رحیمی، محمد مهدی [1] استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه ازاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • رحیمی، محمود [1] عضو هیت علمی شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رحیمی، محمود [1] استادیار شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رحیمی، هومن [1] گروه شهرسازی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رحمانی، بیژن [1] دانشیار جغرافیای انسانی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رحمانی، بیژن [1] دانشیار جغرافیای انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رحمانی، بیژن [1] دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران ، ایران
 • رحمانی، بیژن [1] دانشیار جغرافیای انسانی، دانشکده علوم زمین‌، دانشگاه شهید بهشتی‌، تهران‌، ایران
 • رحمانی، بیژن [1] دانشیار جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رحمانی، بیژن [1] دانشیار گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشگاه شهید بهشتی،‌ تهران، ایران
 • رحمانی، بیژن [1] دانشیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رحمانی، بیژن [1] دانشیار جغرافیا، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رحمانی، محمد [1] استادیار جغرافیا وبرنامه ریزی شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ، همدان ، ایران
 • رحمانی، محمود [1] عضو هیت علمی گروه شهرسازی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران
 • رحمانیان کوشککی، مهدی [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، تهران، ایران
 • رحمان زاده، سید علی [1] استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران
 • رحمانی فضلی، عبدالرضا [1] دانشیار جغرافیای انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رحمانی فضلی، عبدالرضا [1] دانشیار جغرافیای انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • رحمانی فضلی، عبدالرضا [1] دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران ، ایران
 • رحیم پور، دکتر علی [1] عضو هیئت علمی پژوهشکده گردشگری، استادیار دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ
 • رحیم پور، علی [1] استادیار جغرافیای سیاسی، پژوهشکده گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
 • رحیم‌پور، علی [1] عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و عضو هیات مدیره انجمن علمی گردشگری ایران
 • رحمن نیا، ناصر [1] دانشجو دکتری جغرافیا برنامه‌ریزی آمایش کیفیت محیطی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رزقی، مریم [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رزقی شیرسوار، هادی [1] استادیار مدیریت، دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رزقی شیرسوار، هادی [1] گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • رستمی، شاهبختی [1] دانشیار، دانشگاه پیام نور، گروه جغرافیا، تهران، ایران
 • رستمی قادی، علی بخش [1] دانشجوی دکتری، گروه شهرسازی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران
 • رسولی، امید [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی ملایر - ایران
 • رسولی، مجتبی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، واحد یادگار حضرت امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رشیدی، مصطفی [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران
 • رشیدی، مصطفی [1] دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رشیدی، مصطفی [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران
 • رشیدنژاد عمران، نعمت ا... [1] استادیار دانشگاه تربیت مدرس
 • رضایی، محمدرضا [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، استاد مدعو گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی،
 • رضایی، محمد رضا [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • رضایی، مصطفی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- شمال، تهران، ایران
 • رضایی، مهین [1] استادیار، گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • رضایی بزنجانی، رضا [1] دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • رضا صمدی، رضا صمدی [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه گلستان
 • رضوی، سید رضا [1] کارشناسی ارشد مدیریت گرایش منابع انسانی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان
 • رضوی، سید محمد حسین [1] دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران بابلسر ،ایران
 • رضوانی، علی اصغر [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رضوانی، محمدرضا [1] استاد دانشکده جغرافیا و عضو قطب علمی‌برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تهران
 • رضویان، محمدتقی [1] استاد گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران(نویسنده مسئول)
 • رضویان، محمدتقی [1] استاد گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رضویان، محمدتقی [1] عضو هیئت علمی و دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه شهید بهشتی
 • رضویان، محمد تقی [1] استاد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری ، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رضویان، محمد تقی [1] استاد جغرافیای انسانی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی‌، تهران‌، ایران.
 • رضویان، محمد تقی [1] اســتاد جغرافیــا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رضویان، محمد تقی [1] استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رضوانی 1، محمدرضا [1] (نویسنده مسئول) rrezvani@ut.ac.irاستاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رضوی مشعوف، سید جمشید [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رفیعی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران
 • رفیعیان، مجتبی [1] دانشیار گروه شهر سازی ومعماری ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران ، ایران
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا [1] عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
 • ریگی، احسان اله [1] گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.
 • رمضانی، احمد [1] استادیار حقوق جزا وجرم شناسی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.
 • رمضانی، بهمن [1] دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران
 • رمضانی‏پور، مهرداد [1] گروه جغرافیا، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران
 • رمضان زاده لسبوئی، مهدی [1] دانشیار گروه جهانگردی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.
 • رمضانی گورابی، بهمن [1] دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 • رنجبر، ابوالفضل [1] کارشناس ارشد رشته توسعه روستایی، دانشگاه تهران
 • رنجبر، علی اکبر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه اصفهان
 • رنجبر، محسن [1] دانشیار گروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی‌(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رنجبر، محسن [1] دانشیار گروه جغرافیای ژئومورفولوژی، واحد یادگار امام خمینی (ره)- شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ری، ایران
 • رنجبریان، بهرام [1]
 • رنجبر دستنایی، محمود [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم
 • رنجبر دستنایی، محمود [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم
 • رنجکش، محمدجواد [1] استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد
 • رهایی، حسن [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رهنمایی، محمد تقی [1] دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رهنمایی، محمد تقی [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رویان، محمود [1] محقق - داشنگاه
 • روحانی، افسانه [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
 • روحانی مقدم، محمد [1] استادیار گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی ، واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
 • روحی‌پور، زهره الزهرا [1] دانشجوی دکتری آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • روستایی، شهرام [1] دانشیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز.
 • روستایی، شهریور [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • روشن، غلامرضا [1] استادیار جغرافیا، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • رومینا، ابراهیم [1] استادیار جغرافیا سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • رومینا، ابراهیم [1] استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • رئوفی، محبوبه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی گردشگری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

ز

 • زیاری، کرامت الله [1] استاد برنامه‌ریزی شهرى و منطقه‌اى، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • زیاری، کرامت الله [1] استاد دانشکده‌ی جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران
 • زیاری، کرامت الله [1] استاد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • زیاری، کرامت اله [1] استاد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • زیاری، کرامت اله [1] استاد جغرافیا برنامه ریزی شهری
 • زیاری، کرامت‌اله [1] استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • زیاری، یوسفعلی [2] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • زیاری، یوسفعلی [1] دانشیار گروه برنامه ریزی شهری، واحد تهران مرکز ی ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.
 • زیاری، یوسفعلی [1] دانشیار گروه برنامه‌ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • زیاری، یوسفعلی [1] دانشیار گروه جغرافیا، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • زارع، زهرا [1] استادیار جامعه شناسی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • زارعی، بهادر [2] استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • زارعی، رضا [1] دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد گچساران
 • زارعی، یعقوب [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • زارعی، فاطمه [1] کارشناسی ارشدبرنامه ریزی شهری،دانشگاه آزاداسلامی واحد قزوین،باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان،قزوین،ایران.
 • زارعیان، کامران [1] دانشجوی دکترای رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • زارعی کرگ آباد، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران
 • زالی، نادر [1] دانشیار گروه شهر سازی، دانشکده معماری وهنر، دانشگاه گیلان ، رشت ،ایران .
 • زاهدی، علیرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • زاهدی، عمار [1] کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی آمایش سرزمین، پردیس دانشگاهی قشم، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • زحمت کش، ابراهیم [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ، زاهدان، ایران.
 • زرآبادی، زهرا سادات (سعیده) [1] استادیار، دکتری شهرسازی، دانشکده هنر ومعماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • زیران، حمید [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • زعفرانلو، عطااله [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد
 • زلفی، علی [1] فوق لیسانس جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه زنجان
 • زین‌العابدین عموقین، یوسف [1] دانشیار جغرافیا سیاسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • زینتی، سعید [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
 • زینتی، سعید [1] دکترای جغرافیا ی سیاسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار- گرمسار- ایران
 • زندی فر، عبدالله [1] دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
 • زندمقدم، دکتر محمدرضا [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
 • زندمقدم، محمد رضا [1] استادیار جغرافیای طبیعی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • زند مقدم، محمد رضا [1] استادیار جغرافیای طبیعی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • زنگی آبادی، علی [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • زنگی‌آبادی، علی [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان
 • زنگانه، احمد [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی
 • زنگنه، علیرضا [1] همکار مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • زینل زاده، رضا [1] عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
 • زیویار، پروانه [1] استادیار گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
 • زیویار، پروانه [1] دانشیار واحد یادگار امام (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • زیویار، پروانه [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی‌(ره) شهر ری، تهران، ایران

س

 • ساجدی، مسعود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی، دانشگاه تهران
 • ساداتی، سیدهادی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه علامه طباطبائی تهران، ایران
 • سادات سعیده زرآبادی، زهرا [1] دانشیار گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سادات کهکی، فاطمه [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.
 • سادات موسوی، سمیه [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سادات موسوی، سودابه [1] استادیار مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • سیادتی، سید مسعود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
 • سیار، طاهره [1] دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • ساسان‌پور، شهرزاد [1] گروه تاریخ، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران
 • ساسانی‌پور، محمد [1] دانش ‏آموخته کارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران
 • سالکی، معصومه السادات [1] دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی، گروه جامعه شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • سامی، ابراهیم [1] استادیار دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
 • سامی، ابراهیم [1] عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
 • سامعی، سمیرا [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ستایشگر، الهام [1] دانشجوی دکتری تخصصی معماری ، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • ستوده، محمد [1] دانشیار روابط بین‌الملل، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران
 • ستوده‌فر، مهدی [1] دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • سجادی، پریسا [1] کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی، گرایش برنامه‌ریزی توسعه‌ی جهانگردی، موسسه آموزش عالی قشم، قشم، ایران
 • سجادی، ژیلا [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • سجادیان، مهیار [1] کارشناس ارشدGIS وسنجش از دور(گرایش مدیریت شهری وروستایی)
 • سجادیان، ناهید [1] استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز(گروه جغرافیا وبرنامه‌ریزی شهری)
 • سجادزاده، حسن [1] استادیار شهرسازی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • سید رضایی، سیدحسن [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد علی آباد کتول، علی آباد کتول ،ایران
 • سیدعلی پور، سیدخلیل [1] استادیار جغرافیا و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، تهران، ایران
 • سیدعلی پور، سیدخلیل [1] استادیاروعضوهیات علمی پژوهشگاه علوم انتظامی ومطالعات اجتماعی، تهران، ایران.
 • سید علیپور، سید خلیل [1] گروه شهرسازی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سیر، رضا [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
 • سرگلزایی، فرشته [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه زابل
 • سرمست، حمیدرضا [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سرور، رحیم [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • سرور، رحیم [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، تهران، تهران
 • سرور، رحیم [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سرور، رحیم [1] استاد تمام جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران )نویسنده مسئول)
 • سرور، رحیم [1] استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، ایران
 • سرور، رحیم [1] استاد گروه جغرافیا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • سرور، رحیم [1] استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
 • سرور، رحیم [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سرور، رحیم [2] استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سرور، رحیم [1] استاد و عضو هیئت علمی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران
 • سرور، رحیم [1]
 • سرور، رحیم [1] دانشیارجغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد یادگار امام (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سرور، رحیم [1] عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سیستانی پور، علی [1] استادیار زمین‌شناسی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سعادتی جعفرآبادی، حسن [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران
 • سعیدی، پرویز [1] گروه مدیریت ،واحد علی آباد کتول،دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.
 • سعیدی، شهرام [1] همکار مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • سعیدی، عباس [1] استاد جغرافیای انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • سعیدی، غلامرضا [1] معاون توسعه و پشتیبانی وزارت دادگستری
 • سعیدی، نیما [1] کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
 • سعیدی، هادی [1] دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، معاونت فرهنگی- ورزشی شهرداری مریوان، مریوان، ایران.
 • سعید هاشمی، دکتر سید [1] استادیار دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ
 • سعیده زرآبادی، زهرا سادات [1] دانشیار گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.
 • سعیده زرآبادی، زهرا سادات [1] دانشیار گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سعیده زرآبادی، زهرا سادات [1] دکترای شهرسازی، دانشیار، گروه شهرسازی، دانشکده عمران، هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سعدوندی، مهدی [1] دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
 • سیف‌الدینی، فرانک [1] دانشیار شهرسازی دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
 • سلامی، کیارش [1] کارشناس معماری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سلطانی، علیرضا [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران
 • سلطان‌زاده، حسین [1] دانشیار معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • سلطان محمدی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران.
 • سلیمانی، حسین [1] استادیار گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • سلیمانی، فریبا [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر، ملایر، ایران
 • سلیمانی، محمد [1] دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی تهران
 • سلیمانی، محمد [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • سلیمانی، هادی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سلیمانی مهرنجانی، محمد [1] دانشیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • سلیمی یکتا، پروین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد شهرسازی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سیمبر،، رضا [1] استاد - دانشگاه
 • سمیعی، روح الله [1] گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
 • سمیه منافی، سیده‌ [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه زنجان
 • سنایی مقدم، سروش [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • سهرابی، محمد [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری‌، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سوادی، مهدی [1] استادیار مدیریت ورزشی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، قشم، ایران
 • سوری، فرشاد [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران
 • سیوندی، مرضیه [1] مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

ش

 • شایان، حمید [1] دانشیار جغرافیای روستایی دانشگاه فردوسی مشهد
 • شادی، محمدعلی [1] دانشجوی دکترای جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
 • شادی، محمدعلی [1] دکترای جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات ، تهران ،ایران
 • شاطریان، محسن [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • شاهد، سید حسین [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • شاهسواری، گلناز [1] دانشجوی مقطع دکترا ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران، ایران
 • شاهسوند، پریچهره [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • شیبانی مقدم، فرشته [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شبیری، سید محمد [1] دانشیار گروه آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور
 • شیبم، حمیدرضا [1] کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار،دانشگاه آزاد اسلامی ،گرمسار، ایران.
 • شیخی، داود [1] استادیار گروه جغرافیا (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی) , دانشگاه پیام نور , صندوق پستی تهران - ایران
 • شیخ الاسلامی، علیرضا [1] استادیار گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.
 • شیخ اویسی، محمود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد بافت
 • شربتیان، یعقوب [1] استادیار انسان شناسی، گروه علوم اجتماعی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • شربتیان، محمد حسن [1] مربی جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران
 • شربتیان، محمد حسن [1] نویسنده مسئول: استادیار وعضو هیت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور
 • شریعت پناهی، مجید ولی [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شریعت پناهی، مجید ولی [1] دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام خمینی (ره) – شهر ری- ایران
 • شریعت پناهی، مجید ولی [1] دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی ره شهر ری
 • شریعت پناهی، مجید ولی [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)، تهران، ایران
 • شریعت پناهی، مجید ولی [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شریعت پناهی، مجید ولی [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، واحد یادگار حضرت امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شریعت پناهی، مجید ولی [1] دانشیار دانشگاه آزاداسلامی یادگار امام خمینی و واحد شهرری
 • شریعت پناهی، مجید ولی [1] دانشیار گروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ‌
 • شریعت پناهی، مجید ولی [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد یادگار امام خمینی‌(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شریعت پناهی، مجید ولی [1] عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شریعت پناهی.، مجید ولی. [1] دانشیار گروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران (نویسنده مسئول )
 • شریعت‌پناهی، مجید ولی‌ [1] دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد شهرری
 • شریف جاهد، شهرزاد [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران
 • شریف‌زاده، ابوالقاسم [1] استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شریف زاه گان، محمد حسین [1] دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
 • شریفی طرازکوهی، حسین [1] استاد حقوق بین الملل، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • شریفی نیا، زهرا [1] گروه جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
 • شریف‌نژاد، نعمت‌اله [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.
 • شیرکوند، نادر [1] دانشجوی دکترای علوم سیاسی – گرایش مسائل ایران، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • شیروانی، علیرضا [1] دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دهاقان، ایران
 • شعبانی، رضا [1] استاد تاریخ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • شعبانی، محمد [1] دانشجوی دکترای رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • شعبانی، مریم [1] استادیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی، ، کرمانشاه، ایران
 • شعبانی، مریم [1] هیأت علمی گروه حقوق وعلوم سیاسی، واحدکرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • شعبانی کوچصفهانی، آیه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران
 • شیعه، اسماعیل [1] استاد شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • شفیعی، ‌یوسف [1] کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
 • شفقی، سیروس [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، پژوهشگاه شاخص پژوه، دانشگاه اصفهان، ایران
 • شکیبایی، اصغر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران
 • شکور، علی [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
 • شکور، علی [1] دانشیار جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت؛ ایران
 • شکور، علی [1] دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
 • شماعی، علی [1] استاد دانشگاه تربیت معلم تهران
 • شمس، احمد [1] دانشیار حقوق بین الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • شمس، دکتر مجید [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی ملایر- ایران- ملایر)
 • شمس، مجید [1] استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی ملایر- ایران
 • شمس، مجید [1] استادجغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر ؛ ایران
 • شمس، مجید [1] استاد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر ، ملایر ، ایران
 • شمس، مجید [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران
 • شمس، مجید [1]
 • شمس، مجید [1] استادتمام گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران
 • شمس، مجید [1] استاد جغرافیا برنامه‌ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران.
 • شمس، مجید [1] استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران
 • شمس، مجید [1] استادگروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر)ـ ایران ـ ملایر
 • شمس، مجید [1] استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران
 • شمس، مجید [1] دانشیار جغرافیاو برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر
 • شمس، مجید [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، ملایر، ایران
 • شمس، مجید [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی ایران، ملایر، ایران
 • شمس، مجید [1] استاد گروه جغرافیا، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران
 • شمس الدینی، علی [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
 • شمس الدینی، علی [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، استاد مدعو گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی،
 • شمس الدینی، علیرضا [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
 • شمس‌الدینی، علی [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
 • شمس‌الدینی، علی [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران
 • شمس الدین تکیه، سید محسن [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات
 • شهاب الملک فرد، جعفر [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • شهابیان، پویان [1] استادیار شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شهبازی، بهنام [1] دانشجوی دکتری علوم استراتژیک دانشگاه دفاع ملی، تهران
 • شهریاری، زهره [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شوقی، مرضیه [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی, دانشگاه خوارزمی

ص

 • صابری، حمید [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • صابری، حمید [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.
 • صابری، حمید [1] استادیار گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • صابرنژاد، ژاله [1] استادیار گروه معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • صادقی، یدالله [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس
 • صادقی، محمد [1] استادیار پژوهشکده تحقیقات و مطالعات هرمز، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.
 • صادقی، منصوره [1] کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • صادقی بخش، علیرضا [1] دانشجوی دکتری جغرافیای برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم و فنون، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
 • صالح، غفور [1] دانشجوی‌ دکترای جغرافیا ‌و برنامه‌ریزی‌روستایی، واحدعلوم ‌و تحقیقات، دانشگاه ‌آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • صالحی، حسین [1] کارشناس ارشد آمایش سرزمین دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
 • صالحی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • صالحی، نظامعلی [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • صالحیان، سعید [1] دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • صالحی خلف بادام، زینب [1] کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، واحد تهران غرب، تهران، ایران
 • صالحی زاده، علی اکبر [1] دانشجوی دکتری جغرافیای طبیعی، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • صالحی فارسانی، علی [1] استادیارگروه علوم سیاسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • صیامی، قدیر [1] استادیار برنامه ریزی شهری، دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، مشهد، ایران
 • صبوری، محمدصادق [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • صبوری، محمدصادق [1] دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • صبوری، محمد صادق [1]
 • صبوری، محمد صادق [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحدگرمسار، باشگاه پژوهشگران ونخبگان جوان، گرمسار، ایران
 • صبوری، محمد صادق [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحدگرمسار، باشگاه پژوهشگران ونخبگان جوان،گرمسار،ایران
 • صبوری، محمد صادق [1] گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • صحرایی، احمد [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • صداقت، سیدماکان [1] دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق بین الملل عمومی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • صیدبیگی، صادق [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • صدرائی، سیده سمیرا [1]
 • صدرموسوی،، میرستار [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • صدیق، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • صدیق، مهدی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • صرافی، دکتر مظفر [1] استاد دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین
 • صرافی، مظفر [1] دانشیار برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • صرافی، مظفر [1] دانشیار برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • صفاری راد، علی [1] دانشجوی دکتری جغرافیاو برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، ایران
 • صفاری راد، علی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، ملایر، ایران
 • صفوی، سید یحیی [1] استاد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • صفوی، سید یحیی [1] استاد دانشگاه امام حسین (ع)
 • صیقلانی، زینب [1] دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • صمصامیان، اکرم [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران
 • صنیعی، منصور [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد شهرسازی، واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

ض

 • ضرابی، اصغر [1] استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه اصفهان
 • ضرابی، اصغر [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان

ط

 • طارمی، ابوالفضل [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آمار کاربردی دانشگاه شهید بهشتی
 • طالیبان، محمد حسن [1] دانشیار معماری گرایش میراث فرهنگی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • طالشی، مصطفی [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • طالشی، مصطفی [1] دانشیار، دانشگاه پیام نور، گروه جغرافیا، تهران، ایران
 • طاهباز، منصوره [1] دکتری معماری، دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • طاهری، مسعود [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • طائی، آلا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • طیبی، نجمه [1] کارشناسی ارشد جعراقیا و برنامه ریزی روستابی.دانشگاه سیستان وبلوچستان
 • طباطبایی، سید مرتضی [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، واحد یادگار امام خمینی (ره)- شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • طباطبایی مزدآبادی*، سید محسن [1] استادیار گروه علوم تربیتی، مؤسسه آموزش عالی آل‎طه، تهران، ایران.
 • طبیبیان، منوچهر [1] استادو عضو هیات علمی دانشگاه تهران
 • طیبی ثانی، سید مصطفی [1] استادیار گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
 • طیبی ثانی، سید مصطفی [1] گروه تربیت بدنی، دانشگاه واحد شاهرود، آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
 • طیبی ثانی، سید مصطفی [1] استادیار گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
 • طغیانی، شیرین [1] استادیار برنامه ریزی شهری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
 • طغیانی، شیرین [1] استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر، معماری و شهرسازی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
 • طغیانی، شیرین [1] استادیار گروه شهرسازی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران مرکز تحقیقات افق های نوین در معماری وشهر سازی ،واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
 • طهرانی، فاطمه [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
 • طهماسبی زاده، فرشاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
 • طوافی، پویا [1] دانش آموخته ارشد جامعه شناسی دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
 • طوافی، پویا [1] کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

ظ

ع

غ

ف

 • فاضل نیا، دکتر غریب [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه زابل
 • فاضل نیا، ‌غریب [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه زابل
 • فاطمی، جواد [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • فتاحی، محمد [1] استادیار دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • فتاحی واجاری، فروغ [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تهران‌شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران .
 • فتحی، رقیه [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، پژوهشگاه شاخص پژوه، دانشگاه اصفهان، ایران
 • فتحی، سروش [1] دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فتحی، سروش [1] استادیارو عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گروه علوم اجتماعی،گرمسار،ایران
 • فتحی، سروش [1] دانشیار جامعه شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • فتحی، سروش [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گروه علوم اجتماعی،گرمسار،ایران
 • فتح الله زاده، طاهره [1]
 • فتح الهی، ثریا [1] دانشجوی دکترای سلامت در بلایا، دانشگاه علوم پزشکی، تهران، ایران
 • فتحعلی، جعفر [1] دانشیار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • فتحی نیا، ابراهیم [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی- گرایش برنامه‌ریزی فضایی و کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • فتحی نجف آبادی، احمد [1] کارشناس ارشد مرمت و احیاء بافتها و بناهای تاریخی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • فخری اسفستانی، عادله [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران.
 • فدائی اسلام، اکرم [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
 • فریادی، شهرزاد [1] دانشیار گروه برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران.
 • فرامرزی اصلی، مهسا [1] استادیار معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • فراهانی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • فراهانی، مرتضی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران
 • فراهانی، مرتضی [1] کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران
 • فرجی، عبدالرضا [1] استادیار جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فرج اله زاده، محمود [1] کارشناس ارشد برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
 • فرجی راد، عبدالرضا [1] استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • فرجی راد، عبدالرضا [1] استادیار ژئوپلتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • فرجی راد، عبدالرضا [1] دانشیار
 • فرجی راد، عبدالرضا [1] دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • فرجی راد، عبدالرضا [1] دانشیار جغرافیا سیاسی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران
 • فرجی راد، عبدالرضا [1] دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فرجی راد، عبدالرضا [1] دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ،تهران، ایران
 • فرجی راد، عبدالرضا [1] استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • فرجی راد، عبدالرضا [1] دانشیارگروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فرجی راد، عبدالرضا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه جغرافیا
 • فرجی راد، عبد الرضا [1] دانشیار گروه جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • فرج زاده، حسن [1] دانشجوی دکتری اقلیم‌شناسی دانشگاه خوارزمی تهران
 • فرج زاده، منوچهر [1] دانشیار اقلیم شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • فرج زاده، منوچهر [1] دانشیار اقلیم شناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • فرجی سبکبار، حسنعلی [1] استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه تهران
 • فرجی غازانی، داوود [1] کارشناس ارشد مدیریت گردشگری دانشگاه سمنان
 • فردین، مینا [1] دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی،گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی ، واحد شهرقدس ،دانشگاه آزاد اسلامی ، شهر قدس، ایران.
 • فرهادی، علی اصغر [1] دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی،دانشکده علوم انسانی ، واحد ساوه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ساوه ، ایران
 • فرهود، نغمه [1] دانش آموخته دکترای حقوق جزا، دانشگاه خوارزمی تهران و مربی واحد اندیمشک، دانشگاه آزاد اسلامی، اندیمشک، ایران.
 • فرهودی، رحمت‌اله [1] استادیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
 • فیروزی، زینب [1] دانشجوی دکترای حقوق بین الملل، پردیس کیش دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • فیروزی، زینب [1] دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، پردیس کیش، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • فیروزی، زینب [1] دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، پردیس کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران
 • فیروزی، محمدعلی [1] عضو هیات علمی‌گروه جغرافیا، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • فروغی نعمت الهی، سید عباس [1] هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد بافت
 • فزونی، بهزاد [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- تهران- ایران
 • فزونی، بهزاد [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فیضی، محسن [1] استاد معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
 • فقیه آرام، بتول [1] استادیار علوم تربیتی،واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر ، ایران
 • فکار، مهسا [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران
 • فلاح، محبوبه [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • فلاح، مسعود [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفان، ایران.
 • فلاح تبار، نصراله [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فلاح تبار، نصراله [1] دانشیار گروه جغرافیا- واحد یادگار امام خمینی(ره)، شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فلاح تبار، نصراله [1] عضو هیأت علمی‌دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد شهرری
 • فلاح تبار، نصراله [1] دانشیار گروه جغرافیا، واحد یادگارامام خمینی(ره)شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فلاح کشکاهی، مریم [1] گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدگرمسار، گرمسار، ایران
 • فهیمی نژاد، علی [1] گروه تربیت بدنی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

ق

 • قادری، اسماعیل [1] استادیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • قادری، محمدرضا [1] مربی گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • قیاسی، سمیرا [1] استادیار مهندسی محیط زیست، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • قاسمی، احمد [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، ملایر، ایران
 • قاسمی، رضا [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • قاسمی، رضا [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران
 • قاسم اقدمی قره تپه، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • قاسمی سیچانی، مریم [1] دکتری معماری، گروه معماری، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
 • قاسم نیا، ندا [1] کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، مؤسسه آموزش عالی قشم، قشم، ایران
 • قیامی تکلیمی، سیده آمنه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • قائمی راد، طیبه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران
 • قجری، علیرضا [1] عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • قدمی، مصطفی [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه مازندران
 • قربانی، داود [1] دانشجوی دکترای روابط بین الملل، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.
 • قربانی، سحر [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • قربانی، محمدجواد [1]
 • قربانی افروزی، محمد [1] گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.
 • قربانی پارام، محمد رضا [1] دانشجوی دکترای معماری، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.
 • قربانی سپهر، آرش [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • قربانی نژاد، ریباز [1] استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • قربانی نژاد، ریباز [1] استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
 • قریشی، عبدالباسط [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 • قریشی، محمدباسط [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی،واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی رشت، ایران
 • قره‌داغی، معصومه [1] گروه تاریخ، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران
 • قسمی شاه گلدی، علی [1] دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات تهران
 • قصاب زاده، مجید [1] دکترای جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • قلی دوست ساسانسرا، ابراهیم [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری منطقه‌ای، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • قلعه نویی، محمود [1] دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
 • قماش پسند، محمدتقی [1] دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • قماش پسند، محمدتقی [1] دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • قمری، آزاده [1] دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • قمری، عتیق اله [1] دانش آموخته جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • قنبری، ابوالفضل [2] استادیار گروه پژوهش های جغرافیای دانشگاه تبریز
 • قنبری، عبدالرسول [1] استادیار گروه جغرافیا، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران
 • قنبری، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز
 • قنبری، نوذر [1] استادیار جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • قنبری، نوذر [1] استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • قنبری، یوسف [2] استادیار دانشکده جغرافیای دانشگاه اصفهان
 • قنبرزاده، ‌هادی [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، گروه جغرافیا، مشهد، ایران
 • قندالی، محسن [1] محقق- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
 • قهرمانی، سارا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا برنام ریزی توریسم ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف آباد
 • قهیه یی، بهناز [1] دانش آموخته دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران
 • قهیه ئی، مهدی [1] کارشناسی ارشد، عمران سازه، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
 • قیوم زاده، محمود [1] استاد و هیات علمی گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

ک

گ

 • گرجی، کبرا [1] دانشجوی کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور اصفهان
 • گلچینی، سحر [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • گل زاده، ملیحه [1] کارشناسی ارشد تربیت بدنی،واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران.
 • گمار، منا [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی ملایر- ایران
 • گندمکار، امیر [1] استادیار گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • گندمکار، امیر [1] استادیار گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • گندمکار، امیر [1] دانشیار گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • گندم کار، امیر [1] استادیاراقلیم شناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
 • گندم کار، امیر [1] دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
 • گودرزی، مهناز [1] عضو هیأت علمی گروه روابط بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

ل

 • لاریجانی، مریم [1] استادیارگروه آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور
 • لحمیان، رضا [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور «تهران» ایران
 • لحمیان، رضا [2] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه پیام نور «تهران» ایران
 • لحمیان، رضا [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • لشکری، احسان [1] استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه یزد
 • لشکری، حسن [1] دانشیار اقلیم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • لشکری، حسن [1] دانشیار جغرافیای طبیعی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • لشکری، حسن [1] دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران(نویسنده مسئول)
 • لشکری، حسن [1] دانشیار گروه جغرافیا طبیعی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
 • لشکرآرا، فرهاد [1]
 • لشگری، احسان [1] استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه یزد
 • لشگری تفرشی، احسان [1]
 • لطفی، حیدر [1] دانشیار= دانشگاه
 • لطفی، حیدر [1] استادیار- جغرافیای سیاسی ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرمسار ، گرمسار ، ایران
 • لطفی، حیدر [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران
 • لطفی، حیدر [1] دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • لطفی، حیدر [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار – ایران
 • لطفی، حیدر [2] استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران
 • لطفی، حیدر [1] استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
 • لطفی، حیدر [1] دانشیار جغرافیای سیاسی و گردشگری، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • لطفی، حیدر [3] دانشیار جغرافیای سیاسی و گردشگری، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.
 • لطفی، حیدر [1] * دانشیار جغرافیای سیاسی و گردشگری، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • لطفی، صدیقه [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • لطفی، صدیقه [1] استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه مازندران
 • لطفی، صدیقه [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران
 • لطفی، صدیقه [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه مازندران
 • لطفی، فاطمه [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
 • لطفی، کورش [1] استادیار جغرافیای طبیعی، اقلیم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران
 • لقمان، مونا [1] دانشجوی دکترای شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • لنگرنشین، علی [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • لوافیان، محمدرضا [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار- گرمسار- ایران

م

 • ماجدی، حمید [1] استاد شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشکده عمران، هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • ماجدی، حمید [1] استاد گروه شهرسازی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • ماجدی، حمید [1] دکترای شهرسازی، استاد، گروه شهرسازی، دانشکده عمران، هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ماجدی، حمید [1] استاد گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ماجدی، حمیدرضا [1] استاد شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • متانی، مهرداد [1] استادیار گروه مدیریت، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران
 • متانی، مهرداد [1] استادیار گروه مدیریت، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران
 • متقی، ابراهیم [1] استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران
 • متقی، افشین [1] استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی تهران
 • متقی، افشین [1] دانشیار جغرافیای سیاسی، داشنگاه خوارزمی ، تهران تهران ،ایران
 • متقی، افشین [1] دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی ،تهران، ایران.
 • متقی، افشین [1] دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • متقی، افشین [1] استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی تهران
 • متقی، سمیرا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، گروه اقتصاد
 • متین، مهرداد [1] استادیار معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • متین راسخ، مجید [1] استادیار، گروه حقوق، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی ، واحد شهر قدس ،دانشگاه آزاد اسلامی ، شهر قدس ، ایران.
 • متوسلی، بهنام [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • مجتهد زاده، پیروز [1] دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • محرابی، علیرضا [1] استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • محرابی، علیرضا [1] دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • محیط آرا، محمد [1] مدرس دانشگاه فرهنگیان و علمی –کاربردی هلال احمر قم، قم، ایران
 • محمدی، اصغر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • محمدی، جمال [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان
 • محمدی، حمیدرضا [1] دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • محمدی، زینب [1] دانشجوی دکتری آب و هواشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • محمدی، علیرضا‌ [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه‌ محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • محمدی، محسن [1] واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • محمدی، محمدعلی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران
 • محمدی، محمود [1] استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
 • محمدی آوندی، بابک [1] دانش آموخته‌ی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • محمدپور، صابر [1] دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی
 • محمدپور، علی [1] دانشجوی دوره دکتری رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران
 • محمدپور، مرتضی [1] کارشناس ارشد اقلیم شناسی دانشگاه آزاد لارستان
 • محمدی پور، سعید [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
 • محمدپورلیما، نغمه [1] دانشجوی دکترای شهرسازی، گروه شهرسازی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • محمدزاده لاریجانی، فاطمه [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
 • محمدی سرین دیزج، مهدی [1] محقق
 • محمدی یگانه، بهروز [1] استادیار جغرافیا، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • محمودی بالا گفشه، محمد [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیا، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • محمودی‌یکتا، مهدی [1] گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
 • محمودی نژاد، هادی [1] استادیار گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • مختارپور، مهدی [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • مختارپور، مهدی [1] دکترای جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران
 • مختاری ملک آبادی، رضا [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • مدانلوجویباری، مسعود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه گلستان
 • مدیری، احسان [1]
 • مدیری، مهدی [1] دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • مدیری، مهدی [1] دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی شهری،دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران ، ایران
 • مدیری، مهدی [1]
 • مدیری، مهدی [1] استادیار گروه مهندسی نقشه‌برداری دانشکده فنی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
 • مدیری، مهدی [1] دانشیار برنامه ریزی شهری دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران
 • مدیری، مهدی [1] دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • مدیری، مهدی [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • مدیری، مهدی [1] عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • مدیری، مهدی [1] عضو هیات علمی دانشگاه مالک اشتر
 • مدیرروستا، مریم [1] کارشناسی ارشد جغرافیاوبرنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی
 • مدرس، رضا [1] استادیار گروه منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • میرابوالقاسمی بهابادی، سید محمود [1] دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
 • مرادی، ابوالفضل [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • مرادی، اسکندر [1] استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه پیام نور کردستان، سنندج، ایران
 • مرادی، خدیجه [1]
 • مرادی، روح‌الله [1] دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد دبی، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی(moradivakilatlaw@gmail.com)
 • مرادی، محمود [1] استادیار گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور
 • مرادی، محمود [1] استادیار جهانگردی دانشگاه پیام نور ، ایران
 • مرادی، مریم [1] استادیار حقوق، گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.
 • مرادیان، محسن [1] استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران ،ایران
 • مرادیان حقی گروسی، روشنک [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم
 • مرادی پور، سیاوش [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار - ایران
 • مرادی پور، سیاوش [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار، ایران.
 • مرادخانی، ایوب [1] دانشجو ی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مرادی نیا، سجاد [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • مرادی نصر، حسن [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • میرباقری هیر، میرناصر [1] دانشکده اقتصاد، استادیاراقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • مرتضایی، شیدا [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.
 • مرتضایی، شیدا [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • مرتضی اف، اکتم [1] استاد جغرافیای طبیعی، ژئوموفولوژی و هیدرولوژی، دانشگاه دولتی صدرالعینی، تاجیکستان
 • میرتقیان رودسری، سیّد محمّد [1] مدرس گردشگری، دانشکده‌ی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • میرخلیلی، سید محمود [1] دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران ، تهران ، ایران.(mirkhalili@ut.ac.ir)
 • مرید سادات، پگاه [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • مرید سادات، پگاه [1] استادیار گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • میرزایی، آتنا [1] دانشجوی دکتری جغرافیای روستایی، واحد یادگارامام خمینی(ره)شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • میرزایی، حسین [1] استادیاردانشکده اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • میرزایی، روزبه [1] استادیار گروه جهانگردی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • میرزائی، عزت اله [1] مربی گروه جغرافیا، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • میرساردو، طاهره [1] دانشیار جامعه شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • مرسل، باقر [1] استادیار گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
 • مرسل، باقر [1] گروه تربیت بدنی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
 • مرسل، باقر مرسل [1] استادیار گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
 • مرصوصی، نفیسه [1] دانشیار
 • مرصوصی، نفیسه [1] دانشیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • میرعباسی، سیدباقر [1] استاد گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • میر عباسی، سید باقر [1] استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • میرکتولی، جعفر [1] استادیار جغرافیا وبرنامه‌ریزی شهری دانشگاه گلستان
 • میرلطفی، محمودرضا [1] استادیار جغرافیای وبرنامه ریزی روستایی دانشگاه زبل، زابل ، ایران
 • میرلطفی، محمودرضا [1] دکتری تخصصی، رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه زابل
 • مروجی، محمد [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • مسرور، سید امیرحسین [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی‌، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مسعود، محمد [1] عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
 • مسعودی، سید مسعود [1] دانشجوی دکتری دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) مشهد
 • مسلمی، زهرا [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • مشیری، مرحوم سید رحیم [1] استاد- دانشگاه
 • مشفق فر، شکوفه [1] دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران
 • مشک بید، الهام [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت، ایران
 • مشکینی، ابوالفضل [1] عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
 • مصطفوی، فریبا [1] مربی واحد یادگار امام (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مصلحی، محسن [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
 • مضطرزاده، حامد [1] دکتری تخصصی شهرسازی، استادیار، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • مطیعی، ناصر [1] استادیار گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران
 • مطیعی لنگرودی، سیدحسن [1] استاد دانشکده جغرافیا و عضو قطب علمی‌برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تهران
 • مطیعی لنگرودی، سید حسن [1] استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران
 • مطلبی، مسعود [1] استادیار علوم سیاسی، واحدآزاد شهر ، دانشگاه آزاد اسلامی. آزاد شهر، ایران
 • مطلبیان، خسرو [1] دانش‌آموخته دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران
 • مطوف، شریف [1] استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • مطوف، شریف [1] دکترای برنامه ریزی شهری‌، عضو هیات علمی (مدعو) دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران.
 • مظفر، فرهنگ [1] استادیار معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
 • مظفر، فرهنگ [1] دانشیار دانشکدة معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
 • مظفری، حمیده [1] گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • معیتی، جواد [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.
 • معتمد، افسانه [1] دانشجوی دکتری، گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • معتمدی، محمد [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
 • معروفی نقدهی، فخرالدین [1] دانشیار دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • معصومی، محمدتقی 2 [1] عضو هیات علمی‌گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
 • معصوم پور سماکوش، جعفر [1] استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • معینی، حسین [1] عضو هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه (س) قم
 • معینی، سید‌هادی [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری(آمایش سرزمینی)، واحد یادگار امام خمینی‌(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • معینیان، علیرضا [1] دانشجوی کارشناسی حقوق، واحد گرمسار دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار ایران.
 • معینیان، علیرضا [1] دانشجوی کارشناسی حقوق، واحد گرمسار دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • معین فر، محمد [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.
 • مغانی، بهنام [1] عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنرکرمان
 • مغانی، بهنام [1] عضو هیات علمی دانشگاه کرمان
 • مقتدری، قاسمعلی [1] استادیارجغرافیای طبیعی، هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان فارس.
 • مقدسی، سعید [1] دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران
 • مقیمی، نوید [1] مربی گروه مرمت، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران
 • میکائیلی، علیرضا [1] دکتری معماری منظر، دانشیار گروه محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • ملایی، فرهاد [1] کارشناسی ارشد جغرافیا؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، ایران
 • ملاحسینی اردکانی، رضا [1] دکترای جغرافیای سیاسی و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران ، ایران
 • میلانی*، علیرضا [1] استادیار، گروه حقوق، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی ، واحد اسلامشهر ،دانشگاه آزاد اسلامی ، اسلامشهر، ایران(نویسنده مسئول)(alirezamillani@yahoo.com
 • ملکی، زهرا [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی برنامه ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • ملکی، سعید [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • ملک حسینی، دکترعباس [1] استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
 • ملک حسینی، عباس [1] دانشیار- جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
 • ملک حسینی، عباس [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر، ملایر، ایران
 • ملک حسینی، عباس [2] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی ایران، ملایر، ایران
 • ملک حسینی، عباس [1] دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران
 • ملک حسینی، عباس [2] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران
 • ملک شاهی، غلامرضا [1] دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • ملکوتی نیا، محمد [1] دانشجوی دکترای گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران
 • منافلویان، ساناز [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مینائی، امیرحسین [1] عضو هیات علمی ترویج وآموزش کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • منجم زاده، سید امیرحسین [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، واحد دبی، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات
 • منشی زاده، رحمت الله [1] دانشیار گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • منشی زاده، رحمت اله [1] دانشیار جغرافیای انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • منصوری، سعید [1] استادیار حقوق خصوصی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • منصوری مرادیان، سمیه [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، ملایر، ایران
 • منیعی، مصطفی [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران
 • مهدی، علی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • مهدی، علی [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تهران، پژوهشگر پژوهش‌های کاربردی مرکزآموزش مدیریت دولتی
 • مهدیان بهنمیری، معصومه [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه گلستان، مدرس دانشگاه پیام نور واحد هادی شهر
 • مهدوی، شهرام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه گلستان.
 • مهدوی، مسعود [1] استاد جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مهدوی، مسعود [1] استاد- دانشگاه
 • مهدوی، مسعود [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • مهدوی حاجیلویی، دکترمسعود [1] استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم وتحقیقات تهران
 • مهدوی حاجیلویی، مسعود [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مهدوی حاجیلویی، مسعود [1] استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم وتحقیقات تهران(مسئول مکاتبات)
 • مهدوی حاجیلویی، مسعود [1] استاد گروه جغرافیا، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مهدوی حاجیلویی، مسعود [1] عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • مهدوی‌حاجیلویی، مسعود [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • مهدوی حاجیلوئی، مسعود [1] استاد گروه جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مهدوی‌ حاجیلوئی‌، مسعود [1] استاد گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • مهرا، نسرین [1] دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران(n_mehra@sbu.ac.ir)
 • مهرابی دلشاد، ملیحه [1] گروه تاریخ، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران
 • مهرآذین، حشمت [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری‌، واحد دماوند‌، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران
 • مهری تالار پشتی، اسفندیار [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت ایران
 • مهکویی، حجت [1] گروه جغرافیای سیاسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
 • مهکویی1، حجت [1] گروه جغرافیای سیاسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
 • مهمانپرست نودهی، کسرا [1] کارشناسی‌ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه پیام نور، واحد بین‌الملل، تهران، ایران
 • موحد، علی [1] استاد دانشگاه تربیت معلم تهران
 • موحد، علی [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران
 • مؤیدفر، رضا [1] استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • مؤیدفر، سعیده [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، ایران
 • موزرمی، سارا [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • موسی اف، آرتوبلسکی [1] استاد جغرافیای طبیعی، ژئوموفولوژی و هیدرولوژی، دانشگاه دولتی صدرالعینی، تاجیکستان
 • موسی زاده، حسین [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • موسی زاده، حسین [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • موسی زاده، حسین [1] دانشجوی دکتری علوم منطقه‌ایی، دانشکده علوم، دانشگاه اتوش لوراند، بوداپست، مجارستان
 • موسی‌زاده، حسین [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • موسوی، حمیدرضا [1] گروه هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • موسوی، میر سعید [1] استادیار گروه معماری و شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • موسوی، میرنجف [1] دانشیار گروه جغرافیا برنامه ریزی شهری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • موسوی، میرنجف [1]
 • موسوی، میرنجف [1] دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • موسوی بجنوردی، سید محمد [1] استاد بازنشسته دانشگاه خوارزمی و مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی تهران
 • موقر پاک، علی [1] مدرس دانشگاه و دانشجوی دکتری جغرافیا برنامه‌ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران.
 • مولایی، ابوالقاسم [1] دانش آموخته دکتری شهرسازی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران
 • مولایی هشجین، دکتر نصرالله [1] استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 • مولایی هشجین، نصرالله [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • مولایی هشجین، نصرالله [1] استاد گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • مولایی هشجین، نصراله [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • مولایی هشجین، نصراله [1] استاد جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • مولایی هشجین، نصراله [1] استاد گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • مولائی، احمدرضا [1] کارشناس ارشد مدیرت- میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 • مولائی، احمدرضا [1] کارشناس ارشد مدیریت- معاون سرمایه گذاری و طرح‌های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان
 • مولائی، احمدرضا [1] کارشناس ارشد مدیریت- معاون سرمایه گذاری و طرح‌های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان
 • مولائی هشجین، نصرالله [1] استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 • مولائی هشجین، نصرالله [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.
 • مولوی، معصومه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه شهری دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • مؤمنی، مهدی [1] دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • مؤمنی، مهدی [2] گروه جغرافیا، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
 • مومنی، کورش [1] دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران

ن