نمایه نویسندگان

آ

 • آیباغی اصفهانی، سعید توسعه مالی و نهادی و ارتباط آن‌ها با رشد اقتصادی ایران [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 27-40]
 • آیباغی اصفهانی، سعید مکان‌یابی بهینه و کارای احداث کارخانه کنسانتره دام و طیور در شهرستان میامی هم‌راستا با متغیرهای جغرافیای صنعتی-اقتصادی و آمایش استان سمنان [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 19-38]
 • آدم، خضر بررسی علل مهاجرت روستاییان و پیامدهای حاصل از آن در شهرستان بوکان (مورد : دهستان ایل گَوَرک) [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 135-152]
 • آذر، علی بررسی عوامل موثر در سرزندگی مجتمع‌های مسکونی بزرگ مقیاس: مطالعه موردی مجتمع مسکونی آسمان تبریز [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 69-85]
 • آذر، علی بررسی جایگاه الگوهای نوین برنامه‌ریزی شهری در محلات جدید شهری (مطالعه موردی: محله یاغچیان تبریز) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 355-372]
 • آذرکمند، روزا روند منطقه‌گرایی در عصر جهانی شدن [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 21-34]
 • آرام، هاشم مطالعه و بررسی تاثیر حاشیه‌نشینی بر گسترش سوء مصرف مواد مخدر مورد مطالعه:(شهرک گلستان اسلام شهر در سال 1390) [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 215-235]
 • آزمون مساعد، مینا تحلیل فضایی جنبش‌های اجتماعی در خاورمیانه و شمال آفریقا از سال 2010 تاکنون [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 180-197]
 • آشنایی، تکتم تاثیر تحولات پیراشهرنشینی بر دگرگونی زمین‌های مستعد زراعی و اهمیت آن در برنامه‌ریزی و مدیریت حریم مصوب ۱۳۸۵ تهران [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 187-210]
 • آقایی، اصغر تحلیل الگوی فضایی شاخص‌های کیفیت زندگی در اجتماعات شهری (نمونه موردی: اسلامشهر) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 111-129]
 • آقایی بجستانی، مریم تحلیل و بررسی چالش‌های فقهی و حقوقی حضور گردشگران غیر مسلمان در ایران [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 85-109]
 • آل محمد، سیده تلفیق رویکردهای راهبردی و فرآیندی به منظور تدوین سطوح تصمیم توسعه کالبدی- فضایی محله‌ای (مطالعه موردی: دهستان گودرزی [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 199-221]
 • آمار، تیمور تحلیل جغرافیایی صنایع دستی در شهرستان املش و نقش آن در توسعه گردشگری [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 126-140]
 • آمار، تیمور نقش امنیت و ایجاد قوانین حمایتی از گردشگران خارجی در راستای توسعه اقتصادی وگردشگری به عنوان یک راهکار بین‌المللی با استفاده از روش DEMATEL [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 101-89]
 • آمار، تیمور تحلیل تطبیقی سیاست گذاری های توسعه کشاورزی در دو دهه اخیر در استان گیلان با تأکید بر توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهرستان رودسر) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 381-403]
 • آما ر، تیمور امکان سنجی استقرار صنایع کوچک (تبدیلی کشاورزی ) با استفاده از مدل تحلیلیSWOT مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 101-119]
 • آمار حاجی شیرکیا، تیمور نقش تحولات مسکن بر کیفیت محیطی مناطق روستایی با تاکید بر مؤلفه سرزندگی (مطالعه موردی: بخش سنگر شهرستان رشت) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 89-113]
 • آهنی، سمیه تحلیل وارزیابی اولویت‌های استقرار شهر الکترونیک در توسعه پایدار شهریبا استفاده از مدلANP (نمونه موردی: شهر تبریز) [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 54-69]

ا

 • ایازی، سید محمدهادی تحلیل آماری سینوپتیکی پدیده گرد‌و‌غبار در استان ایلام [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 47-67]
 • ابدالی، افشار تبیین چارچوب مفهومی حکمروایی خوب شهری مبتنی بر مدیریت یکپارچه شهری(نمونه موردی: کلان‌شهر تهران) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 293-309]
 • ابراهی زاده آسمین، حسین مهاجرت معکوس روستایی با تغییر سبک زندگی شهری [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 169-186]
 • ابراهیمی، اسماعیل توسعه اکوتوریسم راهکاری در جهت جلوگیری از نابودی روستاها؛ مطالعه موردی روستای گلستان اردبیل [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 205-222]
 • ابراهیمی، اسماعیل گردشگری روستایی به عنوان مدلی برای توسعه روستایی (مطالعه موردی شهرستان گرمسار) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 207-224]
 • ابراهیمی، اسماعیل تبیین جایگاه مهاجرت معکوس در بازساخت روستاهای شمال استان اردبیل [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 173-192]
 • ابراهیمی پور، مرضیه پهنه‌بندی زمین‌های شهری در برابر خطر ناشی از سیلاب با رویکرد تاب آوری کالبدی (مطالعه موردی: رودخانه چشمه کیله) [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 39-56]
 • ابراهیم زاده، عیسی آسیب شناسی نظام برنامه ریزی منطقه ای دراستانهای ساحلی شمال کشور [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 1-16]
 • ابراهیم زاده، فریمان ارزیابی و تحلیل نقش تعاونی‌های مسکن در توسعه شهری « نمونه مطالعاتی شهر شیروان » [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 11-20]
 • ابراهیم زاده چوبری، عباس آینده پژوهی تحولات ژئوپلیتیک انرژی در ایران با تاکید بر جایگاه انرژی های پاک [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 641-658]
 • ابن تراب، مریم کاربرد قاعده لاضرر در حفاظت از محیط زیست و معماری در راستای ارائه مدلی برای شهرسازی اسلامی و ایرانی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 251-276]
 • ابویی، رضا تعیین کاربری‌های بهینۀ کارخانۀ ریسباف اصفهان بر اساس مدل «برنامه‌ریزی سلسله‌مراتبی» [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 231-250]
 • ابوالحسنی، رضا آسیب‌شناسی طرح جامع شهرخوراسگان [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 58-79]
 • ابوالفتحی، مجید مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه گردشگری در سمنان با تأکید بر مجموعه بازار، مسجد امام و ارگ سمنان [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 149-172]
 • ابوالفتحی، مجید تحلیل جغرافیایی آراء شهروندان استان فارس در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 33-49]
 • ابوالفضلی کریزی، حسین واکاوی مولفه‌های تاثیرگذار بر همگرایی کشورهای اسلامی (باتاکید برظرفیت‌های انقلاب اسلامی) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 422-403]
 • ابوذری، پانته‌آ تبیین اثرات سیاست‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (موردپژوهی: منطقه 12 شهرداری تهران) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 510-491]
 • اثنی‌عشری، محمد تحلیلی بر روند تغییرات نابرابری‌های ناحیه‌‌ای و سطوح توسعه با استفاده از تکنیک‌های برنامه‌ریزی و تعیین سطوح توسعه‌یافتگی شهرستان‌ها‌ی استان اردبیل(1385-1365) [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 87-106]
 • اجتماعی، بابک طراحی تقویم زیست‌اقلیمی کار کارگران پالایشگاه گاز پارسیان شهرستان مهر [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 24-37]
 • اجتماعی، بابک تبیین نقش مشارکت زنان روستایی در فعالیت های کشاورزی( مطالعه موردی : دهستان های افزر و زاخروئیه شهرستان قیروکارزین فارس ) [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 35-46]
 • اجزاء شکوهی، محمد نقش مزیت نسبی واحدهای تولیدی کشاورزی در توسعه منطقه‌ای استان خراسان شمالی [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 45-61]
 • احدنژاد، محسن ارزیابی کیفیت زندگی در بافت‌های برنامه‌ریزی شده نواحی شهری (نمونه موردی: محله کارمندان شهر زنجان) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 171-185]
 • احد نژاد، محسن ارزیابی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهری با رویکرد توسعه پایدار و عدالت اجتماعی با استفاده از مدل‏هایVIKOR و TOPSIS، (مطالعه موردی شهر زنجان) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 169-183]
 • احدنژاد روشتی، محسن ارزیابی میزان تاب‌آوری نواحی شهری باتأکید بر دسترسی به عناصر کالبدی حیاتی و مؤثر در برابر مخاطره زلزله، با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره Todim (مطالعه موردی: شهر زنجان) [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 89-110]
 • احمدی، آیدا شناسایی و تعیین میزان مشارکت مؤلفه‌ها، معیار‌ها، زیرمعیار‌ها و شاخص‌های تاب‌آوری در سیستم مدیریت کلان‌شهر تاب آور [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 229-250]
 • احمدی، حمزه تحلیل آماری سینوپتیکی پدیده گرد‌و‌غبار در استان ایلام [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 47-67]
 • احمدی، سیدعباس بررسی تطبیقی چارچوب تنظیمی سفر و گردشگری در کشورهای حاشیه خلیج فارس، با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 82-96]
 • احمدی، سید عباس تحلیل ژئوپلیتیکی مولفه‌های تأثیرگذار بر آمایش منطقه مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 21-42]
 • احمدی، سید عباس بارزه‌های فرهنگی- مذهبی ایران در خارج از مرزها پس از انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 191-206]
 • احمدی، عباس تبیین رویکرد بومی گرایی و منطقه‌گرایی ایران فرهنگی در فرآیند ج‌هاانی شدن [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 171-188]
 • احمدی، علی اصغر تحلیل ویژگی‌های محیطی بر تنوع شخصیت انسان از دیدگاه فلاسفه اسلامی و نقش آن در برنامه‌ریزی محیطی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 495-507]
 • احمدی، فخرالدین تاثیر فناوری اطلاعات در بهره وری مدیریت امور روستایی (دهیاران) در راستای برنامه ریزی روستایی شهرستان بابل [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 271-289]
 • احمدی، فخرالدین بررسی بلایای طبیعی از نگاه حقوق بین‌الملل؛ مطالعه موردی ایران [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 457-475]
 • احمدی، فرشته نقش معماری فضاهای آموزشی در انتقال فرهنگ بواسطه علوم رفتاری (نمونه مورد مطالعه: مدارس تیزهوشان متوسطه اول شیراز) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 559-541]
 • احمدی، مظهر بررسی پراکنده رویی و ظرفیت‌های توسعه درونی شهر سقز [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 123-144]
 • احمدی، منیژه تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی در کاهش فقر خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان پشته زیلایی، استان کهگیلویه و بویر احمد) [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 93-107]
 • احمدیان، محمد علی نقش گردشگری در درآمدزایی مناطق روستایی با ارائه یک مدل راهبردی در توسعه گردشگری روستاها (مطالعه موردی شهرستان فیروزکوه) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 49-77]
 • احمدیان، مهدی اولویت‌سنجی مکانی توسعه فضاهای سبز و پارک‌های شهری با استفاده از روش AHP (نمونه موردی: شهر میاندوآب [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 41-62]
 • احمدیان، مهدی تحلیلی بر درجه توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان آذربایجان‌شرقی (با استفاده از تکنیکTOPSIS و AHP) [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 69-84]
 • احمد پور، احمد شهر هوشمند: تبیین ضرورت‌ها و الزامات شهر تهران برای هوشمندی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 1-22]
 • احمدتوزه، واحد تحلیل و ارزیابی علل وندالیسم در فضاهای عمومی شهری(نمونه موردی شهر رباط کریم) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 1-14]
 • احمدزاده، بهمن تأثیر مناطق آزاد بر تجارت بین‌المللی؛ مطالعه موردی منطقه آزاد کیش [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 157-177]
 • احمدی زاده هنده خاله، تقی تحلیل اثرات جمعیتی، اقتصادی و کالبدی تبدیل سکونتگاه‌های روستایی به شهر طی سالهای 90-1375 (مطالعه موردی شهر رودبنه، شهرستان لاهیجان، استان گیلان) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 51-64]
 • احمدی شاپورآبادی، محمدعلی تحلیلی بر جایگاه تعاون در ساماندهی و توسعه صنعت گردشگری استان قم [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 129-148]
 • احمدی فرد، نرگس ارزیابی نتایج مشارکت مردمی در بازآفرینی شهری بافت شهری منطقه 12 تهران (نمونه موردی: محله سیروس) [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 82-94]
 • احمدی فرد، نرگس مطالعات مکان‌یابی موزه منطقه‌ای در استان گیلان [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 86-102]
 • احمدی فرد، نرگس تحلیل عوامل موثر بر توسعه صنایع فرهنگی در بازآفرینی بافت تاریخی(نمونه موردی: منطقه 12 شهر تهران) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 137-148]
 • اخباری، ابوالفضل تبیین نقش هیدروپلیتیک بر سیاست خارجی افغانستان و ایران (2015 الی 2019) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 213-235]
 • اخباری، محمد فرصت‌های ژئوپلیتیکی در روابط سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای خاورمیانه (مطالعه موردی کشور عراق از 2010 -2017) [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 45-60]
 • اخباری، محمد آینده‌پژوهی فضای ژئوپلیتیکی پساداعش در منطقه غرب آسیا ‌(مطالعه موردی عراق) [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 175-193]
 • اخباری، محمد تبیین تأثیرات ژئوپلیتیکی اندیشه و کنش سیاسی داعش برای تأسیس کشور و حکومت ایدئولوژیک در منطقه خاورمیانه [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 31-52]
 • اخباری، محمد خرده میدان کردستان عراق، عرصه رقابت میدان‌های منطقه‌ای ایران و ترکیه [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 1-19]
 • اخباری، محمد تحلیل فضایی جنبش‌های اجتماعی در خاورمیانه و شمال آفریقا از سال 2010 تاکنون [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 180-197]
 • اخباری، محمد تحلیل شاخص‌های قدرت نظامی واحدهای سیاسی- جغرافیایی در عرصه نظام بین الملل [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 445-465]
 • اخباری، محمد ارائه الگوی همگرایی منطقه‌ای فیمابین کشورهای ایران، عراق و ترکیه با تأکید بر ساختار ژئوپولیتیکی منطقه [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 434-424]
 • اخباری، محمد تحلیل جغرافیایی ژئواکونومی جمهوری اسلامی ایران در معادلات جدید منطقه جنوب غرب آسیا [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 131-149]
 • اخباری، محمد ارائه الگوی منطقه‌گرایی ایران و آسیای مرکزی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 311-324]
 • اخباری، محمد الگوی روابط امنیتی ایران و پاکستان در مقابله با پدیده تروریسم از سال 2001 تا 2017 [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 385-402]
 • اخباری، محمد تحلیل ژئوپلیتیکی اثرات تغییر اقلیم بر توسعه پایدار کشور ایران‌(‌متغیر تعدیل گر تصمیمات سیاسی) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 133-152]
 • اخباری، محمد بررسی و تبیین تعاملات ایران با ترکمنستان و کشورهای آسیای مرکزی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 209-228]
 • اخباری، محمد الگوی همکاریهای منطقه ای بر مبنای دیپلماسی آب (مطالعه موردی ایران، ترکیه و عراق ) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 171-185]
 • اخباری، محمد تبیین نقش هیدروپلیتیک بر سیاست خارجی افغانستان و ایران (2015 الی 2019) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 213-235]
 • اخباری، محمد آینده پژوهی تحولات ژئوپلیتیک انرژی در ایران با تاکید بر جایگاه انرژی های پاک [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 641-658]
 • اخلاقی، مرضیه تحلیل ویژگی‌های محیطی بر تنوع شخصیت انسان از دیدگاه فلاسفه اسلامی و نقش آن در برنامه‌ریزی محیطی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 495-507]
 • ادبی فیروزجایی، سعیده توسعه مالی و نهادی و ارتباط آن‌ها با رشد اقتصادی ایران [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 27-40]
 • اذانی، مهری تحلیلی بر روابط ژئوکالچری ایران و پاکستان با تأکید بر مذهب شیعه [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 53-70]
 • اذانی، مهری تحلیل و ارزیابی راهبرد رشد هوشمند شهری در مناطق چهارگانه شهر کرمان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 25-41]
 • اذانی، مهری ارزیابی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر پایداری ساختار درآمدی شهرداری‌ها‌(مطالعه موردی: کلان‌شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 251-267]
 • ارزاقی، امیررضا تبیین تأثیر معماری دسترسی‌های عمودی مجتمع‌های مسکونی بر سبک زندگی پایدار ساکنان [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 187-211]
 • ارغان، عباس تحلیل پایداری محلات شهری بر مبنای شاخص های توسعه پایدار (نمونه موردی شهر مهاباد) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 107-124]
 • ارغان، عباس بررسی مطلوبیت موقعیت مکانی مراکز مدیریت بحران در راستای دستیابی به یک مدل راهبردی (مطالعه موردی: منطقه 8 شهر تهران) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 169-186]
 • ارغان، عباس بررسی و تحلیل توسعه کالبدی – فضایی شهر ساری [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 117-147]
 • ارغان، عباس تبیین میزان اثرگذاری مولفه‌های نهادی در الگوی مدیریت زمین شهری در ایران موردپژوهی: منطقه 12 کلانشهر تهران [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 33-47]
 • ارغان، عباس عوامل اثرگذار در پیاده‌سازی الگوی مشارکت عمومی- خصوصی در توسعه شهری تهران [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 231-250]
 • ارغان، عباس بررسی میزان آسیب‌پذیری ساختمان‌ها در برابر زلزله (مطالعه موردی شهر سمنان) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 89-100]
 • ارغان، عباس سنجش شاخص‌ها و الگوهای اثرگذار در تاب‌آوری بافت‌های شهری‌(مطالعه موردی محلات تجریش، جنت‌آباد شمالی و فردوسی شهر تهران) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 245-270]
 • ارمغان، سیمین راهبردهای افزایش مشارکت مردمی در ارتقاء شاخص‌های زیست محیطی نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان‌های بخش مرکزی ملارد) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 131-150]
 • ارمغان، سیمین توسعه اجتماعی روستاهای دهستان فیروز بهرام با تأکید بر شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 167-184]
 • ارمغان، سیمین رابطه اشتغال‌زایی ناشی از فعالیت‌های دامداری و ابعاد مختلف توسعه روستایی در دهستان رستم آباد شمالی رودبار [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 513-536]
 • ایزدی، ملیحه تحلیلی بر توزیع فضایی خدمات گردشگری (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 31-43]
 • ازی محمد، زینب نقش توان‌ها و قابلیت‌های گردشگری در توسعه شهری مطالعه موردی منطقه 22 شهر تهران [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 85-98]
 • استعلاجی، علیرضا تأثیر مهاجرت‌های بین‌المللی و وجوه ارسالی بر اقتصاد کشورها (مورد پژوهش: کشور هند) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 57-77]
 • استعلاجی، علیرضا نقش عوامل محیطی در توسعه اقتصاد روستایی (مطالعه موردی بخش دیلمان شهرستان سیاهکل) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 25-49]
 • استعلاجی، علیرضا تحلیل فضایی شاخص‌های توسعه در مناطق روستایی شهرستان دشتستان [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 99-116]
 • استعلاجی، علیرضا سطح‌بندی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان ساوه از نظر میزان محرومیت و درجه توسعه‌یافتگی با استفاده از شاخص ناموزون موریس [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 203-216]
 • استعلاجی، علیرضا آسیب‌شناسی اکوتوریسم مناطق نمونه گردشگری روستایی کرمانشاه (مطالعه موردی: ناحیه بیستون) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 388-376]
 • استعلاجی، علیرضا نقش گردشگری کویری در توسعه روستایی‌(مطالعه موردی شهرستان گرمسار) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 1-26]
 • استعلاجی، علیرضا رتبه‌بندی نواحی منطقه 15 تهران بر اساس مؤلفه‌های تاب‌آوری [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 425-437]
 • استعلاجی، علیرضا بررسی و تبیین وضعیت روستاهای شهرستان اسلامشهر از نظر چالش‌های توسعه روستایی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 129-148]
 • استعلاجی، علیرضا آینده نگاری تحولات اسکان غیررسمی در پهنه ی جنوبی حریم کلانشهر تهران [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 149-170]
 • استعلاجی، علیرضا عوامل موثر در تحقق پذیری حیات شبانه در برنامه ریزی توسعه پایدار شهری از منظر مخاطبان تهران و حوزه نفوذ [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 63-91]
 • اسدی، احمد ارزیابی شاخص‌های کیفیت محیط شهری در مجتمع‌های مسکونی بناب و عوامل فردی مؤثر بر آن [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 33-45]
 • اسدی، احمد ارزیابی میزان تطابق شهر قاین با شاخص‌های شهر خلاق [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 13-26]
 • اسدی، رحیم ارزیابی نظام ملی نوآوری در حوزه مدیریت شهری در کلانشهر تهران و ارائه مدل مناسب [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 223-246]
 • اسدی، علی منطقه‌بندی توسعه کشاورزی در استان فارس [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 97-118]
 • اسدی، فاطمه بررسی راهبرد های توسعه صنعت گردشگری در بستر ICT در استان آذربایجان شرقی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 203-220]
 • اسدیان، فریده مطالعه شاخص‌های CP،ET و TCI بر ارزیابی آسایش انسان (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 195-217]
 • اسدیان، فریده ارزیابی میزان موفقیت طرح های ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی زاهدان [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 203-216]
 • اسدیان، فریده بررسی ویژگی های شهر پاک برگرفته از فرهنگ و شاخصه های شهر اسلامی در شهر تهران ... [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 491-512]
 • اسدزاده طالعی، سیمین بررسی فقهی و حقوقی کاربردهای تصویربرداری ماهواره‌ای در توسعه پایدار جغرافیایی با تأکید بر موضوع مسئولیت حقوقی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 317-335]
 • اسفندیار، محمد ارائه مدل جدید چندهدفه برای مکان‌یابی مراکز توزیع امداد در شرایط فازی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 107-125]
 • اسفندیاری، امیر هومن مقایسه تطبیقی روستاهای دارای دهیاری و فاقد دهیاری در روند توسعه‌یافتگی (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان اسلامشهر) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 16-1]
 • اسکندری اصل، حشمت الله نقش مدیریت کاهش حوادث غیر مترقبه (زلزله) در مناطق روستایی مطالعه موردی: شهر کرد [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 329-340]
 • اسکندر پور، مجید درآمدی بر حکمروایی خوب شهری: ضرورت‌ها، الزامات و چالش‌های فراروی تحقق آن در ایران [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 135-152]
 • اسکندری ثانی، محمد تبیین ضرورت تاب آوری پویا در طرح‌های آمایش سرزمینی رهیافتی در جهت انعطاف پذیری اقتصاد منطقه‌ای (نمونه مورد مطالعه: استان خراسان جنوبی) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 71-82]
 • اسکندری ثانی، محمد امکان سنجی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کاشمر راهکاری برای توسعه خوشه های صنعتی و کسب و کار در راستای توسعه پایدار ناحیه ترشیز [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 448-436]
 • اسکندری نژاد، فاطمه بررسی خسارت اقتصادی واجتماعی سیلاب و روشﻫﺎی مدیریت آن (مطالعه موردی: حوزه نمرود) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 35-41]
 • اسلامی، ایمان مهاجرت معکوس روستایی با تغییر سبک زندگی شهری [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 169-186]
 • اسلامیان، سعید تحلیل فراوانی سرعت و جهت باد و نقش آن در برنامه‌ریزی منطقه‌ای استان فارس [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 142-125]
 • اسماعیلی، رضا توان‌مندی‌های اقلیم آسایش، راهبردی مناسب جهت توسعه گردشگری (مطالعه موردی:خراسان رضوی) [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 1-10]
 • اسماعیلیان ناساری، مریم مدیریت اراضی رها شده شهری و سامان دهی آن‌ها با الگوی توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی شهرسمنان) [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 178-189]
 • اسماعیل پورروشن، علی اصغر ارزیابی همگرایی‌های اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو سازمان شانگهای [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 17-34]
 • اسماعیل پورروشن، علی اصغر تبیین نقش هیدروپلیتیک بر سیاست خارجی افغانستان و ایران (2015 الی 2019) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 213-235]
 • اسماعیل پور همدانی، سحر نقش عوامل محیطی مؤثر برتخریب‌گرایی (وندالیسم) در کیفیت عرصه‌های عمومی شهری (نمونه موردی: محله کبابیان همدان [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 163-196]
 • اسماعیلزاده، عبدالسلام ارزیابی عدالت فضایی در توزیع و توسعه پایدار فضای سبز شهری با استفاده از مدل آنتروپی و ضریب پراکندگی (نمونه موردی: مناطق 10 گانه شهر شیراز) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 277-292]
 • اسمعیل پور روشن، علی اصغر تحلیل ژئوپلیتیکی شبکه‌های قدرت در عراق پسا داعش: در راستای ارائه مدلی برای جلوگیری از نفوذ منطقه‌ای آمریکا [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 79-99]
 • اسمعیل پور روشن، علی اصغر نقش سیاست گذاری دولتی در ارتقاء زیست شهری با تأکید بر سلامت و بهداشت؛ مطالعه موردی منطقه 15 شهر تهران [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 213-229]
 • اسمعیل زاد، علیرضا تحلیل گفتمان جغرافیایی - منطقه ای توسعه در دولت اصلاحات [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 421-441]
 • اشتری مهرجردی، اباذر مهاجرت معکوس روستایی با تغییر سبک زندگی شهری [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 169-186]
 • اشجع، رضا ارزیابی رضایتمندی گردشگران سلامت بر اساس مدل ACSI(مورد مطالعه: منطقه گردشگری سردابه) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 58-39]
 • اشکیتی، سارا بررسی جغرافیای جرم در کلان‌شهرهای ایران: مطالعه موردی شهر تهران [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 705-723]
 • اصغری لفمجانی، صادق واکاوی تغییرات نسلی در سبک زندگی جامعه عشایری(مطالعه موردی: طایفه بایاری، استان کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 317-337]
 • اصغری لفمجانی، صادق تحلیل اثرات هدفمندسازی یارانه‌ها بر پایداری روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان زابل) [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 61-74]
 • اصلانی، فیروز ابزارهای نظارت سیاسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن بر عدالت جغرافیایی در کشور چکیده [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 383-403]
 • اعتباریان، اکبر تعیین ابعاد برنامه‌ریزی شهری با تاکید بر پیوست فرهنگی در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 149-166]
 • اعرابی، سید سپهر اثرات گردشگری بر پایداری شهرهای بین راهی(مطالعه موردی: شهر زیراب) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 260-239]
 • اعرابی، فریده نقش تصمیمات ملی و منطقه‌ای بر رشد و افزایش جمعیت استان سمنان [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 153-171]
 • افتخاری، الهام ارزیابی استراتژی‌های توسعه گردشگری پیرامون نواحی کلان‌شهری: (شهرستان شمیرانات، بخش لواسانات) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 261-289]
 • افراسیابی، عبدالرسول تحلیل و بررسی چالش‌های بازارچه‌های مرزی در ایران: مطالعه موردی بازارچه‌های مرزی استان بوشهر [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 333-353]
 • افشارنیا، طیب تبیین قابلیت‌های حقوق بین الملل برای جبران خسارت معنوی لطمه به شهرت تجاری ناشی از نقض تعهدات قراردادی در کشورهای هدف تحریم [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 537-555]
 • افضلی، رسول تحلیل ژئوپلیتیکی مولفه‌های تأثیرگذار بر آمایش منطقه مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 21-42]
 • افضلی، رسول بررسی تطبیقی چارچوب تنظیمی سفر و گردشگری در کشورهای حاشیه خلیج فارس، با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 82-96]
 • اقبالی، ناصر کاربرد و تحلیل فضای سبز منطقه 10 کلان شهر تهران (با تاکید بر ارائه مدل علمی کاربردی) [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 39-49]
 • اقبالی، ناصر نقش ایران و امریکا در امنیت خلیج فارس با تأکید بر دوران بعد از انقلاب اسلامی و استراتژی فرامنطقه‌ای ایران [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 243-268]
 • اقبالی، ناصر بررسی اثر تراکم بر تاب‌آوری مناطق شهری (نمونه موردی محلات ناحیه یک منطقه چهارده شهر تهران) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 39-53]
 • اقبالی، ناصر کاربرد مدل "تحلیل شکاف" در بررسی نقاط قوت و ضعف مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در محلات شهری در راستای برنامه‌ریزی سیستمی در فضاهای شهری (نمونه موردی محلات کیانپارس و لشکرآباد اهواز) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 123-142]
 • اقبالی، ناصر ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر ایجاد فضاهای چندعملکردی اجتماع‌پذیر در حوزه‌های شهری با رویکرد محلی- جهانی (مورد پژوهی: منطقه 22 شهرداری تهران) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 1-14]
 • اقبالی، ناصر بررسی شاخص‌‌های شکل‌گیری شهر خلاق (مطالعه موردی:کلانشهر تبریز) [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 65-79]
 • اقبالی، ناصر نابرابری‌های فضایی و تأثیر آن بر کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: منطقه 1 و 19 تهران) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 1-23]
 • اقبالی، ناصر ارزیابی تأثیر ساختار شبکه ارتباطی حوزه شرقی طرح راهبردی شهر تهران بر تاب‌آوری شهری [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 595-617]
 • اکبری، پرویز تبیین و تحلیل معیارهای کاربری برنامه ریزی زمین در کاهش خطر زلزله جهت افزایش تاب آوری شهری (نمونه موردی: شهر سنندج) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 341-357]
 • اکبری، زهرا امکان سنجی استقرار صنایع کوچک (تبدیلی کشاورزی ) با استفاده از مدل تحلیلیSWOT مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 101-119]
 • اکبری، محمدرضا سنجش و ارزیابی وضعیت مولفه‌های زیست‌پذیری خیابان از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: خیابان ولیعصر تهران) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 415-430]
 • اکبری، مهناز بررسی سطح توسعه استانها در چارچوب آمایش سرزمین [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 101-110]
 • اکبریان، روح اله بررسی رضایت‌مندی شهروندان از متغیرهای فردی مؤثر برکیفیت محیط زندگی (مطالعة موردی: مراکز محلات مسکونی شهر اهواز) [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 141-155]
 • اکبرزاده، پیمان نقش توانمندسازی جوامع محلی در مدیریت پایدار منابع طبیعی (مطالعه موردی: حوزه رامه شهرستان آرادان) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 573-594]
 • اکبری‌سامانی، ناهید سطح‌بندی ریسک منابع آب آشامیدنی روستاهای دشت سرخون بندرعباس (مطالعه موردی: دهستان سرخون - بخش قلعه قاضی شهرستان بندرعباس) [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 85-94]
 • الکایی، حلیمه نوسازی بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد مشارکت مردمی‌ (نمونه موردی: محله 6 شهر چالوس) [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 145-165]
 • الله منشی زاده، رحمت‌ ارزیابی نقش عوامل کشاورزی و اقتصادی در توسعه کارآفرینی روستایی (نمونه موردی: روستاهای شهرستان اردبیل) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 181-196]
 • الماسی، حسن تدوین استراتژی گردشگری بر اساس ماتریس SWOT (مطالعه موردی: خوشه گردشگری شمال تهران) [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 193-201]
 • الهی چورن، محمدعلی برآورد ظرفیت برد فیزیکی، واقعی و موثر گردشگری (مطالعه موردی: مجتمع ها و پارک های شهرستان نوشهر) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 582-599]
 • الهوئی نظری، حمید ابزارهای نظارت سیاسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن بر عدالت جغرافیایی در کشور چکیده [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 383-403]
 • امامی، علیرضا سنجش تفکر استراتژیک در مدیران شهرداری و شوراهای اسلامی شهر جهت برنامه ریزی استراتژیک منابع درآمدی پایدارشهرداری (مورد مطالعه شهر و شهرداری ملایر) [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 89-110]
 • امامقلی، عقیل تحلیل شکل‌گیری تعاملات اجتماعی در مسکن روستایی اقلیم معتدل و مرطوب با استفاده از روش چیدمان فضا در مسکن جلگه‌ای گیلان [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 371-396]
 • امامی کیا، وحید ارزیابی توسعه سکونت‌گاه‌های شهری در مناطق آسیب‌پذیر از تاثیر گسل با استفاده از روش‌های چند معیاره (مطالعه موردی : شهرک باغمیشه تبریز) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 35-48]
 • ایمانی، بهرام بررسی و تحلیلی بر نقش و جایگاه آئین‌های بومی و سنتی در توسعه پایدار گردشگری روستایی (مورد مطالعه: منطقه سوادکوه در استان مازندران ) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 87-105]
 • امان الله، مهدی تحلیل جایگاه ایران در حوزه ژئواستراتژیک اقیانوس هند «با تاکید بر ارائه یک مدل راهبردی در سیاست خارجی و برنامه ریزی اقتصادی» [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 223-243]
 • امانی بختیاروند، معصومه تحلیلی بر اولویت‌بندی وضعیت چرخه حیات در مناطق نمونه گردشگری مورد مطالعه: قطب گردشگری اسلام آباد غرب [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 15-33]
 • امانپور، سعید بررسی رضایت‌مندی شهروندان از متغیرهای فردی مؤثر برکیفیت محیط زندگی (مطالعة موردی: مراکز محلات مسکونی شهر اهواز) [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 141-155]
 • امیری، شهرام سنجش اندازه تحقق‌پذیری مشارکت در مدیریت بوم‌اقامتگاه‌های بیابانی با استفاده از روشSMART (مطالعه موردی: بوم‌اقامتگاه بیابانی متین آباد) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 71-80]
 • امیری، محمدرضا بررسی نقش سرمایه‌گذاری و طرح‌های عمرانی در توسعه صنعت گردشگری مازندران (مطالعه موردی: شهرستان سوادکوه [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 203-219]
 • امیری، نسیم تحلیل وضعیت پارک‌های شهر کرمان برای استفاده معلولان و جانبازان و توزیع فضایی و مکانی آن‌ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 119-133]
 • امیراحمدی، رحمت الله مقایسه اثربخشی ایجاد فضاهای شهری مخصوص بانوان در شهر تهران از دید زنان و مردان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 291-302]
 • امیریان، سهراب بررسی الگوی فضایی آسیب‌پذیری شهرها از زلزله و پیشنهاد الگوی بهینه (نمونه موردی: ‌شهر کرمانشاه) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 265-284]
 • امیری نژاد، مینا تبیین و تحلیل تأثیر ترجیحات محلی و جهت گیری هایتعصب قومی – قبیله ای در انتخاب دهیاران(مطالعه موردی: بخش مرکزی و بخش پشت آب شهرستان زابل) [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 17-31]
 • امینی، امیرمظفر تحلیلی بر جایگاه تعاون در ساماندهی و توسعه صنعت گردشگری استان قم [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 129-148]
 • امین بیدختی، علی اکبر بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت‌مندی مسافران در صنعت حمل و نقل هوایی [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 141-155]
 • امین پور، احمد تبیین تأثیر معماری دسترسی‌های عمودی مجتمع‌های مسکونی بر سبک زندگی پایدار ساکنان [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 187-211]
 • امین نیری، بهناز ارزیابی و اولویت‌بندی مراکز ثقل شهری و ارائه راهکارهای دفاعی از منظر پدافند غیر عامل (با نگرش موضوعی به بندر بوشهر) [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 315-332]
 • امینی نژاد، غلامرضا سنجش میزان رضایت از خدمات رفاه عمومی درنظام کاربری اراضی شهر بندر دیر استان بوشهر [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 91-108]
 • اناری، فرزاد ارزیابی تأثیر ساختار شبکه ارتباطی حوزه شرقی طرح راهبردی شهر تهران بر تاب‌آوری شهری [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 595-617]
 • انصاری، مجتبی راهکارهای کاهش خلوت منفی در فضای محلات پرتراکم به منظور رعایت حریم و خلوت اجتماعی با رویکرد افزایش امنیت شهروندان (مطالعه موردی: محله‌های شمس‌آباد و کاظم‌آباد تهران) [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 192-201]
 • انوری، محمود رضا واسنجی نقش اقتصادی کریدور‌های مرزی (زمینی) بر توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر میرجاوه) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 343-359]
 • انوری، نعمت الله بررسی مسائل مدیریتی حریم کلان‌شهر تهران در ارتباط با روند فعلی و آتی تحولات کالبدی و جمعیتی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 215-238]

ب

 • باباخانزاده، ادریس تعیین راهبردهای توسعه گردشگری در منطقه اورامانات با استفاده از مدلSWOT [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 73-92]
 • باب الحوائجی، فهیمه شاخص ها و عوامل مکانی و جغرافیایی در عملکرد پارک های علم و فناوری ایران [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 185-201]
 • بادکو، بهروز بررسی راهبردهای توسعه گردشگری استان کرمانشاه با استفاده از مدل SWOT [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • بادینی، حسن تبیین قابلیت‌های حقوق بین الملل برای جبران خسارت معنوی لطمه به شهرت تجاری ناشی از نقض تعهدات قراردادی در کشورهای هدف تحریم [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 537-555]
 • بارانی پسیان، وحید بررسی و سنجش تأثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی بر سلامت شهری (شهر مقدس قم) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 41-55]
 • بارانی پسیان، وحید بحران مناطق شرق و تحلیل ژئوپلیتیکی برای مدیریت برون رفت از آن [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 9-19]
 • بارانی پسیان، وحید تحلیل الگوی فضایی شاخص‌های کیفیت زندگی در اجتماعات شهری (نمونه موردی: اسلامشهر) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 111-129]
 • باسط قرشی مینا آباد، محمد نقش تحولات مسکن بر کیفیت محیطی مناطق روستایی با تاکید بر مؤلفه سرزندگی (مطالعه موردی: بخش سنگر شهرستان رشت) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 89-113]
 • باسط قرشی مینا آباد، محمد اثرات و پیامدهای مهاجرت معکوس در تحولات محیطی- اکولوژیکی و کالبدی روستاهای ساحلی شهرستان رشت [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 635-656]
 • باقری، پیمان زاده تبیین عدالت فضایی از منظر تمهید خدمات سلامت در فضاها و کاربری‌های شهری برای قشر سالمند (مورد پژوهی: منطقه 15 تهران) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 345-362]
 • باقری، حسن بررسی سطح توسعه استانها در چارچوب آمایش سرزمین [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 101-110]
 • باقری، فاطمه بررسی رضایتمندی بازدیدکنندگان از عناصر آمیخته بازاریابی گردشگری برج میلاد [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 62-78]
 • باقری، فردین ثبات سیاسی تاجیکستان پس از فروپاشی شوروی [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 85-99]
 • باقری، مسلم بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی در صنعت گردشگری [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 88-100]
 • باقری، مسلم تبیین عوامل موثر بر برنامه‌ریزی استراتژیک سرمایه انسانی صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 203-239]
 • باقری، ندا نقش مدیریت شهری در پایداری گردشگری محله (مطالعه موردی: محله تجریش با رویکرد سبز) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 37-17]
 • باقری کشکولی، علی تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و احساس همگرایی قومی در شهر ارومیه (مطالعة موردی: قوم کرد وترک) [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 55-68]
 • باهک، بتول تبیین نقش هیدروپلیتیک بر سیاست خارجی افغانستان و ایران (2015 الی 2019) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 213-235]
 • باور، سیروس ارزیابی تأثیر اصول معماری بیوفیلیک در کیفیت طراحی مسکن در اقلیم شمال ایران (مطالعه موردی: شهر گرگان) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 405-424]
 • باویر، حسن تحلیلی بر روابط ژئوکالچری ایران و پاکستان با تأکید بر مذهب شیعه [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 53-70]
 • بحیرایی، حمید راهکارهای کاهش خلوت منفی در فضای محلات پرتراکم به منظور رعایت حریم و خلوت اجتماعی با رویکرد افزایش امنیت شهروندان (مطالعه موردی: محله‌های شمس‌آباد و کاظم‌آباد تهران) [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 192-201]
 • بحیرایی، حمید نقش گردشگری خانه‌های دوم بر اشتغال و کارآفرینی در مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری (مطالعه موردی: شهرستان سامان، روستای چم چنگ) [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 113-124]
 • بحیرایی، حمید نقش خانه‌های دوم بر توسعه‌ی کالبدی سکونتگاههای روستایی(مطالعه موردی: شهرستان سمیرم، روستای ونک) [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 33-42]
 • بحیرایی، حمید بررسی نقش و اثرات همکاری روستائیان در حفاظت، احیاء و بهره برداری از منابع طبیعی (مطالعه موردی: استان مازندران) [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 66-78]
 • بحیرایی، حمید بررسی قابلیت‌های محیطی ایران، در برنامه‌ریزی توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دره سولقان) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 225-240]
 • بحیرایی، حمید تحلیلی بر روند تحولات جمعیت شهری استان اصفهان در سه دهه‌ی 1365 تا 1385 [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 237-248]
 • بحیرایی، حمید تحلیل آماری سینوپتیکی پدیده گرد‌و‌غبار در استان ایلام [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 47-67]
 • بخارایی، احمد مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه روستایی (مطالعه موردی: روستای اسدآباد شهرستان تربت حیدریه) [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 139-162]
 • بختیاری وارسته، زهره گردشگری و آیین‌های باستانی در ایران [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 243-262]
 • بخشنده نصرت، عباس ارزیابی فرآیند تهیه طرح‌های ساختاری راهبردی منطقه 11 شهر تهران با تاکید بر محدوده میدان راه آهن و چهار راه ولیعصر [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 75-87]
 • بخشنده نصرت، عباس نقش گردشگری در توسعه پایدار رامسر [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 147-157]
 • بخشنده نصرت، عباس عملکرد مدیریت مشارکتی در برنامه‌ریزی جهت توسعه شهر تهران [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 249-269]
 • بخشنده نصرت، عباس بررسی میزان آسیب‌پذیری ساختمان‌ها در برابر زلزله (مطالعه موردی شهر سمنان) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 89-100]
 • بخشنده نصرت، عباس آسیب‌شناسی تحقق‌پذیری طرح‌های ملی و منطقه‌ای در مناطق شمالی ایران در دهه 50 تا 90 و ارایه سیاست‌های بهبود [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 213-230]
 • بیدار، عارف تحلیل گفتمان جغرافیایی - منطقه ای توسعه در دولت اصلاحات [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 421-441]
 • بداقلو، ساسان ارزیابی و اولویت‌بندی مراکز ثقل شهری و ارائه راهکارهای دفاعی از منظر پدافند غیر عامل (با نگرش موضوعی به بندر بوشهر) [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 315-332]
 • بدراق نژاد، ایوب بررسی وضعیت زیست‌محیطی سکونتگاه‌های شهری استان مازندران با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره VIKOR [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 111-123]
 • بدراق نژاد، ایوب تحلیل و سطح‌بندی میزان توسعه‌یافتگی استان‌های ایران با استفاده از مدل‌های کمی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 169-184]
 • بدیع، پروین دخت بررسی و سنجش تاب آوری شبکه ارتباطی شهری با رویکرد مدیریت بحران (نمونه موردی منطقه 2 تهران) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 41-65]
 • بدیعی ازنداهی، مرجان پدیدارشناسی و رابطه هویت و مکان در مقیاس‌های جغرافیایی [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 1-19]
 • بریاجی، فرزاد نابرابری‌های فضایی و تأثیر آن بر کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: منطقه 1 و 19 تهران) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 1-23]
 • بیرانوند، محمد فتحی اسکان غیررسمی چالشی فراروی مدیریت شهری: نمونه موردی محله فلک الدین شهر خرم آباد [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 103-122]
 • بیرانوند، مسعود مطالعه تطبیقی مسئولیت آلوده‌کنندگان جغرافیای انسانی‌(محیط ‌زیست) نسبت به مرگ‌های ناشی از آلودگی ایجاد شده توسط آن‌ها در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی چکیده [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 295-319]
 • بیرانوندزاده، مریم اسکان غیررسمی چالشی فراروی مدیریت شهری: نمونه موردی محله فلک الدین شهر خرم آباد [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 103-122]
 • بردی آنامرادنژاد، رحیم بکارگیری مدل‌های تلفیقی در مکان‌گزینی بهینه پارک‌های شهری(مطالعه موردی شهرنکا) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 15-32]
 • برزگر، نصرت بررسی وضعیت زیست‌محیطی سکونتگاه‌های شهری استان مازندران با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره VIKOR [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 111-123]
 • برزگر، نصرت تحلیل و سطح‌بندی میزان توسعه‌یافتگی استان‌های ایران با استفاده از مدل‌های کمی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 169-184]
 • برزگر، نصرت تحلیل بار ترافیکی و حجم سفر در جانمایی مراکز خدمات شهری (مطالعه موردی: بازار هفتگی شهر گرگان) [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 281-294]
 • برزویان، صمد بررسی و تعیین شاخص‌های توسعه انسانی-آموزش در استان‌های کشور (در سا‌ل‌های 1387 و 1388) [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 63-81]
 • برغمدی، مجتبی درآمدی بر حکمروایی خوب شهری: ضرورت‌ها، الزامات و چالش‌های فراروی تحقق آن در ایران [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 135-152]
 • برقی، حمید شناسایی عوامل موثر بر توسعه گردشگری مذهبی در استان چهارمحال وبختیاری(مطالعه موردی امامزاده حمزه علی در شهرستان بروجن) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 158-180]
 • برقی، حمید شناسایی عوامل موثر بر توسعه گردشگری مذهبی در استان چهارمحال وبختیاری(مطالعه موردی امامزاده حمزه علی در شهرستان بروجن) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 82-104]
 • برگی، فاطمه عنوان: ارزیابی اثرات زیست محیطی حمل‌ونقل شهری با رویکرد توسعه پایدار (بخش مرکزی شهر ملایر) [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 144-158]
 • برنا، رضا مطالعه شاخص‌های CP،ET و TCI بر ارزیابی آسایش انسان (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 195-217]
 • برنا، رضا تعیین تقویم زمانی اقلیم گردشگری در راستای توسعه و برنامه ریزی توریسم (مطالعه موردی: استان مرکزی) [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 243-263]
 • برنا، رضا تاثیر بام سبز درکاربری‌های شهری (مطالعه موردی: امانیه اهواز) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 229-242]
 • برنا، رضا تحلیل ژئوپلیتیکی اثرات تغییر اقلیم بر توسعه پایدار کشور ایران‌(‌متغیر تعدیل گر تصمیمات سیاسی) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 133-152]
 • برنا، رضا تحلیل و محاسبه مناسب ترین جهت ساختمان از منظراقلیمی با استفاده از روش قانون کسینوس ها در شهر سقز [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 1-16]
 • بیژنی، علی ارائه الگوی منطقه‌گرایی ایران و آسیای مرکزی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 311-324]
 • بیژنی، علی الگوی روابط امنیتی ایران و پاکستان در مقابله با پدیده تروریسم از سال 2001 تا 2017 [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 385-402]
 • بصیری، مصطفی ارزیابی سیاست‌های مداخله در بافت مرکزی شهر(نمونه موردی: کلانشهر تبریز) [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 159-174]
 • بصیری صدر، محمد تحلیل ژئوپلیتیکی اثرات تغییر اقلیم بر توسعه پایدار کشور ایران‌(‌متغیر تعدیل گر تصمیمات سیاسی) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 133-152]
 • بقایی، مجتبی مکان‌یابی صنایع کارخانه‌ای با روش (AHP) و مدل منطق فازی در شهرستان سبزوار [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 125-147]
 • بیک بابایی، بشیر بررسی شاخص‌‌های شکل‌گیری شهر خلاق (مطالعه موردی:کلانشهر تبریز) [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 65-79]
 • بیک محمدی، حسن ساماندهی بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد افزایش پایداری در کیفیت زندگی ساکنین (نمونه موردی: بافت فرسوده شهر آمل) [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 1-14]
 • بیک محمدی، حسن برنامه‌ریزی راهبردی اثرات مجتمع مجتمع چادرملو بر سکونتگاه‌های شهرستان بهاباد [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 377-392]
 • بیک محمدی، حسن تحلیلی بر روند تحولات جایگاه شهرهای کوچک در نظام شهری کشور در دوره 85-1335 با استفاده از مدل Balance Sheet [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 35-54]
 • بیک محمدی، حسن آسیب‌شناسی طرح جامع شهرخوراسگان [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 58-79]
 • بیگ بابایی، بشیر مکان یابی شهرهای جدید با رویکرد اکولوژیک (نمونه موردی: شهرستان ارومیه) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 237-255]
 • بیگدلی، آتوسا تبیین نقش گردشگری در پایداری اجتماعی روستاهای شهرستان قائمشهر با تکیه بر نظر مدیران محلی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 83-97]
 • بلادپس، علی ارزیابی توسعه سکونت‌گاه‌های شهری در مناطق آسیب‌پذیر از تاثیر گسل با استفاده از روش‌های چند معیاره (مطالعه موردی : شهرک باغمیشه تبریز) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 35-48]
 • بلوچی، محمد بررسی نظام تقسیمات کشوری در ایران: مطالعه موردی استان سمنان در راستای ارائه یک مدل علمی بر مبنای متغیرهای جغرافیایی [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 15-43]
 • بنیادی، ناصر تبیین شاخص‌های فضای شهری انعطاف‌پذیر در شهرهای ساحلی با بهره‌گیری از مدل دلفی: مطالعه موردی شهرهای رامسر و بابلسر [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 741-763]
 • بندرآباد، علیرضا نقش عوامل محیطی مؤثر برتخریب‌گرایی (وندالیسم) در کیفیت عرصه‌های عمومی شهری (نمونه موردی: محله کبابیان همدان [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 163-196]
 • بندرآباد، علیرضا تبیین الگویی از راه یابی در شهر با رویکرد روان‌شناسی محیطی‌(مطالعه موردی: 11 محور پیاده مدار شهر تهران) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 579-561]
 • بندرآباد، علیرضا تاب‌آوری کالبدی و اجتماعی محلات مسکونی بافت تاریخی (نمونه موردی منطقه 12 تهران) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 97-116]
 • بهاری میمندی، سید امیر عباس نقش گردشگری در توسعه پایدار رامسر [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 147-157]
 • بهرامیان، حسین سنجش میزان رضایت از خدمات رفاه عمومی درنظام کاربری اراضی شهر بندر دیر استان بوشهر [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 91-108]
 • بهرام‌نیا، حسن اولویت‌بندی راهبردهای مورد تأکید و منتخب پیاده مداری شهر نهاوند با استفاده از ابزار QSPM در تجزیه و تحلیل SWOT [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 61-73]
 • بهزاد، اردوان برآورد پتانسیل سیلاب با تاکید بر ویژگی‌های ژئومورفولوژیک در حوضه آبخیز خرشک با استفاده از روشSCS ، رودبار، استان گیلان [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 149-159]
 • بهزاد، اردوان نقش عوامل محیطی بر تخریب محوطه‌های باستانی (مطالعه موردی محوطه‌های باستانی دهستان سر فیروزآباد استان کرمانشاه) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 19-32]
 • بهزاد افشار، کتایون تبیین و تحلیل معیارهای کاربری برنامه ریزی زمین در کاهش خطر زلزله جهت افزایش تاب آوری شهری (نمونه موردی: شهر سنندج) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 341-357]
 • بهزادپور، الناز ارزیابی میزان تاب‌آوری کالبدی در برابر مخاطرات زلزله با رویکرد دستیابی به مدیریت پایدار (مورد مطالعه: منطقه یک تهران) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 97-112]
 • بهزادفر، مصطفی سنجش عوامل مؤثر بر تاب‌آوری اقلیمی (نمونه موردی: شهر تبریز) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 509-525]
 • بهزادفر، مصطفی بازکاوی و تحلیل ساختار شهری با تأکید بر توسعه پایدار با استفاده از روش‌ AHP [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 683-704]
 • بهمن‌پور، هومن ارزیابی ریسک فضاهای ورزشی روباز شمیرانات تهران در ارتباط با آلودگی هوا و ارائه راهکارهای مدیریت حفظ محیط‌زیست [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 355-370]
 • بهمئی، حجت بررسی رضایت‌مندی شهروندان از متغیرهای فردی مؤثر برکیفیت محیط زندگی (مطالعة موردی: مراکز محلات مسکونی شهر اهواز) [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 141-155]
 • بهنیافر، ابوالفضل بررسی عوامل تأثیرگذار بر تغییر بستر رودخانه مرزی هریرود در شمال شرق کشور [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 123-136]
 • بوداقپور، سیامک تبیین شاخصه‌ها و مؤلفه‌های اجتماع‌پذیری فضاهای اجتماعی در شهر تهران (نمونه موردی مجموعه‌های اجتماعی و عمومی اراضی عباس‌آباد) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 325-344]
 • بوذری، سپیده بررسی فقهی و حقوقی کاربردهای تصویربرداری ماهواره‌ای در توسعه پایدار جغرافیایی با تأکید بر موضوع مسئولیت حقوقی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 317-335]

پ

 • پایدار، ابوذر سنجش کیفیت زندگی روستایی از بعد اجتماعی با بهره گیری و مقایسه از مدل‌‌های تشابه به حل ایده آل(TOPSIS) و تکنیک بردار ویژه(TEV) مطالعه موردی: دهستان میانکاله بهشهر [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 51-66]
 • پارسا، شهرام شهر هوشمند: تبیین ضرورت‌ها و الزامات شهر تهران برای هوشمندی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 1-22]
 • پازکی، معصومه بررسی و تحلیل نابرابری فضایی شهرستان‌‌های استان همدان بر اساس شاخص‌‌های بهداشتی- درمانی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 138-151]
 • پازکی، معصومه واکاوی و بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری سبزِ روستایِ توچال (بر اساس روش تئوری بنیادین) [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 237-248]
 • پیران، حمیدرضا تبیین ابعاد و مولفه‌های پایداری در حمل ‌و نقل شهری با بهره‌گیری از تحلیل عاملی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 337-353]
 • پیراهری، نیر بررسی مشارکت شهروندان تهرانی در امور شهری با تاکید بر شهر سالم (منطقه 1 و 20 شهرتهران) [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 95-110]
 • پیراوی ونک، دکتر مرضیه ارائه نگرشی نوین بربازخوانی مفهوم خاطره و جایگاه آن در ارزیابی کیفی عملکرد فضاهای جمعی (مورد مطالعه: دانشکده هنر و معماری یزد) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 491-506]
 • پیربابایی، محمدتقی تبیین عدالت فضایی از منظر تمهید خدمات سلامت در فضاها و کاربری‌های شهری برای قشر سالمند (مورد پژوهی: منطقه 15 تهران) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 345-362]
 • پربار، زهرا طراحی تقویم زیست‌اقلیمی کار کارگران پالایشگاه گاز پارسیان شهرستان مهر [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 24-37]
 • پربار، زهرا تبیین نقش مشارکت زنان روستایی در فعالیت های کشاورزی( مطالعه موردی : دهستان های افزر و زاخروئیه شهرستان قیروکارزین فارس ) [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 35-46]
 • پربار، زهرا تحلیل و بررسی تاثیر نوسانات اقلیمی بر کوچ عشایر فارس (مطالعه موردی طایفه عمله) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 188-206]
 • پریزادی، طاهر نقش مدیریت شهری در تاب‌آوری شهرها در برابر سوانح طبیعی (مورد مطالعه: شهر باقرشهر) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 441-456]
 • پیرمرادیان، زهرا تحلیل سازمان های مردم نهاد و نقش آنها در افزایش ظرفیت توسعه گردشگری شهر یزد [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 463-449]
 • پروزن، ادریس تحلیل پایداری محلات شهری بر مبنای شاخص های توسعه پایدار (نمونه موردی شهر مهاباد) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 107-124]
 • پروین، خیرالله ابزارهای نظارت سیاسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن بر عدالت جغرافیایی در کشور چکیده [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 383-403]
 • پزشکی، مهدی آمایش سرزمینی و توسعه سواحل مکران با تأکید بر مکان‌یابی و احداث شبکه‌های حمل و نقل در راستای ارتقای موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 151-174]
 • پزشکی، مهدی آمایش فضایی- جغرافیایی مکان‌یابی شهر مطلوب برای انتقال پایتخت: مطالعه موردی مؤلفه‌های جغرافیای طبیعی و نظام مطلوب برنامه‌ریزی شهری [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 221-248]
 • پزشکی، مهدی تحلیل بار ترافیکی و حجم سفر در جانمایی مراکز خدمات شهری (مطالعه موردی: بازار هفتگی شهر گرگان) [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 281-294]
 • پیشرو، حمداله مطالعه و شناسایی استعدادهای بالقوه اقتصاد روستاهای استان قم (مطالعه موردی: روستاهای شهر کهک) [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 153-172]
 • پیشگاهی فرد، زهرا تبیین تأثیر فضای حیاتی بر امنیت منطقه‌ای (مطالعه موردی کشور عراق) [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 237-254]
 • پیشگاهی فرد، زهرا تحلیل بحران سوریه با تأکید بر بازیگران و تأثیر آن بر امنیت سازی درخلیج فارس [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 261-279]
 • پیشگاهی فرد، زهرا بررسی اثر تراکم بر تاب‌آوری مناطق شهری (نمونه موردی محلات ناحیه یک منطقه چهارده شهر تهران) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 39-53]
 • پیشگاهی فرد، زهرا تأثیر ساختار ژیوپلیتیک حاکم بر روابط روسیه و ایالات متحده آمریکابر رقابت آنها در جنوب غرب آسیا [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 239-260]
 • پیشگاهی فرد، زهرا رتبه‌بندی قدرت‌ملی کشورهای حاشیه خلیج فارس به روش TOPSIS [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 142-160]
 • پیشگاهی‌فرد، زهرا پیامدهای ژئوپلیتیکی اختلافات سرزمینی ژاپن با چین و چشم‌انداز تحولات منطقه‌ ژئوپلیتیکی شرق آسیا [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 119-139]
 • پیشگاهی‌فرد، زهرا بررسی تاثیر تغییر و تحولات سازمان سیاسی فضا بر رفتار انتخاباتی (مطالعه موردی: حوزه انتخابیه قم) [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 89-104]
 • پیشگر، الهه تحلیل نظام شهری استان زنجان با استفاده از مدل‌های جمعیتی طی دوره‌ 1392-1355 [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 149-167]
 • پنام، رضا بررسی پدافند غیرعامل در منطقه 4شهرداری، شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 359-375]
 • پناهی، علیرضا مقایسه‌ی تطبیقی دموکراسی لیبرال و دموکراسی گفتگویی (رویکرد کشورهای غربی) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 161-179]
 • پهلوانی، عاطفه شناسایی شرایط حرارتی در مناطق گرم و خشک و تأثیر آن بر معماری شهر گرمسار [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 217-235]
 • پهلوان زاده، لیلا اصفهان، دارالعلم شرق در دوران صفویه [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 63-86]
 • پهلوان‌زاده، لیلا تعیین کاربری‌های بهینۀ کارخانۀ ریسباف اصفهان بر اساس مدل «برنامه‌ریزی سلسله‌مراتبی» [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 231-250]
 • پویا، مریم بررسی موقعیت ژئوپلتیکی هرمز در زمان صفویه و تسلط پرتغالی‌ها بر آن منطقه [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 402-389]
 • پوراحمد، احمد تحلیل عوامل موثر بر توسعه صنایع فرهنگی در بازآفرینی بافت تاریخی(نمونه موردی: منطقه 12 شهر تهران) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 137-148]
 • پوراحمد، احمد بررسی راهبردهای توسعه گردشگری استان کرمانشاه با استفاده از مدل SWOT [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • پوراحمد، احمد اثر توسعه فیزیکی شهر تهران بر تغییر کاربری اراضی منطقه 5 [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 29-46]
 • پورجعفرآبادی، مهدیه تحلیل اثرات دگردیسی الگوی کشت بر ساختار کالبدی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان سیرجان [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 163-179]
 • پورحسین، فاطمه تبیین تأثیرات ژئوپلیتیکی اندیشه و کنش سیاسی داعش برای تأسیس کشور و حکومت ایدئولوژیک در منطقه خاورمیانه [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 31-52]
 • پوررمضان، عیسی ارزیابی وضعیت شاخص‌های اجتماعی مسکن در نواحی روستایی استان گیلان [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 249-268]
 • پوررمضان، عیسی تبیین نقش گردشگری در پایداری اجتماعی روستاهای شهرستان قائمشهر با تکیه بر نظر مدیران محلی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 83-97]
 • پوررمضان، عیسی امکان سنجی استقرار صنایع کوچک (تبدیلی کشاورزی ) با استفاده از مدل تحلیلیSWOT مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 101-119]
 • پور رمضان، عیسی نقش تحولات مسکن بر کیفیت محیطی مناطق روستایی با تاکید بر مؤلفه سرزندگی (مطالعه موردی: بخش سنگر شهرستان رشت) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 89-113]
 • پور رمضان، عیسی تحلیل نقش گردشگری در توسعه اقتصادی مناطق روستایی شهرستان رودسر در دو دهه اخیر [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 365-379]
 • پورعیدی وند، لاله برنامه‌ریزی استراتژیک توسعة مناطق نمونه گردشگری و انتخاب استراتژی‌های مناسب مبتنی بر ماتریس SWOT (مطالعة موردی، منطقة نمونة گردشگری بازفت، استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 14-30]
 • پورغفار مغفرتی، محمدرضا ارزیابی وضعیت شاخص‌های اجتماعی مسکن در نواحی روستایی استان گیلان [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 249-268]
 • پورکریمی، فاطمه نیازهای اجتماعی و فرهنگی زنان از منظرخدمات شهری(مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری تهران) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 119-136]
 • پورمجلسی، مجید تحولات سوریه و نقش راهبردی ایران؛ توازن منطقه‌ای و چشم انداز سیاست خارجی ایران [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 15-38]
 • پورمحمدی، محمدرضا بررسی عوامل موثر در سرزندگی مجتمع‌های مسکونی بزرگ مقیاس: مطالعه موردی مجتمع مسکونی آسمان تبریز [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 69-85]
 • پورمحمدی، محمدرضا ارزیابی زیست اقلیم انسانی شهر زنجان و نقش آن در طراحی مسکن [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 83-101]
 • پورمضان، عیسی تحلیل نظام مدیریت نوین روستایی و توسعه محیطی- اکولوژیک و کالبدی-فضایی روستایی (مطالعه موردی: ناحیه مرکزی استان گیلان) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 223-244]
 • پورمقدم، هادی اسماعیل‌ تحلیل اثر نابرابری درآمد بر کیفیت محیط زیست در ایران (با ارائه یک مدل کاربردی در برنامه‌ریزی محیطی) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 13-31]
 • پورموسوی، سیدموسی نیازهای اجتماعی و فرهنگی زنان از منظرخدمات شهری(مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری تهران) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 119-136]
 • پورموسوی، سیدموسی (اصلاحات انجام شده با رنگ قرمز و under line مشخص گردیده است) ارزیابی ظرفیت تحمل گردشگری از بعد اجتماعی (مطالعه موردی: محله درکه) [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 67-83]
 • پیوسته گر، یعقوب تبیین و ارائه الگوی بهینه تخصیص ظرفیت‌های توسعه میان افزای با استفاده از GIS (نمونه موردی: کلانشهر شیراز) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 217-230]
 • پولادی، کمال مقایسه‌ی تطبیقی دموکراسی لیبرال و دموکراسی گفتگویی (رویکرد کشورهای غربی) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 161-179]
 • پیوندی، رضا تحلیل و بررسی نقش قوانین کیفری ایران در حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مقاصد گردشگری [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 86-59]
 • پیوندی، رضا بررسی بلایای طبیعی از نگاه حقوق بین‌الملل؛ مطالعه موردی ایران [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 457-475]
 • پیوندی، رضا بررسی بلایای طبیعی از نگاه حقوق بین‌الملل؛ مطالعه موردی ایران [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 187-211]
 • پوینده، محمدهادی پدیدارشناسی و رابطه هویت و مکان در مقیاس‌های جغرافیایی [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 1-19]

ت

 • تاج، شهره تاثیرپذیری اقتصادی روستاها از نواحی صنعتی (مطالعه موردی:ناحیه صنعتی میامی، شهرستان شاهرود) [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 135-144]
 • تاجیک، منصوره بررسی مشارکت شهروندان تهرانی در امور شهری با تاکید بر شهر سالم (منطقه 1 و 20 شهرتهران) [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 95-110]
 • تبریزی، نازنین نوسازی بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد مشارکت مردمی‌ (نمونه موردی: محله 6 شهر چالوس) [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 145-165]
 • تبریزی، نازنین ارزیابی رضایتمندی گردشگران سلامت بر اساس مدل ACSI(مورد مطالعه: منطقه گردشگری سردابه) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 58-39]
 • ترحمی، قاسم بررسی آسایش حرارتی در فضای آزاد جهت برنامه‌ریزی گردشگری شهرهای استان سمنان با تاکید بر شهرستان مهدی شهر [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 72-83]
 • ترکی هرچگانی، معصومه نقش گردشگری خانه‌های دوم بر اشتغال و کارآفرینی در مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری (مطالعه موردی: شهرستان سامان، روستای چم چنگ) [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 113-124]
 • تقی پور، ملیحه تبیین مدل مفهومی شکل گیری نمای تجاری با هدف ارتقاء آسایش بصری و زیبایی شناسی در فضای شهری [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 113-127]
 • تقدیسی، احمد تحلیل رفتاری پذیرش طرح ایران‌کد در صنایع تبدیلی و بسته‌بندی کشاورزی گیلان [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 105-117]
 • تقی زاده، زهرا تحلیلی بر اولویت‌بندی وضعیت چرخه حیات در مناطق نمونه گردشگری مورد مطالعه: قطب گردشگری اسلام آباد غرب [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 15-33]
 • تقیلو، علی اکبر بررسی ویژگی‌های جمعیتی موثر بر میزان مشارکت روستاییان در روند توسعه روستایی (مطالعه موردی شهرستان ایجرود) [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 19-37]
 • تقوی، فاطمه مطالعه مقایسه‌ای توجه به بعد نهادی- مدیریتی در روستاها طی دو دهه‌ی اخیر (مورد شهرستان قائمشهر) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 79-99]
 • تقوایی، مسعود تبیین و ارائه الگوی بهینه تخصیص ظرفیت‌های توسعه میان افزای با استفاده از GIS (نمونه موردی: کلانشهر شیراز) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 217-230]
 • تقوایی، مسعود شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر در توسعه گردشگری سلامت [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 45-60]
 • تقوایی، مسعود تحلیلی بر روند تحولات جایگاه شهرهای کوچک در نظام شهری کشور در دوره 85-1335 با استفاده از مدل Balance Sheet [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 35-54]
 • تقوایی، مسعود شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های موثر بر سطح رضایت گردشگران نوروزی در شهر اصفهان [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 22-33]
 • تقوایی، مسعود برنامه‌ریزی استراتژیک توسعة مناطق نمونه گردشگری و انتخاب استراتژی‌های مناسب مبتنی بر ماتریس SWOT (مطالعة موردی، منطقة نمونة گردشگری بازفت، استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 14-30]
 • تقوایی، مسعود تحلیلی بر توزیع فضایی خدمات گردشگری (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 31-43]
 • تقوی گودرزی، سعید اسکان غیررسمی چالشی فراروی مدیریت شهری: نمونه موردی محله فلک الدین شهر خرم آباد [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 103-122]
 • تیموری، سمیه جغرافیای گردشگری شهرستان خرم‌آباد و نقش یادمان‌های تاریخی در توسعه آن [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 180-190]
 • تیموری، قاسم نقش گردشگری در تامین منافع ملی ایران در منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 53-68]
 • تیموریان، کتایون ارائه مدل‌ مفهومی جغرافیای کاربردی در آموزش علوم به کودکان استثنائی (تیزهوشان) با رویکرد نانو تکنولوژی (مطالعه موردی: مدارس منطقه 2 تهران) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 305-318]
 • توسلی نائینی، منوچهر محدویت‌ها و مشکلات قانونی سرمایه گذاری خارجی در صنعت گردشگری با حفظ ملاحظات زیست ‌محیطی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 269-293]
 • توفیقی محمدی، مهدیه بررسی تحولات ساختار اشتغال با بهره‌گیری از تکنیک‌های تحلیل اقتصادی؛ مورد پژوهی: استان سیستان و بلوچستان [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 160-175]
 • توکلی، مرتضی تحلیل اثرات هدفمندسازی یارانه‌ها بر پایداری روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان زابل) [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 61-74]
 • توکلی نیا، جمیله نقش مدیریت شهری در پایداری گردشگری محله (مطالعه موردی: محله تجریش با رویکرد سبز) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 37-17]
 • توکلی نیا، جمیله درآمدی بر حکمروایی خوب شهری: ضرورت‌ها، الزامات و چالش‌های فراروی تحقق آن در ایران [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 135-152]
 • توکلی‌‌نیا، دکتر جمیله تحلیلی بر رضایتمندی مسافران از خدمات‌رسانی سامانه اتوبوس‌های تندرو(BRT) منطقه 3 کلانشهر تهران با رویکرد حمل و نقل پایدار شهری [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 23-40]
 • توکلی نغمه، مصطفی بررسی و سنجش تأثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی بر سلامت شهری (شهر مقدس قم) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 41-55]
 • تولایی، سیمین ارزیابی نتایج مشارکت مردمی در بازآفرینی شهری بافت شهری منطقه 12 تهران (نمونه موردی: محله سیروس) [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 82-94]
 • تولایی، سیمین بررسی پراکنده رویی و ظرفیت‌های توسعه درونی شهر سقز [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 123-144]

ج

 • جاجرمی، کاظم تحلیل اثرات جمعیتی، اقتصادی و کالبدی تبدیل سکونتگاه‌های روستایی به شهر طی سالهای 90-1375 (مطالعه موردی شهر رودبنه، شهرستان لاهیجان، استان گیلان) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 51-64]
 • جاجرمی، کاظم روند منطقه‌گرایی در عصر جهانی شدن [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 21-34]
 • جباری، حسن بررسی روند جهانی شدن فرهنگی و تأثیر آن بر هویت ملی و قومی‌کردها از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های استان کردستان [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 61-75]
 • جباری، محمدکاظم تحلیل رابطه ساختار فضایی با وقوع جرائم شهری به کمک روش چیدمان فضا (مطالعه موردی: جرائم سرقت در شهر تهران) [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 1-18]
 • جدیدی، ناصر نقش پناهندگان در جغرافیای شهرها و مرزهای شاهنشاهی اشکانی با امپراتوری روم از آغاز تا سقوط سلسله؛ با نگاهی به اهمیت آنها در معماری و برنامه‌ریزی شهری دوران معاصر [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 619-634]
 • جدیدی، ناصر دستگاه اطلاعاتی وجاسوسی ایران در گستره جغرافیای سیاسی اشکانیان [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 725-738]
 • جیررودی، مهدی مقایسه تطبیقی شهر سبز در نظام برنامه‌ریزی شهری آلمان و ایران (مورد مطالعه – کلانشهرهای برلین و تهران) [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 75-88]
 • جیرودی، مهدی تحلیل تأثیر خانه‌های دوم بر توسعه‌ی گردشگری روستایی (مطالعه موردی منطقه لواسان) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 101-123]
 • جزء جهانشاهی، مسعود نقش مناطق آزاد تجاری، بازرگانی و سیاسی در گسترش تجارت بین الملل و روابط سیاسی کشورها (مطالعه موردی منطقه آزاد قشم) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 123-148]
 • جعفری، حمید نقش گردشگری در درآمدزایی مناطق روستایی با ارائه یک مدل راهبردی در توسعه گردشگری روستاها (مطالعه موردی شهرستان فیروزکوه) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 49-77]
 • جعفری، حمید گردشگری راهبردی در جهت توسعه اقتصادی روستاها (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان دماوند) [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 75-88]
 • جعفرمحمدی، سمانه راهکارهای کاهش خلوت منفی در فضای محلات پرتراکم به منظور رعایت حریم و خلوت اجتماعی با رویکرد افزایش امنیت شهروندان (مطالعه موردی: محله‌های شمس‌آباد و کاظم‌آباد تهران) [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 192-201]
 • جعفری نیا، عباس تحلیل شاخص‌های قدرت نظامی واحدهای سیاسی- جغرافیایی در عرصه نظام بین الملل [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 445-465]
 • جلالی نسب، عبداله تحلیلی بر نقش و جایگاه چین در افغانستان و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 118-137]
 • جمالی، فیروز ارزیابی زیست اقلیم انسانی شهر زنجان و نقش آن در طراحی مسکن [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 83-101]
 • جمشیدی، حبیب‌الله بررسی پیامدهای عضویت ایران در سیستم امنیت منطقه‌ای در آسیای مرکزی با تأکید بر سازمان همکاری شانگهای [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 196-215]
 • جمشیدی، هانیه تحلیل و سطح‌بندی میزان توسعه‌یافتگی استان‌های ایران با استفاده از مدل‌های کمی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 169-184]
 • جنگجو، شهرام شناخت و ارزیابی کیفی میادین شهری اروپایی بر اساس ماتریس QRM و روش HSE [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 67-85]
 • جنگجو، شهرام تبیین الگویی از راه یابی در شهر با رویکرد روان‌شناسی محیطی‌(مطالعه موردی: 11 محور پیاده مدار شهر تهران) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 579-561]
 • جهانی، داریوش تحلیلی بر رابطه ژئوپلیتیک قوم کرد و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر نظریه هارتشورن [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 1-19]
 • جهانیان، منوچهر تحلیلی بر ساختار تشکیلاتی سازمان متولی گردشگری در ایران [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 125-144]
 • جهانیان، منوچهر بررسی تطبیقی چارچوب تنظیمی سفر و گردشگری در کشورهای حاشیه خلیج فارس، با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 82-96]
 • جهانیان، منوچهر بررسی ارزش ویژه برند در گردشگری(مطالعه موردی: مقصد گردشگری رامسر) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 21-35]
 • جهانگیر، ابراهیم مطالعات مکان‌یابی موزه منطقه‌ای در استان گیلان [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 86-102]
 • جوادی، مهدی ارزیابی توان اکولوژیکی توسعه گردشگری با بهره گیری از مدل تلفیقی‌(AHP-TOPSIS) (نمونه موردی شهرستان سرعین) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 17-40]
 • جوادی ارجمند، محمد جعفر دیپلماسی فرهنگی ایران در عراق و چشم‌انداز آینده در روابط دو کشور [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 173-186]
 • جوان، فرهاد تحلیل و طبقه‌بندی سطوح توسعه‌یافتگی در راستای برنامه‌ریزی راهبردی نواحی روستایی شهرستان تالش [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 145-179]
 • جوانمرد، کمال مطالعه جامعه شناختی تأثیر مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر عملکرد مدیریت های محلی(شوراهای اسلامی شهر و روستا - شهرداری و دهیاری) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 597-615]
 • جورابلو، کامران ارزیابی و تحلیل تأثیر نقش مذهبی حرم حضرت عبدالعظیم بر اقتصاد شهرری [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 403-421]
 • جورابلو، مسعود تأثیر مولفه‌های گردشگری بر گرایش گردشگران ورزشی، به ایران [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 139-149]

چ

 • چراغی، رامین تحلیل و ارزیابی علل وندالیسم در فضاهای عمومی شهری(نمونه موردی شهر رباط کریم) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 1-14]
 • چقاجردی، ایمان سطح‌بندی شهرستان‌های استان اصفهان از لحاظ زیر ساخت‌های گردشگری ورزشی با استفاده از مدل HDI [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 161-172]

ح

 • حاتمی، مجتبی بررسی راهبردهای ساختار زیست پذیری شهر ابرکوه [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 41-62]
 • حاتمی بهمن بیگلو، خداکرم بررسی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی گردشگری(مطالعه موردی: گردشگران خارجی شهر شیراز) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 101-110]
 • حاتمی نژاد، حسین شهر هوشمند: تبیین ضرورت‌ها و الزامات شهر تهران برای هوشمندی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 1-22]
 • حاتمی نژاد، حسین ارزیابی عوامل موثر بر گردشگری برج‌های شهری (مطالعه موردی: برج میلاد تهران) [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 187-198]
 • حاتمی نژاد، حسین تحلیل و ارزیابی علل وندالیسم در فضاهای عمومی شهری(نمونه موردی شهر رباط کریم) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 1-14]
 • حاتمی نژاد، حسین نابرابری‌های فضایی و تأثیر آن بر کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: منطقه 1 و 19 تهران) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 1-23]
 • حاتمی نژاد، حسین بررسی سلامت‌زیست ساکنین محلات حاشیه‌نشین از ابعاد امنیت غذایی و سلامت تغذیه (مورد پژوهش؛ محلة شادقلی‌خان قم) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 53-72]
 • حاتمی نژاد، حسین بررسی راهبردهای توسعه گردشگری استان کرمانشاه با استفاده از مدل SWOT [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • حاتمی نژاد، حسین تحلیل راهبردی عوامل داخلی اثرگذار بر آمایش سرزمینی در کشور افغانستان مبتنی بر استدلال‌های ژئوپلیتیکی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 798-824]
 • حاتمی نژاد، حسین سنجش ارتباط و تاثیر ابعاد بازآفرینی پایدار بر رویکرد کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه موردی‌: تهران، منطقه 15 ) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 299-316]
 • حاجی شمسایی، علی شاخص ها و عوامل مکانی و جغرافیایی در عملکرد پارک های علم و فناوری ایران [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 185-201]
 • حاجیلو، محمدحسین بررسی دلایل نقش‌آفرینی روسیه در تحولات سوریه [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 57-74]
 • حاجی محمدلو، محمد آمایش سرزمینی و توسعه سواحل مکران با تأکید بر مکان‌یابی و احداث شبکه‌های حمل و نقل در راستای ارتقای موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 151-174]
 • حاجی نژاد، علی اصغر ارزیابی عوامل موثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی شهرستان جویبار با استفاده از مدل راهبردی (SWOT) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 109-128]
 • حافظ رضازاده، معصومه واسنجی نقش اقتصادی کریدور‌های مرزی (زمینی) بر توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر میرجاوه) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 343-359]
 • حافظی‌زاده، شقایق گردشگری راهبردی در جهت توسعه اقتصادی روستاها (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان دماوند) [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 75-88]
 • حافظ نیا، محمدرضا کانون‌های مدیریت جریان خبر در مقیاس جهانی و ظهور مفهوم نقاط استراتژیک رسانه‌ای [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 137-147]
 • حافظ نیا، محمد رضا رفتار مداخله گران فرا منطقه‌ای در ژئوپلیتیک فرهنگی ایران و آذربایجان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 61-87]
 • حایک، علی تحلیل تروریسم در منطقه خاورمیانه از منظر حقوق اسلام و حقوق بین‌الملل [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 528-549]
 • حبیب، فرح بررسی تطبیقی پایداری محلات شهری با تأکید بر کیفیت محیط شهری در جغرافیای شهر تهران مطالعه موردی: محلات سنگلج و هفت حوض [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 89-103]
 • حبیبی، داود ارزیابی بازتاب‌های کالبدی ـ فضایی الحاق روستاهای پیرامونی به شهرها (مطالعه موردی شهر ملایر و روستای ازناو) [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 96-115]
 • حجازی، سید اسدالله ارزیابی توان اکولوژیکی توسعه گردشگری با بهره گیری از مدل تلفیقی‌(AHP-TOPSIS) (نمونه موردی شهرستان سرعین) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 17-40]
 • حیدری، اعظم ضرورت توسعه پایدار در مناطق عشایری استان فارس [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 203-214]
 • حیدری، جهان بررسی تغییر و تحولات سیاسی و ارتباط آن با مکان‌های شهری (مطالعه موردی تحولات سیاسی در مصر) [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 154-174]
 • حیدری، حجت اله تحلیل بحران سوریه با تأکید بر بازیگران و تأثیر آن بر امنیت سازی درخلیج فارس [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 261-279]
 • حیدری، زهرا بررسی ارزش ویژه برند در گردشگری(مطالعه موردی: مقصد گردشگری رامسر) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 21-35]
 • حیدری، زهره بررسی تغییر و تحولات سیاسی و ارتباط آن با مکان‌های شهری (مطالعه موردی تحولات سیاسی در مصر) [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 154-174]
 • حیدری، غلامحسن تحلیل معادلات قدرت جهانی در بستر ژئو‌کالچر؛ تقابل، رقابت یا همکاری [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 163-191]
 • حیدری، غلامحسن پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی (مطالعه موردی: زنجان) [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 11-27]
 • حیدری، غلامحسن الگوی همکاریهای منطقه ای بر مبنای دیپلماسی آب (مطالعه موردی ایران، ترکیه و عراق ) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 171-185]
 • حیدری، لیلا بررسی جایگاه الگوهای نوین برنامه‌ریزی شهری در محلات جدید شهری (مطالعه موردی: محله یاغچیان تبریز) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 355-372]
 • حیدری، محمدجواد ارزیابی زیست اقلیم انسانی شهر زنجان و نقش آن در طراحی مسکن [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 83-101]
 • حیدریان، شیدا تحلیل شاخص‌های تاب‌آوری سکونتگاه‌های غیررسمی در برابر زلزله با رویکرد اجتماعی (نمونه موردی: محله فرحزاد تهران) [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 245-260]
 • حیدرپور، بهادر بررسی و تبیین وضعیت روستاهای شهرستان اسلامشهر از نظر چالش‌های توسعه روستایی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 129-148]
 • حیدری پور، اسفندیار تدوین مؤلفه‌های «شهر خلاق صنایع ‌دستی» در محور فرهنگی-تاریخی اصفهان به روش تحلیل ‌محتوا [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 23-39]
 • حیدری پور، اسفندیار سطح‌بندی مناطق نمونه گردشگری با بهره گیری از روشAHP مطالعه موردی:مناطق نمونه گردشگری باغ بهادران، زرین شهر و تالاب گاوخونی استان اصفهان [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 105-117]
 • حیدری پور، اسفندیار تبیین سیر تحول و نقش محور فرهنگی– تاریخی شهر اصفهان در توسعه گردشگری پایدار [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 1-18]
 • حیدری پور، اسفندیار تدوین مدل برنامه‌ریزی شهر خلاق صنایع‌دستی اصفهان با استفاده از مدل مفهومی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 787-796]
 • حیدری پور، اسفندیار بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی: تحلیلی بین کشوری [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 1-10]
 • حیدری پور، اسفندیار بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی: تحلیلی بین کشوری [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 187-195]
 • حیدری‌پور، اسفندیار ژئوپلیتیک شیعه با تاکید بر نقش زائران حرم رضوی(مشهد مقدس) [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 145-157]
 • حیدری ساربان، وکیل بررسی عوامل موثر بر موفقیت تعاونی‌های تولید روستایی (مطالعه موردی: شهرستان پارس‌آباد) [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 151-165]
 • حیدری موصلو، طهمورث تبیین رویکرد بومی گرایی و منطقه‌گرایی ایران فرهنگی در فرآیند ج‌هاانی شدن [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 171-188]
 • حسنی، شهلا بازنمایی تاثیر مذاکرات درکاهش منازعات وافزایش همگرایی کشورهای حوزه خزرمطالعه موردی ایران و جمهوری آذربایجان [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 191-209]
 • حسینی، سید احمد مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی شهر تهران به منظور بهبود دسترسی شهروندان [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 231-247]
 • حسینی، سید احمد تحلیل فضایی اماکن ورزشی و ارزیابی نحوه دسترسی به این مراکز با توجه به الگوی توزیع فضایی آنها در سطح شبکه‌های ارتباطی (نمونه موردی: شهر اصفهان) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 397-412]
 • حسینی، سید احمد ارزیابی کارایی شاخص‌های کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: نواحی شهر تهران) [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 1-17]
 • حسینی، سید احمد ارزیابی کمی و کیفی مسکن شهری رویکردی جهت دستیابی به عدالت فضایی(مطالعه موردی: مناطق شهری استان خراسان رضوی) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 54-69]
 • حسینی، سید مرتضی بررسی موانع توسعه پایدار اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی با رویکرد کارآفرینی (مطالعه موردی: شهرستان کیار- استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 41-62]
 • حسینی، سیده فاطمه تبیین نقش مشارکت زنان روستایی در فعالیت های کشاورزی( مطالعه موردی : دهستان های افزر و زاخروئیه شهرستان قیروکارزین فارس ) [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 35-46]
 • حسن آبادی، داود تحلیل و بررسی نقش دولت در مدیریت و برنامه‌ریزی بحران‌های گردشگری؛ مطالعه موردی بحران کرونا [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 617-639]
 • حسن آبادی، داوود تأثیر مدیریت استراتژیک تالاب بر گردشگری پایدار منطقه مطالعه موردی: تالاب انزلی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 175-189]
 • حسن آبادی، داوود تحلیل جغرافیایی ژئواکونومی جمهوری اسلامی ایران در معادلات جدید منطقه جنوب غرب آسیا [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 131-149]
 • حسینی امینی، حسن خانه‌های دوم شهرنشینان در روستاها و اسکان موقت در مواقع بحران با تأکید بر پدافند غیرعامل [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 179-189]
 • حسینی امینی، حسن ارزیابی آسیب‌پذیری مسیرهای راهپیمایی و کاربری‌های آن به جهت افزایش امنیت شهری با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر قم) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 215-230]
 • حسینی امینی، حسن ارزیابی و اولویت‌بندی مراکز ثقل شهری و ارائه راهکارهای دفاعی از منظر پدافند غیر عامل (با نگرش موضوعی به بندر بوشهر) [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 315-332]
 • حسینی امینی، حسن معیارهای طراحی محله پایدار از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از تکنیک دلفی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 175-188]
 • حسنی باقری، مهدی تأثیر هیدروپلیتیک رودخانه مرزی هیرمند بر امنیت ملی جمهوری اسلامی‌ایران [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 33-51]
 • حسن پور، دکتررضا بررسی نظرات شهروندان برازجانی درخصوص نحوه انتخاب شهردار [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 41-56]
 • حسن پور، محسن کاربرد قاعده لاضرر در حفاظت از محیط زیست و معماری در راستای ارائه مدلی برای شهرسازی اسلامی و ایرانی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 251-276]
 • حسن پور، محمد ارزیابی فرآیند تهیه طرح‌های ساختاری راهبردی منطقه 11 شهر تهران با تاکید بر محدوده میدان راه آهن و چهار راه ولیعصر [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 75-87]
 • حسن پور پازواری، محمود تدوین استراتژی گردشگری بر اساس ماتریس SWOT (مطالعه موردی: خوشه گردشگری شمال تهران) [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 193-201]
 • حسین زاده، محمد بررسی شاخص‌‌های شکل‌گیری شهر خلاق (مطالعه موردی:کلانشهر تبریز) [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 65-79]
 • حسین زاده، محمد مهدی سنجش ارتباط و تاثیر ابعاد بازآفرینی پایدار بر رویکرد کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه موردی‌: تهران، منطقه 15 ) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 299-316]
 • حسین‌زاده دلیر، کریم ارزیابی سیاست‌های مداخله در بافت مرکزی شهر(نمونه موردی: کلانشهر تبریز) [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 159-174]
 • حسن زاده فرجود، داود بررسی قابلیت‌های محیطی ایران، در برنامه‌ریزی توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دره سولقان) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 225-240]
 • حسینی شه پریان، نبی الله تحلیلی بر ساختار فضایی شاخص‌های توسعه با تاکید بر نابرابری منطقه‌ای (نمونه موردی: استان خوزستان) [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 165-186]
 • حسین عبادی، سعید سنجش کیفیت زندگی در سکونت‌گاه‌های غیر رسمی(نمونه مطالعاتی: محدوده شرق کالعیدگاه سبزوار) [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 200-215]
 • حسینی کهنوج، سید رضا تحلیلی بر ساختار فضایی شاخص‌های توسعه با تاکید بر نابرابری منطقه‌ای (نمونه موردی: استان خوزستان) [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 165-186]
 • حسن نامی، محمد بررسی و سنجش تأثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی بر سلامت شهری (شهر مقدس قم) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 41-55]
 • حسن نامی، محمد تحلیلی بر رابطه ژئوپلیتیک قوم کرد و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر نظریه هارتشورن [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 1-19]
 • حسین نژاد، مجتبی تحلیل بار ترافیکی و حجم سفر در جانمایی مراکز خدمات شهری (مطالعه موردی: بازار هفتگی شهر گرگان) [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 281-294]
 • حسینی نسب، سبیکه سادات نقش گردشگری ورزشی در توسعه پایدار شهر مشهد [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 463-489]
 • حسین وند شکری، روح اله بررسی دلایل نقش‌آفرینی روسیه در تحولات سوریه [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 57-74]
 • حضرتی صومعه، زهرا مطالعه جامعه شناختی تأثیر مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر عملکرد مدیریت های محلی(شوراهای اسلامی شهر و روستا - شهرداری و دهیاری) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 597-615]
 • حق بین، مهدی بررسی تغییر کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی منطقه 1 شهرتهران) [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 111-119]
 • حق‌پناه، یعقوب تبیین میزان اثرگذاری مولفه‌های نهادی در الگوی مدیریت زمین شهری در ایران موردپژوهی: منطقه 12 کلانشهر تهران [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 33-47]
 • حقیقی، علی محمد نقش فرهنگ سیاسی نخبگان اجرایی با رویکرد توسعه محوری در جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 363-384]
 • حقیقت، اکرم صابر توان‌مندی‌های اقلیم آسایش، راهبردی مناسب جهت توسعه گردشگری (مطالعه موردی:خراسان رضوی) [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 1-10]
 • حقیقت پناه، مسعود بررسی چالش‌ها و فرصت‌های فراروی ایران در حوزه خزر [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 50-67]
 • حمزه، فرهاد برآورد پتانسیل سیلاب با تاکید بر ویژگی‌های ژئومورفولوژیک در حوضه آبخیز خرشک با استفاده از روشSCS ، رودبار، استان گیلان [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 149-159]
 • حمزه، فرهاد تحلیل پهنه‌های اکوتوریستی با استفاده از مدل TOPSIS (مطالعه موردی شهرستان فیروزکوه، استان تهران، ایران) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 191-202]
 • حمزه، فرهاد رفتار مداخله گران فرا منطقه‌ای در ژئوپلیتیک فرهنگی ایران و آذربایجان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 61-87]
 • حمزه، فرهاد ارائه الگوی همگرایی منطقه‌ای فیمابین کشورهای ایران، عراق و ترکیه با تأکید بر ساختار ژئوپولیتیکی منطقه [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 434-424]
 • حمزوی، راضیه نقش معماری فضاهای آموزشی در انتقال فرهنگ بواسطه علوم رفتاری (نمونه مورد مطالعه: مدارس تیزهوشان متوسطه اول شیراز) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 559-541]

خ

 • خاتمی، سیده سمیه کارکرد گردشگری مذهبی در توسعه‏ی اجتماعی نواحی روستایی استان خراسان جنوبی [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 125-138]
 • خادم الحسینی، احمد تبیین سیر تحول و نقش محور فرهنگی– تاریخی شهر اصفهان در توسعه گردشگری پایدار [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 1-18]
 • خادم‌الحسینی، احمد ارزیابی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر پایداری ساختار درآمدی شهرداری‌ها‌(مطالعه موردی: کلان‌شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 251-267]
 • خالدی، شهریار تحلیل عوامل پیش‌برنده و موانع فراروی توسعۀ کارآفرینی روستایی با تأکید بر صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزیمورد مطالعه: بخش کامفیروز (شهرستان مرودشت) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 53-70]
 • خالقی، محمد مکان‌یابی شهرک‌های صنعتی با استفاده از GIS فازی نمونه موردی (شهرک صنعتی شیروان) [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 104-114]
 • خان‌پور، لیلا تحلیل و بررسی نقش قوانین کیفری ایران در حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مقاصد گردشگری [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 86-59]
 • خانجان زاده کاکرودی، شقایق آمایش سرزمینی و توسعه سواحل مکران با تأکید بر مکان‌یابی و احداث شبکه‌های حمل و نقل در راستای ارتقای موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 151-174]
 • خانلری، امیر بررسی رضایتمندی بازدیدکنندگان از عناصر آمیخته بازاریابی گردشگری برج میلاد [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 62-78]
 • خان محمدی، عصمت آینده نگاری تحولات اسکان غیررسمی در پهنه ی جنوبی حریم کلانشهر تهران [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 149-170]
 • خداداد، مهدی بررسی وضعیت زیست‌محیطی سکونتگاه‌های شهری استان مازندران با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره VIKOR [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 111-123]
 • خدادادی، اعظم آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎرﺑﺮی و ﭘﻮﺷﺶ اراﺿﯽ در اﻓﻖ 2025 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل اتوماتای سلولی CA (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: شمال شهر اصفهان) [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 229-243]
 • خدادادی، راحله بررسی وتحلیل نقش خدمات شهری هوشمند در بهبودکیفیت زندگی (مطالعه موردی شهرسمنان) [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 157-172]
 • خداشاهی، علی تحلیل راهبردی چالش‌های مدیریتی کلان شهر تهران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 217-238]
 • خداشاهی، علیرضا تحلیل راهبردی چالش‌های مدیریتی کلان شهر تهران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 141-162]
 • خداقلی، مرتضی بررسی شرایط دمایی استان فارس جهت تعیین شهرهای مستعد زنبورداری شهری [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 27-40]
 • خداکرمی، نبی تحلیل و بررسی جرم آلودگی هوا در شهرهای ایران از منظر حقوق کیفری و کنوانسیون‌های بین‌المللی [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 183-159]
 • خداکرمی، نبی بررسی جغرافیای جرم در کلان‌شهرهای ایران: مطالعه موردی شهر تهران [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 705-723]
 • خیری، محمد تحلیل اثر نابرابری درآمد بر کیفیت محیط زیست در ایران (با ارائه یک مدل کاربردی در برنامه‌ریزی محیطی) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 13-31]
 • خیری، محمد توسعه واحدهای مرغداری گوشتی منطقه بستک با تاکید بر کارآیی در راستای توسعه اقتصادی منطقه [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 123-103]
 • خراسانیان، میترا بررسی سیر تغییرات شهر تهران و اثرات آن بر تغییر کاربری اراضی روستاهای اطراف (مطالعه موردی: تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات شهرستان اسلامشهر) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 153-168]
 • خراسانیان، میترا پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی (مطالعه موردی: زنجان) [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 11-27]
 • خیرالدین، رضا سنجش عدالت فضایی در بستر نظام حمل و نقل عمومی با مدل تحلیل شبکه‌ای (مورد پژوهی: مناطق 2، 3، 4 و 5 شهر تهران) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 1-39]
 • خیرالسادات، اکرم السادات ارائه نگرشی نوین بربازخوانی مفهوم خاطره و جایگاه آن در ارزیابی کیفی عملکرد فضاهای جمعی (مورد مطالعه: دانشکده هنر و معماری یزد) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 491-506]
 • خیرخواه، زلیخا بکارگیری مدل‌های تلفیقی در مکان‌گزینی بهینه پارک‌های شهری(مطالعه موردی شهرنکا) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 15-32]
 • خرم بخت، احمدعلی تحلیل برهم کنش روستاشهری به منظور تعیین حوزه نفوذ ایلام [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 105-118]
 • خزایی، کاظم ارزیابی شهرستان‌های استان لرستان از نظر شاخص‌های توسعه گردشگری [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 305-320]
 • خزایی، مهدی واکاوی همدیدی توفان‌های گردوغباری شدید تابستانه مورد مطالعه: زابل [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 249-259]
 • خزایی، مهدی اثر تغییر اقلیم و نوسانات الگوی گردش‌های جوی بر روی رودخانه مرزی ارس [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 121-134]
 • خسرو، سیدمحمد صادق تأثیر همکاری‌های نظامی ایران و روسیه بر تحولات ژئوپلیتیک منطقه‌ای ‌ایران [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 75-89]
 • خسروی، سمیه نیازهای اجتماعی و فرهنگی زنان از منظرخدمات شهری(مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری تهران) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 119-136]
 • خسروی، سمیه (اصلاحات انجام شده با رنگ قرمز و under line مشخص گردیده است) ارزیابی ظرفیت تحمل گردشگری از بعد اجتماعی (مطالعه موردی: محله درکه) [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 67-83]
 • خسروی، محمودعلی بررسی تأثیر ماندگاری شاغلین اداری بر توسعۀ اجتماعی – اقتصادی روستاهای بخش شیب‌آب شهرستان زابل [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 137-158]
 • خضری، دلشاد پیامدهای ژئوپلیتیکی اختلافات سرزمینی ژاپن با چین و چشم‌انداز تحولات منطقه‌ ژئوپلیتیکی شرق آسیا [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 119-139]
 • خضری، دلشاد بررسی ژئوپلیتیک مقاومت شیعیان در بحرین بدنبال تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 40-55]
 • خضری، محمدحسن تحلیلی بر هیدروپلیتیک شرق ایران [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 95-113]
 • خضرایی شولای فر، مریم بررسی عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری شهری براساس مدل پیشنهادی Saez با تکیه بر مفهوم Coopetition (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 111-131]
 • خلج، اکبر تحلیل عوامل مؤثر بر حس مکانی شهروندان در شهرهای جدیدمطالعه موردی: شهر جدید صدرا [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 78-90]
 • خلف زاده، فاطمه تحلیل مشارکت سیاسی اقوام مختلف (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 147-169]
 • خلیق، علی تأثیر اختلاط کاربری‌ها بر تولید سفرهای پایدار در محلات شهری (نمونه موردی: محلات میعاد، تربیت و هاشمی در شهر مشهد [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 65-78]
 • خلیلی، سعید تحلیلی بر ساختار تشکیلاتی سازمان متولی گردشگری در ایران [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 125-144]
 • خلیلی، سعید بررسی ارزش ویژه برند در گردشگری(مطالعه موردی: مقصد گردشگری رامسر) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 21-35]
 • خلیل مقدم، بیژن بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی: تحلیلی بین کشوری [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 1-10]
 • خلیل مقدم، بیژن بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی: تحلیلی بین کشوری [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 187-195]
 • خلیل مقدم، مهندس بیژن سنجش اندازه تحقق‌پذیری مشارکت در مدیریت بوم‌اقامتگاه‌های بیابانی با استفاده از روشSMART (مطالعه موردی: بوم‌اقامتگاه بیابانی متین آباد) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 71-80]
 • خواجه شاهکوهی، علیرضا بررسی الگوی توسعه فضایی-کالبدی شهر بندرگز با تأکید بر توسعه پایدار شهری [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 201-216]
 • خواجه شاهکوهی، علیرضا شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر موفقیت کسب‌ و کارهای گردشگری در نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستای زیارت شهرستان گرگان) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 93-107]
 • خواجه شاهکوهی، علیرضا منطقه‌بندی توسعه کشاورزی در استان فارس [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 97-118]
 • خواجه شاهکوهی، علیرضا تحلیل عوامل موثر در افزایش قیمت زمین در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهر کاشان) [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 153-169]
 • خواجه شاهکوئی، علیرضا دورنمای تخمین انرژی مورد استفاده برای گرمایش و سرمایش سکونتگاه‎های انسانی در اقلیم آینده (مطالعه موردی: استان‎های شمالغرب کشور) [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 63-78]
 • خوجم لی، عبدالوهاب تبیین رویکرد بومی گرایی و منطقه‌گرایی ایران فرهنگی در فرآیند ج‌هاانی شدن [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 171-188]
 • خورانی، اسداله تعیین مکان مناسب برای پایانه مسافربری شهر بندرعباس با استفاده از روش‌های ANP و مقایسه زوجی در محیط GIS [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 1-20]
 • خوشبخت، حسین سنجش سطح توسعه اجتماعی مناطق روستایی(مطالعه موردی شهرستان داراب ) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 111-124]
 • خوش خطی، مهدی تحلیل عدالت جغرافیایی در نظام بین‌الملل پس از جنگ سرد بر اساس نظریه جان رالز [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 305-283]
 • خوئینی، غفور بررسی فقهی و حقوقی تخریب محیط‌زیست و تأثیر آن بر گردشگری [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 51-69]

د

 • دادرس، حسن بررسی اهمیت روستاهای حاشیه تالاب انزلی از جنبه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، گردشگری [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 21-40]
 • دادور خانی، فضیله تحلیل عوامل موثر بر ارتقاء عملکرد و رضایت مندی کارکنان مراکز پذیرایی گردشگری: مطالعه موردی رستوران‌های میان راه روستای رودک (دهستان رودبار قصران، شهرستان شمیرانات) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 87-105]
 • دارآفرین، فاطمه تاثیرپذیری اقتصادی روستاها از نواحی صنعتی (مطالعه موردی:ناحیه صنعتی میامی، شهرستان شاهرود) [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 135-144]
 • دالایی، حمیده تحلیل آسیب‌پذیری شهرهای کشور از شاخص‌های حدی بارشی در دوره (2010-1981) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 139-152]
 • دانیالی، تهمینه مقایسه تطبیقی روستاهای دارای دهیاری و فاقد دهیاری در روند توسعه‌یافتگی (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان اسلامشهر) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 16-1]
 • دانیالی، تهمینه ارزیابی و تحلیل تأثیر نقش مذهبی حرم حضرت عبدالعظیم بر اقتصاد شهرری [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 403-421]
 • دانیالی، تهمینه ارزیابی همگرایی‌های اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو سازمان شانگهای [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 17-34]
 • دانیالی، تهمینه بررسی و تبیین تعاملات ایران با ترکمنستان و کشورهای آسیای مرکزی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 209-228]
 • دانیالی، تهمینه بررسی و تبیین وضعیت روستاهای شهرستان اسلامشهر از نظر چالش‌های توسعه روستایی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 129-148]
 • دانیالی، تهمینه رابطه اشتغال‌زایی ناشی از فعالیت‌های دامداری و ابعاد مختلف توسعه روستایی در دهستان رستم آباد شمالی رودبار [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 513-536]
 • دانش پژوه، حمید شناخت و ارزیابی کیفی میادین شهری اروپایی بر اساس ماتریس QRM و روش HSE [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 67-85]
 • دانش پژوه، حمید شناخت و دسته بندی پدیدارشناسانه میدان شهری و کاربرد ماتریس USCCM * [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 15-30]
 • دانشپور، سید عبدالهادی تاثیر تحولات پیراشهرنشینی بر دگرگونی زمین‌های مستعد زراعی و اهمیت آن در برنامه‌ریزی و مدیریت حریم مصوب ۱۳۸۵ تهران [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 187-210]
 • داودی، مهدی دیپلماسی فرهنگی ایران در عراق و چشم‌انداز آینده در روابط دو کشور [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 173-186]
 • داودی رکن آبادی، ابوالفضل ارائه نگرشی نوین بربازخوانی مفهوم خاطره و جایگاه آن در ارزیابی کیفی عملکرد فضاهای جمعی (مورد مطالعه: دانشکده هنر و معماری یزد) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 491-506]
 • دیده خانی، حسین بررسی تاثیر تحریم‌های غرب بر راهبردهای تامین مالی شرکت‌های نوپای مبتنی بر فن‌آوری‌های نوین در ایران [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 539-511]
 • دریاباری، سید جمال الدین بررسی تغییر کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی منطقه 1 شهرتهران) [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 111-119]
 • دریاباری، سید جمال الدین نقش گردشگری در توسعه پایدار رامسر [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 147-157]
 • دریاباری، سید جمال الدین بررسی مسائل مدیریتی حریم کلان‌شهر تهران در ارتباط با روند فعلی و آتی تحولات کالبدی و جمعیتی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 215-238]
 • دریاباری، سید جمال الدین آمایش سرزمینی و توسعه سواحل مکران با تأکید بر مکان‌یابی و احداث شبکه‌های حمل و نقل در راستای ارتقای موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 151-174]
 • دریاباری، سید جمال الدین عملکرد مدیریت مشارکتی در برنامه‌ریزی جهت توسعه شهر تهران [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 249-269]
 • دریاباری، سید جمال الدین بررسی بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده منطقه 12 شهر تهران با تأکید بر رویکرد باز آفرینی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 150-161]
 • دریاباری، سید جمال‌الدین بررسی و تحلیل توسعه کالبدی – فضایی شهر ساری [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 117-147]
 • درخور، محمد استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا و امنیت ملی افغانستان [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 159-170]
 • درزی رامندی، محمد ابراهیم ارزیابی عملکرد پیاده راه و نقش‌پذیری آن در جهت جنبش پیاده گستری و آسایش حرکت پیاده در برنامه‌ریزی شهری (نمونه موردی منطقه 2 تهران) [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 193-210]
 • دریکوند، بهروز آینده‌پژوهی فضای ژئوپلیتیکی پساداعش در منطقه غرب آسیا ‌(مطالعه موردی عراق) [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 175-193]
 • درگاهی، محمد مهدی کاهش اثرات حمل‌ونقل بر سازمان فضایی شهر با بهره‌گیری از توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل (TOD) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 19-38]
 • درویش، حسن امکان‌سنجی و بسترسازی مدیریت رشد هوشمند شهری با استفاده از تحلیل مسیر و مدل S.W.O.T (مطالعه موردی: کلانشهر کرج) [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 255-269]
 • درویشی، رضا تحلیلی بر قابلیت‌های توسعه گردشگری ساحلی در بندر دیلم با استفاده از مدل‌های کمی [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 267-280]
 • درویشی، کمیل مدیریت و برنامه‌ریزی سیستمی گردشگری پایدار در کلان‌شهرهای ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 374-395]
 • درویشی، مهدی مطالعه جامعه شناختی تأثیر مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر عملکرد مدیریت های محلی(شوراهای اسلامی شهر و روستا - شهرداری و دهیاری) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 597-615]
 • درویشی، هوشنگ تحلیل نقش گردشگری در توسعه اقتصادی مناطق روستایی شهرستان رودسر در دو دهه اخیر [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 365-379]
 • دلایی میلان، ابراهیم سنجش عدالت فضایی در بستر نظام حمل و نقل عمومی با مدل تحلیل شبکه‌ای (مورد پژوهی: مناطق 2، 3، 4 و 5 شهر تهران) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 1-39]
 • دلاویز، علی بررسی کارآیی تبلیغات در راستای گردشگری مبتنی بر جغرافیایی شهری [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 101-121]
 • دلشاد، فریده ارزیابی عوامل مؤثر بر رشد فیزیکی شهر ایلام [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 197-213]
 • دین پناه، غلامرضا بررسی توسعه یافتگی سکونتگاه‌های روستایی بخش طالقان شهرستان ساوجبلاغ از طریق تکنیک TOPSIS [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 103-112]
 • دهباشی، وحید تحلیل اثر نابرابری درآمد بر کیفیت محیط زیست در ایران (با ارائه یک مدل کاربردی در برنامه‌ریزی محیطی) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 13-31]
 • دهباشی، وحید توسعه واحدهای مرغداری گوشتی منطقه بستک با تاکید بر کارآیی در راستای توسعه اقتصادی منطقه [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 123-103]
 • دهباشی شریف، مزین بررسی تطبیقی مسکن بومی در گیلان و مازندران با تکیه بر عوامل جغرافیای انسانی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 127-146]
 • ده ده زاده سیلابی، پروین تحلیل عوامل موثر بر توسعه صنایع فرهنگی در بازآفرینی بافت تاریخی(نمونه موردی: منطقه 12 شهر تهران) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 137-148]
 • دهقان، فتح اله سهم ایران از دریای خزر همچنان در‌ هاله‌ای از ابهام [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 423-440]
 • دهقانی، راضیه تحلیل فراوانی سرعت و جهت باد و نقش آن در برنامه‌ریزی منطقه‌ای استان فارس [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 142-125]
 • دوازده امامی، حمید تعیین ابعاد برنامه‌ریزی شهری با تاکید بر پیوست فرهنگی در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 149-166]
 • دویران، اسماعیل ارزیابی کیفیت زندگی در بافت‌های برنامه‌ریزی شده نواحی شهری (نمونه موردی: محله کارمندان شهر زنجان) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 171-185]
 • دوزنده ضیابری، فاطمه نقش امنیت و ایجاد قوانین حمایتی از گردشگران خارجی در راستای توسعه اقتصادی وگردشگری به عنوان یک راهکار بین‌المللی با استفاده از روش DEMATEL [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 101-89]
 • دیوسالار، اسدا... سنجش کیفیت زندگی روستایی از بعد اجتماعی با بهره گیری و مقایسه از مدل‌‌های تشابه به حل ایده آل(TOPSIS) و تکنیک بردار ویژه(TEV) مطالعه موردی: دهستان میانکاله بهشهر [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 51-66]
 • دیوسالار، اسدالله تحلیل عوامل و فرایندهای محلی در تحولات فضایی شهر بجنورد طی سال‌های 1345 تا 1395 [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 341-360]
 • دوستی، مرتضی بررسی و تحلیل عوامل اثرگذار بر جذب گردشگران ورزشی به استان مازندران با تأکید بر بازاریابی گردشگری ورزشی [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 121-138]
 • دوست محمدی، ملیحه شناسایی شرایط حرارتی در مناطق گرم و خشک و تأثیر آن بر معماری شهر گرمسار [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 217-235]

ذ

 • ذبیحی، اسماعیل بررسی و تحلیل عوامل اثرگذار بر جذب گردشگران ورزشی به استان مازندران با تأکید بر بازاریابی گردشگری ورزشی [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 121-138]
 • ذبیحی، اسماعیل تأثیر مولفه‌های گردشگری بر گرایش گردشگران ورزشی، به ایران [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 139-149]
 • ذبیحی، حسین تبیین چارچوب مفهومی حکمروایی خوب شهری مبتنی بر مدیریت یکپارچه شهری(نمونه موردی: کلان‌شهر تهران) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 293-309]
 • ذکی، یـاشار سیاست آب در حوضۀ آبریز کارون بزرگ و چالش‌های هیدروپلیتیکی ناشی از آن [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 43-60]
 • ذوالقدر، مالک تحلیل عدالت جغرافیایی در نظام بین‌الملل پس از جنگ سرد بر اساس نظریه جان رالز [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 305-283]

ر

 • ریاحی، سعید تحلیل ویژگی‌های محیطی بر تنوع شخصیت انسان از دیدگاه فلاسفه اسلامی و نقش آن در برنامه‌ریزی محیطی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 495-507]
 • ریاحی، وحید تحلیل و طبقه‌بندی سطوح توسعه‌یافتگی در راستای برنامه‌ریزی راهبردی نواحی روستایی شهرستان تالش [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 145-179]
 • ریاحی، وحید تحلیل اثرات امنیت اجتماعی در کیفیت زندگی خانوارهای روستایی شهرستان خرمدره [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 145-158]
 • ریاحی‌چلوانی، فاطمه سطح‌بندی ریسک منابع آب آشامیدنی روستاهای دشت سرخون بندرعباس (مطالعه موردی: دهستان سرخون - بخش قلعه قاضی شهرستان بندرعباس) [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 85-94]
 • رازجو، مهرداد تحلیل شکل‌گیری تعاملات اجتماعی در مسکن روستایی اقلیم معتدل و مرطوب با استفاده از روش چیدمان فضا در مسکن جلگه‌ای گیلان [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 371-396]
 • راستاد بروجنی، مرضیه نقش گردشگری در تامین منافع ملی ایران در منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 53-68]
 • راست قلم، مهدی سنجش اندازه تحقق‌پذیری مشارکت در مدیریت بوم‌اقامتگاه‌های بیابانی با استفاده از روشSMART (مطالعه موردی: بوم‌اقامتگاه بیابانی متین آباد) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 71-80]
 • راست قلم، مهدی بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی: تحلیلی بین کشوری [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 1-10]
 • راست قلم، مهدی بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی: تحلیلی بین کشوری [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 187-195]
 • راستی کردار، فاطمه مبانی مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری فرهنگی- اجتماعی از دیدگاه قرآن و نهج‌البلاغه [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 303-321]
 • رامشت، محمد حسین برنامه‌ریزی راهبردی اثرات مجتمع مجتمع چادرملو بر سکونتگاه‌های شهرستان بهاباد [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 377-392]
 • ربیعی، حسین بررسی زمینه‌های همگرایی و واگرایی ایران و عربستان در چارچوب جغرافیای صلح [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 324-307]
 • رجایی، محمدعلی تحلیل آماری سینوپتیکی پدیده گرد‌و‌غبار در استان ایلام [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 47-67]
 • رجبی، آزیتا ارزیابی عملکرد پیاده راه و نقش‌پذیری آن در جهت جنبش پیاده گستری و آسایش حرکت پیاده در برنامه‌ریزی شهری (نمونه موردی منطقه 2 تهران) [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 193-210]
 • رجبی، آزیتا کاربرد مدل "تحلیل شکاف" در بررسی نقاط قوت و ضعف مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در محلات شهری در راستای برنامه‌ریزی سیستمی در فضاهای شهری (نمونه موردی محلات کیانپارس و لشکرآباد اهواز) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 123-142]
 • رجبی، آزیتا تعیین ظرفیت تحمل جاذبه‌های دو محور گردشگری شهر کاشان [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 1-12]
 • رجبی، آزیتا بررسی پدافند غیرعامل در منطقه 4شهرداری، شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 359-375]
 • رجبی، آزیتا بازنگری در قوانین و مقررات شهری و تأثیر آن در تحقق مدیریت یکپارچه شهری تهران با تأکید بر یک مدل راهبردی پایدار [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 204-185]
 • رجبی، محمد رضا نقش توانمندسازی جوامع محلی در مدیریت پایدار منابع طبیعی (مطالعه موردی: حوزه رامه شهرستان آرادان) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 573-594]
 • رجبی امیرآباد، ربابه بررسی تطبیقی کیفیت زندگی در بعد عینی دو محله امامزاده و رجایی شهر ملایر [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 401-414]
 • رحیمی، راضیه تحلیل رفتاری پذیرش طرح ایران‌کد در صنایع تبدیلی و بسته‌بندی کشاورزی گیلان [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 105-117]
 • رحیمی، علی بررسی ژئوپلیتیک مقاومت شیعیان در بحرین بدنبال تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 40-55]
 • رحیمی، علی پیامدهای امنیتی تحولات ژئوپولیتیکی کشور سوریه برقدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 63-83]
 • رحیمی، محسن ارزیابی نتایج مشارکت مردمی در بازآفرینی شهری بافت شهری منطقه 12 تهران (نمونه موردی: محله سیروس) [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 82-94]
 • رحیمی، محمد ارزیابی عدالت فضایی در توزیع و توسعه پایدار فضای سبز شهری با استفاده از مدل آنتروپی و ضریب پراکندگی (نمونه موردی: مناطق 10 گانه شهر شیراز) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 277-292]
 • رحیمی، محمد مهدی مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری در نظام کیفری ایران با ارائه یک راهبرد علمی [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 193-212]
 • رحیمی، محمد مهدی تحلیل و بررسی نقش قوانین کیفری ایران در حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مقاصد گردشگری [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 86-59]
 • رحیمی، محمد مهدی بررسی بلایای طبیعی از نگاه حقوق بین‌الملل؛ مطالعه موردی ایران [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 457-475]
 • رحیمی، محمد مهدی بررسی بلایای طبیعی از نگاه حقوق بین‌الملل؛ مطالعه موردی ایران [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 187-211]
 • رحیمی، محمود تحلیل شاخص‌های تاب‌آوری سکونتگاه‌های غیررسمی در برابر زلزله با رویکرد اجتماعی (نمونه موردی: محله فرحزاد تهران) [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 245-260]
 • رحیمی، محمود بررسی و سنجش تاب آوری شبکه ارتباطی شهری با رویکرد مدیریت بحران (نمونه موردی منطقه 2 تهران) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 41-65]
 • رحیمی، هومن بازکاوی و تحلیل ساختار شهری با تأکید بر توسعه پایدار با استفاده از روش‌ AHP [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 683-704]
 • رحمانی، بیژن تحلیل پایداری بستر کالبدی- فضایی (عرصه‌ فعالیت و روابط فضایی) با تاکید بر جریان‌های حاکم بین شهر و سکونتگاه‌های روستایی در ناحیه ابهر (زنجان) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 1-17]
 • رحمانی، بیژن ارزیابی نقش عوامل کشاورزی و اقتصادی در توسعه کارآفرینی روستایی (نمونه موردی: روستاهای شهرستان اردبیل) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 181-196]
 • رحمانی، بیژن سازه‌های مؤثر بر کارآفرینی در مناطق گردشگری شهرستان همدان (مطالعه موردی مناطق گردشگری بخش مرکزی) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 239-251]
 • رحمانی، بیژن ارزیابی نقش و تاثیر توسعه‌ی فضای کسب و کار کارآفرینی گردشگری در جهت دستیابی به توسعه پایدار روستایی (نمونه موردی: دهستان استرآباد جنوبی در شهرستان گرگان) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 251-275]
 • رحمانی، بیژن بررسی تطبیقی کیفیت زندگی در بعد عینی دو محله امامزاده و رجایی شهر ملایر [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 401-414]
 • رحمانی، بیژن عوامل تاثیر گذار در توسعه پایدار اجتماعی شهر اراک [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 114-135]
 • رحمانی، بیژن توزیع فضایی فقر با استفاده از هزینه و درآمد بر توسعه پایدارخانوارهای روستایی: مطالعه موردی مناطق روستایی استان آذربایجان غربی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 277-298]
 • رحمانی، بیژن چالش های شهر خلاق از منظر سیاستگذاری‌ و برنامه‌ریزی شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 337-364]
 • رحمانی، محمد تحلیلی بر الگوی گسترش کالبدی-فضایی روستا-شهرها با مدل آنتروپی شانون و مدل هلدرن (مطالعه موردی: روستا شهر جورقان) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 39-52]
 • رحمانی، محمود آسیب‌شناسی تحقق‌پذیری طرح‌های ملی و منطقه‌ای در مناطق شمالی ایران در دهه 50 تا 90 و ارایه سیاست‌های بهبود [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 213-230]
 • رحمانیان کوشککی، مهدی تحلیل عوامل پیش‌برنده و موانع فراروی توسعۀ کارآفرینی روستایی با تأکید بر صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزیمورد مطالعه: بخش کامفیروز (شهرستان مرودشت) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 53-70]
 • رحمان زاده، سید علی بکارگیری فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی و نقش آن در رضایتمندی گردشگران اماکن مذهبی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 273-294]
 • رحمانی فضلی، عبدالرضا تحلیل پایداری بستر کالبدی- فضایی (عرصه‌ فعالیت و روابط فضایی) با تاکید بر جریان‌های حاکم بین شهر و سکونتگاه‌های روستایی در ناحیه ابهر (زنجان) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 1-17]
 • رحمانی فضلی، عبدالرضا تحلیل نیروها و عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه متوازن در دهستان‌های استان لرستان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 189-207]
 • رحمانی فضلی، عبدالرضا توزیع فضایی فقر با استفاده از هزینه و درآمد بر توسعه پایدارخانوارهای روستایی: مطالعه موردی مناطق روستایی استان آذربایجان غربی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 277-298]
 • رحیم پور، دکتر علی شناسایی و ارزیابی مشکلات راهنمایان اکوتوریسم (مطالعه موردی: راهنمایان اکوتوریسم استان تهران) [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 79-94]
 • رحیم پور، علی بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی در صنعت گردشگری [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 88-100]
 • رحیم‌پور، علی تبیین عوامل موثر بر برنامه‌ریزی استراتژیک سرمایه انسانی صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 203-239]
 • رحمن نیا، ناصر رابطه اشتغال‌زایی ناشی از فعالیت‌های دامداری و ابعاد مختلف توسعه روستایی در دهستان رستم آباد شمالی رودبار [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 513-536]
 • رزقی، مریم اولویت‌بندی شاخص‌های مؤثر بر تعهد برند در مقاصد تاریخی از منظر گردشگران داخلی و خارجی [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 157-143]
 • رزقی شیرسوار، هادی ارزیابی نظام ملی نوآوری در حوزه مدیریت شهری در کلانشهر تهران و ارائه مدل مناسب [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 223-246]
 • رزقی شیرسوار، هادی تاثیر فناوری اطلاعات در بهره وری مدیریت امور روستایی (دهیاران) در راستای برنامه ریزی روستایی شهرستان بابل [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 271-289]
 • رستمی، شاهبختی بررسی میزان گسترش محدوده فیزیکی روستاها و عوامل مرتبط با آن (مطالعه موردی شهرستان همدان) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 43-60]
 • رستمی قادی، علی بخش آسیب‌شناسی تحقق‌پذیری طرح‌های ملی و منطقه‌ای در مناطق شمالی ایران در دهه 50 تا 90 و ارایه سیاست‌های بهبود [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 213-230]
 • رسولی، امید ارزیابی میزان اعتماد شهروندان به مدیریت شهری (نمونه موردی شهر ملایر) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 191-204]
 • رسولی، مجتبی سطح‌بندی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان ساوه از نظر میزان محرومیت و درجه توسعه‌یافتگی با استفاده از شاخص ناموزون موریس [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 203-216]
 • رشیدی، مصطفی سیاست آب در حوضۀ آبریز کارون بزرگ و چالش‌های هیدروپلیتیکی ناشی از آن [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 43-60]
 • رشیدی، مصطفی تحلیل ژئوپلیتیکی سیاست خارجی کشور عراق در قبال کشورهای همجوار(در دوران جمهوری فدرال عراق) [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 32-51]
 • رشیدی، مصطفی موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه آزاد چابهار و تأثیر آن بر شکل‌گیری توسعه‌ی منطقه‌ای [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 137-151]
 • رشیدنژاد عمران، نعمت ا... تحلیلی بر منابع ژئواکونومیک با محوریت کانی استراتژیک فلوراسپار [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 73-90]
 • رضایی، محمدرضا تحلیلی بر قابلیت‌های توسعه گردشگری ساحلی در بندر دیلم با استفاده از مدل‌های کمی [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 267-280]
 • رضایی، محمد رضا تعیین مکان مناسب برای پایانه مسافربری شهر بندرعباس با استفاده از روش‌های ANP و مقایسه زوجی در محیط GIS [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 1-20]
 • رضایی، مصطفی نقش فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی بر مدیریت و ساماندهی حمل‌ونقل شهری (نمونه موردی: منطقه 12 تهران [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 187-205]
 • رضایی، مهین تحلیل ویژگی‌های محیطی بر تنوع شخصیت انسان از دیدگاه فلاسفه اسلامی و نقش آن در برنامه‌ریزی محیطی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 495-507]
 • رضایی بزنجانی، رضا تحلیل و ارزیابی راهبرد رشد هوشمند شهری در مناطق چهارگانه شهر کرمان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 25-41]
 • رضا صمدی، رضا صمدی بررسی نقش بنگاه‌های معاملات ملکی در توسعه زمین شهری مطالعه موردی: شهر گرگان [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 17-31]
 • رضوی، سید رضا بررسی عوامل مؤثر در رویکرد اجرایی برنامه ریزی آمایشی استان سمنان [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 132-144]
 • رضوی، سید محمد حسین بررسی و تحلیل عوامل اثرگذار بر جذب گردشگران ورزشی به استان مازندران با تأکید بر بازاریابی گردشگری ورزشی [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 121-138]
 • رضوانی، علی اصغر بازنگری در قوانین و مقررات شهری و تأثیر آن در تحقق مدیریت یکپارچه شهری تهران با تأکید بر یک مدل راهبردی پایدار [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 204-185]
 • رضوانی، محمدرضا تبیین تحولات کارکردی روستاها و گذار از اقتصاد کشاورزی به گردشگری با تأکید بر نظریه چرخه حیات (مطالعه موردی: دهستان فیروزجاه- شهرستان بابل) [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 107-122]
 • رضویان، محمدتقی بررسی منشاء و اثرات پدیده گرد و غبار در استان کرمانشاه [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 121-134]
 • رضویان، محمدتقی بررسی موانع توسعه پایدار اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی با رویکرد کارآفرینی (مطالعه موردی: شهرستان کیار- استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 41-62]
 • رضویان، محمد تقی کاهش اثرات حمل‌ونقل بر سازمان فضایی شهر با بهره‌گیری از توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل (TOD) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 19-38]
 • رضویان، محمد تقی ارزیابی نقش و تاثیر توسعه‌ی فضای کسب و کار کارآفرینی گردشگری در جهت دستیابی به توسعه پایدار روستایی (نمونه موردی: دهستان استرآباد جنوبی در شهرستان گرگان) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 251-275]
 • رضویان، محمد تقی سنجش و ارزیابی وضعیت مولفه‌های زیست‌پذیری خیابان از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: خیابان ولیعصر تهران) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 415-430]
 • رضویان، محمد تقی نقش مدیریت شهری در پایداری گردشگری محله (مطالعه موردی: محله تجریش با رویکرد سبز) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 37-17]
 • رضوانی 1، محمدرضا بررسی انگیزه‌های گردشگری بازدیدکنندگان پارک‌های جنگلی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 264-282]
 • رضوی مشعوف، سید جمشید توسعه اجتماعی روستاهای دهستان فیروز بهرام با تأکید بر شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 167-184]
 • رفیعی، محمد بررسی تغییر و تحولات سیاسی و ارتباط آن با مکان‌های شهری (مطالعه موردی تحولات سیاسی در مصر) [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 154-174]
 • رفیعیان، مجتبی تبیین میزان اثرگذاری مولفه‌های نهادی در الگوی مدیریت زمین شهری در ایران موردپژوهی: منطقه 12 کلانشهر تهران [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 33-47]
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا فراتحلیل مطالعات پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی (CPTED) در داخل [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 153-170]
 • ریگی، احسان اله واسنجی نقش اقتصادی کریدور‌های مرزی (زمینی) بر توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر میرجاوه) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 343-359]
 • رمضانی، احمد تحلیل تروریسم در منطقه خاورمیانه از منظر حقوق اسلام و حقوق بین‌الملل [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 528-549]
 • رمضانی، بهمن طراحی برنامه‌ریزی گردشگری دژ باستانی قلعه رودخان فومن-گیلان(تعیین ظرفیت برد محیط) [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 19-30]
 • رمضانی‏پور، مهرداد ارزیابی توان بوم‏ شناسی و تعیین وا‏حدهای گردشگری براساس عوامل طبیعی-اقلیمی مطالعه موردی: شهرستان چالوس [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 41-54]
 • رمضان زاده لسبوئی، مهدی برآورد ظرفیت برد فیزیکی، واقعی و موثر گردشگری (مطالعه موردی: مجتمع ها و پارک های شهرستان نوشهر) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 582-599]
 • رمضانی گورابی، بهمن ارزیابی شرایط اقلیم برای گردشگری ورزشی در شهرستان رودسر [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 227-239]
 • رنجبر، ابوالفضل سنجش سطح توسعه اجتماعی مناطق روستایی(مطالعه موردی شهرستان داراب ) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 111-124]
 • رنجبر، علی اکبر بررسی و تحلیل مؤلفه‌های مؤثر در توسعه شهرستان‌های استان فارس و سطح‌بندی آنها در سال 1385 [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 125-1460]
 • رنجبر، محسن نقش گردشگری کویری در توسعه روستایی‌(مطالعه موردی شهرستان گرمسار) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 1-26]
 • رنجبر، محسن تبیین نقش هیدروپلیتیک بر سیاست خارجی افغانستان و ایران (2015 الی 2019) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 213-235]
 • رنجبریان، بهرام شناسایی ابعاد ارزش ویژه برند مقصد گردشگری [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 21-34]
 • رنجبر دستنایی، محمود شناسایی عوامل موثر بر توسعه گردشگری مذهبی در استان چهارمحال وبختیاری(مطالعه موردی امامزاده حمزه علی در شهرستان بروجن) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 158-180]
 • رنجبر دستنایی، محمود شناسایی عوامل موثر بر توسعه گردشگری مذهبی در استان چهارمحال وبختیاری(مطالعه موردی امامزاده حمزه علی در شهرستان بروجن) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 82-104]
 • رنجکش، محمدجواد ساختار ـ کارگزار: چارچوبی تئوریک برای فهم و ارزیابی پدیده «مرز» [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 69-87]
 • رهایی، حسن نقش گردشگری کویری در توسعه روستایی‌(مطالعه موردی شهرستان گرمسار) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 1-26]
 • رهنمایی، محمد تقی تحلیل راهبردی چالش‌های مدیریتی کلان شهر تهران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 141-162]
 • رهنمایی، محمد تقی تحلیل راهبردی چالش‌های مدیریتی کلان شهر تهران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 217-238]
 • رویان، محمود تحولات سوریه و نقش راهبردی ایران؛ توازن منطقه‌ای و چشم انداز سیاست خارجی ایران [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 15-38]
 • روحانی، افسانه ارزیابی ریسک فضاهای ورزشی روباز شمیرانات تهران در ارتباط با آلودگی هوا و ارائه راهکارهای مدیریت حفظ محیط‌زیست [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 355-370]
 • روحانی مقدم، محمد تحلیل و بررسی چالش‌های فقهی و حقوقی حضور گردشگران غیر مسلمان در ایران [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 85-109]
 • روحی‌پور، زهره الزهرا سنجش تمایل به پرداخت خانوارها به منظور بهره‌مندی فرزندانشان از پارک طبیعت پردیسان بعنوان مدرسه طبیعت با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CVM) (مطالعه موردی: پارک پردیسان) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 143-160]
 • روستایی، شهرام ارزیابی توانمندی ‌‌های ژئوتوریستی شهرستان آذرشهر به روش پرالونگ [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 33-49]
 • روستایی، شهریور سنجش کیفیت زندگی در سکونت‌گاه‌های غیر رسمی(نمونه مطالعاتی: محدوده شرق کالعیدگاه سبزوار) [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 200-215]
 • روشن، غلامرضا دورنمای تخمین انرژی مورد استفاده برای گرمایش و سرمایش سکونتگاه‎های انسانی در اقلیم آینده (مطالعه موردی: استان‎های شمالغرب کشور) [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 63-78]
 • رومینا، ابراهیم بررسی وتحلیل نقش خدمات شهری هوشمند در بهبودکیفیت زندگی (مطالعه موردی شهرسمنان) [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 157-172]
 • رومینا، ابراهیم تبیین تأثیر فضای حیاتی بر امنیت منطقه‌ای (مطالعه موردی کشور عراق) [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 237-254]
 • رئوفی، محبوبه توسعه اکوتوریسم راهکاری در جهت جلوگیری از نابودی روستاها؛ مطالعه موردی روستای گلستان اردبیل [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 205-222]

ز

 • زیاری، کرامت الله بررسی شاخص‌های زیست‌محیطی توسعه پایدار و سطح برخورداری آن در کلان‌شهرهای ایران [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 275-298]
 • زیاری، کرامت الله تحلیل وارزیابی اولویت‌های استقرار شهر الکترونیک در توسعه پایدار شهریبا استفاده از مدلANP (نمونه موردی: شهر تبریز) [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 54-69]
 • زیاری، کرامت الله بازکاوی و تحلیل ساختار شهری با تأکید بر توسعه پایدار با استفاده از روش‌ AHP [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 683-704]
 • زیاری، کرامت اله شهر هوشمند: تبیین ضرورت‌ها و الزامات شهر تهران برای هوشمندی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 1-22]
 • زیاری، کرامت اله پهنه‌بندی زمین‌های شهری در برابر خطر ناشی از سیلاب با رویکرد تاب آوری کالبدی (مطالعه موردی: رودخانه چشمه کیله) [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 39-56]
 • زیاری، کرامت‌اله ارزیابی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر پایداری ساختار درآمدی شهرداری‌ها‌(مطالعه موردی: کلان‌شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 251-267]
 • زیاری، یوسفعلی بررسی وتحلیل نقش خدمات شهری هوشمند در بهبودکیفیت زندگی (مطالعه موردی شهرسمنان) [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 157-172]
 • زیاری، یوسفعلی ارزیابی میزان تاب‌آوری کالبدی در برابر مخاطرات زلزله با رویکرد دستیابی به مدیریت پایدار (مورد مطالعه: منطقه یک تهران) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 97-112]
 • زیاری، یوسفعلی تبیین ابعاد و مولفه‌های پایداری در حمل ‌و نقل شهری با بهره‌گیری از تحلیل عاملی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 337-353]
 • زیاری، یوسفعلی تبیین اثرات سیاست‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (موردپژوهی: منطقه 12 شهرداری تهران) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 510-491]
 • زیاری، یوسفعلی تبیین الگویی از راه یابی در شهر با رویکرد روان‌شناسی محیطی‌(مطالعه موردی: 11 محور پیاده مدار شهر تهران) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 579-561]
 • زارع، زهرا مقایسه اثربخشی ایجاد فضاهای شهری مخصوص بانوان در شهر تهران از دید زنان و مردان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 291-302]
 • زارعی، بهادر تأثیر ساختار ژیوپلیتیک حاکم بر روابط روسیه و ایالات متحده آمریکابر رقابت آنها در جنوب غرب آسیا [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 239-260]
 • زارعی، بهادر سهم ایران از دریای خزر همچنان در‌ هاله‌ای از ابهام [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 423-440]
 • زارعی، رضا تحلیل عوامل موثر برگسترش اسکان غیررسمی‌در شهرهای استان خوزستان و ارائه راهبرد توان‌مندسازی و ساماندهی [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 115-134]
 • زارعی، یعقوب تحلیل فضایی شاخص‌های توسعه در مناطق روستایی شهرستان دشتستان [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 99-116]
 • زارعی، فاطمه بررسی روش های ارتقای عملکرد اجتماعی محله های شهری نمونه موردی: محله شالمان سنندج [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 113-126]
 • زارعیان، کامران عوامل اثرگذار در پیاده‌سازی الگوی مشارکت عمومی- خصوصی در توسعه شهری تهران [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 231-250]
 • زارعی کرگ آباد، فاطمه تحلیل وارزیابی اولویت‌های استقرار شهر الکترونیک در توسعه پایدار شهریبا استفاده از مدلANP (نمونه موردی: شهر تبریز) [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 54-69]
 • زالی، نادر آسیب شناسی نظام برنامه ریزی منطقه ای دراستانهای ساحلی شمال کشور [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 1-16]
 • زاهدی، علیرضا تحلیل و بررسی جرم آلودگی هوا در شهرهای ایران از منظر حقوق کیفری و کنوانسیون‌های بین‌المللی [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 183-159]
 • زاهدی، عمار تعیین مکان مناسب برای پایانه مسافربری شهر بندرعباس با استفاده از روش‌های ANP و مقایسه زوجی در محیط GIS [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 1-20]
 • زحمت کش، ابراهیم آسیب شناسی نظام برنامه ریزی منطقه ای دراستانهای ساحلی شمال کشور [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 1-16]
 • زرآبادی، زهرا سادات (سعیده) بررسی تحولات ساختار اشتغال با بهره‌گیری از تکنیک‌های تحلیل اقتصادی؛ مورد پژوهی: استان سیستان و بلوچستان [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 160-175]
 • زیران، حمید نقش تحولات مسکن بر کیفیت محیطی مناطق روستایی با تاکید بر مؤلفه سرزندگی (مطالعه موردی: بخش سنگر شهرستان رشت) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 89-113]
 • زعفرانلو، عطااله مکان‌یابی شهرک‌های صنعتی با استفاده از GIS فازی نمونه موردی (شهرک صنعتی شیروان) [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 104-114]
 • زلفی، علی ارزیابی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهری با رویکرد توسعه پایدار و عدالت اجتماعی با استفاده از مدل‏هایVIKOR و TOPSIS، (مطالعه موردی شهر زنجان) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 169-183]
 • زین‌العابدین عموقین، یوسف مطالعه مقایسه‌ای توجه به بعد نهادی- مدیریتی در روستاها طی دو دهه‌ی اخیر (مورد شهرستان قائمشهر) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 79-99]
 • زینتی، سعید مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه گردشگری در سمنان با تأکید بر مجموعه بازار، مسجد امام و ارگ سمنان [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 149-172]
 • زینتی، سعید تحلیل جایگاه ایران در حوزه ژئواستراتژیک اقیانوس هند «با تاکید بر ارائه یک مدل راهبردی در سیاست خارجی و برنامه ریزی اقتصادی» [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 223-243]
 • زندی فر، عبدالله تحلیل و بررسی چالش‌های فقهی و حقوقی حضور گردشگران غیر مسلمان در ایران [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 85-109]
 • زندمقدم، دکتر محمدرضا مدیریت اراضی رها شده شهری و سامان دهی آن‌ها با الگوی توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی شهرسمنان) [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 178-189]
 • زندمقدم، محمد رضا ارزیابی سطح کارآیی شبکه معابر شهری تهران هنگام بروز حوادث غیرمترقبه (‌مطالعه موردی منطقه‌ 9) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 181-202]
 • زند مقدم، محمد رضا بررسی مکان گزینی پایگاه‌های مدیریت بحران منطقه 11 شهرداری تهران [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 295-314]
 • زنگی آبادی، علی بررسی و تحلیل مؤلفه‌های مؤثر در توسعه شهرستان‌های استان فارس و سطح‌بندی آنها در سال 1385 [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 125-1460]
 • زنگی‌آبادی، علی تحلیلی بر درجه توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان آذربایجان‌شرقی (با استفاده از تکنیکTOPSIS و AHP) [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 69-84]
 • زنگانه، احمد بررسی پراکنده رویی و ظرفیت‌های توسعه درونی شهر سقز [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 123-144]
 • زنگنه، علیرضا تحلیل نقش تراکم جمعیت در بزه سرقت در سطح محلات شهری (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 40-60]
 • زینل زاده، رضا بررسی و تعیین شاخص‌های توسعه انسانی-آموزش در استان‌های کشور (در سا‌ل‌های 1387 و 1388) [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 63-81]
 • زیویار، پروانه ارائه مدل‌ مفهومی جغرافیای کاربردی در آموزش علوم به کودکان استثنائی (تیزهوشان) با رویکرد نانو تکنولوژی (مطالعه موردی: مدارس منطقه 2 تهران) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 305-318]
 • زیویار، پروانه جغرافیای گردشگری شهرستان خرم‌آباد و نقش یادمان‌های تاریخی در توسعه آن [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 180-190]
 • زیویار، پروانه ارزیابی و تحلیل تأثیر نقش مذهبی حرم حضرت عبدالعظیم بر اقتصاد شهرری [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 403-421]

س

 • ساجدی، مسعود سنجش سطح توسعه اجتماعی مناطق روستایی(مطالعه موردی شهرستان داراب ) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 111-124]
 • ساداتی، سیدهادی استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا و امنیت ملی افغانستان [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 159-170]
 • سادات سعیده زرآبادی، زهرا سنجش عوامل مؤثر بر تاب‌آوری اقلیمی (نمونه موردی: شهر تبریز) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 509-525]
 • سادات کهکی، فاطمه امکان سنجی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کاشمر راهکاری برای توسعه خوشه های صنعتی و کسب و کار در راستای توسعه پایدار ناحیه ترشیز [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 448-436]
 • سادات موسوی، سمیه ارزیابی عوامل موثر بر گردشگری برج‌های شهری (مطالعه موردی: برج میلاد تهران) [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 187-198]
 • سادات موسوی، سودابه ارزیابی نظام ملی نوآوری در حوزه مدیریت شهری در کلانشهر تهران و ارائه مدل مناسب [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 223-246]
 • سیادتی، سید مسعود نقش تصمیمات ملی و منطقه‌ای بر رشد و افزایش جمعیت استان سمنان [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 153-171]
 • سیار، طاهره مکان‌یابی بهینه و کارای احداث کارخانه کنسانتره دام و طیور در شهرستان میامی هم‌راستا با متغیرهای جغرافیای صنعتی-اقتصادی و آمایش استان سمنان [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 19-38]
 • ساسان‌پور، شهرزاد منازعات سیاسی وایدئولوژیکِ اسماعیلیان نزاری و باوندیان طبرستان در عصر سلجوقیان (با توجه به بستر جغرافیایی و شرایط منطقه) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 185-201]
 • ساسانی‌پور، محمد تبیین ژئوپلیتیک رشد جمعیت و امنیت ملی ایران [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 149-167]
 • سالکی، معصومه السادات تأثیر رسانه‌های جمعی نوین بر شکست نخستین دولت اخوان‌المسلمین در مصر [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 301-316]
 • سامی، ابراهیم ارزیابی شاخص‌های کیفیت محیط شهری در مجتمع‌های مسکونی بناب و عوامل فردی مؤثر بر آن [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 33-45]
 • سامی، ابراهیم ارزیابی میزان تطابق شهر قاین با شاخص‌های شهر خلاق [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 13-26]
 • سامعی، سمیرا الگوی همکاریهای منطقه ای بر مبنای دیپلماسی آب (مطالعه موردی ایران، ترکیه و عراق ) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 171-185]
 • ستایشگر، الهام تبیین مدل مفهومی شکل گیری نمای تجاری با هدف ارتقاء آسایش بصری و زیبایی شناسی در فضای شهری [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 113-127]
 • ستوده، محمد واکاوی مولفه‌های تاثیرگذار بر همگرایی کشورهای اسلامی (باتاکید برظرفیت‌های انقلاب اسلامی) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 422-403]
 • ستوده‌فر، مهدی تعیین ابعاد برنامه‌ریزی شهری با تاکید بر پیوست فرهنگی در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 149-166]
 • سجادی، پریسا بررسی راهکارهای توسعه گردشگری در منطقه آزاد اروند [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 15-28]
 • سجادی، ژیلا بررسی علل مهاجرت روستاییان و پیامدهای حاصل از آن در شهرستان بوکان (مورد : دهستان ایل گَوَرک) [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 135-152]
 • سجادیان، مهیار واکاوی حساسیت انسانی کلان‌شهر تهران در برابر آلودگی هوا با بهره‌گیری از تلفیق GISو AHP [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 189-200]
 • سجادیان، ناهید واکاوی حساسیت انسانی کلان‌شهر تهران در برابر آلودگی هوا با بهره‌گیری از تلفیق GISو AHP [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 189-200]
 • سجادزاده، حسن نقش منظر فضاهای شهری در میزان «حس تعلق به مکان» از دیدگاه شهروندان (نمونه موردی: میدان‌های شهری همدان) [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 45-88]
 • سید رضایی، سیدحسن مبانی مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری فرهنگی- اجتماعی از دیدگاه قرآن و نهج‌البلاغه [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 303-321]
 • سیدعلی پور، سیدخلیل بررسی عوامل موثربررضایت شهروندان ازامنیت فضاهای گردشگری کلانشهرتهران [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 109-122]
 • سیدعلی پور، سیدخلیل بررسی میزان رضایت مشتریان از عملکرد دفاتر آژانس مسکن شهری (مورد مطالعه: کلان شهر تهران) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 171-188]
 • سید علیپور، سید خلیل بررسی بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده منطقه 12 شهر تهران با تأکید بر رویکرد باز آفرینی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 150-161]
 • سیر، رضا نقش گردشگری در درآمدزایی مناطق روستایی با ارائه یک مدل راهبردی در توسعه گردشگری روستاها (مطالعه موردی شهرستان فیروزکوه) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 49-77]
 • سرگلزایی، فرشته تحلیل اثرات هدفمندسازی یارانه‌ها بر پایداری روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان زابل) [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 61-74]
 • سرمست، حمیدرضا ارائه الگوی منطقه‌گرایی ایران و آسیای مرکزی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 311-324]
 • سرور، رحیم آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎرﺑﺮی و ﭘﻮﺷﺶ اراﺿﯽ در اﻓﻖ 2025 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل اتوماتای سلولی CA (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: شمال شهر اصفهان) [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 229-243]
 • سرور، رحیم بررسی اثر تراکم بر تاب‌آوری مناطق شهری (نمونه موردی محلات ناحیه یک منطقه چهارده شهر تهران) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 39-53]
 • سرور، رحیم تحلیل فضایی شاخص‌های توسعه در مناطق روستایی شهرستان دشتستان [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 99-116]
 • سرور، رحیم تأثیر همکاری‌های نظامی ایران و روسیه بر تحولات ژئوپلیتیک منطقه‌ای ‌ایران [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 75-89]
 • سرور، رحیم نقش مدیریت شهری در توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی (مطالعه موردی: شهر ایلام) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 289-304]
 • سرور، رحیم مقایسه تطبیقی شهر سبز در نظام برنامه‌ریزی شهری آلمان و ایران (مورد مطالعه – کلانشهرهای برلین و تهران) [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 75-88]
 • سرور، رحیم عوامل اثرگذار در پیاده‌سازی الگوی مشارکت عمومی- خصوصی در توسعه شهری تهران [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 231-250]
 • سرور، رحیم ارزیابی میزان موفقیت طرح های ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی زاهدان [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 203-216]
 • سرور، رحیم عوامل تأثیرگذار بر ظرفیت توسعه میان‌افزای شهری کلانشهر اهواز در قالب شاخص‌های توسعه پایدار شهری با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 327-339]
 • سرور، رحیم تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و احساس همگرایی قومی در شهر ارومیه (مطالعة موردی: قوم کرد وترک) [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 55-68]
 • سرور، رحیم رتبه‌بندی نواحی منطقه 15 تهران بر اساس مؤلفه‌های تاب‌آوری [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 425-437]
 • سرور، رحیم آینده نگاری تحولات اسکان غیررسمی در پهنه ی جنوبی حریم کلانشهر تهران [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 149-170]
 • سرور، رحیم عوامل موثر در تحقق پذیری حیات شبانه در برنامه ریزی توسعه پایدار شهری از منظر مخاطبان تهران و حوزه نفوذ [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 63-91]
 • سیستانی پور، علی تأثیر حوضه جدایشی-کششی شرق رفسنجان در راستای برنامه‌ریزی روستایی و شکل‌گیری طرح هادی روستای خنامان [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 113-129]
 • سعادتی جعفرآبادی، حسن بررسی روند جهانی شدن فرهنگی و تأثیر آن بر هویت ملی و قومی‌کردها از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های استان کردستان [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 61-75]
 • سعیدی، پرویز بررسی تاثیر تحریم‌های غرب بر راهبردهای تامین مالی شرکت‌های نوپای مبتنی بر فن‌آوری‌های نوین در ایران [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 539-511]
 • سعیدی، شهرام تحلیل نقش تراکم جمعیت در بزه سرقت در سطح محلات شهری (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 40-60]
 • سعیدی، عباس تحلیل پایداری بستر کالبدی- فضایی (عرصه‌ فعالیت و روابط فضایی) با تاکید بر جریان‌های حاکم بین شهر و سکونتگاه‌های روستایی در ناحیه ابهر (زنجان) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 1-17]
 • سعیدی، غلامرضا بحران مناطق شرق و تحلیل ژئوپلیتیکی برای مدیریت برون رفت از آن [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 9-19]
 • سعیدی، نیما تدوین استراتژی گردشگری بر اساس ماتریس SWOT (مطالعه موردی: خوشه گردشگری شمال تهران) [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 193-201]
 • سعیدی، هادی واکاوی اثرات گردشگری بر بهبود معیشت سکونتگاه‌های روستایی با تاکید بر گردشگری ورزشی(نمونه موردی: سکونتگاه‌های محور نی- برده‌رشه شهرستان مریوان) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 557-574]
 • سعید هاشمی، دکتر سید شناسایی و ارزیابی مشکلات راهنمایان اکوتوریسم (مطالعه موردی: راهنمایان اکوتوریسم استان تهران) [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 79-94]
 • سعیده زرآبادی، زهرا سادات شناخت و دسته بندی پدیدارشناسانه میدان شهری و کاربرد ماتریس USCCM * [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 15-30]
 • سعیده زرآبادی، زهرا سادات تبیین ابعاد و مولفه‌های پایداری در حمل ‌و نقل شهری با بهره‌گیری از تحلیل عاملی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 337-353]
 • سعیده زرآبادی، زهرا سادات تبیین الگویی از راه یابی در شهر با رویکرد روان‌شناسی محیطی‌(مطالعه موردی: 11 محور پیاده مدار شهر تهران) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 579-561]
 • سعدوندی، مهدی نقش ساختار هندسی در هم‌پیوندی نظام حرکتی از ورودی به محراب در مساجد تاریخی بازار بزرگ اصفهان (الگویی راهبردی در برنامه‌ریزی و توسعه صنعت گردشگری) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 400-455]
 • سیف‌الدینی، فرانک اثر توسعه فیزیکی شهر تهران بر تغییر کاربری اراضی منطقه 5 [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 29-46]
 • سلامی، کیارش تعیین ظرفیت تحمل جاذبه‌های دو محور گردشگری شهر کاشان [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 1-12]
 • سلطانی، علیرضا بررسی و ارزیابی سیاست‌های مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری (نمونه موردی: تبریز) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 151-167]
 • سلطان‌زاده، حسین بررسی تطبیقی مسکن بومی در گیلان و مازندران با تکیه بر عوامل جغرافیای انسانی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 127-146]
 • سلطان محمدی، زهرا واکاوی نقش دولت‌های محلی در توسعه پایدار شهری ( نمونه موردی : شهرهای ایران) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 349-325]
 • سلیمانی، حسین بررسی راهبردهای ساختار زیست پذیری شهر ابرکوه [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 41-62]
 • سلیمانی، فریبا بررسی آلاینده‌های تاثیرگذار بر آلودگی هوای تهران و راهکارهای کنترل با توجه به شاخص کیفیت AQI [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 55-73]
 • سلیمانی، محمد ارزیابی نتایج مشارکت مردمی در بازآفرینی شهری بافت شهری منطقه 12 تهران (نمونه موردی: محله سیروس) [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 82-94]
 • سلیمانی، محمد بررسی پراکنده رویی و ظرفیت‌های توسعه درونی شهر سقز [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 123-144]
 • سلیمانی، هادی تحلیل و ارزیابی علل وندالیسم در فضاهای عمومی شهری(نمونه موردی شهر رباط کریم) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 1-14]
 • سلیمانی مهرنجانی، محمد تحلیل عوامل و فرایندهای محلی در تحولات فضایی شهر بجنورد طی سال‌های 1345 تا 1395 [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 341-360]
 • سلیمی یکتا، پروین بررسی بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده منطقه 12 شهر تهران با تأکید بر رویکرد باز آفرینی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 150-161]
 • سیمبر،، رضا سوء استفاده از اطفال در قاچاق مواد مخدر و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 51-74]
 • سمیعی، روح الله ارائه مدل مدیریت دانش سازمانی در جهت رضایتمندی مشتریان و افزایش سهم بازار با رویکرد فرآیند گرا در بانک صادرات استان گلستان [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 117-148]
 • سمیه منافی، سیده‌ پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی (مطالعه موردی: زنجان) [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 11-27]
 • سنایی مقدم، سروش تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی در کاهش فقر خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان پشته زیلایی، استان کهگیلویه و بویر احمد) [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 93-107]
 • سهرابی، محمد بازنگری در قوانین و مقررات شهری و تأثیر آن در تحقق مدیریت یکپارچه شهری تهران با تأکید بر یک مدل راهبردی پایدار [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 204-185]
 • سوادی، مهدی ترسیم ساختار توسعه گردشگری تفریحی ورزشی مبتنی بر مسیرها و راهکارهای اجرایی (مطالعه موردی جزیره قشم) [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 125-143]
 • سوری، فرشاد تحلیلی بر میزان به کارگیری فناوری‌های کشاوری پایدار در بهره‌وری تولید برنج(نمونه موردی: شهرستان دورود) [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 47-63]
 • سیوندی، مرضیه توسعه واحدهای مرغداری گوشتی منطقه بستک با تاکید بر کارآیی در راستای توسعه اقتصادی منطقه [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 123-103]

ش

 • شایان، حمید بررسی ویژگی‌های جمعیتی موثر بر میزان مشارکت روستاییان در روند توسعه روستایی (مطالعه موردی شهرستان ایجرود) [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 19-37]
 • شادی، محمدعلی تدوین شاخص های روستاهای هدف گردشگری ایران وارزیابی آنها؛ مطالعه موردی:روستاهای نمونه استان سمنان [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 71-97]
 • شادی، محمدعلی گردشگری روستایی و لزوم تعیین روستاهای هدف گردشگری با استفاده از شاخص‌ها و معیارهای علمی [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 1-25]
 • شاطریان، محسن مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی شهر تهران به منظور بهبود دسترسی شهروندان [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 231-247]
 • شاهد، سید حسین سازه‌های مؤثر بر کارآفرینی در مناطق گردشگری شهرستان همدان (مطالعه موردی مناطق گردشگری بخش مرکزی) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 239-251]
 • شاهسواری، گلناز توزیع فضایی فقر با استفاده از هزینه و درآمد بر توسعه پایدارخانوارهای روستایی: مطالعه موردی مناطق روستایی استان آذربایجان غربی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 277-298]
 • شاهسوند، پریچهره اهمیت نقش عشایر مرزنشین در مناطق استراتژیک (مطالعه موردی: عشایر ایل شاهسون استان اردبیل) [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 79-96]
 • شیبانی مقدم، فرشته ارزیابی میزان موفقیت طرح های ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی زاهدان [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 203-216]
 • شبیری، سید محمد سنجش تمایل به پرداخت خانوارها به منظور بهره‌مندی فرزندانشان از پارک طبیعت پردیسان بعنوان مدرسه طبیعت با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CVM) (مطالعه موردی: پارک پردیسان) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 143-160]
 • شیبم، حمیدرضا ارزیابی نقش نواحی صنعتی در توسعه‌ی‌ پایدار روستایی(مطالعه موردی: دهستان مشک‌آباد شهرستان اراک) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 117-131]
 • شیخی، داود بررسی و تحلیل نابرابری فضایی شهرستان‌‌های استان همدان بر اساس شاخص‌‌های بهداشتی- درمانی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 138-151]
 • شیخ الاسلامی، علیرضا نقش مدیریت شهری در تاب‌آوری شهرها در برابر سوانح طبیعی (مورد مطالعه: شهر باقرشهر) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 441-456]
 • شیخ اویسی، محمود تأثیر هیدروپلیتیک رودخانه مرزی هیرمند بر امنیت ملی جمهوری اسلامی‌ایران [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 33-51]
 • شربتیان، یعقوب بررسی اقلیم، معماری و فرهنگ ماسوله با رویکرد معماری بومی از منظر انسان شناسی شهری [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 47-59]
 • شربتیان، محمد حسن تحلیل احساس امنیت گردشگران با تأکید بر برنامه‌ریزی شهری (مطالعه موردی زائران کلانشهر مشهد) [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 21-44]
 • شربتیان، محمد حسن مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه روستایی (مطالعه موردی: روستای اسدآباد شهرستان تربت حیدریه) [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 139-162]
 • شریعت پناهی، مجید ولی تحلیل جایگاه ایران در حوزه ژئواستراتژیک اقیانوس هند «با تاکید بر ارائه یک مدل راهبردی در سیاست خارجی و برنامه ریزی اقتصادی» [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 223-243]
 • شریعت پناهی، مجید ولی تحلیل نقش اکوتوریسم در پایداری منابع زیست محیطی و اجتماعی مناطق روستایی در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی شهرستان خوانسار) [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 145-161]
 • شریعت پناهی، مجید ولی آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎرﺑﺮی و ﭘﻮﺷﺶ اراﺿﯽ در اﻓﻖ 2025 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل اتوماتای سلولی CA (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: شمال شهر اصفهان) [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 229-243]
 • شریعت پناهی، مجید ولی نقش عوامل محیطی در توسعه اقتصاد روستایی (مطالعه موردی بخش دیلمان شهرستان سیاهکل) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 25-49]
 • شریعت پناهی، مجید ولی نقش توان‌ها و قابلیت‌های گردشگری در توسعه شهری مطالعه موردی منطقه 22 شهر تهران [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 85-98]
 • شریعت پناهی، مجید ولی سطح‌بندی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان ساوه از نظر میزان محرومیت و درجه توسعه‌یافتگی با استفاده از شاخص ناموزون موریس [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 203-216]
 • شریعت پناهی، مجید ولی عوامل تأثیرگذار بر ظرفیت توسعه میان‌افزای شهری کلانشهر اهواز در قالب شاخص‌های توسعه پایدار شهری با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 327-339]
 • شریعت پناهی، مجید ولی بررسی نقش بنیان های جغرافیایی دربرنامه ریزی توسعه پایدار روستایی با استفاده از مدل SOWT (مطالعه موردی شهرستان پاکدشت) [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 211-220]
 • شریعت پناهی، مجید ولی برنامه‌ریزی توسعه‌ی‌گردشگری روستایی با روش‌ماتریس IFE وEFE و مدل QSPM (مطالعه موردی بخش شاهو – شهرستان روانسر) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 237-223]
 • شریعت پناهی، مجید ولی نقش گردشگری کویری در توسعه روستایی‌(مطالعه موردی شهرستان گرمسار) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 1-26]
 • شریعت پناهی.، مجید ولی. بررسی ویژگی های شهر پاک برگرفته از فرهنگ و شاخصه های شهر اسلامی در شهر تهران ... [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 491-512]
 • شریعت‌پناهی، مجید ولی‌ ژئوپلیتیک شیعه با تاکید بر نقش زائران حرم رضوی(مشهد مقدس) [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 145-157]
 • شریف جاهد، شهرزاد ساماندهی بافت فرسوده منطقه 12 شهر تهران با استفاده از تکنیک SWOT [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 215-226]
 • شریف‌زاده، ابوالقاسم منطقه‌بندی توسعه کشاورزی در استان فارس [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 97-118]
 • شریف زاه گان، محمد حسین واکاوی اثرات محیط نهادی درون بنگاه‌های خوشه‌های صنعتی بر توسعه منطقه‌ای (مورد پژوهی سنگ منطقه کلانشهر اصفهان) [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 43-62]
 • شریفی طرازکوهی، حسین التزامات ناشی از حق توسعه بر سرمایه‌گذاری خارجی: مطالعه موردی قراردادهای نفتی (IPC دولت جمهوری اسلامی ایران) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 35-48]
 • شریفی نیا، زهرا ارزیابی سرمایه اجتماعی در سکونتگاه‌های روستایی مطالعه موردی: دهستان گنج افروز شهرستان بابل [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 313-326]
 • شریف‌نژاد، نعمت‌اله ارزیابی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر پایداری ساختار درآمدی شهرداری‌ها‌(مطالعه موردی: کلان‌شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 251-267]
 • شیرکوند، نادر واکاوی رئالیستی مدل اعتدال‌گرا‌؛ نگاه نوین حکمرانی خوب در جغرافیای سیاسی ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 98-116]
 • شیروانی، علیرضا نقش مدیریت کاهش حوادث غیر مترقبه (زلزله) در مناطق روستایی مطالعه موردی: شهر کرد [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 329-340]
 • شعبانی، رضا بررسی نقش اماکن متبرکه بر مسائل فرهنگی اعتقادی مردم و تأثیرات ژئوپلتیکی آن (مطالعه موردی استان مازندران) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 55-65]
 • شعبانی، محمد ارزیابی سطح کارآیی شبکه معابر شهری تهران هنگام بروز حوادث غیرمترقبه (‌مطالعه موردی منطقه‌ 9) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 181-202]
 • شعبانی، مریم نقش و موقعیت استراتژیک ایران در ایجاد خطوط انتقال انرژی (نفت و گاز)به اروپا و تأثیر آن بر همگرایی فرا منطقه‌ای ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 431-444]
 • شعبانی، مریم بررسی فقهی و حقوقی کاربردهای تصویربرداری ماهواره‌ای در توسعه پایدار جغرافیایی با تأکید بر موضوع مسئولیت حقوقی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 317-335]
 • شعبانی کوچصفهانی، آیه دیپلماسی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در تقابل با ایالات متحده آمریکا [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 1-22]
 • شیعه، اسماعیل ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر ایجاد فضاهای چندعملکردی اجتماع‌پذیر در حوزه‌های شهری با رویکرد محلی- جهانی (مورد پژوهی: منطقه 22 شهرداری تهران) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 1-14]
 • شفیعی، ‌یوسف سطح‌بندی سکونتگاه‌های روستایی بر اساس توانمندی‌های اقتصادی و جمعیتی (مطالعه موردی: دهستان سرپنیران- شهرستان پاسارگاد) [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 91-104]
 • شفقی، سیروس ساماندهی بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد افزایش پایداری در کیفیت زندگی ساکنین (نمونه موردی: بافت فرسوده شهر آمل) [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 1-14]
 • شکیبایی، اصغر بررسی شکل توسعه فیزیکی شهر، فشرده یا پراکنده(نمونه موردی شهر قروه) [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]
 • شکور، علی ضرورت توسعه پایدار در مناطق عشایری استان فارس [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 203-214]
 • شکور، علی سطح‌بندی سکونتگاه‌های روستایی بر اساس توانمندی‌های اقتصادی و جمعیتی (مطالعه موردی: دهستان سرپنیران- شهرستان پاسارگاد) [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 91-104]
 • شکور، علی بررسی و پیش‌بینی وضعیت اقلیم آسایش گردشگری و تاثیر آن در سرمایه‌گذاری بخش گردشگری تا سال 2050 میلادی (نمونه موردی: استان فارس) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 37-52]
 • شماعی، علی مطالعات مکان‌یابی موزه منطقه‌ای در استان گیلان [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 86-102]
 • شمس، احمد التزامات ناشی از حق توسعه بر سرمایه‌گذاری خارجی: مطالعه موردی قراردادهای نفتی (IPC دولت جمهوری اسلامی ایران) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 35-48]
 • شمس، دکتر مجید عنوان: ارزیابی اثرات زیست محیطی حمل‌ونقل شهری با رویکرد توسعه پایدار (بخش مرکزی شهر ملایر) [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 144-158]
 • شمس، مجید ارزیابی عوامل مؤثر بر رشد فیزیکی شهر ایلام [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 197-213]
 • شمس، مجید ارزیابی میزان اعتماد شهروندان به مدیریت شهری (نمونه موردی شهر ملایر) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 191-204]
 • شمس، مجید ارزیابی و تحلیل توسعه‌یافتگی ناحیه‌ای با استفاده از مدل HDI (مطالعه موردی استان همدان) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 1-17]
 • شمس، مجید تحلیلی بر نابرابری‌های فضایی-کالبدی و تاثیرآن بر رضایتمندی ساکنان مطالعه موردی: سکونتگاه غیررسمی شهر همدان (کوی ولیعصر) [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 109-124]
 • شمس، مجید الگویی راهبردی از محله پایدار شهر اسلامی – ایرانی (محله بنیاد شهر قم ) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 361-381]
 • شمس، مجید تبیین شاخص‌های سرمایه اجتماعی در راستای ارتقاء نشاط اجتماعی و سلامت روان شهروندان (مطالعه موردی: شهر همدان) [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 284-299]
 • شمس، مجید بررسی تطبیقی کیفیت زندگی در بعد عینی دو محله امامزاده و رجایی شهر ملایر [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 401-414]
 • شمس، مجید ارزیابی بازتاب‌های کالبدی ـ فضایی الحاق روستاهای پیرامونی به شهرها (مطالعه موردی شهر ملایر و روستای ازناو) [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 96-115]
 • شمس، مجید بررسی نظرات شهروندان برازجانی درخصوص نحوه انتخاب شهردار [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 41-56]
 • شمس، مجید گردشگری و آیین‌های باستانی در ایران [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 243-262]
 • شمس، مجید مبلمان شهری وتاثیر آن بر سلامت روانی (نمونه مورد مطالعه شهر ملایر) [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 87-102]
 • شمس، مجید ارزیابی توان اکولوژیک شهر همدان به منظور توسعه پایدار شهری با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 552-571]
 • شمس، مجید بررسی تأثیر امدادرسانی به‌موقع به وضعیت مجروحین و مصدومان در تصادفات نقاط حادثه‌خیز شبکه راه‌ها در کاهش شدت خسارات وارده با استفاده از نرم‌افزارARC GIS (مطالعه موردی محورهای پلیس‌راه ملایر-همدان) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 49-74]
 • شمس، مجید چالش های شهر خلاق از منظر سیاستگذاری‌ و برنامه‌ریزی شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 337-364]
 • شمس الدینی، علی ضرورت توسعه پایدار در مناطق عشایری استان فارس [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 203-214]
 • شمس الدینی، علی تحلیلی بر قابلیت‌های توسعه گردشگری ساحلی در بندر دیلم با استفاده از مدل‌های کمی [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 267-280]
 • شمس الدینی، علیرضا تحلیل سازمان های مردم نهاد و نقش آنها در افزایش ظرفیت توسعه گردشگری شهر یزد [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 463-449]
 • شمس‌الدینی، علی سطح‌بندی سکونتگاه‌های روستایی بر اساس توانمندی‌های اقتصادی و جمعیتی (مطالعه موردی: دهستان سرپنیران- شهرستان پاسارگاد) [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 91-104]
 • شمس‌الدینی، علی بررسی علل مهاجرت روستاییان و پیامدهای حاصل از آن در شهرستان بوکان (مورد : دهستان ایل گَوَرک) [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 135-152]
 • شمس الدین تکیه، سید محسن ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر ایجاد فضاهای چندعملکردی اجتماع‌پذیر در حوزه‌های شهری با رویکرد محلی- جهانی (مورد پژوهی: منطقه 22 شهرداری تهران) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 1-14]
 • شهاب الملک فرد، جعفر تحلیل عوامل و فرایندهای محلی در تحولات فضایی شهر بجنورد طی سال‌های 1345 تا 1395 [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 341-360]
 • شهابیان، پویان اولویت‌بندی شاخص‌های مؤثر بر تعهد برند در مقاصد تاریخی از منظر گردشگران داخلی و خارجی [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 157-143]
 • شهبازی، بهنام استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا و امنیت ملی افغانستان [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 159-170]
 • شهریاری، زهره تحلیل نقش اکوتوریسم در پایداری منابع زیست محیطی و اجتماعی مناطق روستایی در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی شهرستان خوانسار) [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 145-161]
 • شوقی، مرضیه تبیین و تحلیل تأثیر ترجیحات محلی و جهت گیری هایتعصب قومی – قبیله ای در انتخاب دهیاران(مطالعه موردی: بخش مرکزی و بخش پشت آب شهرستان زابل) [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 17-31]

ص

 • صابری، حمید تحلیل و ارزیابی راهبرد رشد هوشمند شهری در مناطق چهارگانه شهر کرمان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 25-41]
 • صابری، حمید ارزیابی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر پایداری ساختار درآمدی شهرداری‌ها‌(مطالعه موردی: کلان‌شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 251-267]
 • صابری، حمید بررسی راهبردهای ساختار زیست پذیری شهر ابرکوه [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 41-62]
 • صابرنژاد، ژاله تبیین شاخصه‌ها و مؤلفه‌های اجتماع‌پذیری فضاهای اجتماعی در شهر تهران (نمونه موردی مجموعه‌های اجتماعی و عمومی اراضی عباس‌آباد) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 325-344]
 • صادقی، یدالله فراتحلیل مطالعات پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی (CPTED) در داخل [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 153-170]
 • صادقی، محمد تحلیل تروریسم در منطقه خاورمیانه از منظر حقوق اسلام و حقوق بین‌الملل [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 528-549]
 • صادقی، منصوره (اصلاحات انجام شده با رنگ قرمز و under line مشخص گردیده است) ارزیابی ظرفیت تحمل گردشگری از بعد اجتماعی (مطالعه موردی: محله درکه) [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 67-83]
 • صادقی بخش، علیرضا عوامل موثر در تحقق پذیری حیات شبانه در برنامه ریزی توسعه پایدار شهری از منظر مخاطبان تهران و حوزه نفوذ [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 63-91]
 • صالح، غفور برنامه‌ریزی توسعه‌ی‌گردشگری روستایی با روش‌ماتریس IFE وEFE و مدل QSPM (مطالعه موردی بخش شاهو – شهرستان روانسر) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 237-223]
 • صالحی، حسین تامین آسایش حرارتی فضای معماری در اقلیم گرم و خشک ایران با بهره مندی از رفتار حرارتی زمین(مطالعه موردی: استفاده از زمین در خانه‌های سنتی مناطق گرم و خشک ایران) [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 162-178]
 • صالحی، محمد بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی در صنعت گردشگری [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 88-100]
 • صالحی، نظامعلی بررسی و تبیین تعاملات ایران با ترکمنستان و کشورهای آسیای مرکزی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 209-228]
 • صالحیان، سعید ارزیابی نقش نواحی صنعتی در توسعه‌ی‌ پایدار روستایی(مطالعه موردی: دهستان مشک‌آباد شهرستان اراک) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 117-131]
 • صالحی خلف بادام، زینب امکان‌سنجی و بسترسازی مدیریت رشد هوشمند شهری با استفاده از تحلیل مسیر و مدل S.W.O.T (مطالعه موردی: کلانشهر کرج) [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 255-269]
 • صالحی زاده، علی اکبر بررسی شرایط دمایی استان فارس جهت تعیین شهرهای مستعد زنبورداری شهری [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 27-40]
 • صالحی فارسانی، علی واکاوی رئالیستی مدل اعتدال‌گرا‌؛ نگاه نوین حکمرانی خوب در جغرافیای سیاسی ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 98-116]
 • صیامی، قدیر تأثیر اختلاط کاربری‌ها بر تولید سفرهای پایدار در محلات شهری (نمونه موردی: محلات میعاد، تربیت و هاشمی در شهر مشهد [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 65-78]
 • صبوری، محمدصادق تحلیل متغیرهای جغرافیائی رفتارهای کارآفرینی روستائیان تولید کننده شهرستان گرمساردر توسعه روستائی (ارائه یک مدل راهبردی برای روستاهای منطقه گرمسار) [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 187-201]
 • صبوری، محمدصادق برنامه‌ریزی منطقه‌ای بکارگیری انرژی خورشیدی در مزارع تولید مرغ گوشتی در استان سمنان [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 181-201]
 • صبوری، محمد صادق ارائه مدل مدیریت دانش سازمانی در جهت رضایتمندی مشتریان و افزایش سهم بازار با رویکرد فرآیند گرا در بانک صادرات استان گلستان [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 117-148]
 • صبوری، محمد صادق بررسی توسعه یافتگی سکونتگاه‌های روستایی بخش طالقان شهرستان ساوجبلاغ از طریق تکنیک TOPSIS [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 103-112]
 • صبوری، محمد صادق گروه بندی شاخص‌های توسعه کشاورزی وروستائی ایران مبتنی برجغرافیای انسانی کشاورزان کشور [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 217-228]
 • صبوری، محمد صادق شناسایی کارکردهای ترویج روستایی در توسعه اکوتوریسم(مطالعه موردی استان مازندران) [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 92-102]
 • صحرایی، احمد ارزیابی عوامل موثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی شهرستان جویبار با استفاده از مدل راهبردی (SWOT) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 109-128]
 • صداقت، سیدماکان التزامات ناشی از حق توسعه بر سرمایه‌گذاری خارجی: مطالعه موردی قراردادهای نفتی (IPC دولت جمهوری اسلامی ایران) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 35-48]
 • صیدبیگی، صادق نقش مدیریت شهری در توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی (مطالعه موردی: شهر ایلام) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 289-304]
 • صدرائی، سیده سمیرا بررسی الگوی توسعه فضایی-کالبدی شهر بندرگز با تأکید بر توسعه پایدار شهری [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 201-216]
 • صدرموسوی،، میرستار بررسی عوامل موثر در سرزندگی مجتمع‌های مسکونی بزرگ مقیاس: مطالعه موردی مجتمع مسکونی آسمان تبریز [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 69-85]
 • صدیق، محمد ارزیابی دسترسی عینی به پارک‌ها و فضاهای سبز برمبنای سفر پیاده (مطالعه‌ی موردی: منطقه‌ی 7 تهران) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 1-11]
 • صدیق، مهدی ارزیابی دسترسی عینی به پارک‌ها و فضاهای سبز برمبنای سفر پیاده (مطالعه‌ی موردی: منطقه‌ی 7 تهران) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 1-11]
 • صرافی، دکتر مظفر تحلیلی بر رضایتمندی مسافران از خدمات‌رسانی سامانه اتوبوس‌های تندرو(BRT) منطقه 3 کلانشهر تهران با رویکرد حمل و نقل پایدار شهری [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 23-40]
 • صرافی، مظفر تاثیر تحولات پیراشهرنشینی بر دگرگونی زمین‌های مستعد زراعی و اهمیت آن در برنامه‌ریزی و مدیریت حریم مصوب ۱۳۸۵ تهران [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 187-210]
 • صرافی، مظفر سنجش و ارزیابی وضعیت مولفه‌های زیست‌پذیری خیابان از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: خیابان ولیعصر تهران) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 415-430]
 • صفاری راد، علی بررسی نظرات شهروندان برازجانی درخصوص نحوه انتخاب شهردار [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 41-56]
 • صفاری راد، علی تحلیل جغرافیایی صنایع دستی در شهرستان املش و نقش آن در توسعه گردشگری [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 126-140]
 • صفوی، سید یحیی بررسی نقش اماکن متبرکه بر مسائل فرهنگی اعتقادی مردم و تأثیرات ژئوپلتیکی آن (مطالعه موردی استان مازندران) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 55-65]
 • صفوی، سید یحیی تحلیلی بر نقش و جایگاه چین در افغانستان و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 118-137]
 • صیقلانی، زینب تجزیه‌پذیری و صور نوین کشور تازه تأسیس از منظر واحدهای جغرافیایی- سیاسی در عرصه نظام حقوقی بین‌المللی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 477-493]
 • صمصامیان، اکرم تحلیل تأثیر خانه‌های دوم بر توسعه‌ی گردشگری روستایی (مطالعه موردی منطقه لواسان) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 101-123]
 • صنیعی، منصور ارزیابی عدالت فضایی در توزیع و توسعه پایدار فضای سبز شهری با استفاده از مدل آنتروپی و ضریب پراکندگی (نمونه موردی: مناطق 10 گانه شهر شیراز) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 277-292]

ض

 • ضرابی، اصغر تعیین راهبردهای توسعه گردشگری در منطقه اورامانات با استفاده از مدلSWOT [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 73-92]
 • ضرابی، اصغر اولویت‌سنجی مکانی توسعه فضاهای سبز و پارک‌های شهری با استفاده از روش AHP (نمونه موردی: شهر میاندوآب [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 41-62]

ط

 • طارمی، ابوالفضل تحلیلی بر جایگاه تعاون در ساماندهی و توسعه صنعت گردشگری استان قم [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 129-148]
 • طالیبان، محمد حسن سنجش و ارزیابی وضعیت مولفه‌های زیست‌پذیری خیابان از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: خیابان ولیعصر تهران) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 415-430]
 • طالشی، مصطفی آمایش بازارچه‌های مرزی غرب ایران الگوی اقتصادی_کالبدی در پایداری شهرهای کوچک نمونه موردی: (بازارچه مرزی سیرانبند بانه) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 382-394]
 • طالشی، مصطفی بررسی میزان گسترش محدوده فیزیکی روستاها و عوامل مرتبط با آن (مطالعه موردی شهرستان همدان) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 43-60]
 • طاهباز، منصوره شاخص‌های مؤثر بر مصرف انرژی الگوهای مسکن در مقیاس محله با تأکید بر کارآیی انرژی‌(نمونه موردی: شهر سنندج) [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 358-399]
 • طاهری، مسعود تحلیل معادلات قدرت جهانی در بستر ژئو‌کالچر؛ تقابل، رقابت یا همکاری [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 163-191]
 • طائی، آلا تعیین ظرفیت تحمل جاذبه‌های دو محور گردشگری شهر کاشان [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 1-12]
 • طیبی، نجمه سطح‌بندی سکونتگاه‌های روستایی بر اساس توانمندی‌های اقتصادی و جمعیتی (مطالعه موردی: دهستان سرپنیران- شهرستان پاسارگاد) [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 91-104]
 • طباطبایی، سید مرتضی ارزیابی همگرایی‌های اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو سازمان شانگهای [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 17-34]
 • طباطبایی مزدآبادی*، سید محسن راهکارهای شناسایی استعدادهای منابع انسانی در شهرداری تهران با تأکید بر توسعه و کارآمدی شهر: ارائه یک الگو [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 475-490]
 • طبیبیان، منوچهر بررسی روش های ارتقای عملکرد اجتماعی محله های شهری نمونه موردی: محله شالمان سنندج [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 113-126]
 • طیبی ثانی، سید مصطفی ارزیابی ریسک زیست محیطی مجموعه‌های ورزشی در ارتباط با آلاینده‌های هوا (مطالعه موردی: شمال شرق شهر تهران) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 164-179]
 • طیبی ثانی، سید مصطفی ارزیابی ریسک فضاهای ورزشی روباز شمیرانات تهران در ارتباط با آلودگی هوا و ارائه راهکارهای مدیریت حفظ محیط‌زیست [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 355-370]
 • طیبی ثانی، سید مصطفی نقش گردشگری ورزشی در توسعه پایدار شهر مشهد [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 463-489]
 • طغیانی، شیرین بررسی تطبیقی پایداری محلات شهری با تأکید بر کیفیت محیط شهری در جغرافیای شهر تهران مطالعه موردی: محلات سنگلج و هفت حوض [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 89-103]
 • طغیانی، شیرین نقش معماری فضاهای آموزشی در انتقال فرهنگ بواسطه علوم رفتاری (نمونه مورد مطالعه: مدارس تیزهوشان متوسطه اول شیراز) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 559-541]
 • طغیانی، شیرین تبیین تأثیر معماری دسترسی‌های عمودی مجتمع‌های مسکونی بر سبک زندگی پایدار ساکنان [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 187-211]
 • طهرانی، فاطمه بررسی ویژگی های شهر پاک برگرفته از فرهنگ و شاخصه های شهر اسلامی در شهر تهران ... [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 491-512]
 • طهماسبی زاده، فرشاد آسیب‌شناسی طرح جامع شهرخوراسگان [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 58-79]
 • طوافی، پویا تحلیل احساس امنیت گردشگران با تأکید بر برنامه‌ریزی شهری (مطالعه موردی زائران کلانشهر مشهد) [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 21-44]
 • طوافی، پویا مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه روستایی (مطالعه موردی: روستای اسدآباد شهرستان تربت حیدریه) [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 139-162]

ظ

 • ظفری، مسعود تحلیل عوامل موثر برگسترش اسکان غیررسمی‌در شهرهای استان خوزستان و ارائه راهبرد توان‌مندسازی و ساماندهی [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 115-134]

ع

 • عابدی، مهدی واکاوی رئالیستی مدل اعتدال‌گرا‌؛ نگاه نوین حکمرانی خوب در جغرافیای سیاسی ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 98-116]
 • عابدینی، داود جامعه شبکه‌ای و تروریسم نوین؛ بررسی منابع ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچری تروریسم نوین در منطقه خاورمیانه در راستای دستیابی به یک مدیریت اجرایی برای امنیت [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 163-186]
 • عابدینی، محسن بررسی نقش بنیان های جغرافیایی دربرنامه ریزی توسعه پایدار روستایی با استفاده از مدل SOWT (مطالعه موردی شهرستان پاکدشت) [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 211-220]
 • عاشوری، غلامرضا نقش ایران و امریکا در امنیت خلیج فارس با تأکید بر دوران بعد از انقلاب اسلامی و استراتژی فرامنطقه‌ای ایران [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 243-268]
 • عاشوری، غلامرضا بررسی و تحلیل ساختار امنیتی خلیج فارس و تنگه هرمز در راستای الگوی امنیتی بازدارندگی با تأکید بر نقش راهبردی منطقه‌ای و بین المللی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 191-214]
 • عالی فرجا، سجاد ارزیابی نظام ملی نوآوری در حوزه مدیریت شهری در کلانشهر تهران و ارائه مدل مناسب [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 223-246]
 • عالی فرجام، سجاد نقش ایران و امریکا در امنیت خلیج فارس با تأکید بر دوران بعد از انقلاب اسلامی و استراتژی فرامنطقه‌ای ایران [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 243-268]
 • عامری، مجید توسعه مالی و نهادی و ارتباط آن‌ها با رشد اقتصادی ایران [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 27-40]
 • عبادی، بایرام تحلیل فضایی تغییرات کارکردی روستاهای جنوب غربی کلانشهرتهران [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 105-121]
 • عباداله زاده ملکی، بهناز ارزیابی میزان تاب‌آوری کالبدی در برابر مخاطرات زلزله با رویکرد دستیابی به مدیریت پایدار (مورد مطالعه: منطقه یک تهران) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 97-112]
 • عباسی، مصیب مبانی مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری فرهنگی- اجتماعی از دیدگاه قرآن و نهج‌البلاغه [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 303-321]
 • عباسی، نوشین نقش ساختار هندسی در هم‌پیوندی نظام حرکتی از ورودی به محراب در مساجد تاریخی بازار بزرگ اصفهان (الگویی راهبردی در برنامه‌ریزی و توسعه صنعت گردشگری) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 400-455]
 • عباسیان، اکبر بررسی بلایای طبیعی از نگاه حقوق بین‌الملل؛ مطالعه موردی ایران [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 187-211]
 • عباسپور، مجید شناسایی و تعیین میزان مشارکت مؤلفه‌ها، معیار‌ها، زیرمعیار‌ها و شاخص‌های تاب‌آوری در سیستم مدیریت کلان‌شهر تاب آور [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 229-250]
 • عباسپور، مهرعلی راهبرد عوامل ساختار قدرت‌های برتر جنوب غرب آسیا چرایی قدرت‌های فرامنطقه ای بر علل برتر جلوه دادن رژیم اشغالگر قدس [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 319-328]
 • عبدی، عطاء اله بارزه‌های فرهنگی- مذهبی ایران در خارج از مرزها پس از انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 191-206]
 • عبدی، ناصر بررسی رضایتمندی بازدیدکنندگان از عناصر آمیخته بازاریابی گردشگری برج میلاد [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 62-78]
 • عبدالله‌زاده، غلامحسین شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر موفقیت کسب‌ و کارهای گردشگری در نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستای زیارت شهرستان گرگان) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 93-107]
 • عبدالله‌زاده، غلامحسین منطقه‌بندی توسعه کشاورزی در استان فارس [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 97-118]
 • عبدالله نژاد، علی تحلیل جغرافیایی آراء شهروندان استان فارس در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 33-49]
 • عبدالملکی، حسن بررسی نقش بنیان های جغرافیایی دربرنامه ریزی توسعه پایدار روستایی با استفاده از مدل SOWT (مطالعه موردی شهرستان پاکدشت) [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 211-220]
 • عبدالهی، ولی بررسی شاخص‌‌های شکل‌گیری شهر خلاق (مطالعه موردی:کلانشهر تبریز) [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 65-79]
 • عبداله پور، محمدرضا خرده میدان کردستان عراق، عرصه رقابت میدان‌های منطقه‌ای ایران و ترکیه [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 1-19]
 • عبداله زاده، سروه بررسی روش های ارتقای عملکرد اجتماعی محله های شهری نمونه موردی: محله شالمان سنندج [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 113-126]
 • عبداله زاده، مهدی برنامه‌ریزی استراتژیک توسعة مناطق نمونه گردشگری و انتخاب استراتژی‌های مناسب مبتنی بر ماتریس SWOT (مطالعة موردی، منطقة نمونة گردشگری بازفت، استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 14-30]
 • عبداله‌زاده فرد، علیرضا ارتقای کیفیت فضاهای عمومی شهری راهبردی در شکل‌گیری همبستگی اجتماعی (نمونه‌موردی: محوطه پیرامونی ارگ کریمخان، شهر شیراز) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 225-242]
 • عذار اصل، آمنه تاثیر بام سبز درکاربری‌های شهری (مطالعه موردی: امانیه اهواز) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 229-242]
 • عزتی، دکتر عزت ا... بازنمایی تاثیر مذاکرات درکاهش منازعات وافزایش همگرایی کشورهای حوزه خزرمطالعه موردی ایران و جمهوری آذربایجان [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 191-209]
 • عزتی، عزت الله بررسی نقش اماکن متبرکه بر مسائل فرهنگی اعتقادی مردم و تأثیرات ژئوپلتیکی آن (مطالعه موردی استان مازندران) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 55-65]
 • عزتی، عزت الله ریشه‌های بسط و نضج بنیادگرائی افراطی در پاکستان در راستای ایجاد امنیت ملی و منطقه‌ای با تاکید بر مرزهای مشترک ایران [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 1-18]
 • عزتی، عزت الله راهبرد عوامل ساختار قدرت‌های برتر جنوب غرب آسیا چرایی قدرت‌های فرامنطقه ای بر علل برتر جلوه دادن رژیم اشغالگر قدس [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 319-328]
 • عزتی، عزت الله تحلیل معادلات قدرت جهانی در بستر ژئو‌کالچر؛ تقابل، رقابت یا همکاری [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 163-191]
 • عزتی، عزت الله گردشگری روستایی و لزوم تعیین روستاهای هدف گردشگری با استفاده از شاخص‌ها و معیارهای علمی [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 1-25]
 • عزتی، عزت الله تحلیلی بر منابع ژئواکونومیک با محوریت کانی استراتژیک فلوراسپار [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 73-90]
 • عزتی، عزت‌الله پیامدهای ژئوپلیتیکی اختلافات سرزمینی ژاپن با چین و چشم‌انداز تحولات منطقه‌ ژئوپلیتیکی شرق آسیا [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 119-139]
 • عزتی، عزت‌الله بررسی ژئوپلیتیک مقاومت شیعیان در بحرین بدنبال تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 40-55]
 • عزتی، عزت‌الله تحلیلی بر هیدروپلیتیک شرق ایران [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 95-113]
 • عزتی، عزت اله تحلیلی بر نقش قومیت (اکراد) در سازمان میادین شهرداری تهران با توجه به تحولات خاورمیانه (با تاکید بر واگرایی و امنیت غذایی [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 121-139]
 • عزتی، عزت اله تاثیرات منطقه‌ای ساختار ژئوپولیتیکی عراق با تاکید بر ایران [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 173-194]
 • عزتی، عزت اله بسترهای تنش در جغرافیای سیاسی دریاها بر اثر بالا آمدن سطح آب دریاها با تاکید بر ژئوپلیتیک عراق در خلیج‌فارس [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 91-106]
 • عزتی، عزت اله تدوین شاخص های روستاهای هدف گردشگری ایران وارزیابی آنها؛ مطالعه موردی:روستاهای نمونه استان سمنان [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 71-97]
 • عزتی، عزت اله تحلیل بحران سوریه با تأکید بر بازیگران و تأثیر آن بر امنیت سازی درخلیج فارس [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 261-279]
 • عزتی، عزت اله تجزیه و تحلیل و برنامه‌ریزی طرح جامع گردشگری با تاکید بر اکوتوریسم و منظر شهری با ارائه الگویی راهبردی و امنیتی در آستارا [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 197-221]
 • عزتی، عزت اله بررسی راهبرد اقتصاد مقاومتی با محوریت انرژی گاز در بستر جغرافیایی سیاسی ایران [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 79-96]
 • عزتی، عزت اله تأثیر همکاری‌های نظامی ایران و روسیه بر تحولات ژئوپلیتیک منطقه‌ای ‌ایران [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 75-89]
 • عزتی، عزت اله تحلیلی بر رابطه ژئوپلیتیک قوم کرد و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر نظریه هارتشورن [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 1-19]
 • عزتی، عزت اله تحلیلی بر نقش و جایگاه چین در افغانستان و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 118-137]
 • عزتی، عزت اله بررسى نقش موقعیت لرستان از نظر ژئوپلیتیکى در رابطه با امنیت ایران [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 374-351]
 • عزتی، عزت اله بررسی ویژگی‌های ژئوپلیتیکی ایران-عراق [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 187-235]
 • عزتی، عزت اله پیامدهای امنیتی تحولات ژئوپولیتیکی کشور سوریه برقدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 63-83]
 • عزتی، عزت اله تحلیل و بررسی جغرافیای مرزی ایران در خلیج ‌فارس: مطالعه موردی گردشگری [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 361-382]
 • عزتی، عزت‌اله بررسی فرایند نوسازی شهری با تاکید بر جنبه‌های توسعه پایدار (مورد مطالعه، منطقه 3 شهر مشهد) [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 145-164]
 • عزت پناه، بختیار بررسی پدافند غیرعامل در منطقه 4شهرداری، شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 359-375]
 • عزت پناه، بختیار تحلیل پراکنش فضایی کاربری‌های خدمات عمومی شهری با استفاده از روش شاخص ویلیامسون (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 221-205]
 • عزت پناه، بختیار بررسی و ارزیابی سیاست‌های مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری (نمونه موردی: تبریز) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 151-167]
 • عزت پناه، بختیار شناسایی و تحلیلی بر پیشران‌های مؤثر در توسعه آینده صنعت گردشگری تجاری با رهیافت آینده‌پژوهی (نمونه موردی: شهر جلفا) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 153-173]
 • عزت پناه، بختیار تبیین ساختار کالبدی-فضایی کاربری اراضی بخش مرکزی شهر تبریز [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 405-419]
 • عزیزی، پروانه مطالعه و شناسایی استعدادهای بالقوه اقتصاد روستاهای استان قم (مطالعه موردی: روستاهای شهر کهک) [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 153-172]
 • عزیزی، حسین تحلیل عوامل مؤثر بر حس مکانی شهروندان در شهرهای جدیدمطالعه موردی: شهر جدید صدرا [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 78-90]
 • عزیزی، شادی ارائه نگرشی نوین در طراحی معماری با رویکرد معناشناسی اُمبرتو اکو [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 251-265]
 • عزیزپور، فرهاد تحلیل پایداری بستر کالبدی- فضایی (عرصه‌ فعالیت و روابط فضایی) با تاکید بر جریان‌های حاکم بین شهر و سکونتگاه‌های روستایی در ناحیه ابهر (زنجان) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 1-17]
 • عزیزنژاد، خوشنود بررسی راهبرد اقتصاد مقاومتی با محوریت انرژی گاز در بستر جغرافیایی سیاسی ایران [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 79-96]
 • عزمی، آئیژ خانه‌های دوم شهرنشینان در روستاها و اسکان موقت در مواقع بحران با تأکید بر پدافند غیرعامل [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 179-189]
 • عسکری بزایه، فاطمه تحلیل جغرافیایی سطوح توسعه یافتگی سکونتگاه های روستایی بخش لشت نشاء از شهرستان رشت با بهره گیری از GIS [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 95-112]
 • عسگری، علی ارزیابی میزان تاب‌آوری نواحی شهری باتأکید بر دسترسی به عناصر کالبدی حیاتی و مؤثر در برابر مخاطره زلزله، با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره Todim (مطالعه موردی: شهر زنجان) [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 89-110]
 • عسگری، ناصر تحلیلی بر نقش قومیت (اکراد) در سازمان میادین شهرداری تهران با توجه به تحولات خاورمیانه (با تاکید بر واگرایی و امنیت غذایی [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 121-139]
 • عطازاده، سعید بازشناسی مفهوم و مبنای حق بر محیط‌زیست و تاثیر آن بر مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه پایدار مقاصد گردشگری در استان خوزستان [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 443-461]
 • عظیمی آملی، جلال نقش فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی بر مدیریت و ساماندهی حمل‌ونقل شهری (نمونه موردی: منطقه 12 تهران [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 187-205]
 • عظیمی آملی، جلال نوسازی بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد مشارکت مردمی‌ (نمونه موردی: محله 6 شهر چالوس) [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 145-165]
 • عفیفی، محمد ابراهیم راهبردهای علمی نقش عوامل طبیعی در استقرار سکونتگاه‌های شهری و روستایی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: بخش جویم لارستان) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 125-161]
 • عفیفی، محمد ابراهیم تحلیل و بررسی تاثیر نوسانات اقلیمی بر کوچ عشایر فارس (مطالعه موردی طایفه عمله) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 188-206]
 • عقبایی، علی بررسی تأثیر دانشگاه بر توسعه‌ی منطقه‌ای مبتنی بر عدالت اسلامی در غرب استان تهران با تأکید بر توسعه فرهنگی شهرستان اسلام‌شهر [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 489-465]
 • عقیلی، سیده مریم نقش نوسازی و بازسازی بافت فرسوده بر کیفیت زندگی شهری (نمونه موردی: محله شاهزاده قاسم شهرستان گرگان) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 765-785]
 • علی اکبری، اسماعیل بررسی میزان گسترش محدوده فیزیکی روستاها و عوامل مرتبط با آن (مطالعه موردی شهرستان همدان) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 43-60]
 • علیائی، محمد صادق ارزیابی شهرستان‌های استان لرستان از نظر شاخص‌های توسعه گردشگری [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 305-320]
 • علیائی، محمد صادق ارزیابی بازتاب‌های کالبدی ـ فضایی الحاق روستاهای پیرامونی به شهرها (مطالعه موردی شهر ملایر و روستای ازناو) [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 96-115]
 • علیائی، محمد صادق تحلیلی بر مدیریت روستایی ایران با تاکید بر موقعیت اجتماعی و اقتصادی دهیاران (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان تکاب، استان آذربایجان غربی) [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 115-124]
 • علی پور، عباس بررسی روند جهانی شدن فرهنگی و تأثیر آن بر هویت ملی و قومی‌کردها از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های استان کردستان [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 61-75]
 • علیپور نخی، عباس ارزیابی نقش و تاثیر توسعه‌ی فضای کسب و کار کارآفرینی گردشگری در جهت دستیابی به توسعه پایدار روستایی (نمونه موردی: دهستان استرآباد جنوبی در شهرستان گرگان) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 251-275]
 • علیپور نخی، عباس نقش نوسازی و بازسازی بافت فرسوده بر کیفیت زندگی شهری (نمونه موردی: محله شاهزاده قاسم شهرستان گرگان) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 765-785]
 • علیزاده، کتایون نقش گردشگری در درآمدزایی مناطق روستایی با ارائه یک مدل راهبردی در توسعه گردشگری روستاها (مطالعه موردی شهرستان فیروزکوه) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 49-77]
 • علی‌زاده، جابر تحلیلی بر درجه توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان آذربایجان‌شرقی (با استفاده از تکنیکTOPSIS و AHP) [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 69-84]
 • علیزاده اقدم، محمد باقر بررسی نگرش روستاییان به اثرات احداث خانه‌های دوم بر توسعه‌ی روستایی مطالعه‌ی موردی:روستای پیام مرند [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 149-166]
 • علی شائی، عظیم تحلیل برهم کنش روستاشهری به منظور تعیین حوزه نفوذ ایلام [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 105-118]
 • علی فرجا، سجاد نقش مناطق آزاد تجاری، بازرگانی و سیاسی در گسترش تجارت بین الملل و روابط سیاسی کشورها (مطالعه موردی منطقه آزاد قشم) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 123-148]
 • علی محمدی، فاطمه زهرا ریشه‌های بسط و نضج بنیادگرائی افراطی در پاکستان در راستای ایجاد امنیت ملی و منطقه‌ای با تاکید بر مرزهای مشترک ایران [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 1-18]
 • علوی، سید علی تحلیل عوامل مؤثر بر حس مکانی شهروندان در شهرهای جدیدمطالعه موردی: شهر جدید صدرا [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 78-90]
 • علوی نسب اشکذری، فاطمه سادات تبیین شاخصه‌ها و مؤلفه‌های اجتماع‌پذیری فضاهای اجتماعی در شهر تهران (نمونه موردی مجموعه‌های اجتماعی و عمومی اراضی عباس‌آباد) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 325-344]
 • علویون، سیدجابر تحلیل رفتاری پذیرش طرح ایران‌کد در صنایع تبدیلی و بسته‌بندی کشاورزی گیلان [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 105-117]
 • عنابستانی، علی اکبر بررسی ویژگی‌های جمعیتی موثر بر میزان مشارکت روستاییان در روند توسعه روستایی (مطالعه موردی شهرستان ایجرود) [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 19-37]
 • عینالی، جمشید برآورد ظرفیت برد فیزیکی، واقعی و موثر گردشگری (مطالعه موردی: مجتمع ها و پارک های شهرستان نوشهر) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 582-599]
 • عیوض زاده، حسن تحلیل عدالت جغرافیایی در نظام بین‌الملل پس از جنگ سرد بر اساس نظریه جان رالز [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 305-283]

غ

 • غیاثی، مجتبی مکان‌یابی بهینه و کارای احداث کارخانه کنسانتره دام و طیور در شهرستان میامی هم‌راستا با متغیرهای جغرافیای صنعتی-اقتصادی و آمایش استان سمنان [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 19-38]
 • غضنفر پور، حسین تحلیل وضعیت پارک‌های شهر کرمان برای استفاده معلولان و جانبازان و توزیع فضایی و مکانی آن‌ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 119-133]
 • غفاری، سید رامین نقش گردشگری خانه‌های دوم بر اشتغال و کارآفرینی در مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری (مطالعه موردی: شهرستان سامان، روستای چم چنگ) [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 113-124]
 • غفاری، سید رامین تحلیلی بر روند تحولات جمعیت شهری استان اصفهان در سه دهه‌ی 1365 تا 1385 [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 237-248]
 • غفاری، محمد شناسایی ابعاد ارزش ویژه برند مقصد گردشگری [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 21-34]
 • غفوری، سیروان تحلیل شاخص‌های تاب‌آوری سکونتگاه‌های غیررسمی در برابر زلزله با رویکرد اجتماعی (نمونه موردی: محله فرحزاد تهران) [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 245-260]
 • غلامی، بهادر تحلیلی بر ساختار تشکیلاتی سازمان متولی گردشگری در ایران [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 125-144]
 • غیور نجف‌آبادی، حسنعلی تحلیل فراوانی سرعت و جهت باد و نقش آن در برنامه‌ریزی منطقه‌ای استان فارس [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 142-125]

ف

 • فاضل نیا، دکتر غریب تبیین و تحلیل تأثیر ترجیحات محلی و جهت گیری هایتعصب قومی – قبیله ای در انتخاب دهیاران(مطالعه موردی: بخش مرکزی و بخش پشت آب شهرستان زابل) [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 17-31]
 • فاضل نیا، ‌غریب تحلیل اثرات هدفمندسازی یارانه‌ها بر پایداری روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان زابل) [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 61-74]
 • فاطمی، جواد ارزیابی عوامل موثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی شهرستان جویبار با استفاده از مدل راهبردی (SWOT) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 109-128]
 • فتاحی، محمد توسعه مالی و نهادی و ارتباط آن‌ها با رشد اقتصادی ایران [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 27-40]
 • فتاحی واجاری، فروغ رتبه‌بندی نواحی منطقه 15 تهران بر اساس مؤلفه‌های تاب‌آوری [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 425-437]
 • فتحی، رقیه ساماندهی بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد افزایش پایداری در کیفیت زندگی ساکنین (نمونه موردی: بافت فرسوده شهر آمل) [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 1-14]
 • فتحی، سروش برآورد مدل تاثیرگذاری ابعاد اعتماد اجتماعی بر توسعه محلی و منطقه‌ای از نگاه ساکنین مناطق 22 گانه شهر تهران [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 67-91]
 • فتحی، سروش تأثیر رسانه‌های جمعی نوین بر شکست نخستین دولت اخوان‌المسلمین در مصر [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 301-316]
 • فتحی، سروش بررسی جاذبه‌های گردشگری فرهنگی – تاریخی روستای قهرود [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 98-123]
 • فتحی، سروش مطالعه و بررسی تاثیر حاشیه‌نشینی بر گسترش سوء مصرف مواد مخدر مورد مطالعه:(شهرک گلستان اسلام شهر در سال 1390) [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 215-235]
 • فتح الله زاده، طاهره تحلیل توسعه ساخت‌وسازهای مسکونی و رابطه آن با ژئومرفولوژی و وضعیت شبکه حمل ونقل و تصادفات درون شهری مطالعه موردی: ناحیه پنج شهربندرانزلی [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 167-183]
 • فتح الهی، ثریا تحلیل شاخص‌های تاب‌آوری سکونتگاه‌های غیررسمی در برابر زلزله با رویکرد اجتماعی (نمونه موردی: محله فرحزاد تهران) [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 245-260]
 • فتحعلی، جعفر مکان‌یابی بهینه و کارای احداث کارخانه کنسانتره دام و طیور در شهرستان میامی هم‌راستا با متغیرهای جغرافیای صنعتی-اقتصادی و آمایش استان سمنان [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 19-38]
 • فتحی نیا، ابراهیم تأثیر مهاجرت‌های بین‌المللی و وجوه ارسالی بر اقتصاد کشورها (مورد پژوهش: کشور هند) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 57-77]
 • فتحی نجف آبادی، احمد تامین آسایش حرارتی فضای معماری در اقلیم گرم و خشک ایران با بهره مندی از رفتار حرارتی زمین(مطالعه موردی: استفاده از زمین در خانه‌های سنتی مناطق گرم و خشک ایران) [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 162-178]
 • فخری اسفستانی، عادله مطالعه و بررسی تاثیر حاشیه‌نشینی بر گسترش سوء مصرف مواد مخدر مورد مطالعه:(شهرک گلستان اسلام شهر در سال 1390) [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 215-235]
 • فدائی اسلام، اکرم بررسی میزان آسیب‌پذیری ساختمان‌ها در برابر زلزله (مطالعه موردی شهر سمنان) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 89-100]
 • فریادی، شهرزاد تلفیق رویکردهای راهبردی و فرآیندی به منظور تدوین سطوح تصمیم توسعه کالبدی- فضایی محله‌ای (مطالعه موردی: دهستان گودرزی [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 199-221]
 • فرامرزی اصلی، مهسا شناخت و ارزیابی کیفی میادین شهری اروپایی بر اساس ماتریس QRM و روش HSE [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 67-85]
 • فراهانی، محمد مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری در نظام کیفری ایران با ارائه یک راهبرد علمی [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 193-212]
 • فراهانی، مرتضی بررسی تاثیر تغییر و تحولات سازمان سیاسی فضا بر رفتار انتخاباتی (مطالعه موردی: حوزه انتخابیه قم) [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 89-104]
 • فراهانی، مرتضی رتبه‌بندی قدرت‌ملی کشورهای حاشیه خلیج فارس به روش TOPSIS [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 142-160]
 • فرجی، عبدالرضا تحلیل اثرات جمعیتی، اقتصادی و کالبدی تبدیل سکونتگاه‌های روستایی به شهر طی سالهای 90-1375 (مطالعه موردی شهر رودبنه، شهرستان لاهیجان، استان گیلان) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 51-64]
 • فرج اله زاده، محمود تلفیق رویکردهای راهبردی و فرآیندی به منظور تدوین سطوح تصمیم توسعه کالبدی- فضایی محله‌ای (مطالعه موردی: دهستان گودرزی [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 199-221]
 • فرجی راد، عبدالرضا تحلیلی بر نقش قومیت (اکراد) در سازمان میادین شهرداری تهران با توجه به تحولات خاورمیانه (با تاکید بر واگرایی و امنیت غذایی [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 121-139]
 • فرجی راد، عبدالرضا تاثیرات منطقه‌ای ساختار ژئوپولیتیکی عراق با تاکید بر ایران [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 173-194]
 • فرجی راد، عبدالرضا بسترهای تنش در جغرافیای سیاسی دریاها بر اثر بالا آمدن سطح آب دریاها با تاکید بر ژئوپلیتیک عراق در خلیج‌فارس [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 91-106]
 • فرجی راد، عبدالرضا بررسی و تحلیل موقعیت ژئوپلیتیکی کردستان عراق [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 1-14]
 • فرجی راد، عبدالرضا تحلیل نقش اکوتوریسم در پایداری منابع زیست محیطی و اجتماعی مناطق روستایی در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی شهرستان خوانسار) [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 145-161]
 • فرجی راد، عبدالرضا ژئوتوریسم استان مازندران با تاکید بر بندر نوشهر [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 1-21]
 • فرجی راد، عبدالرضا نقش مدیریت شهری در توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی (مطالعه موردی: شهر ایلام) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 289-304]
 • فرجی راد، عبدالرضا روند منطقه‌گرایی در عصر جهانی شدن [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 21-34]
 • فرجی راد، عبدالرضا بررسی چالش‌ها و فرصت‌های فراروی ایران در حوزه خزر [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 50-67]
 • فرجی راد، عبدالرضا استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا و امنیت ملی افغانستان [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 159-170]
 • فرجی راد، عبد الرضا تحلیل ژئوپلیتیکی اثرات تغییر اقلیم بر توسعه پایدار کشور ایران‌(‌متغیر تعدیل گر تصمیمات سیاسی) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 133-152]
 • فرج زاده، حسن ارزیابی شرایط اقلیم برای گردشگری ورزشی در شهرستان رودسر [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 227-239]
 • فرج زاده، منوچهر تحلیل آسیب‌پذیری شهرهای کشور از شاخص‌های حدی بارشی در دوره (2010-1981) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 139-152]
 • فرج زاده، منوچهر طراحی تقویم زیست‌اقلیمی کار کارگران پالایشگاه گاز پارسیان شهرستان مهر [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 24-37]
 • فرجی سبکبار، حسنعلی بررسی راهبردهای توسعه گردشگری استان کرمانشاه با استفاده از مدل SWOT [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • فرجی غازانی، داوود بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت‌مندی مسافران در صنعت حمل و نقل هوایی [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 141-155]
 • فردین، مینا مطالعه تطبیقی مسئولیت آلوده‌کنندگان جغرافیای انسانی‌(محیط ‌زیست) نسبت به مرگ‌های ناشی از آلودگی ایجاد شده توسط آن‌ها در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی چکیده [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 295-319]
 • فرهادی، علی اصغر بازشناسی مفهوم و مبنای حق بر محیط‌زیست و تاثیر آن بر مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه پایدار مقاصد گردشگری در استان خوزستان [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 443-461]
 • فرهود، نغمه تحلیل و بررسی رابطه جرائم افساد فی‌الارض و امنیت ملی ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 323-353]
 • فرهودی، رحمت‌اله بررسی فرایند نوسازی شهری با تاکید بر جنبه‌های توسعه پایدار (مورد مطالعه، منطقه 3 شهر مشهد) [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 145-164]
 • فیروزی، زینب ارزیابی ظرفیت‌های موجود بین‌المللی در قالب ساز وکارهای حل اختلاف بین‌المللی در خصوص دادخواهی حجاج قربانی منا به عنوان گردشگران بین‌المللی مذهبی [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 133-147]
 • فیروزی، زینب بررسی آزادی مذهب در ژئوپلیتیک مذهبی عربستان سعودی با تأکید بر چارچوب حقوق مذهبی مورد حمایت سازمان ملل متحد [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 159-189]
 • فیروزی، زینب بررسی و تحلیل رژیم حقوقی دریای خزر با توجه به منافع حداکثری جمهوری اسلامی ایران؛ با محوریت راهبردهای ملی و تمامیت ارضی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 118-138]
 • فیروزی، محمدعلی تحلیل عوامل موثر برگسترش اسکان غیررسمی‌در شهرهای استان خوزستان و ارائه راهبرد توان‌مندسازی و ساماندهی [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 115-134]
 • فروغی نعمت الهی، سید عباس تأثیر هیدروپلیتیک رودخانه مرزی هیرمند بر امنیت ملی جمهوری اسلامی‌ایران [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 33-51]
 • فزونی، بهزاد نقش عوامل محیطی در توسعه اقتصاد روستایی (مطالعه موردی بخش دیلمان شهرستان سیاهکل) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 25-49]
 • فزونی، بهزاد نقش عوامل محیطی بر تخریب محوطه‌های باستانی (مطالعه موردی محوطه‌های باستانی دهستان سر فیروزآباد استان کرمانشاه) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 19-32]
 • فیضی، محسن تدوین مؤلفه‌های «شهر خلاق صنایع ‌دستی» در محور فرهنگی-تاریخی اصفهان به روش تحلیل ‌محتوا [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 23-39]
 • فقیه آرام، بتول مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه گردشگری در سمنان با تأکید بر مجموعه بازار، مسجد امام و ارگ سمنان [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 149-172]
 • فکار، مهسا بررسی تاثیر مدیریت و برنامه‌ریزی بر توسعه گردشگری با تاکید برآثار تاریخی و باستانی استان خوزستان (مطالعه موردی معبد چغازنبیل) [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 77-93]
 • فلاح، محبوبه تبیین ضرورت تاب آوری پویا در طرح‌های آمایش سرزمینی رهیافتی در جهت انعطاف پذیری اقتصاد منطقه‌ای (نمونه مورد مطالعه: استان خراسان جنوبی) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 71-82]
 • فلاح، مسعود تبیین شاخص‌های فضای شهری انعطاف‌پذیر در شهرهای ساحلی با بهره‌گیری از مدل دلفی: مطالعه موردی شهرهای رامسر و بابلسر [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 741-763]
 • فلاح تبار، نصراله تنگه استراتژیک و ژئوپلیتیک هرمز و نقش راهبردی ایران [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 19-32]
 • فلاح تبار، نصراله ارزیابی نقش زنان روستایی در صنایع دستی و ارتقاء توسعه‌ی پایدار روستایی (مطالعه‌ی موردی جوادآباد ورامین) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 129-146]
 • فلاح تبار، نصراله آسیب‌شناسی اکوتوریسم مناطق نمونه گردشگری روستایی کرمانشاه (مطالعه موردی: ناحیه بیستون) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 388-376]
 • فلاح تبار، نصراله گردشگری به ویژه گردشگری دینی و زیارتی مهم‌ترین قطب توسعه‌ی پایدار (مطالعه‌ی موردی شهر کاشان) [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 171-186]
 • فلاح کشکاهی، مریم شناسایی کارکردهای ترویج روستایی در توسعه اکوتوریسم(مطالعه موردی استان مازندران) [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 92-102]
 • فهیمی نژاد، علی ارزیابی ریسک زیست محیطی مجموعه‌های ورزشی در ارتباط با آلاینده‌های هوا (مطالعه موردی: شمال شرق شهر تهران) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 164-179]

ق

 • قادری، اسماعیل اثرات گردشگری بر پایداری شهرهای بین راهی(مطالعه موردی: شهر زیراب) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 260-239]
 • قادری، محمدرضا بررسی سطح توسعه استانها در چارچوب آمایش سرزمین [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 101-110]
 • قیاسی، سمیرا ارزیابی و اولویت‌بندی مراکز ثقل شهری و ارائه راهکارهای دفاعی از منظر پدافند غیر عامل (با نگرش موضوعی به بندر بوشهر) [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 315-332]
 • قاسمی، احمد بررسی نظرات شهروندان برازجانی درخصوص نحوه انتخاب شهردار [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 41-56]
 • قاسمی، رضا تاثیرات منطقه‌ای ساختار ژئوپولیتیکی عراق با تاکید بر ایران [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 173-194]
 • قاسمی، رضا بسترهای تنش در جغرافیای سیاسی دریاها بر اثر بالا آمدن سطح آب دریاها با تاکید بر ژئوپلیتیک عراق در خلیج‌فارس [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 91-106]
 • قاسم اقدمی قره تپه، زهرا بررسی دلایل نقش‌آفرینی روسیه در تحولات سوریه [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 57-74]
 • قاسمی سیچانی، مریم نقش ساختار هندسی در هم‌پیوندی نظام حرکتی از ورودی به محراب در مساجد تاریخی بازار بزرگ اصفهان (الگویی راهبردی در برنامه‌ریزی و توسعه صنعت گردشگری) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 400-455]
 • قاسم نیا، ندا نقش اقامتگاه‌های گردشگری در توسعه گردشگری (مورد مطالعه شهر مشهد) [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 139-153]
 • قیامی تکلیمی، سیده آمنه تحلیل حقوقی قرارداد بیع متقابل در بهره‌برداری از مناطق نفت و گاز دریای خزر با تأکید بر حفظ تمامیت ارضی ایران [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 197-222]
 • قائمی راد، طیبه طراحی برنامه‌ریزی گردشگری دژ باستانی قلعه رودخان فومن-گیلان(تعیین ظرفیت برد محیط) [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 19-30]
 • قجری، علیرضا بررسی و تعیین شاخص‌های توسعه انسانی-آموزش در استان‌های کشور (در سا‌ل‌های 1387 و 1388) [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 63-81]
 • قدمی، مصطفی ارزیابی عوامل موثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی شهرستان جویبار با استفاده از مدل راهبردی (SWOT) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 109-128]
 • قربانی، داود تحلیل عدالت جغرافیایی در نظام بین‌الملل پس از جنگ سرد بر اساس نظریه جان رالز [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 305-283]
 • قربانی، سحر تحلیل عوامل موثر بر ارتقاء عملکرد و رضایت مندی کارکنان مراکز پذیرایی گردشگری: مطالعه موردی رستوران‌های میان راه روستای رودک (دهستان رودبار قصران، شهرستان شمیرانات) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 87-105]
 • قربانی، محمدجواد تحلیل توسعه ساخت‌وسازهای مسکونی و رابطه آن با ژئومرفولوژی و وضعیت شبکه حمل ونقل و تصادفات درون شهری مطالعه موردی: ناحیه پنج شهربندرانزلی [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 167-183]
 • قربانی افروزی، محمد تاثیر فناوری اطلاعات در بهره وری مدیریت امور روستایی (دهیاران) در راستای برنامه ریزی روستایی شهرستان بابل [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 271-289]
 • قربانی پارام، محمد رضا ارزیابی تأثیر اصول معماری بیوفیلیک در کیفیت طراحی مسکن در اقلیم شمال ایران (مطالعه موردی: شهر گرگان) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 405-424]
 • قربانژاد، ریباز آینده پژوهی تحولات ژئوپلیتیک انرژی در ایران با تاکید بر جایگاه انرژی های پاک [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 641-658]
 • قربانی سپهر، آرش واکاوی نقش دولت‌های محلی در توسعه پایدار شهری ( نمونه موردی : شهرهای ایران) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 349-325]
 • قربانی نژاد، ریباز بررسی و تحلیل موقعیت ژئوپلیتیکی کردستان عراق [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 1-14]
 • قربانی نژاد، ریباز بررسی و تحلیل ویژگی ‌های ساختاری دولت ایالتی کردستان عراق [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 282-261]
 • قریشی، عبدالباسط تحلیل فضایی تغییرات کارکردی روستاهای جنوب غربی کلانشهرتهران [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 105-121]
 • قریشی، محمدباسط تحلیل تطبیقی سیاست گذاری های توسعه کشاورزی در دو دهه اخیر در استان گیلان با تأکید بر توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهرستان رودسر) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 381-403]
 • قره‌داغی، معصومه منازعات سیاسی وایدئولوژیکِ اسماعیلیان نزاری و باوندیان طبرستان در عصر سلجوقیان (با توجه به بستر جغرافیایی و شرایط منطقه) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 185-201]
 • قسمی شاه گلدی، علی بررسی فرایند نوسازی شهری با تاکید بر جنبه‌های توسعه پایدار (مورد مطالعه، منطقه 3 شهر مشهد) [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 145-164]
 • قصاب زاده، مجید تحلیل جغرافیایی ژئواکونومی جمهوری اسلامی ایران در معادلات جدید منطقه جنوب غرب آسیا [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 131-149]
 • قلی دوست ساسانسرا، ابراهیم تأثیر مدیریت استراتژیک تالاب بر گردشگری پایدار منطقه مطالعه موردی: تالاب انزلی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 175-189]
 • قلعه نویی، محمود تبیین شاخص‌های فضای شهری انعطاف‌پذیر در شهرهای ساحلی با بهره‌گیری از مدل دلفی: مطالعه موردی شهرهای رامسر و بابلسر [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 741-763]
 • قماش پسند، محمدتقی تحلیل نقش خانه‌های دوم در تغییر کاربری اراضی کشاورزی روستاهای بخش مرکزی شهرستان لاهیجان [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 1-269]
 • قماش پسند، محمدتقی تحلیلی پیرامون نابودی صنعت کرم ابریشم و اثرات و پیامدهای آن بر تغییر کاربری اراضی روستاهای بخش مرکزی شهرستان لاهیجان در دهه اخیر [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 219-236]
 • قمری، آزاده راهکارهای شناسایی استعدادهای منابع انسانی در شهرداری تهران با تأکید بر توسعه و کارآمدی شهر: ارائه یک الگو [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 475-490]
 • قمری، عتیق اله تحلیل راهبردی عوامل داخلی اثرگذار بر آمایش سرزمینی در کشور افغانستان مبتنی بر استدلال‌های ژئوپلیتیکی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 798-824]
 • قنبری، ابوالفضل بررسی نگرش روستاییان به اثرات احداث خانه‌های دوم بر توسعه‌ی روستایی مطالعه‌ی موردی:روستای پیام مرند [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 149-166]
 • قنبری، ابوالفضل ارزیابی توانمندی ‌‌های ژئوتوریستی شهرستان آذرشهر به روش پرالونگ [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 33-49]
 • قنبری، عبدالرسول تحلیل برهم کنش روستاشهری به منظور تعیین حوزه نفوذ ایلام [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 105-118]
 • قنبری، محمد ارزیابی توانمندی ‌‌های ژئوتوریستی شهرستان آذرشهر به روش پرالونگ [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 33-49]
 • قنبری، نوذر تحلیل روابط فضایی شهرهای کوچک و روستاهای پیرامونی (مطالعه موردی: شهر گهواره در استان کرمانشاه) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 23-37]
 • قنبری، نوذر تحلیل نقش تراکم جمعیت در بزه سرقت در سطح محلات شهری (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 40-60]
 • قنبری، یوسف شناسایی عوامل موثر بر توسعه گردشگری مذهبی در استان چهارمحال وبختیاری(مطالعه موردی امامزاده حمزه علی در شهرستان بروجن) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 158-180]
 • قنبری، یوسف شناسایی عوامل موثر بر توسعه گردشگری مذهبی در استان چهارمحال وبختیاری(مطالعه موردی امامزاده حمزه علی در شهرستان بروجن) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 82-104]
 • قنبرزاده، ‌هادی بررسی عوامل تأثیرگذار بر تغییر بستر رودخانه مرزی هریرود در شمال شرق کشور [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 123-136]
 • قندالی، محسن تحولات سوریه و نقش راهبردی ایران؛ توازن منطقه‌ای و چشم انداز سیاست خارجی ایران [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 15-38]
 • قهرمانی، سارا نقش خانه‌های دوم بر توسعه‌ی کالبدی سکونتگاههای روستایی(مطالعه موردی: شهرستان سمیرم، روستای ونک) [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 33-42]
 • قهیه یی، بهناز عوامل تاثیر گذار در توسعه پایدار اجتماعی شهر اراک [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 114-135]
 • قهیه ئی، مهدی عوامل تاثیر گذار در توسعه پایدار اجتماعی شهر اراک [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 114-135]
 • قیوم زاده، محمود بازشناسی مفهوم و مبنای حق بر محیط‌زیست و تاثیر آن بر مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه پایدار مقاصد گردشگری در استان خوزستان [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 443-461]

ک

 • کابلی، سید حسن نقش توانمندسازی جوامع محلی در مدیریت پایدار منابع طبیعی (مطالعه موردی: حوزه رامه شهرستان آرادان) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 573-594]
 • کاتب ازگمی، زهرا ارزیابی عوامل موثر بر گردشگری برج‌های شهری (مطالعه موردی: برج میلاد تهران) [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 187-198]
 • کارگر، بهمن راهکارهای کاهش خلوت منفی در فضای محلات پرتراکم به منظور رعایت حریم و خلوت اجتماعی با رویکرد افزایش امنیت شهروندان (مطالعه موردی: محله‌های شمس‌آباد و کاظم‌آباد تهران) [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 192-201]
 • کارگر، بهمن فراتحلیل مطالعات پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی (CPTED) در داخل [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 153-170]
 • کارگر، بهمن پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی (مطالعه موردی: زنجان) [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 11-27]
 • کارگر اصل زنوزی، قربانعلی شناسایی و تحلیلی بر پیشران‌های مؤثر در توسعه آینده صنعت گردشگری تجاری با رهیافت آینده‌پژوهی (نمونه موردی: شهر جلفا) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 153-173]
 • کاشفی دوست، دیمن ارزیابی کارایی شاخص‌های کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: نواحی شهر تهران) [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 1-17]
 • کاظی پور، علی تحلیل جایگاه ایران در حوزه ژئواستراتژیک اقیانوس هند «با تاکید بر ارائه یک مدل راهبردی در سیاست خارجی و برنامه ریزی اقتصادی» [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 223-243]
 • کاظمی، مصطفی ارائه مدل جدید چندهدفه برای مکان‌یابی مراکز توزیع امداد در شرایط فازی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 107-125]
 • کاظمی پور، علی تاثیر دزدی دریایی بر امنیت مناطق دریایی کشور سومالی [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 67-84]
 • کامیابی، دکتر سعید مدیریت اراضی رها شده شهری و سامان دهی آن‌ها با الگوی توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی شهرسمنان) [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 178-189]
 • کامیابی، سعید تبیین میزان اثرگذاری مولفه‌های نهادی در الگوی مدیریت زمین شهری در ایران موردپژوهی: منطقه 12 کلانشهر تهران [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 33-47]
 • کامیابی، سعید ارزیابی سطح کارآیی شبکه معابر شهری تهران هنگام بروز حوادث غیرمترقبه (‌مطالعه موردی منطقه‌ 9) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 181-202]
 • کامیابی، سعید شناسایی شرایط حرارتی در مناطق گرم و خشک و تأثیر آن بر معماری شهر گرمسار [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 217-235]
 • کامیابی، سعید بررسی آسایش حرارتی در فضای آزاد جهت برنامه‌ریزی گردشگری شهرهای استان سمنان با تاکید بر شهرستان مهدی شهر [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 72-83]
 • کامران، حسن تحلیل ژئوپلیتیکی مولفه‌های تأثیرگذار بر آمایش منطقه مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 21-42]
 • کامرانی فر، احمد نقش پناهندگان در جغرافیای شهرها و مرزهای شاهنشاهی اشکانی با امپراتوری روم از آغاز تا سقوط سلسله؛ با نگاهی به اهمیت آنها در معماری و برنامه‌ریزی شهری دوران معاصر [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 619-634]
 • کامرانی فر، احمد دستگاه اطلاعاتی وجاسوسی ایران در گستره جغرافیای سیاسی اشکانیان [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 725-738]
 • کاملی، محسن ارزیابی آسیب‌پذیری مسیرهای راهپیمایی و کاربری‌های آن به جهت افزایش امنیت شهری با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر قم) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 215-230]
 • کاملی، محسن معیارهای طراحی محله پایدار از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از تکنیک دلفی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 175-188]
 • کاویانی، ابوطالب ارزیابی نقش و تاثیر توسعه‌ی فضای کسب و کار کارآفرینی گردشگری در جهت دستیابی به توسعه پایدار روستایی (نمونه موردی: دهستان استرآباد جنوبی در شهرستان گرگان) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 251-275]
 • کاوسی، بهنام ژئوتوریسم استان مازندران با تاکید بر بندر نوشهر [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 1-21]
 • کیخائی، حسین بررسی کارآیی تبلیغات در راستای گردشگری مبتنی بر جغرافیایی شهری [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 101-121]
 • کیخسروی، قاسم مکان‌یابی صنایع کارخانه‌ای با روش (AHP) و مدل منطق فازی در شهرستان سبزوار [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 125-147]
 • کرامتی معز، هادی نقد سیاست‌های پالایش‌(فیلترینگ) در پیشگیری از بزه دیدگی نوجوانان در شبکه‌های‌ اجتماعی مجازی به عنوان محیطی نوین از جغرافیای انسانی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 75-96]
 • کرباسی، علی تحلیل نقش تراکم جمعیت در بزه سرقت در سطح محلات شهری (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 40-60]
 • کردوانی، پرویز تحلیل نقش خانه‌های دوم در تغییر کاربری اراضی کشاورزی روستاهای بخش مرکزی شهرستان لاهیجان [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 1-269]
 • کردوانی، پرویز ژئوتوریسم استان مازندران با تاکید بر بندر نوشهر [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 1-21]
 • کردوانی، پرویز ارزیابی استراتژی‌های توسعه گردشگری پیرامون نواحی کلان‌شهری: (شهرستان شمیرانات، بخش لواسانات) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 261-289]
 • کردوانی، پرویز برنامه‌ریزی توسعه‌ی‌گردشگری روستایی با روش‌ماتریس IFE وEFE و مدل QSPM (مطالعه موردی بخش شاهو – شهرستان روانسر) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 237-223]
 • کردوانی، پرویز بررسی اهمیت روستاهای حاشیه تالاب انزلی از جنبه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، گردشگری [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 21-40]
 • کرکه آبادی، زینب تحلیل پایداری محلات شهری بر مبنای شاخص های توسعه پایدار (نمونه موردی شهر مهاباد) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 107-124]
 • کرکه آبادی، زینب بررسی سطح توسعه استانها در چارچوب آمایش سرزمین [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 101-110]
 • کرکه آبادی، زینب بررسی عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری شهری براساس مدل پیشنهادی Saez با تکیه بر مفهوم Coopetition (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 111-131]
 • کرکه آبادی، زینب سنجش شاخص‌ها و الگوهای اثرگذار در تاب‌آوری بافت‌های شهری‌(مطالعه موردی محلات تجریش، جنت‌آباد شمالی و فردوسی شهر تهران) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 245-270]
 • کرمی، زین العابدین آمایش فضایی- جغرافیایی مکان‌یابی شهر مطلوب برای انتقال پایتخت: مطالعه موردی مؤلفه‌های جغرافیای طبیعی و نظام مطلوب برنامه‌ریزی شهری [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 221-248]
 • کرمی، زین‌العابدین تحلیل بار ترافیکی و حجم سفر در جانمایی مراکز خدمات شهری (مطالعه موردی: بازار هفتگی شهر گرگان) [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 281-294]
 • کرمی، زین‌العابدین تحلیل و بررسی نقش دولت در مدیریت و برنامه‌ریزی بحران‌های گردشگری؛ مطالعه موردی بحران کرونا [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 617-639]
 • کرمی، مهرداد موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه آزاد چابهار و تأثیر آن بر شکل‌گیری توسعه‌ی منطقه‌ای [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 137-151]
 • کریمی، ببراز تبیین و ارائه الگوی بهینه تخصیص ظرفیت‌های توسعه میان افزای با استفاده از GIS (نمونه موردی: کلانشهر شیراز) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 217-230]
 • کریمی، عباس تبیین قابلیت‌های حقوق بین الملل برای جبران خسارت معنوی لطمه به شهرت تجاری ناشی از نقض تعهدات قراردادی در کشورهای هدف تحریم [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 537-555]
 • کریمیان، حبیب الله بررسی تاثیر مدیریت و برنامه‌ریزی بر توسعه گردشگری با تاکید برآثار تاریخی و باستانی استان خوزستان (مطالعه موردی معبد چغازنبیل) [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 77-93]
 • کریمی پاشاکی، سجاد تاثیر دزدی دریایی بر امنیت مناطق دریایی کشور سومالی [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 67-84]
 • کریمی پاشاکی،، سجاد تحلیل جایگاه ایران در حوزه ژئواستراتژیک اقیانوس هند «با تاکید بر ارائه یک مدل راهبردی در سیاست خارجی و برنامه ریزی اقتصادی» [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 223-243]
 • کریمی پور، یدالله بررسی زمینه‌های همگرایی و واگرایی ایران و عربستان در چارچوب جغرافیای صلح [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 324-307]
 • کریم پور ریحان، مجید ساماندهی بافت فرسوده منطقه 12 شهر تهران با استفاده از تکنیک SWOT [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 215-226]
 • کریم پور ریحان، مجید بررسی راهکارهای توسعه گردشگری در منطقه آزاد اروند [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 15-28]
 • کریم پور ریحان، مجید نقش اقامتگاه‌های گردشگری در توسعه گردشگری (مورد مطالعه شهر مشهد) [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 139-153]
 • کرمی راد، محمد خرده میدان کردستان عراق، عرصه رقابت میدان‌های منطقه‌ای ایران و ترکیه [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 1-19]
 • کریمی رزکانی، علیرضا نقش مدیریت شهری در تاب‌آوری شهرها در برابر سوانح طبیعی (مورد مطالعه: شهر باقرشهر) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 441-456]
 • کریم زاده، سارا تحلیل و محاسبه مناسب ترین جهت ساختمان از منظراقلیمی با استفاده از روش قانون کسینوس ها در شهر سقز [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 1-16]
 • کسائی، میترا بررسی عوامل مؤثر در رویکرد اجرایی برنامه ریزی آمایشی استان سمنان [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 132-144]
 • کشاورز، حمیدرضا ساختار ـ کارگزار: چارچوبی تئوریک برای فهم و ارزیابی پدیده «مرز» [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 69-87]
 • کشاورز زاده، محمدولی سوء استفاده از اطفال در قاچاق مواد مخدر و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 51-74]
 • کلانتری، خلیل تدوین مؤلفه‌های «شهر خلاق صنایع ‌دستی» در محور فرهنگی-تاریخی اصفهان به روش تحلیل ‌محتوا [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 23-39]
 • کلانتری، خلیل منطقه‌بندی توسعه کشاورزی در استان فارس [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 97-118]
 • کلانتری، محسن تحلیل رابطه ساختار فضایی با وقوع جرائم شهری به کمک روش چیدمان فضا (مطالعه موردی: جرائم سرقت در شهر تهران) [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 1-18]
 • کلانتری، محسن تحلیل توزیع فضایی جمعیت استان زنجان طی سال‌های 90-1365 و پیش بینی جمعیت تا سال 1404 [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 28-44]
 • کلانتری، محسن فراتحلیل مطالعات پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی (CPTED) در داخل [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 153-170]
 • کلانتری خلیل آباد، حسین تحلیل سازمان های مردم نهاد و نقش آنها در افزایش ظرفیت توسعه گردشگری شهر یزد [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 463-449]
 • کلبادی، نبی اله بررسی تطبیقی پایداری محلات شهری با تأکید بر کیفیت محیط شهری در جغرافیای شهر تهران مطالعه موردی: محلات سنگلج و هفت حوض [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 89-103]
 • کلیج، علی اکبر نقش فرهنگ سیاسی نخبگان اجرایی با رویکرد توسعه محوری در جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 363-384]
 • کمانداری، محسن تحلیل وضعیت پارک‌های شهر کرمان برای استفاده معلولان و جانبازان و توزیع فضایی و مکانی آن‌ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 119-133]
 • کمری، سجاد بررسی نقش اماکن متبرکه بر مسائل فرهنگی اعتقادی مردم و تأثیرات ژئوپلتیکی آن (مطالعه موردی استان مازندران) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 55-65]
 • کوشانه، روشن تحلیل پراکنش فضایی کاربری‌های خدمات عمومی شهری با استفاده از روش شاخص ویلیامسون (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 221-205]
 • کوشکی، فردین بررسی منشاء و اثرات پدیده گرد و غبار در استان کرمانشاه [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 121-134]
 • کوهی، عباس ارائه مدل مدیریت دانش سازمانی در جهت رضایتمندی مشتریان و افزایش سهم بازار با رویکرد فرآیند گرا در بانک صادرات استان گلستان [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 117-148]
 • کوهی اصفهانی، مجید شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر در توسعه گردشگری سلامت [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 45-60]
 • کوهستانی، پیروز الگوی شکل‌گیری بحران‌های ژئوپولتیکی در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر 2001 [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 575-596]

گ

 • گرجی، کبرا تحلیلی بر روند تحولات جمعیت شهری استان اصفهان در سه دهه‌ی 1365 تا 1385 [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 237-248]
 • گلچینی، سحر آمایش بازارچه‌های مرزی غرب ایران الگوی اقتصادی_کالبدی در پایداری شهرهای کوچک نمونه موردی: (بازارچه مرزی سیرانبند بانه) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 382-394]
 • گل زاده، ملیحه واکاوی اثرات گردشگری بر بهبود معیشت سکونتگاه‌های روستایی با تاکید بر گردشگری ورزشی(نمونه موردی: سکونتگاه‌های محور نی- برده‌رشه شهرستان مریوان) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 557-574]
 • گمار، منا ارزیابی میزان اعتماد شهروندان به مدیریت شهری (نمونه موردی شهر ملایر) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 191-204]
 • گندمکار، امیر تحلیل فراوانی سرعت و جهت باد و نقش آن در برنامه‌ریزی منطقه‌ای استان فارس [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 142-125]
 • گندمکار، امیر بررسی شرایط دمایی استان فارس جهت تعیین شهرهای مستعد زنبورداری شهری [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 27-40]
 • گندمکار، امیر بررسی راهبردهای ساختار زیست پذیری شهر ابرکوه [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 41-62]
 • گندم کار، امیر تحلیل آسیب‌پذیری شهرهای کشور از شاخص‌های حدی بارشی در دوره (2010-1981) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 139-152]
 • گندم کار، امیر تبیین سیر تحول و نقش محور فرهنگی– تاریخی شهر اصفهان در توسعه گردشگری پایدار [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 1-18]
 • گودرزی، مهناز بررسی پیامدهای عضویت ایران در سیستم امنیت منطقه‌ای در آسیای مرکزی با تأکید بر سازمان همکاری شانگهای [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 196-215]

ل

 • لاریجانی، مریم سنجش تمایل به پرداخت خانوارها به منظور بهره‌مندی فرزندانشان از پارک طبیعت پردیسان بعنوان مدرسه طبیعت با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CVM) (مطالعه موردی: پارک پردیسان) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 143-160]
 • لحمیان، رضا آمایش فضایی مناطق حاشیه‌نشین و بررسی شکل‌گیری اسکان غیررسمی (مطالعه موردی: شهر ساری) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 125-138]
 • لحمیان، رضا معیارهای کالبدی و تأثیر آن بر فرهنگ جرم زا در محلات مرفه و غیرمرفه شهر بابلسر [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 99-119]
 • لحمیان، رضا ارزیابی اثرات بافت کالبدی در افزایش امنیت فضاهای شهری (مطالعه موردی: محلات شهر امیرکلا) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 295-313]
 • لحمیان، رضا نقش نوسازی و بازسازی بافت فرسوده بر کیفیت زندگی شهری (نمونه موردی: محله شاهزاده قاسم شهرستان گرگان) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 765-785]
 • لشکری، احسان بارزه‌های فرهنگی- مذهبی ایران در خارج از مرزها پس از انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 191-206]
 • لشکری، حسن مکان‌یابی صنایع کارخانه‌ای با روش (AHP) و مدل منطق فازی در شهرستان سبزوار [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 125-147]
 • لشکری، حسن تحلیل رابطه جهت و زاویه تابش خورشید و جهت‌گیری دیوار در انتقال انرژی گرمایی به داخل ساختمان در شهرهای گرمسیری (مطالعه موردی شهر لار) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 1-20]
 • لشکری، حسن تحلیل و بررسی تاثیر نوسانات اقلیمی بر کوچ عشایر فارس (مطالعه موردی طایفه عمله) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 188-206]
 • لشکری، حسن تحلیل و محاسبه مناسب ترین جهت ساختمان از منظراقلیمی با استفاده از روش قانون کسینوس ها در شهر سقز [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 1-16]
 • لشکرآرا، فرهاد بررسی توسعه یافتگی سکونتگاه‌های روستایی بخش طالقان شهرستان ساوجبلاغ از طریق تکنیک TOPSIS [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 103-112]
 • لشگری، احسان کانون‌های مدیریت جریان خبر در مقیاس جهانی و ظهور مفهوم نقاط استراتژیک رسانه‌ای [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 137-147]
 • لشگری تفرشی، احسان تبیین نظری - فلسفی مفهوم فضای جغرافیایی در چارچوب فرایند جهانی شدن [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 55-68]
 • لطفی، حیدر تحولات سوریه و نقش راهبردی ایران؛ توازن منطقه‌ای و چشم انداز سیاست خارجی ایران [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 15-38]
 • لطفی، حیدر نقش واحدهای ژئوپلیتیکی استانی در طراحی مدل اقتصاد شبکه‌ای در ایران‌: مطالعه موردی استان لرستان [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 173-195]
 • لطفی، حیدر تحلیل جغرافیایی آراء شهروندان استان فارس در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 33-49]
 • لطفی، حیدر تأثیر مناطق آزاد بر تجارت بین‌المللی؛ مطالعه موردی منطقه آزاد کیش [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 157-177]
 • لطفی، حیدر بررسی نظام تقسیمات کشوری در ایران: مطالعه موردی استان سمنان در راستای ارائه یک مدل علمی بر مبنای متغیرهای جغرافیایی [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 15-43]
 • لطفی، حیدر آمایش فضایی- جغرافیایی مکان‌یابی شهر مطلوب برای انتقال پایتخت: مطالعه موردی مؤلفه‌های جغرافیای طبیعی و نظام مطلوب برنامه‌ریزی شهری [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 221-248]
 • لطفی، حیدر بررسی تغییر و تحولات سیاسی و ارتباط آن با مکان‌های شهری (مطالعه موردی تحولات سیاسی در مصر) [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 154-174]
 • لطفی، حیدر نقش گردشگری در تامین منافع ملی ایران در منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 53-68]
 • لطفی، حیدر مدیریت و برنامه‌ریزی سیستمی گردشگری پایدار در کلان‌شهرهای ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 374-395]
 • لطفی، حیدر بررسى نقش موقعیت لرستان از نظر ژئوپلیتیکى در رابطه با امنیت ایران [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 374-351]
 • لطفی، حیدر نقش تصمیمات ملی و منطقه‌ای بر رشد و افزایش جمعیت استان سمنان [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 153-171]
 • لطفی، حیدر تحلیل و بررسی جغرافیای مرزی ایران در خلیج ‌فارس: مطالعه موردی گردشگری [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 361-382]
 • لطفی، حیدر ارزیابی همگرایی‌های اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو سازمان شانگهای [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 17-34]
 • لطفی، شهرزاد تحلیل و بررسی نقش دولت در مدیریت و برنامه‌ریزی بحران‌های گردشگری؛ مطالعه موردی بحران کرونا [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 617-639]
 • لطفی، صدیقه ارزیابی دسترسی عینی به پارک‌ها و فضاهای سبز برمبنای سفر پیاده (مطالعه‌ی موردی: منطقه‌ی 7 تهران) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 1-11]
 • لطفی، صدیقه بررسی نقش ساختار فضایی شهرها در پیشگیری از آلودگی غبار در مناطق غرب کشور [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 1-21]
 • لطفی، صدیقه بررسی شکل توسعه فیزیکی شهر، فشرده یا پراکنده(نمونه موردی شهر قروه) [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]
 • لطفی، صدیقه بکارگیری مدل‌های تلفیقی در مکان‌گزینی بهینه پارک‌های شهری(مطالعه موردی شهرنکا) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 15-32]
 • لطفی، فاطمه ارزیابی زیست اقلیم انسانی شهر زنجان و نقش آن در طراحی مسکن [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 83-101]
 • لطفی، کورش تاثیر بام سبز درکاربری‌های شهری (مطالعه موردی: امانیه اهواز) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 229-242]
 • لقمان، مونا شناخت و ارزیابی کیفی میادین شهری اروپایی بر اساس ماتریس QRM و روش HSE [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 67-85]
 • لنگرنشین، علی سنجش شاخص‌ها و الگوهای اثرگذار در تاب‌آوری بافت‌های شهری‌(مطالعه موردی محلات تجریش، جنت‌آباد شمالی و فردوسی شهر تهران) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 245-270]
 • لوافیان، محمدرضا مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه گردشگری در سمنان با تأکید بر مجموعه بازار، مسجد امام و ارگ سمنان [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 149-172]

م

 • ماجدی، حمید شناخت و دسته بندی پدیدارشناسانه میدان شهری و کاربرد ماتریس USCCM * [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 15-30]
 • ماجدی، حمید تبیین ابعاد و مولفه‌های پایداری در حمل ‌و نقل شهری با بهره‌گیری از تحلیل عاملی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 337-353]
 • ماجدی، حمید تبیین چارچوب مفهومی حکمروایی خوب شهری مبتنی بر مدیریت یکپارچه شهری(نمونه موردی: کلان‌شهر تهران) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 293-309]
 • ماجدی، حمید تاب‌آوری کالبدی و اجتماعی محلات مسکونی بافت تاریخی (نمونه موردی منطقه 12 تهران) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 97-116]
 • ماجدی، حمیدرضا بررسی شاخص‌های زیست‌محیطی توسعه پایدار و سطح برخورداری آن در کلان‌شهرهای ایران [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 275-298]
 • متانی، مهرداد بررسی نقش سرمایه‌گذاری و طرح‌های عمرانی در توسعه صنعت گردشگری مازندران (مطالعه موردی: شهرستان سوادکوه [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 203-219]
 • متانی، مهرداد بررسی و تحلیل جایگاه سواد رسانه‌ای در مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری (مطالعه موردی استان مازندران) [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 217-242]
 • متقی، ابراهیم رویکرد مقایسه‌ای ایران و مصر درقبال گروه‌های جهادی فلسطین (1979 تا 2012 می‌لادی) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 167-183]
 • متقی، افشین ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ی قفقاز در سیاست خارجی ایران(نمونه‌ی موردی: خزر و فراخزر) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 227-242]
 • متقی، افشین تحلیل تطبیقی احساس امنیت در قلمروهای مرزی (نمونه‌ی موردی؛ کردستان ایران و کردستان عراق) [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 29-42]
 • متقی، افشین بررسی و تبیین ژئوپلیتیکی اسلام گرایی اعتدالی در سیاست خارجی ترکیه از سال 1995 تا 2011 میلادی با رویکرد سازه انگاری [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 207-224]
 • متقی، افشین واکاوی نقش دولت‌های محلی در توسعه پایدار شهری ( نمونه موردی : شهرهای ایران) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 349-325]
 • متقی، افشین تبیین جایگاه و نقش اربعین در ارتقای پرستیژ ژئوپلیتیکی تشیع [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 93-114]
 • متقی، سمیرا پراکنش جغرافیایی کارایی در بخش سلامت در استان‌های ایران با تأکید بر شاخص‌های بخش سلامت [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 105-114]
 • متین، مهرداد تحلیل شکل‌گیری تعاملات اجتماعی در مسکن روستایی اقلیم معتدل و مرطوب با استفاده از روش چیدمان فضا در مسکن جلگه‌ای گیلان [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 371-396]
 • متین راسخ، مجید مطالعه تطبیقی مسئولیت آلوده‌کنندگان جغرافیای انسانی‌(محیط ‌زیست) نسبت به مرگ‌های ناشی از آلودگی ایجاد شده توسط آن‌ها در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی چکیده [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 295-319]
 • متوسلی، بهنام نقش شهرک های صنعتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی شهری و منطقه ایی مورد؛ شهر مهریز [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 128-142]
 • مجتهد زاده، پیروز تحلیل و بررسی جغرافیای مرزی ایران در خلیج ‌فارس: مطالعه موردی گردشگری [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 361-382]
 • محرابی، علیرضا تحلیل مشارکت سیاسی اقوام مختلف (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 147-169]
 • محرابی، علیرضا تبیین ژئوپلیتیک رشد جمعیت و امنیت ملی ایران [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 149-167]
 • محیط آرا، محمد الگویی راهبردی از محله پایدار شهر اسلامی – ایرانی (محله بنیاد شهر قم ) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 361-381]
 • محمدی، اصغر تحلیل و سطح‌بندی مناطق شهری کلانشهر اهواز بر اساس میزان بهره مندی از امکانات و خدمات شهری با بهره‌گیری از تکنیک TOPSIS [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 116-131]
 • محمدی، جمال اولویت‌سنجی مکانی توسعه فضاهای سبز و پارک‌های شهری با استفاده از روش AHP (نمونه موردی: شهر میاندوآب [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 41-62]
 • محمدی، حمیدرضا ریشه‌های بسط و نضج بنیادگرائی افراطی در پاکستان در راستای ایجاد امنیت ملی و منطقه‌ای با تاکید بر مرزهای مشترک ایران [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 1-18]
 • محمدی، زینب تحلیل رابطه جهت و زاویه تابش خورشید و جهت‌گیری دیوار در انتقال انرژی گرمایی به داخل ساختمان در شهرهای گرمسیری (مطالعه موردی شهر لار) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 1-20]
 • محمدی، علیرضا‌ تحلیل نظام شهری استان زنجان با استفاده از مدل‌های جمعیتی طی دوره‌ 1392-1355 [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 149-167]
 • محمدی، محسن برنامه‌ریزی منطقه‌ای بکارگیری انرژی خورشیدی در مزارع تولید مرغ گوشتی در استان سمنان [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 181-201]
 • محمدی، محمدعلی تحلیلی بر نابرابری‌های فضایی-کالبدی و تاثیرآن بر رضایتمندی ساکنان مطالعه موردی: سکونتگاه غیررسمی شهر همدان (کوی ولیعصر) [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 109-124]
 • محمدی، محمود تحلیل رابطه ساختار فضایی با وقوع جرائم شهری به کمک روش چیدمان فضا (مطالعه موردی: جرائم سرقت در شهر تهران) [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 1-18]
 • محمدی آوندی، بابک کاربرد مدل "تحلیل شکاف" در بررسی نقاط قوت و ضعف مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در محلات شهری در راستای برنامه‌ریزی سیستمی در فضاهای شهری (نمونه موردی محلات کیانپارس و لشکرآباد اهواز) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 123-142]
 • محمدپور، صابر تحلیلی بر رضایتمندی مسافران از خدمات‌رسانی سامانه اتوبوس‌های تندرو(BRT) منطقه 3 کلانشهر تهران با رویکرد حمل و نقل پایدار شهری [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 23-40]
 • محمدپور، علی ژئوپلیتیک شیعه با تاکید بر نقش زائران حرم رضوی(مشهد مقدس) [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 145-157]
 • محمدپور، مرتضی طراحی تقویم زیست‌اقلیمی کار کارگران پالایشگاه گاز پارسیان شهرستان مهر [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 24-37]
 • محمدی پور، سعید ارائه الگوی همگرایی منطقه‌ای فیمابین کشورهای ایران، عراق و ترکیه با تأکید بر ساختار ژئوپولیتیکی منطقه [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 434-424]
 • محمدپورلیما، نغمه تاب‌آوری کالبدی و اجتماعی محلات مسکونی بافت تاریخی (نمونه موردی منطقه 12 تهران) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 97-116]
 • محمدزاده لاریجانی، فاطمه تبیین تحولات کارکردی روستاها و گذار از اقتصاد کشاورزی به گردشگری با تأکید بر نظریه چرخه حیات (مطالعه موردی: دهستان فیروزجاه- شهرستان بابل) [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 107-122]
 • محمدی سرین دیزج، مهدی ارزیابی میزان تاب‌آوری نواحی شهری باتأکید بر دسترسی به عناصر کالبدی حیاتی و مؤثر در برابر مخاطره زلزله، با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره Todim (مطالعه موردی: شهر زنجان) [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 89-110]
 • محمدی یگانه، بهروز تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی در کاهش فقر خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان پشته زیلایی، استان کهگیلویه و بویر احمد) [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 93-107]
 • محمودی بالا گفشه، محمد الگوی روابط امنیتی ایران و پاکستان در مقابله با پدیده تروریسم از سال 2001 تا 2017 [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 385-402]
 • محمودی‌یکتا، مهدی تأثیر مولفه‌های گردشگری بر گرایش گردشگران ورزشی، به ایران [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 139-149]
 • محمودی نژاد، هادی ارزیابی تأثیر اصول معماری بیوفیلیک در کیفیت طراحی مسکن در اقلیم شمال ایران (مطالعه موردی: شهر گرگان) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 405-424]
 • مختارپور، مهدی برآورد مدل تاثیرگذاری ابعاد اعتماد اجتماعی بر توسعه محلی و منطقه‌ای از نگاه ساکنین مناطق 22 گانه شهر تهران [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 67-91]
 • مختارپور، مهدی بررسی جاذبه‌های گردشگری فرهنگی – تاریخی روستای قهرود [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 98-123]
 • مختاری ملک آبادی، رضا سطح‌بندی شهرستان‌های استان اصفهان از لحاظ زیر ساخت‌های گردشگری ورزشی با استفاده از مدل HDI [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 161-172]
 • مدانلوجویباری، مسعود بررسی نقش بنگاه‌های معاملات ملکی در توسعه زمین شهری مطالعه موردی: شهر گرگان [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 17-31]
 • مدیری، احسان واکاوی همدیدی توفان‌های گردوغباری شدید تابستانه مورد مطالعه: زابل [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 249-259]
 • مدیری، مهدی بررسی و ارزیابی تغییر کاربری اراضی شهر قائمشهر با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و تصاویر ماهواره‌ای [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 1-17]
 • مدیری، مهدی مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی شهر تهران به منظور بهبود دسترسی شهروندان [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 231-247]
 • مدیری، مهدی تحلیل راهبردی چالش‌های مدیریتی کلان شهر تهران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 141-162]
 • مدیری، مهدی تحلیل راهبردی چالش‌های مدیریتی کلان شهر تهران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 217-238]
 • مدیری، مهدی واکاوی همدیدی توفان‌های گردوغباری شدید تابستانه مورد مطالعه: زابل [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 249-259]
 • مدیری، مهدی ارزیابی کارایی شاخص‌های کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: نواحی شهر تهران) [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 1-17]
 • مدیری، مهدی ارزیابی کمی و کیفی مسکن شهری رویکردی جهت دستیابی به عدالت فضایی(مطالعه موردی: مناطق شهری استان خراسان رضوی) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 54-69]
 • مدیری، مهدی موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه آزاد چابهار و تأثیر آن بر شکل‌گیری توسعه‌ی منطقه‌ای [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 137-151]
 • مدیری، مهدی گردشگری به ویژه گردشگری دینی و زیارتی مهم‌ترین قطب توسعه‌ی پایدار (مطالعه‌ی موردی شهر کاشان) [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 171-186]
 • مدیرروستا، مریم (اصلاحات انجام شده با رنگ قرمز و under line مشخص گردیده است) ارزیابی ظرفیت تحمل گردشگری از بعد اجتماعی (مطالعه موردی: محله درکه) [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 67-83]
 • مدرس، رضا تحلیل فراوانی سرعت و جهت باد و نقش آن در برنامه‌ریزی منطقه‌ای استان فارس [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 142-125]
 • میرابوالقاسمی بهابادی، سید محمود برنامه‌ریزی راهبردی اثرات مجتمع مجتمع چادرملو بر سکونتگاه‌های شهرستان بهاباد [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 377-392]
 • مرادی، ابوالفضل تحلیل پایداری بستر کالبدی- فضایی (عرصه‌ فعالیت و روابط فضایی) با تاکید بر جریان‌های حاکم بین شهر و سکونتگاه‌های روستایی در ناحیه ابهر (زنجان) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 1-17]
 • مرادی، اسکندر تبیین مفروضه‌های فلسفی پژوهش‌های کمی و کیفی در جغرافیای انسانی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 70-91]
 • مرادی، خدیجه مبلمان شهری وتاثیر آن بر سلامت روانی (نمونه مورد مطالعه شهر ملایر) [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 87-102]
 • مرادی، روح‌الله تبیین قابلیت‌های حقوق بین الملل برای جبران خسارت معنوی لطمه به شهرت تجاری ناشی از نقض تعهدات قراردادی در کشورهای هدف تحریم [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 537-555]
 • مرادی، محمود کارکرد گردشگری مذهبی در توسعه‏ی اجتماعی نواحی روستایی استان خراسان جنوبی [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 125-138]
 • مرادی، محمود نقش خانه‌های دوم بر توسعه‌ی کالبدی سکونتگاههای روستایی(مطالعه موردی: شهرستان سمیرم، روستای ونک) [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 33-42]
 • مرادی، مریم تحلیل تروریسم در منطقه خاورمیانه از منظر حقوق اسلام و حقوق بین‌الملل [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 528-549]
 • مرادیان، محسن تحلیل شاخص‌های قدرت نظامی واحدهای سیاسی- جغرافیایی در عرصه نظام بین الملل [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 445-465]
 • مرادیان حقی گروسی، روشنک ارزیابی شرایط اقلیم برای گردشگری ورزشی در شهرستان رودسر [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 227-239]
 • مرادی پور، سیاوش نقش واحدهای ژئوپلیتیکی استانی در طراحی مدل اقتصاد شبکه‌ای در ایران‌: مطالعه موردی استان لرستان [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 173-195]
 • مرادی پور، سیاوش بررسى نقش موقعیت لرستان از نظر ژئوپلیتیکى در رابطه با امنیت ایران [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 374-351]
 • مرادخانی، ایوب شاخص‌های مؤثر بر مصرف انرژی الگوهای مسکن در مقیاس محله با تأکید بر کارآیی انرژی‌(نمونه موردی: شهر سنندج) [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 358-399]
 • مرادی نیا، سجاد تأثیر ساختار ژیوپلیتیک حاکم بر روابط روسیه و ایالات متحده آمریکابر رقابت آنها در جنوب غرب آسیا [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 239-260]
 • مرادی نصر، حسن تحلیل نیروها و عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه متوازن در دهستان‌های استان لرستان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 189-207]
 • میرباقری هیر، میرناصر بررسی راهبرد های توسعه صنعت گردشگری در بستر ICT در استان آذربایجان شرقی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 203-220]
 • مرتضایی، شیدا تجزیه و تحلیل و برنامه‌ریزی طرح جامع گردشگری با تاکید بر اکوتوریسم و منظر شهری با ارائه الگویی راهبردی و امنیتی در آستارا [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 197-221]
 • مرتضایی، شیدا بررسی و تحلیل ساختار امنیتی خلیج فارس و تنگه هرمز در راستای الگوی امنیتی بازدارندگی با تأکید بر نقش راهبردی منطقه‌ای و بین المللی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 191-214]
 • مرتضی اف، اکتم بررسی خسارت اقتصادی واجتماعی سیلاب و روشﻫﺎی مدیریت آن (مطالعه موردی: حوزه نمرود) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 35-41]
 • میرتقیان رودسری، سیّد محمّد بررسی انگیزه‌های گردشگری بازدیدکنندگان پارک‌های جنگلی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 264-282]
 • میرخلیلی، سید محمود نقد سیاست‌های پالایش‌(فیلترینگ) در پیشگیری از بزه دیدگی نوجوانان در شبکه‌های‌ اجتماعی مجازی به عنوان محیطی نوین از جغرافیای انسانی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 75-96]
 • مرید سادات، پگاه سازه‌های مؤثر بر کارآفرینی در مناطق گردشگری شهرستان همدان (مطالعه موردی مناطق گردشگری بخش مرکزی) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 239-251]
 • مرید سادات، پگاه بررسی موانع توسعه پایدار اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی با رویکرد کارآفرینی (مطالعه موردی: شهرستان کیار- استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 41-62]
 • میرزایی، آتنا آسیب‌شناسی اکوتوریسم مناطق نمونه گردشگری روستایی کرمانشاه (مطالعه موردی: ناحیه بیستون) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 388-376]
 • میرزایی، حسین بررسی راهبرد های توسعه صنعت گردشگری در بستر ICT در استان آذربایجان شرقی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 203-220]
 • میرزایی، روزبه ارزیابی رضایتمندی گردشگران سلامت بر اساس مدل ACSI(مورد مطالعه: منطقه گردشگری سردابه) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 58-39]
 • میرزائی، عزت اله نقش عوامل محیطی بر تخریب محوطه‌های باستانی (مطالعه موردی محوطه‌های باستانی دهستان سر فیروزآباد استان کرمانشاه) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 19-32]
 • میرساردو، طاهره تأثیر رسانه‌های جمعی نوین بر شکست نخستین دولت اخوان‌المسلمین در مصر [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 301-316]
 • مرسل، باقر ارزیابی ریسک زیست محیطی مجموعه‌های ورزشی در ارتباط با آلاینده‌های هوا (مطالعه موردی: شمال شرق شهر تهران) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 164-179]
 • مرسل، باقر ارزیابی ریسک فضاهای ورزشی روباز شمیرانات تهران در ارتباط با آلودگی هوا و ارائه راهکارهای مدیریت حفظ محیط‌زیست [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 355-370]
 • مرسل، باقر مرسل نقش گردشگری ورزشی در توسعه پایدار شهر مشهد [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 463-489]
 • مرصوصی، نفیسه ارزیابی میزان تاب‌آوری نواحی شهری باتأکید بر دسترسی به عناصر کالبدی حیاتی و مؤثر در برابر مخاطره زلزله، با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره Todim (مطالعه موردی: شهر زنجان) [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 89-110]
 • مرصوصی، نفیسه تحلیل عوامل و فرایندهای محلی در تحولات فضایی شهر بجنورد طی سال‌های 1345 تا 1395 [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 341-360]
 • میرعباسی، سیدباقر تجزیه‌پذیری و صور نوین کشور تازه تأسیس از منظر واحدهای جغرافیایی- سیاسی در عرصه نظام حقوقی بین‌المللی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 477-493]
 • میر عباسی، سید باقر تحلیل تروریسم در منطقه خاورمیانه از منظر حقوق اسلام و حقوق بین‌الملل [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 528-549]
 • میرکتولی، جعفر بررسی نقش بنگاه‌های معاملات ملکی در توسعه زمین شهری مطالعه موردی: شهر گرگان [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 17-31]
 • میرلطفی، محمودرضا تحلیل اثرات دگردیسی الگوی کشت بر ساختار کالبدی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان سیرجان [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 163-179]
 • میرلطفی، محمودرضا بررسی تأثیر ماندگاری شاغلین اداری بر توسعۀ اجتماعی – اقتصادی روستاهای بخش شیب‌آب شهرستان زابل [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 137-158]
 • مروجی، محمد ارزیابی و تحلیل نقش تعاونی‌های مسکن در توسعه شهری « نمونه مطالعاتی شهر شیروان » [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 11-20]
 • مسرور، سید امیرحسین رفتار مداخله گران فرا منطقه‌ای در ژئوپلیتیک فرهنگی ایران و آذربایجان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 61-87]
 • مسعود، محمد تبیین شاخص‌های فضای شهری انعطاف‌پذیر در شهرهای ساحلی با بهره‌گیری از مدل دلفی: مطالعه موردی شهرهای رامسر و بابلسر [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 741-763]
 • مسعودی، سید مسعود تحلیلی بر منابع ژئواکونومیک با محوریت کانی استراتژیک فلوراسپار [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 73-90]
 • مسلمی، زهرا ارزیابی نقش نواحی صنعتی در توسعه‌ی‌ پایدار روستایی(مطالعه موردی: دهستان مشک‌آباد شهرستان اراک) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 117-131]
 • مشیری، مرحوم سید رحیم تحلیل نقش خانه‌های دوم در تغییر کاربری اراضی کشاورزی روستاهای بخش مرکزی شهرستان لاهیجان [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 1-269]