واکاوی مؤلفه های توسعه پایدار در بازارهای شهری با تأکید بر زنده واری نمونه موردی: بازار تاریخی شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی رشته معماری، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان خوراسگان، ایران

2 استادیار گروه معماری، واحد اردستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اردستان، ایران

3 استادیار گروه شهرسازی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

4 استادیار، گروه معماری، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

زنده واری یکی از زیر شاخه های معماری پایدار است. در بحث توسعه زنده واری و به طبع آن معماری زنده واری اینکه هر ساختمان باید با بستر و محیط طبیعی پیرامون خود تعامل داشته باشد، به امری بدیهی مبدل شده است. فضای بازار، زنده واری آن از مولفه های بسیار مهم و ضروری در معماری محسوب می شود. هدف این تحقیق ارتباط متغیرهای هویت و زنده واری در بازار تاریخی اصفهان می باشد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و ز نظر روش ناسی تحلیل و پیمایشی با ابزار رسشنامه می باشد. جامعه آماری مورد استفاده کارشناسان، اساتید، در ارتباط با معماری و شهرسازی. نتایج تحقیق حاکی از آن است متغیرهای خود کنترلی، زیستی، حقوقی، اخلاقی، دلبستگی در بازار اصفهان است که میانگین برای این مؤلفه برابر با بالاتر از 4 بوده همچنین کمترین مقدار میانگین مربوط به متغیر حرکتی برابر با 2.16 می باشد. بررسی انجام یافته در کلیت میانگین بدست آمده این شاخص برای بازار اصفهان 3.77 می باشد که میزان مطلوبیت زنده واری را در بای سنتی و تاریخی نشان می دهد. همچنین متغیرهای اقتصادی و خوانایی به مراتب سهم بیشتری در مقایسه با سایر متغیرها در پیش گویی متغیر وابسته یعنی زنده واری بازار اصفهان دارند، که این روند نیز مطلوبیت متغیرها در تبیین زنده واری و هویت را دارا می باشد.

کلیدواژه‌ها


References
Alavizadeh, S. E., Islami, S. G., & Habib, F. (2018). The effect of Contextualism of Infill Structures on the Survival of Historical Context of Iranian Traditional Bazaar (Case Study: Second Grade Zone of the Historical Context of the Traditional Bazaar of Ardebil). Iran University of Science & Technology, 6(1), 69-86.
Azandehie, M. B., & Pooyandeh, M. H. (2013). Phenomenology And the Relationship Between Identity and Place In the Geographical Scales. Quarterly Journal of Human Geography, 5(2), 1-19.
Bahalu, T., & Hutan, I. (2017). Investigating the Efficiency of Lifelikeness Framework in Architectural Design of Isfahan History House, Case Study: Historical Context of Isfahan Imamzadeh Neighborhood. Paper presented at the Fifth International Congress of Civil Engineering, Architecture and Urban Development. https://www.civilica.com/Paper-ICSAU05-ICSAU05_1038.html
Canter, D(1971), The Psychology of place, The architectural press, London.
Falahat, MS (2006), The concept of sense of place and the factors shaping it, Honarhaye ziba journal No 26, summer, 57-66.
Farsi, A., & Talebi, M. (2015). A Study of Sanandaj Traditional Bazaar from a Phenomenological Viewpoint*. Interdisciplinary Studies in the Humanities, 7(3), 27-.
fatemi, e., Tahmasebi, A., & fereidon, a. (2020). Comparative study in traditional bazaar with emphasis on social and economic components Case study: Sulaymaniyah and Sanandaj bazaars. Geography (Regional Planning), 10(2-2), 1071-1087.
Haghparast, F., & Sangari, H. E. (2019). The process of formation and development the Tabriz historical bazaar in the social participation context After the earthquake of 1194 AH. Quarterly of Geography (Regional Planing), 9(4), 515-533.
Irandoost, K., & Oramani, A. B. (2012). Structural Transformations of Traditional Bazaar in Iranian Cities (A Case Study: Kermanshah Bazaar). Journal of Studies On Iranian - Islamic City, 2(5), 5-.
Iravani, H. (2015). Zendevari (lifelikeness) a New Framework derived from Sustainability for Development in the Built Environment. Indian Journal of Science and Technology, 8(12), 1.
Iravani, H., & Mazaheri, M. (2014). THE MEASUREMENT OF LIFELIKENESS ASPECTS OF IMAM ALI SQUARE THROUGH SWOT TECHNIQUE.
Iravani, H., Iranpour, S., Sohrabi, S., & Bagheri, B. (2015). Analyzing zendevari (lifelikeness) approach in Persian gardens using SWOT technique Case Study of Fin Garden in Kashan.
Iravani, H., Mirsafaei, E., & Fakhri, M. (2015). The Secret of Zendevari (Life Likeness) of Khajoo Bridge.
Iravani, H., Salehi, F., & Hashemi, E. (2018). An Evaluation of Zendeveri (Lifelikeness) in the Architecture of Imam Jome’eh House in Isfahan. International Journal of Architecture and Urban Development, 8(3), 49-60.
Jamshidiha, G., Kalantari, A., & Nosrati, R. (2015). Bazaar as a Field: Bourdieuean Analysis of Tehran Traditional Bazaar. Sociological Review, 22(46), 9-34.
Mahdinejad, J.-E.-L., Zarghami, I., & Sadat, S. A. (2015). The Relationship between Human & Nature in Iranian Paradise from Islamic Architecture Viewpoint. Naqshejahan- Basic studies and New Technologies of Architecture and Planning, 5(1), 27-41.
Mansouri, J., & Iravani, H. (2017). Investigating the Efficiency of Lifelikeness Framework in Architectural Design of Cultural Research Institute, Case Study: Historical Context of Isfahan Fire Temple. Paper presented at the The Third International Conference on New Horizons in Civil Engineering, Architecture and Urban Planning. https://www.civilica.com/Paper-DCONF03-DCONF03_005.html
Mansouri, J., & Iravani, H. (2018). Investigating the effective role of Lifelikeness approach in architectural design with a case study of the historical context of the Cultural Research Institute, Atashgah, Isfahan. Paper presented at the Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Planning of the Islamic World. https://www.civilica.com/Paper-CAUCONF01-CAUCONF01_1188.html
Mirzaei, S., Teimouri, S., & Sattari, S. N. (2012). Sense of place and Identity creation (Case Study: Bazaar Kermanshah). National Studies, 13(2), 121-.
Nosrati, R. (2016). An Anthropological Study of Iran's Traditional Economy Crises in Transition to New Situation: A Case Study of Tehran bazaar. Iranian Journal of Anthropology Research, 5(2), 267-286.
Rahimi, L., & Jafari, F. (2018). The Measurement of Livability of Historical and Modern Commercial Spaces In the city of Tabriz (Case Study: Tabriz Historic Bazaar and Crystal Tower). spatial planing, 7(4), 41-56.
Roche, M. (2017). Mega-events, urban space and social change: Expos, parks and cities. In Mega-events and social change: Manchester University Press.
Sadrnusavi, M. (2015). Investigating the Factors Affecting the Vitality of Large-Scale Residential Complexes: A Case Study of Aseman Tabriz Residential Complex. Journal of New Attitudes in Human Geography, 7(2), 69-85.
Sajadzadeh, H., & Haghi, M. R. (2018). A Comparative Study of Environmental Quality between Pedestrian Malls and Traditional Bazaars, Case Studies: 15 Khordad Pedestrian Mall and Tehran Old Bazaar. Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 10(21), 49-59.
Samani, G., & Pourjafar, M. (2012). Investigation of sustainable development indicators in traditional Tabriz market design. Quarterly Journal of Geography and Environmental Studies, 1(2), 41-54.
Siti, R. S. and Bharoto (2012). "Bazaar in Urban Open Space as Contain and Container Case study: Alun-alun Lama and Simpang Lima Semarang, Central Java, Indonesia." Procedia - Social and Behavioral Sciences 50: 741-755.
Solemanzadeh, S., Habib, F., & Etesam, I. (2019). Conceptual Model for Evaluation of Architectural Space Indicators Based on the Comparison of Western and Iranian-Islamic Viewpoints. Iran University of Science & Technology, 7(2), 1-20.
Talaei, A., Habib, F., & Mokhtabad-Amrei, S. M. (2018). The Implementation of a Conceptual Model for the Semiotic Analysis of the Iranian Traditional Bazaar. Language Related Research, 9(3), 129-158.
Teimouri, R., Karami, F., Teimouri, Z., & Safdari, A. (2015). Affecting Factors in Urban Historical Sites Tourism Case Study: Tabriz Metropolis Historic Market. journal of urban tourism, 1(1), 63-78.
Villanueva, C. (2019). Transformations of Urban Space in Community and Pedestrian Wellbeing. Paper presented at the IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.
Zangiabadi, A., Alzadeh, J., & Ranjbarnia, B. (2012). Strategic planning for organizing traditional Iranian markets (Case study: Tabriz traditional market). Iranian Islamic City Studies Quarterly, 2(7), 13.
Ziran, H. (2019). The role of housing developments on the environmental quality of rural areas with emphasis on the vitality component (Case study: Sangar section of Rasht city). Journal of New Attitudes in Human Geography, 11(3), 89-113.