ارائه مدل توسعه و توانمندسازی منابع انسانی با رویکرد خدمت‌رسانی در راستای توسعه منطقه ایی (موردمطالعه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

چکیده

به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا ارتباط بین مردم و کارکنان این سازمان‌ها بیشتر شده و لزوم توجه به این موضوع دوچندان شده است. بـا در نظـر گـرفتن اسـتراتژی های توسعه و توانمندسـازی به عنوان یک سیستم، پیامدهای نهایی آن ها بر توسعه منطقه ایی اثرگـذار است. مطالعه‌ی عوامل موثر بر توسعه منطقه ایی می‌تواند برنامه‌ریزان را با تحلیل عمیق و علمی علل و موانع موجود بر سر راه توسعه آشنا سازد تا آنها با طراحی برنامه های مدون توسعه در سطح کلان راه را به سوی توسعه‌ی پایدار همراه سازند. با توجه به مباحث ذکرشده هدف پژوهش حاضر ارائه مدل توسعه و توانمندسازی منابع انسانی با رویکرد خدمت‌رسانی در راستای توسعه منطقه ایی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان ایلام است. برای شناسایی ابعاد مدل و عوامل مرتبط با آن ابتدا در گام نخست با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای مخزن شاخص‌ها استخراج شد و سپس دلفی خبرگان برای پایش شاخص‌ها و به دست آوردن ابعاد نهایی مدل در سه مرحله انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و خبرگان واحد منابع انسانی باسابقه بالای 15 سال خدمت در منطقه موردمطالعه است. نمونه آماری پژوهش متشکل از کارشناسان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان ایلام و همچنین اساتید و اعضاء هیئت‌علمی دانشگاه‌ها در رشته‌های مرتبط با موضوع موردمطالعه بوده است. با توجه به محدود بودن جامعه آماری از روش سرشماری استفاده شد و تمامی این افراد (380) مورد توزیع پرسشنامه قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


References
Alkhazali, Z., Abu-Rumman, A., Khdour, N., & Al-Daoud, K. (2020). Empowerment, HRM practices and organizational performance: a case study of Jordanian commercial banks. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 7(4), 2991-3000.‌
Banerjee, D. (2020). The COVID-19 outbreak: Crucial role the psychiatrists can play. Asian journal of psychiatry, 50, 102014.‌
Bartram, T., Cooper, B., Cooke, F. L., & Wang, J. (2020). High-performance work systems and job performance: the mediating role of social identity, social climate and empowerment in Chinese banks. Personnel Review.‌
Castro-Casal, C., Vila-Vázquez, G., & Pardo-Gayoso, Á. (2019). Sustaining Affective Commitment and Extra-Role Service among Hospitality Employees: Interactive Effect of Empowerment and Service Training. Sustainability, 11(15), 4092.‌
Chaghari, M., Saffari, M., Ebadi, A., & Ameryoun, A. (2017). Empowering education: A new model for in-service training of nursing staff. Journal of Advances in Medical Education & Professionalism, 5(1), 26.‌
Chen, M. Y. C. Lam, L. W., & Zhu, J. N. (2020). Should companies invest in human resource development practices? The role of intellectual capital and organizational performance improvements. Personnel Review.‌
Coun, M., Peters, P., Blomme, R., & Schaveling, J. (2018, July). Empowerment process approach to proactivity: Flexible work arrangements and empowering leadership. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2018, No. 1, p. 14842). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.‌
Frankema ,E., & Bolt, J., (2006), Measuring and Analysing Educational Inequality: The  Distribution of Grade Enrolment Rates in Latin America and Sub-Saharan Africa, Groningen Growth and Development Centre,April  و2006 JEL Classification Numbers: C43, D63, I20,  I32, O11,O15.
Ghadirimasoom, mojtaba and najafi kani, ali akbar (2003), development plans after the victory of the Iran’s Islamic revolution and their effect on the rural areas, geographic researches’ magazine, number 44, pages 111-121. [In Persian].
Hamir, N., Ismail, I., Zahari, M. S. M., & Abdullah, D. (2018). The Influence of Empowerment, Rewards, and Training on Service Recovery Performance among Frontline Hotel Employees in Malaysia. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(15), 49-67.‌
Hewagama, G., Boxall, P., Cheung, G., & Hutchison, A. (2019). Service recovery through empowerment? HRM, employee performance and job satisfaction in hotels. International Journal of Hospitality Management, 81, 73-82.‌
Hewagama, G., Boxall, P., Cheung, G., & Hutchison, A. (2019). Service recovery through empowerment? HRM, employee performance and job satisfaction in hotels. International Journal of Hospitality Management, 81, 73-82.‌
Kadhim, R., Mohammed, M., & Gremikh, H. (2018). Empowerment as a strategy to achieve the competitive advantage of organizations: A mediating role of organizational learning. Management Science Letters, 8(9), 903-912.‌
Khorasani, A. (2017). The role of job motivation on organizational learning and empowerment of municipal staffs to increase economic performance of municipal employees.‌
Leao, W., & Santos, J. B. (2018). Empowerment in Service Recovery: Implications in the Client's Perception Regarding Fairness and Loyalty/Empoderamento na Recuperacao do Servico: Implicacoes na Percepcao de Equidade e Lealdade do Cliente. Revista Eletronica de Ciencia Administrativa, 17(2), 208-239.‌
Lynham, S., & Cunningham, P. (2006). National human resource development in transitioning societies in the developing world: concept and challenges. Advances  in Developing Human, 8(1), 116-35.
MOTARI, R. (2018). TRAINING AND EMPOWERMENT PRACTICES AS A SOURCE OF COMPETITIVE ADVANTAGE IN SERVICE DELIVERY AND ORGANIZATIONAL PERFORMANCE OF SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVES IN NAKURU COUNTY (Doctoral dissertation, SCHOOL OF BUSINESS, UNIVERSITY OF NAIROBI).‌
Nafukho, F., Hairston, N., & Brooks, K. (2004). Human capital theory: implications for human resource development. Human Resource Development International, 7(4), 545-51.
Riani, A. L., Prabowo, A., & Andriyani, M. S. (2019). The Characteristics of MSME Entrepreneurs in Surakarta, Indonesia. APMBA (Asia Pacific Management and Business Application), 8(2), 113-124.
‌ Samari, Isa and Garainejad, Gholamreza. (2014). A Look at the Conceptual Position of Higher Education Planning in Land Management: A Guide for University Development, Quarterly Journal of the Iranian Higher Education Association, Fifth Year, No. 3, 117-142. [In Persian].
Sharifi Kousha, M., Tabibi, S., Nazary Manesh, L. (2018). The Impact of Human Resource Capabilities on Innovation in Health Care of Private Hospital. Journal of healthcare management, 9(no 2), 69-76. [In Persian].
Shekari, GholamAbbas., Sharifi, Mehdi., MoshaR Movahhed, Azadeh. (2014). The role of human resource empowerment in improving the quality of services in the field of urban management, The first internal conference on management and accounting, Natanz, Isfahan, Iran. [In Persian].
Shouhani, Nader., Niksaresht, Mehdi., Tardast, Zahra., & Moghimi, Mahdi. (2019). Assessment of tourist satisfaction from tourism product using HOLSAT model Case Study: Ilam Province. Urban Tourism Quarterly, 5 (4): 87-104. [In Persian].
Srivastava, A. P., & Dhar, R. L. (2016). Impact of leader member exchange, human resource management practices and psychological empowerment on extra role performances. International Journal of Productivity and Performance Management.‌
Statistical Yearbook of Ilam Province, 2015.
Van Doorn, J., Ly, A., Marsman, M., & Wagenmakers, E. J. (2018). Bayesian inference for Kendall’s rank correlation coefficient. The American Statistician, 72(4), 303-308.‌
Veth, K. N., Korzilius, H. P., Van der Heijden, B. I., Emans, B. J., & De Lange, A. H. (2019). Which HRM practices enhance employee outcomes at work across the life-span?. The international journal of human resource management, 30(19), 2777-2808.‌
Wijst, T. V. D. (2019). Employee empowerment from a sustainable HRM perspective: An exploratory study.‌
Zhang, L., Zhang, Y., Dallas, M., Xu, S., & Hu, J. (2018). How perceived empowerment HR practices influence work engagement in social enterprises–a moderated mediation model. The International Journal of Human Resource Management, 29(20), 2971-2999.‌