مطالعه جامعه شناختی شهرها و روستاها با تحلیل گرایش های فردگرایانه (موردمطالعه : شهروندان شهر تهران)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی بنیادی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جامعه شناسی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه جامعه شناسی واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران.

3 استادیار، گروه جامعه شناسی واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.

چکیده

از مشخصه‌های جغرافیای شهری ایجاد مدرنیته و مفهوم گرایش به فردگرایی است که از میان این جغرافیا به وجود می‌آید. ابعاد گوناگون فردگرایی باید در تحلیل و تبیین آن مورد توجه قرار گیرد. بعدی که فرد به دنبال منافع شخصی خود باشد، فردگرایی خودخواهانه نامیده می‌شود. در این پژوهش اثر عوامل سبک‌زندگی شهری، رضایت از زندگی، عام‌گرایی، و اعتمادتعمیم یافته بر گرایش به فردگرایی خودخواهانه مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله از جهت هدف، کاربردی و از نظر تحلیل، توصیفی-پیمایشی است. برآورد نمونه‌ی فرمول کوکران، 400 نفر از میان ساکنان بالای 25 سال جغرافیای شهر تهران می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات افراد نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و با استفاده از پرسش‌نامه محقق ساخته جمع‌آوری اطلاعات صورت پذیرفته است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که رابطه متغیر سبک زندگی شهری و گرایش به فردگرایی، خودخواهانه معکوس و مقدار همبستگی برابر 0.537-، رابطه متغیر رضایت از زندگی و گرایش به فردگرایی ،خودخواهانه معکوس و مقدار همبستگی برابر 0.647- و رابطه متغیر عام‌گرایی و گرایش به فردگرایی خودخواهانه، معکوس و مقدار همبستگی برابر 0.608- و رابطه متغیر اعتماد تعمیم یافته و گرایش به فردگرایی خودخواهانه، معکوس و مقدار همبستگی برابر 0.698-شده است. همچنین همبستگی جمعی چهار متغیر سبک‌زندگی، رضایت از زندگی، عام‌گرایی و اعتمادتعمیم یافته با گرایش به فردگرایی خودخواهانه برابر 0.785- و ضریب تعیین برابر 0.616 به دست آمد. به عبارت دیگر متغیرهای سبکزندگی، رضایت از زندگی، عام‌گرایی و اعتمادتعمیم یافته، به میزان 61.6 درصد از تغییرات متغیر «میزان گرایش به فردگرایی خودخواهانه» را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


References
August von Hayek, Friedrich. (2015). Individualism and Economic Order, translated by Mohsen Ranjbar, Tehran, Markaz Publishing.
Ellahe Rabbi, Motahare (2015). Comparison of lifestyle components in healthy and unhealthy families, Master Thesis, Islamic Azad University, Marvdasht Branch.
Inglehart, Ronald. (2017), Globalization and Cultural Diversity, translated by Abdullah Fazeli and Sajedeh Allameh, Tehran: Kavir Publishing.
Baudrillard, Jean. (2018). Consumer society of myths and structures, translated by Khosrow Sabouri, Tehran, Shirazeh Publishing.
Biddle, Parinaz; Mahmoudzadeh, Ali Akbar; Sadeghi, Ahmad (2014). The relationship between social trust and extreme individualism in Mashhad. Social Welfare Quarterly, Fourteenth Year, No. 55, p. 167- 198.
Turner, Jonathan. H. and Bigley, L .; (2005). Emergence of sociological theory, translated by Abdolali Lahsaeizadeh, Shiraz, first edition, academic publication.
Triandis, Harry (2012). Culture and Social Behavior, translated by Nosrat Fati, Tehran, Rasanesh Publishing.
Chalabi, Massoud (2013). Experimental study of the personality system in Iran, Tehran, Ney Publishing.
Darbandi, Alireza (2006). Investigating the collectivist behavior and attitude of Tehran citizens. Master Thesis, Tarbiat Modares University.
Zetomka, Piotr. (2012). Trust: Sociological Theory, translated by Gholamreza Ghaffari, Tehran, Shiraz Publishing and Research.
Sadri Bi Balan, Sirus. (2016). Assessment of social trust and the factors affecting it among rice farmers in the east of Guilan province (Case study: Astaneh Ashrafieh), Master Thesis, University of Guilan.
Taliban, Mohammad Reza (2017). "Social Engineering, Sociological Revival; Jonathan Turner's Perspective, Cultural Strategy Quarterly, Volume 10, Number 40, pp. 14-30.
Abdollahi Gazafroudi, Behnaz. (2016). Study of the mediating role of self-control in the relationship between religiosity and happiness, psychological well-being and life satisfaction, Master Thesis, Al-Zahra University.
Abdullahi, Adel (2016). The Dialectic of Generalism and Specialism and Development-Oriented Cultural Change, Iranian Journal of Social Development Studies, Year 9, Issue 1, pp. 59-73.
Farhadi, Morteza (2000). Because of the reasons for the theory of monotheism and historical individualism of Iranians, especially farmers. Social Science Quarterly, First Year, Vol. 5, pp. 1-20.
Kivisto, Patrick. (2018). Fundamental Thoughts in Sociology, translated by Manouchehr Sabouri, Tehran: Ney Publishing.
Giddens, Anthony. (2018). Giddens Sociology, translated by Manouchehr Sabouri, Tehran: Ney Publishing.
Lehman, Jennifer (2011). Durkheim's deconstruction, (post-structuralist critique), translated by Shahnaz Mesmiparast, Tehran: Mehrovista Publishing, first edition.
Mirzaei, Hossein (2005). Sociological study of individualism in Iran (with emphasis on the survey of residents of Tehran), PhD thesis in Sociology, University of Tehran.
Mirzaei, Khalil (2015). Descriptive Culture of Social Sciences, Tehran: Foujan Publications.
Caseno, Jean. (2008). Sociology of Mass Media, translated by Manouchehr Mohseni, Baqer Sarukhani, Tehran: Information Publications, 10th edition.
Dan, Robert J.. (2014). Social Critique of Postmodernity, Identity Crises, translated by Saleh Najafi, Tehran: Pardis Danesh Publications, Second Edition.
Edinea alcantara, Fatima furtado, circe monteiro(2012) solidarity and mutaual assistance in low-income communities: every practices to overcome scarcity and improve quality of life, recife, brazil, social and behavioral sciences, 35: 344- 352
Hofstede, G. (2003). Cultures & organizations, London: Profile books LTD.
Paskov, M. and Dewilde, C. (2012) Income inequality and solidarity in Europe. J. Research in Social Stratification and Mobility, 30: 415–432.
Triandis, H. C (2015). Collectivism and Individualism: Cultural and Psychological Concerns, Pages 206-210.
http://www.isa.org.ir/ Religion in Tehran
http://www.tehran.ir/ History of Tehran
Saeedeh Aybaghi Esfahani et al. (2018). Financial and institutional development and their relationship with Iran's economic growth. Journal of New Attitudes in Human Geography. Year 10. Issue 4. Autumn 1397. Pages 27-40