مطالعه ی تطبیقی معماری پایدار خانه های سنتی و مدرن شهر تبریز از منظر تعاملات اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

چکیده

در معماری، طراحی و ساخت بناهای سنتی و بومی، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر همچون جریان هوا، نور و حرارت آفتاب در ساخت و سازها مدنظر سازندگان بوده است. سوال اصلی تحقیق این است که معماری خانه های مدرن و سنتی شهر تبریز از منظر تعاملات اجتماعی مناسب طراحی شده است؟ روش پژوهش حاضر بصورت توصیفی- تحلیلی و پیمایشی می باشد. از ابزار و تکنیک دلفی در پیمایش‌ها جهت پاسخ به سؤالات تحقیق و برای نتیجه گیری‌های آماری و ارائه مستندات برمبنای هدف از نرم افزار SPSS استفاده شده است. حجم نمونه آماری پژوهش حاضر مشتمل بر 50 نفر در قالب 20 نفر دانشجویان دکترای معماری، 5 نفر اساتید معماری، 20 نفر از ساکنان مجتمع های مسکونی و 5 نفر از متخصصین فرهنگی و اجتماعی خواهد بود که بر اساس روشهای آماری نتایج استخراج و ارایه می‌گردد. برای پایایی سوالات از آلفای کرونباخ استفاده شد. هدف از این پژوهش مطالعه معماری پایدار خانه های مدرن و سنتی تبریز از دیدگاه تعاملات اجتماعی می باشد. با توجه به یافته های تحقیق این نتیجه به دست آمد که رابطه معناداری بین معماری مساکن و تعاملات اجتماعی وجود دارد که در طراحی خانه های سنتی تبریز به این مورد بیشتر از طراحی خانه های امروزی تبریز توجه شده است. بنابراین باید در معماری و طراحی خانه های معاصر تبریز باید مولفه ها و جنبه های اجتماعی مورد نیاز استفاده کنندگان و کاربران باید درنظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


References
Abdolhosseini, J, (2011), Compatibility of design of Tabriz and Baku residential houses with indigenous culture and climate, Bagh Nazar, 8 (18), 13-24
Bayzidi, Gh; Etesam, I; Habib, F. & Mokhtabad Amrasi, M. (2013) "Essay on defining & Evolution ideas Regionalism on Contemporary Architecture,"Naghsh-e-Jahan, 4.
DorMohammadi, M, (2015), from the nature of Glin to Glin architecture, the report of the series of Glin architecture workshops in collaboration with Yazd School of Art and Architecture and the Research Institute of Indigenous Architecture.
Edward, B. (1999). Sustainable Architecture.Oxford: Architectural Press.
Fakuhi, N, (2004), Urban Anthropology, Ney Publishing, Tehran.
Faramarzi, M., Zinali Azim, A, (2018), Evaluation of managerial performance of Tabriz after the establishment of the Islamic Council of Tabriz, Geography (Regional Planning), 9 (1), 445-458
Feizi Azarshahr, S, Motamadniya A, Basiri M, (2013), New Technologies in Modern Architecture and its Interaction with Traditional Architecture, Research Journal of Chemical and Environmental Sciences, Res. J. Chem. Env. Sci., (1) 3: 70-80, Available Online http://www.aelsindia.com ©2013 AELS, India
Ghobadian, V. (2013) Stylistic and theoretical foundations of contemporary architecture in Iran, Tehran: Institute of Architects.
 
Habitat (2003), “The Habitat Agenda Goals and Principles, Commitments and the Global Plan of Action”, UN-HABITAT website (accessed Sep. 2010): http://www.unhabitat.org/downloads/docs/1176 6455 The Habitat Agenda.pdf
Habitat (2006), “The Habitat Agenda, Istanbul Declaration on Human Settlements-1996.june”, UN-HABITAT website (accessed Sep. 2010): http://www.unhabitat. org/ downloads/ docs/ 2072 61331 ist-dec.pdf
Haeri Mazandarani, M.R., (2009), House, Culture, Nature Study of Architectural and Contemporary House Architecture in order to compile the process and criteria of house design, Tehran: Publications of Urban Planning and Architecture Studies and Research Center Publications
Hamzeh Nejad, M., Dashti, M., (2016), A Study of Traditional Iranian Houses from the Perspective of Phenomenologists and Spiritual Traditionalists, Naghsh Jahan Quarterly, 2 (6), 24-35.
Imani, L, (2011), Valiasr Neighborhood Sustainable Residential Complex, using the new thinking and technology of "Master's Thesis", Tabriz University of Arts.
Karimi, Sh, Zandieh, M, Gorji, Y, (2017), compiling the model of principles of sustainability of modern Iranian architecture, in order to compare traditional Iranian architecture with five modern cities in the world (examples of cities: Vancouver, Copenhagen, Oslo, Coritiba and Masdar), Urban Management, 47. 399-415
Kiani, M., (2001), Architecture of the First Pahlavi Period, Transformation of Thoughts, Origin and Formation of Architecture of the Twenty Years of Contemporary Iran, Institute of Contemporary Iranian History Studies, Tehran.
K. R. Uni, (1965), Social Factors in Housing, The rural habitat, Editors: David Oakly, K. Ramman UNNI, The School of planning & Architecture, New Delhi.
Mahdavinejad, MJ. (2012) "Stylistic trends of contemporary," Abadi, 52.
Mansour, J., (2007), Constitution of the Republic of Iran and Civil Law, Doran Publishing, Tehran.
Memariyan, Gh. H, (1993), Introduction to Iranian Residential Architecture Introverted Typology, First Edition, Tehran: University of Science and Technology Publications.
Mortazaifar M, Forouzanfar, F, (2015), Sacred Concepts of Traditional Residential Architecture and its Revival in Iranian Modern Housing, Current World Environment. (10) 1: 168-176.
Moshiri, J, (1983), Theme of Home and Housing, Architect Magazine, 4
Nasr, S., (2015), The position of the paradigm of "housing architecture" in today's image of the Iranian-Islamic city, Studies of the Islamic Iranian city, 6 (22), 67-78.
Nasr, S., (2007), A Look at Iranian Architecture in the Pahlavi Period, Roads and Buildings Monthly, 3. Pourjafar, M. & Mahmoodinejad, H. (2012) "Essay on Iran Architecture Division," Abadi, 2.
Rahmani, A., Nouraei, Shokrforosh, S., Sadat, Z, (2011), A study of the evolution of a full and empty pattern in contemporary Iranian housing, Abadi Magazine, 70
Shayan, HR. (2006) "Contemporary architectural identity," Memar, 36.
UN (2007), “Agenda 21”, UN website (accessed Sep. 2010: (http://www.un.org/esa/sustdev/documents/ agenda21/english/Agenda21.pdf
Viviane C, (2012), Can Genotype Patterns Change Over Time? Proceedings: Eighth International Space Syntax Symposium Edited by M. Greene, J. Reyes and A. Castro. Santiago de Chile: PUC, 2012. PAPER REF # 8215.