ارزیابی تاثیر اقلیم بر شکل گیری مسکن در دوره معاصر به روش آنتروپی(مورد مطالعه: محله ی رشدیه تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه معماری، واحد شبستر ، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

2 استادیار گروه معماری، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

3 استادیار گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

امروزه ساختمانها بیش از نیمی از انرژی در سراسر جهان را مصرف می کنند، که به‌طور قابل توجهی با انتشار گازهای گلخانه‌ای که ایجاد می‌کنند، به تغییرات اقلیمی و آب و هوایی دامن می‌زنند. در فرآیند گذر از معماری خانه‌های تاریخی به خانه‌های معاصر در ایران بخصوص در شهر تبریز، باید دریافت که خانه‌های تاریخی چه ارزش‌هایی را از دست داده و چه عوامل دیگری به غیراز دانش بومی، طبیعت‌گرایی و صرف جویی در انرژی، برشکل‌گیری خانه‌های معاصر تبریز منجمله محله‌ی رشدیه تبریز تاثیر گذاشته است. هدف از این تحقیق ارزیابی تاثیر اقلیم بر شکل گیری مسکن معاصر تبریز در محله رشدیه می باشد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و پیمایشی بوده و به‌منظور گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده و جامعه ی آماری شامل کل جمعیت شهرک رشدیه تبریز (6378 نفر) بوده و حجم نمونه 362 نفر تعیین شد که از طریق فرمول کوکران بدست آمد. برای پایایی سوالات از آلفای کرونباخ استفاده شده که براساس آن ضریب پایایی سوالات معادل 898/0 دست آمده است. بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات برای وزن‌دهی معیارها از تکنیک آنتروپی‌شانون به بررسی برهمکنش و تاثیر معیارها بر شکل‌گیری مسکن و درجه اهمیت آنها در مقایسه با یکدیگر پرداخته شده که با تقریب قابل قبول محوری بودن تمامی موارد و لزوم بکارگیری همزمان آن‌ها در طراحی نشان داده شده است. در پایان راهبردهایی جهت بهبود طراحی اقلیمی در شکل‌گیری مسکن که در آینده ساخته می‌شوند ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


References
Abanda, F H, Byers. L. (2016). An Investigation of the Impact of Building Orientation on Energy Consumption in a Domestic Building Using Emerging BIM (Building Information Modelling). Energy 97. Elsevier: 517–27.
Afshari, H, Taqvaee, A. A, (2013), Design of a residential complex in harmony with the climate of Khorramshahr, geographical space, year 13, 42. 71-102. [In Persian]
Al-Zarbian, A. A, Akhtarkavan, M, Farshchi, H. R, (2015), Design of a climate-friendly residential complex with emphasis on the parametric method, the Third International Congress of Civil Engineering, Architecture and Urban Development.
Asayesh, H; Moshiri, S. R, (2015), Methodology and Techniques of Scientific Research in the Humanities with Emphasis on Geography, Fourth Edition, Tehran: Qoms Publishing. [In Persian]
Atilola, O. (2012): Climate Change and the Environment: Issues and Geo- information Challenges. Knowing to Manage the Territory, Protecting the Environment, Evaluate the Cultural Heritage. Rome, Italy, 6-10.
Biket, A.P. (2006) Architectural Design Based on Climatic Data. 1st International CIB Endorsed METU Postgraduate Conference Built Environment & Information Technologies, Ankara, 17-18 March 2006, 261-267.
Bryde, D, Mart B, Jürgen M.V. (2013). The Project Benefits of Building Information Modelling (BIM). International Journal of Project Management 31 (7). Elsevier: 971–80.
Building and Housing Research Center, (2010), National Building Regulations, Issue 19 Energy Saving (Third Edition, First Edition), Tehran. Publications of the Building and Housing Research Center
Caldera, M, Stefano P. C, Filippi, M, (2008). Energy Demand for Space Heating through a Statistical Approach: Application to Residential Buildings. Energy and Buildings 40 (10). Elsevier: 1972–83.
Catalina, T, Joseph V, Iordache, V. (2011). Study on the Impact of the Building Form on the Energy Consumption. In Proceedings of Building Simulation. Proceedings of Building Simulation 2011: 12th Conference of International Building Performance Simulation Association, Sydney, 14-16 November.
Etesam, E, (1995), A Study of Contemporary Iranian Architecture and Urban Planning with Europe. Proceedings of the Congress of the History of Architecture and Urban Planning of Iran (Volume I). Country Cultural Heritage Organization. [In Persian]
Familiarity report with the municipality of the fifth district of Tabriz, (2014), planning and budget management of the municipality of the fifth district of Tabriz. [In Persian]
Farraj F. Al-ajmi, Mohammad T. A. Alkhamis, Hana M. Alsaeid, (2017), Parametric simulation for energy efficient building design of Kuwaiti domestic buildings, Journal of Buildings and Sustainability, 1(1), 46-60. www.insightcore.com.
Ghobadian, Mahdavi, M., (1994), Climate Design, Tehran University Press. [In Persian]
Gorji Mahlabani, Y, Daneshvar, K, (2010), The effect of climate on the formation of traditional architectural elements of Gilan, Armanshahr, 4, 135-145. [In Persian]
Gudmestad, O, A, Karunakaran, D, ,(2012), Planning for Construction Work in Cold Climate Regions, Proceedings of the ASME 2012 31st International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering OMAE 2012. July 1-6, 2012, Rio de Janeiro, Brazil.
Hyde, Richard. (2013). Climate Responsive Design: A Study of Buildings in Moderate and Hot Humid Climates. Taylor & Francis.
Joshua Abimaje, Davies Olugbenga Akingbohungbe, (2016). Housing and Climate Change in the Nigerian Built Environment, Journal of Environment and Earth Science, Vol. 3, No.4,
Julija Aleksić a, Saja Kosanović a, Dušan Tomanović a, Mirko Grbić a, Vera Murgul, (2016), Housing and climate change-related disasters: a study on architectural typology and practice, 15th International scientific conference “Underground Urbanisation as a Prerequisite for Sustainable Development. Procedia Engineering 165 (2016) 869 – 875.
Kasmaei, M., (1997), Climate and Architecture, Nakhrkhak, Isfahan. [In Persian]
Kasmaei, M., (2006), Zoning and Climate Design Guide for East Azarbaijan Province (Cold Climate), Tehran: Publications of the Research Center for Construction and Housing. [In Persian]
LaFrance, M, etal. (2013). Technology Roadmap: Energy Efficient Building Envelopes. In Energy Technol. Pol. Div. IEA.
Malek Hosseini, A., Dargahi, M. M, (2010), Analysis of features and principles of architecture in line with cold climate (case study of Hamedan city), Geographical perspective of Zagros, second year, 4. 1-13. [In Persian]
Mirrahimi S., Mohamed M. F., Haw L. C., Ibrahim N. L., Yusoff W. F., Aflaki A. (2016), The effect of building envelope on the thermal comfort and energy saving for high-rise buildings in hot–humid climate. Renewable and Sustainable Energy Reviews 2016:53:1508–19. doi:10.1016/j.rser.2015.09.055.
Mousavi, M. S, Badri Benam, N, (2012), A Study of Sustainability Characteristics in East Azerbaijan Residential Architecture, Sustainable Architecture and Urban Planning, 1 (1), 23-32 [In Persian]
Muna. Y. Ayman. EL.A, Girma, B, (2018), Sustainable building design in cold climate region: A framework for residential Buildings, Building Tomorrow’s Society, 12, ST125-5.
Naghizadeh, M., (1997). Land preparation plans: Sometimes necessary but insufficient in organizing city development. In the specialized conference on land preparation, a manifestation of urban development, Bu Ali University of Hamadan. [In Persian]
Naghizadeh, M., (2000), The relationship between Iranian architecture and the principles of sustainable development. Art, 44, 61-78 [In Persian]
Neshani Fam, Sh, Jafari Mand, J, Dozduzani, Y, (2015), The effect of climate on the formation of spaces of traditional houses and contemporary houses (Case study: Tabriz city houses), International Human Conference, Architecture and Civil Engineering of Tabriz. [In Persian]
Noghrehkar, A, (2012), Theoretical Foundations of Architecture (Second Edition), Tehran: Payame Noor University Publishing Center. 21. [In Persian]
Ogwu, W.A. (2012), Architecture and Climate Change: Causes, Effects and Issues of Sustainable Environment in Nigeria. Conference Paper, School of Environmental Studies, Federal Polytechnic, Idah, Kogi State. 4 September, 2012.
Shaghaghi Sh, Mofidi M, (2008), The relationship between sustainable development and climate design of buildings in cold and dry areas (case study of Tabriz), Environmental Science and Technology, 10 (3), 105-120. [In Persian]
Shams, M., Khodakarami, M., (2010), A Study of Traditional Architecture Harmonized with Cold Climate Case Study: Sanandaj, Environmental Management, 3 (10), 91-114. [In Persian]
Shaterian, R, (2015), Climate and Architecture (fifthedition). Tehran: Simaye Danesh Publications. [In Persian]
Sheikh, Z, (2005), Comparison of Traditional and Modern Architecture (Home), Master's Thesis in Anthropology, Islamic Azad University, Tehran. [In Persian]
Tavassoli, M., (2004), Hot and Dry Climate Architecture, Tehran, Payvand Publications, Tehran. [In Persian]
Tendulkar, R.A. (2017), Passive design strategies for cold and cloudy climate, International Journal of Engineering Research and Technology, 10(1).
Yılmaz Z. (2007), Evaluation of energy efficient design strategies for different climatic zones: Comparison of thermal performance of buildings in temperate-humid and hot-dry climate. Energy and Buildings, 39:306–316. doi:10.1016/j.enbuild.2006.08.004.