سنجش میزان هماهنگی مدیریتی شهر جدید فولادشهر با سکونتگاه های پیرامون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، گروه جغرافیا، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا ،واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی ،نجف آباد ، ایران

4 دانشیار گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحلیل آن، توصیفی - تحلیلی می باشد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش به دو شیوه کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. محدوده جغرافیایی پژوهش، شهر جدید فولادشهر و سکونتگاه های پیرامون آن است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر جمعیت ساکنان بالای 15 سال( 11797 نفر ) و حجم نمونه برابر با 375 نفر از ساکنان و 50 نفر از مسئولان است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده هدفمند انتخاب شده اند‌ برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ، استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss و از آزمون فریدمن، همبستگی اسپیرمن و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. ارزش گذاری متغیرها با بهره مندی از طیف لیکرت صورت گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که تفاوت معناداری بین زیر شاخص حمکروایی خوب شهری از دیدگاه مسئولان و شهروندان وجود دارد. زیر شاخص های قانونمندی و اجتماع محوری به ترتیب بیشترین تاثیر را بر حمکروایی خوب شهری از نظر شهروندان دارد و همچنین زیر شاخص های پاسخگویی و قانونمندی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر حکمروایی خوب شهری از نظر مسئولان دارد.

کلیدواژه‌ها


References
Arghan, Abbas, Homayouni, Pantea Sadat, Voloujerdi, Negar (2016), Explaining the role of good urban governance in land management, Fourth National Conference on Applied Research in Civil Engineering, Architecture and Urban Management, Tehran, Khajeh Nasir al-Din Tusi University of Technology, Tehran.
Poorahmad, Ahmad, Piri, Ismail, Mohammadi, Yadegar, Parsa, Shahram, Heidari, Saman (2016), Good Urban Governance in Urban Neighborhoods (Case Study: Marivan City), Quarterly Journal of Urban Economics and Management, 6 (24): 98 -81.
Hataminejad, Hossein, Bazrafkan, Shahram, Arvin, Mahmoud (2017), Analysis of the role of good urban governance model in reducing the vulnerability of urban housing to earthquakes, Planning studies for human settlements (geographical perspective), 12 (40): 617 -599.
Rahmati Dalir, Soraya, Malek Hosseini, Abbas (2009), A Study of the Adaptability of Iran's Urban Management to the Principles of Good Urban Governance (Case Study: Kangavar City), Islamic Art Quarterly, 15 (33): 189-164.
Ziari, Keramatollah, Pourahmad, Ahmad, Hatami Nejad, Hossein, Bastin, Ali (2018), Measuring and evaluating the effects of good urban governance on the viability of cities ‌ (Case study: Bushehr), Quarterly Journal of Urban Research and Planning, 9 (34 ): 1-18.
Ziari, Keramatollah, Yadalehnia, Hajar, Yadalehnia, Hossein (2020), Analysis of urban management performance with emphasis on indicators of good governance from the perspective of citizens (Case study: Sari city), Quarterly Journal of Urban Research and Planning, 11 (40) : 12-1.
Sharifzadegan, Mohammad Hossein, Qanuni, Hossein (2017), Analysis of the relationship between good governance of countries and quality of life in cities, Social Welfare Quarterly, 17 (66): 221-185.
Shams Pouya, Mohammad Kazem, Tavakoli Nia, Jamileh, Sarafi, Mozaffar, Fani, Zohreh (2017), An Analysis of Urban Development Plans and Policies with Emphasis on Good Land Governance Approach; Case study: Tehran metropolis, Sepehr Geographical Information Quarterly, 26 (104): 76-57.
Maleki, Saeed, Arvin, Mahmoud, Bazrafkan, Shahram (2018), The role of good urban governance model in the realization of Tabavar city (Case study: Ahvaz city), Urban Science Knowledge Quarterly, 4 (5): 1-18.
Naghsh Jahan Pars Consulting Engineers (2008), Fooladshahr Master Plan Review, Volume 1, Current Status Studies, Fooladshahr New City Development Company, Fooladshahr, Isfahan.
Andersen, H T. (2001). The new urban politics of Europe: the areabased approach to regeneration policy. In Governing European Cities; Social Fragmentation, Social Exclusion and Urban Governance, (eds.) H T Andersen and R Van Kempen. pp. 233–253. Ashgate, Aldershot.
Badach, J. Dymnicka,M .(2017). Concept of Good Urban Governance and Its Application in Sustainable Urban Planning, Materials Science and Engineering, 245(2017): 1-9.
Bevir, M. (2007). Encyclopedia of governance Vol. 1 and II. University of California, Berkeley USA. Sage Publication.
Botchway,F .(2015).Good governance: The old, the new, the principle, and the elements, Florida journal of international law, 13(2):159-210.
Campbell, B.C. (1995). The growth of American government: Governance from the Cleveland Era to the present. Indiana University Press, Bloomington.
da Cruz ,N. F.  Rode ,P.  McQuarrie, M .(2019). New urban governance: A review of current themes and future priorities, Journal of  Urban Affairs , 41(1):1–19
Danesh pajouh,H.  Ghoreishi,F. (2019). Explaining the Conceptual Framework of Good City-Based Governance On Integrated Urban Management, Int. J. Urabn Manage Energy Sustainability, 2(1): 46-53.
Garcia, M. (2006). Citizenship practices and urban governance in European cities. Urban Studies, 43(4): 745-765.
Graham,J. Amos,B.  Plumptre, T .(2003). Governance Principles for Protected Areas in the 21st Century, Institute On Governance, Ottawa, Ontario,Canada.
Hendriks, F .(2014).Understanding Good Urban Governance: Essentials, Shifts, and Values, Urban Affairs Review, 50(4) 553–576.
Jessop, B. (1997). Governance of complexity and the complexity of governance: Preliminary remarks on some problems and limits of economic guidance. In A. Amin, & J. Hausner (Eds.), Beyond market and hierarchy: Interactive governance and social complexity (pp. 95–108). Cheltenham: Edward Elgar.
Iftimoaei, C .(2015). Ggood governance: Normative vs. descriptive dimension, SEA - Practical Application of Science, 1 (7): 309-315.
Islam, M. S.  (2017). Governance and Development, A. Farazmand (ed.), Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance, DOI 10.1007/978-3-319-31816-5_1990-1.
Kauko, T. (2012). An institutional analysis of property development, good governance and urban sustainability. European Planning Studies, 20(12), 2053-2071.
Kooiman, J. (Ed.). (1993). Modern governance—New society government interactions. London: Sage.
Koroso, N. H. Van der Molen, P. Tuladhar, A. M. & Zevenbergen, J. A. (2013). Does the Chinese market for urban land use rights meet good governance principles? Land use policy, 30(1): 417-426.
Meyer , N. Auriacombe , C .(2019).Good Urban Governance and City Resilience: An Afrocentric Approach to Sustainable Development, Sustainability , 11(19): 55-14.
Painter, J. (2000). State and Governance. In: Sheppard, E. and Barnes, T. J. (eds.) A. Peters, G. B. (1996). The future of governing: Four emerging models. Lawrence: Kansas University Press. Phares, D. (2004). Governance or government in metro areas: Introduction. In D. Phares (Ed.), Metropolitan governance without metropolitan government? (pp. 1–6). Aldershot: Ashgate.
Pierre, J. (Ed.). (1998). Partnerships in urban governance—European and American experience. London: Macmillan.
Rhodes, R. (1996). The new governance: Governing without government. Political Studies, 44(1996): 652–657.
Smit, W. (2016). Urban governance and urban food systems in Africa: Examining the linkages. Cities, 58(2016): 80-86.
United Nations Centre for Human Settlements (UN-HABITAT). (2001). Cities in globalizing world: Global report on human settlements. Earthscan.
Vyas-Doorgapersad, P. S .(2017). Progression from   Ideal State to  God Governance:  An Introductory  Overview, International  Journal of  Business and Management  Studies, 9(1): 29-49.