تخمین تقاضای گردشگری سلامت خارجی در مناطق مختلف ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)، ایران

3 استادیارگروه برنامه ریزی شهری، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایران

چکیده

گردشگری سلامت به دلیل ظرفیت بالا در کسب درآمد ارزی و توانایی های بالقوه ایران در حوزه پزشکی و نیز وجود منابع طبیعی مناسب ، دارای اهمیت فراوان است. لکن سهم ایران از بازار گردشگری سلامت، به رغم ظرفیت‌های بالا، ناچیز است. بنابراین سنجش حساسیت تقاضای گردشگری سلامت خارجی در مناطق مختلف ایران نسبت به عوامل موثر جهت افزایش سهم ایران از گردشگری سلامت خارجی ضرورت می نماید. به همین سبب در این تحقیق با استفاده از تقاضای تقریبا ایده آل ( ایدز) با کمک سیستم معادلات همزمان تابع تقاضای گردشگری سلامت تخمین زده می شود. بدین منظور با استفاده از پرسشنامه، نظر 216 گردشگر خارجی در دو حوزه گردشگری درمانی (پزشکی) و پیشگیری ( تندرستی) اخذ و با استفاده از سیستم معادلات همزمان تخمین زده شده است. براساس نتایج حاصله از تخمین تقاضای تقریبا ایده آل، کشش قیمتی تقاضای گردشگری سلامت (چه درمانی و چه پیشگیری) بزرگتر از یک بوده، در حالیکه کشش قیمتی سایر کالاها و خدمات اقامتی کمتر از یک می باشند. همچنین طبق نتایج حساسیت تقاضای گردشگران سلامت (به تفکیک درمانی و پیشگیری)، به متغیرهای متناظر ضرایب معنادار من الجمله میزان درآمد گردشگر، مدت زمان ویزا ، قیمت، مخارج، تغییرات نرخ ارز، نرخ تورم در ایران می باشد. در حوزه تقاضای گردشگری درمانی، متغیرهای زمان انتظار دریافت خدمت، شهرت پزشک و تخصص خاص و در حوزه تقاضای گردشگری تندرستی نیز متغیرهای کیفیت محل اقامت، میزان برخورداری از ظرفیت های درمانی و مراکز درمانی و میزان امکانات گردشگری سلامت در تقاضای گردشگری سلامت تأثیر گذار بوده اند.

کلیدواژه‌ها


References
Aghajani, M., Farahanifard, Saeed., (2015), Religious Tourism and Its Influencing Factors (Case Study of Iran), Strategic and Macro Policies, Volume 3, Number 9, 662-43 (In Persian(
Algieri, B. )2006(. An econometric estimation of the demand for tourism: the case of Russia, Tourism Economics, 12(1), 20-5
Asadi, R., Daryaei, M., (2011). Prioritization of pull Factors of Malaysia as a destination for Iranian tourists. European Journal of Social Sciences. Vol.26 No.2 pp. 287-296.
Aslan, A., Muhittin, K., Ferit, K. (2009), International Tourism Demand for Turkey: A Dynamic Panel Data Approach, Munich Personal RePEc Archive (MPRA), Paper No.10601.
Badri, S.A, Taybi, S. (2012), A Study of Factors Affecting the Costs of Religious Tourism Case Study: Holy Mashhad, Quarterly Journal of Tourism Planning and Development, Vol 1, No. 1, 177662-153 (In Persian)
Carlos Leitao, Nuno , (2015), Portuguese Tourism Demand: A Dynamic Panal Data Analysis, International Journal of Economics and Financial Issues, 5(3), 673-677
Chaiboonsri, C., Chaitip. P., Rangaswamy, N., )2008(. A panel unit root and panel cointegration test of the modeling international tourism demand in India, journal of annals the University of Petrosani-economics, Vol
Chen, C-F. & S-Z., Chiou-Wei, (2009). Tourism expansion, tourism uncertainty and economic growth: New evidence from Taiwan and Korea. Tourism Management, 30(6): 812-818.
Clement A Tisdell,(1980), Handbook of Tourism Economics, World scientific, 31-87.
Darvishi, H., Issapour, R., Molaei Hashjin, N., (1999), Analysis of the role of tourism in the economic development of rural areas of Rudsar city in the last two decades, Quarterly Journal of New Attitudes in Human Geography, Volume 12, Number 3 (47) (In Persian)
Dehdashti Shahrokh Z, Nakhaei Kamalabadi H. (2016). An entropy (Shannon) based approach for determining importance weights of influencing factors in selecting medical tourism destinations. Int J Travel Med Glob Health; 4(4):115-121.
Delbari , S. A., S. I. Ng, Y. A. Aziz and J. A. Ho, (2015), An Investigation of key Competitiveness Indicators and Drivers of Full-service Airlines using Delphi and AHP Techniques, Journal of Air Transport Management, Elsevier,52, 23-34.
Ebrahimi, S., (2011), The effect of tourism development on economic growth (Case study of Iran and selected countries), Master of Economics, University of Tehran, Department of Economics (In Persian)
Ebrahimzadeh, I, (2007), Mineral water spring and its spatial extent in Iran, Water Resources Research, Third Year, No. 2 (In Persian)
Elahi Chorn, MA, Ramezanzadeh Lesboui, M., Einali, J., (2019). 'Estimation of physical, real and effective range of tourism capacity (Case study: complexes and parks of Nowshahr city)', Quarterly Journal of New Attitudes in Human Geography, 11 (4) (In Persian)
Eugenio-Martín, J., Martín Morales, N., & Scarpa, R (2004). Tourism and economic growth in Latin American Countries: A panel data approach. Milan, Italy, FondazioneEni Enrico Mattei Nota di Lavoro, (26).
Farhadi, F., (2011) A Study of Factors Affecting the Prosperity of Health Tourism in Iran from the Perspective of Managers and Health Specialists in Tehran Province, M.Sc. Thesis, Faculty of Economics and Administrative Sciences(In Persian)
Farzin, M.R., Afsar, A., Dabir, A., Zandi, E., (2018), Modeling the forecast of domestic recreational tourism demand in Tehran, Bi-Quarterly Journal of Social Tourism Studies, Year 6, Number 12. (In Persian)
Fetscherin, M., & Stephano, R.-M., (2016), the medical tourism index: Scale development and validation. Tourism Management, 52, 539–556.
Ghasemi Y. Aghaj A., Asadzadeh A., Imani Khoshkhoo M.H., Jabbarzadeh Y., (2017) Evaluation of factors attracting medical tourists with a fuzzy multi-criteria decision-making approach (Case study: East Azerbaijan province). Tourism and Development, 6 (3), 39-57. (In Persian)
Gholami, L., (2011), Estimation of Kurdish Sugar Demand Function in Selected Provinces, Pabannameh M.Sc., Islamic Azad University, Tehran Markaz Branch (In Persian)
Habibi, F, Abbasinejad, H., (2005), Specification and Estimation of Iran's Tourism Demand Function Using Time-Sequential Data Series, Journal of Economic Research No. 70(In Persian)
Habibi, F. (2015). Iranian Tourism Demand for Malaysia: A Bound Test Approach, Iran. Econ.Rev. Vol.19, No.1, 2015. p. 63-80
Halicioglu, F. (2004), An ARDL Model of International Tourist Flows to Turkey, Global Business and Economics Review, Anthology, pp. 614-624.
Heung, V., Kucukusta, D., Song, H., (2010). A conceptual model of medical, tourism: implications for future research. Journal of Travel and Tourism Marketing. Vol.3, No. 27, pp:236-251
Hosseini Nejad, S.R., Daryabari, S. J., (2017) A Study of the Role of Tourism in Sustainable Regional Development (Case Study: Health Tourism in Ardabil Province). Journal of Geography (Regional Planning), 27 (1), 63-55. (In Persian)
Huang, J-H. and K-H. Peng, (2010), Fuzzy Rasch Model in TOPSIS: A new Approach for Generating Fuzzy Numbers to Assess the Competitiveness of the Tourism Industries in Asian Countries, Tourism Management, Elsevier, 33, 456- 465.
Izadi, M., Ayubian, A, Nasiri, T., Junidi, N.A, Hosseinpourfard, M.J., (2012), The situation of health tourism in Iran; Opportunity or Threat, Journal of Military Medicine, Volume 14, Number 2(In Persian)
Kamali, M., Asayesh, H., (2019), Determining the Factors Affecting Foreign Health Tourism Demand in Different Regions of Iran, Geography Quarterly (Regional Planning) , 625-638, (In Persian)
Kazemi Z., (2007), Study of the effective factor for attracting medical tourism in Iran [dissertation]. Netherland: University of Technology.
Kharazmi, Amir Ali, Rahnama, Mohammad Rahim, Javan, Jafar, Ejza Shokouhi, Mohammad, (2016), Factors Affecting the Promotion of Health Tourism; Comparison of foreign tourists and domestic managers, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, Volume(3)8
Khoshnevis Yazdi, S., Khanalizadeh, B., (2016), Tourism demand: a panel data approach, Current Issues in Tourism
Kumar, R.R., Nantha K.L. Kumar, R. (2015) Nexus between tourism earnings and economic growth: a study of Malaysia, in: Springer Verlag, Quality & Quantity, Volume 49, Issue 3, pp 1101–1120
Mahmoodi Yekta, M., Zabihi, A., Jurablo, M. (2012). 'The effect of tourism components on the tendency of sports tourists to Iran', Quarterly Journal of New Attitudes in Human Geography, 4 (2) (In Persian)
Maleki, S., Tavangar, M., (2015), A Study and Analysis of Mashhad Health Tourism Challenges from the Perspective of Foreign Patients, Journal of Geography and Urban Space Development, Second Year, No. 2, 3 in a row(In Persian)
Marvat, H., Salem, A. A., Khadem Nematollahi, M., (2018), Identifying Factors Affecting Foreign Tourism Demand, Quarterly Journal of Economic Research, Year 18, No. 69
Menvielle, L., Menvielle, W., & Tournois, N., (2011), Medical tourism: A decision model in a service context. Tourism: Preliminary Communication, 59(1), 47–61.
Mohammadi, T., Karimi, M., Najarzadeh, N., Shah Karam Oghli, M., (2010), Factors Affecting Tourism Demand in Iran, Quarterly Journal of Economic Sciences, Third Year, No. 10(In Persian)
Mosaei, M., (2004), Estimation of tourism demand function in Iran; Quarterly Journal of Business Research
Mountinho, L., Huarng, K. H., Tiffany, H. K.,) 2008(. Modeling and forecasting tiourism demand: the case study of flows from mainland China to Taiwan, journal of Serv Bus, Vol 2. (In Persian)
Muhittin, K., K. Ferit & A. Kaplan. (2008). International Tourism Demand for Turkey: A Dynamic Panel Data Approach. Munich Personal RePEc Archive, (10601): 1-14.
Radmanesh, A. (2016). A Case Study of the Decision Model for American Outbound Medical Tourists. Master of Science Degree in Tourism Planning and Development Emphasis. St. Cloud State University.
Rezaei M., Taherzadeh, Z., (2015) Evaluating the effect of service-space capacities of medical centers on the number of medical tourists Case study: Yazd city. Journal of Urban Tourism, 2 (3), 303-291.
Rokni, L., Rokni, M.B., Pourahmad, A., Rezaei, M., (2010). Survey of health tourism in Kish Island based on medical needs assessment of the Persian Gulf countries. Proceedings of the Sixth Persian Gulf Conference.172-161-8(In Persian)
Salem, A.A., Niazi, M., (2017), Estimating the Demand Function of Religious Travel by the Method of Almost Ideal Dynamic Linear Demand System, Quarterly Journal of Economic Modeling Research, No. 28(In Persian)
Samadian, Abolfazl, Hosseini, Seyed Hassan and Mirganeh Negineh Raouf Ava, (2009), The Role of Education on Infrastructure Development in the Iranian Tourism Industry, Journal of Human Geography, First Year, Fourth Issue
Surej John, P.; Larke, Roy. (2016). an analysis of push and pull motivators investgated in medical tourism research published from 2000 to 2016. Tourism Review International, Vol. 20, pp. 73–90.
Taghavi, M., Gholi Poursoleimani, A., (2009), Factors Affecting the Growth of Iran's Tourism Industry, Economic Research Journal, Year 9, Issue 3, (In Persian)
Tavakoli, N., Mohammadian Saravi, M., (2016), Study and Prioritization of Factors Affecting the Attraction of Health Tourism, Scientific Journal of the Medical System Organization of the Islamic Republic of Iran, Volume 34, Number 1(In Persian)
Witt, S.F. and C.A. Martin, (1987), International Tourism Demand Models: Inclusion of the Marketing Variables, Journal of TourismManagement, Vol.8, pp.33-40