اولویت‌بندی سناریوهای توسعة گردشگری منطقه ارسباران از منظر جامعه هدف (مطالعه موردی:‌ شهرستان هوراند)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری،واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 دانشیار مدعو گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

3 استادیار مدعو گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

چکیده

با توجه به پتانسیل های موجود در جنگل های ارسباران ایران و به ویژه شهرستان هوراند و تنوع گونه های گیاهی و جانوری،‌ برنامه‌ریزی با هدف شناخت این موهبت می تواند منبع درآمد پایداری برای توسعه گردشگری منطقه‌ای باشد. این پژوهش با هدف اولویت‌بندی سناریوهای توسعة گردشگری منطقه ارسباران از منظر جامعه هدف شامل گردشگران بالقوه و بالفعل و نیز طراحی سناریوهای آتی به منظور توسعه گردشگری و انتخاب سناریوهای مرجح برای دستیابی به این مهم انجام گرفته است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی ـ تحلیلی است. در فرآیند پژوهش از مطالعات اسنادی، مطالعات میدانی و مشاهده، مصاحبه با کارشناسان و خبرگان مرتبط و پپیمایش گردشگران بالقوه و بالفعل (شامل 384 نفر در قالب گروه‌های عمده گردشگری) و گروه خبرگان (21 نفر) استفاده شده است. در فرآیند پژوهش چهار سناریو مستخرج شامل ادامه وضعیت یا رویه فعلی، تاکید بر توسعه و بهبود زیرساخت‏های فیزیکی و انسانی به ویژه زیرساخت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی، تاکید بر توسعه و بهبود برنامه‏های بازاریابی با تاکید بر انتخاب بازار هدف و جذب گردشگر و تعریف فعالیت‏های جدید و ایجاد تنوع در عرضه جنگل به گردشگران ارائه شد. نتابج نشان می‌دهد که از نظر خبرگان تمامی سناریوهای مستخرج دارای اهمیت است اما سناریوی‌ تاکید بر توسعه و بهبود زیرساخت‏های فیزیکی و انسانی به ویژه زیرساخت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی به عنوان سناریوی برتر انتخاب و راهکارهای پیشنهادی مناسب با هدف توسعه گردشگری اکوتوریسم جنگل ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


References
Albalate, D., & Fageda, X. (2016). High speed rail and tourism: Empirical evidence from Spain. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 85, 174–185.
Alizade, Omran and Pishgahifard Zahra (2011). Evolution of the concept of environmental security and security in the 21st century. Journal of Studies of Human Settlements Planning, 6(14), 107-119.
Ansari Movahed, Siddique; Honarmand, Mohammad Javad (2014). Formulation and selection of appropriate strategies based on SWAT matrix analysis in the Iranian publishing industry, Mehr Book Analytical Quarterly, No. 14, pp. 34-55.
Chen, Z., & Haynes, K. E. (2015). Impact of high-speed rail on international tourism demand in China. Applied Economics Letters, 22(1), 57–60.
East Azarbaijan Governor's Portal, Deputy of Statistics and Information, 2020.
Ghadiri Masoom, Mojtaba, Rezvani, Mohammad Reza, Jomehpour, Mahmoud, Baghbanir Hamid Reza (2015), Leveling of livelihood capital in mountain tourism villages (study area: Balataleghan village in Taleghan city), Quarterly Journal of Space Economics and Rural Development, Fourth year, No. 3, Summer 2015, 12 consecutive, pages 18-1.
Ghorbani, Rasoul, Zadoli, Fatemeh, Zadoli Khajeh, Shahrokh (2014), Assessing the Negative Effects of Tourism Development on Tourist Attractive Villages (Case Study: Kandovan Village - Osko County), Regional Planning Quarterly, Year 4, Issue 15, Fall 2014, Pp. 118-103.
Heidari Chianeh, Rahim (2017). Fundamentals of Tourism Industry Planning, Samat Publications, Tehran, sixth edition.
Hejazi, Seyed Assadollah, Javadi, Mehdi. (2020). Assessing the ecological potential of tourism development using the integrated model (AHP-TOPSIS) (case study of Sarein city). Journal of New Attitudes in Human Geography, 12 (3), 17-40.
Hyun, Jeong Kim; Ming-Hsiang Chen & SooCheong, Shawn Jang (2006). Tourism expansion and economic development: The case of Taiwan, Tourism Management, No.27, p.925–933, available from: www.elsevier.com/locate/tourman.
Imeni Gheshlagh, Siavash., Khani, Fazileh and Hashemi, Seyed Saeed (2012). The Role of Tourism in the Development of Rural Women Entrepreneurship (Comparative Study: Kondon and Eskandan Villages of Mako County), Geography and Regional Development, No. 18, pp. 238-217.
Jafari Nia, Saeed; Raji, Saman (2017). Implementation of strategic human resource planning in organizations; Challenges and Strategies (Case Study: Iranian Pharmaceutical Industry), First International Conference and Third National Conference on Management and Humanities Research, University of Tehran Modbar Management Research Institute, 1-19
Jahedi, Fatemeh (2007). Gorgan Tourism Capabilities and Regional Development, Master Thesis in Urban Planning, Faculty of Geography, University of Tehran.
Jin, C., Xu, J., & Huang, Z. (2019). Spatiotemporal analysis of regional tourism development: A semiparametric Geographically Weighted Regression model approach. Habitat International, 87, 1-10.
Jomepour, M., Yaghoobifaz, S. (2018). The location of Tourist Resorts in the Central Alborz Protected Area with a Sustainable Development Approach. Tourism Management Studies, 13(42), 1-19. doi: 10.22054/tms.2018.9012
Karami Benmaran, Zahra, Khosravi Pour, Bahman, Ghanian, Mansour, Baradaran, Massoud (2014), Identifying the effective factors on the formation of small and medium enterprises with a focus on tourism (Case study: Kan section of Tehran city), Research Rural, Volume 5, Number 4, Winter 2014, pp. 737-758.
Kazemi, Mohammad (2006), Tourism Management, Tehran: Samat Publications, First Edition.
Khadaroo, A. J., & Seetanah, B. (2007). Does transport infrastructure matter in overall tourism development? Evidence from a sample of island economies. Tourism Economics, 13(4), 675–687.
Lai, P. H. and Nepal, S. K (2006). Local perspectives of ecotourism development in Tawush: a nature reserve, Tourism Management, 27(1):1117-1129.
Lazzeretti, L., Capone, F., & Innocenti, N. (2016). The impact of related variety on tourist destinations: An analysis of tourist firms clustering. In F. Capone (Ed.). Tourist clusters, destinations and competitiveness theoretical issues and empirical evidences (pp. 62–80). Abingdon: Routledge.
Lotfi Khachki, Behnam (2008). Tourism as an Industry, Strategy, Year 1, Number 2, pp. 171-206
Luo, J. M., Qiu, H., & Lam, C. F. (2016). Urbanization impacts on regional tourism development: A case study in China. Current Issues in Tourism, 19(3), 282–295.
Momeni, Mehdi; Safari Purchaghi, Parisa (2012). Strategic planning of tourism development (Javaher Dasht village of Rudsar city), Geography of tourism space, Volume 1, Number 3, pp. 119-137.
Mousavian, Morteza (2011). Designing a social network scenario space related to soft warfare (on the horizon of the Fifth Development Plan), Soft Power Studies, Volume 1, Number 1: 185-161.
Munshizadeh, Rahmatullah; Nasiri, Fatemeh (2001). Rural Tourism, Agricultural Research, Education and Extension Organization, 2001.
Musa Pourmiandehi, Parish; Moradi Astalakh Zabar, Giti (2015). Tourism and Sustainability, University Jihad Environmental Research Institute Publications, First Edition.
Papli Yazdi, Mohammad Hossein, Saghaei, Mehdi (2014), Tourism (Nature and Concepts), Samat Publications, Tehran, ninth edition.
Qian, J., Feng, D., & Zhu, H. (2012). Tourism-driven urbanization in China's small town development: A case study of Zhapo Town, 1986–2003. Habitat International, 36(1), 152–160.
Ranjbarian, Bahram and Zahedi, Mohammad (2009). Knowledge of Tourism, Chahar Bagh Publications, Tehran.
Rasekhi, S., Mohammadai, S. (2017). The Impact of Tourism on D-8 Countries’ Income Distribution. Majlis and Rahbord, 24(90), 309-336.
Rokanuddin Eftekhari, Abdolreza, Mahdavi, Davood, Akbari Samani, Nahid (2011), Presenting a Strategic Planning Model for Sustainable Rural Tourism Development (Case Study: Lavasan Kouchak Village), Human Geography Research, Volume 45, Number 1, Spring 2013, pp. 146-123.
Romão, J. (2019). Economic impacts of tourism. In D. Gursoy, & R. Nunkoo (Eds.). Routledge handbook of tourism impacts: A theoretical perspective (pp. 143–154). London: Routledge.
Romão, J. (2020). Tourism, smart specialisation, growth, and resilience. Annals of Tourism Research, 84, 102995.
Rutty, M., Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. (2015). The global effects and impacts of tourism. In C. M. Hall, S. Gössling, & D. Scott (Eds.). The Routledge handbook of tourism and sustainability (pp. 36–62). Routledge.
Sadeghi, Hamidreza (2016). The effect of tourism programs on the level of tourist satisfaction (Case study: Shahr-e Ghamsar) Master Thesis, Islamic Azad University, Naragh Unit.
Samimi, A. J., & Sadeghi, S. (2017). The relationship between foreign direct investment and tourism development: Evidence from developing countries. Institutions and Economies, 5(2), 59–68.
Shamsoddini, A., Hazeri, S., Zainali, B., Arboni, Z. (2017). On the Evaluation of the Tourist Satisfaction from Tourism Product using HOLSAT Model (Case Study: Kandovan Village). Journal of Studies of Human Settlements Planning, 12(3), 659-679.
Shaterian, Mohsen; Slavery, Younes; Mir Mohammadi, Mohammad (2017). Evaluation of urban tourism development indicators in Kashan, Journal of Applied Research in Geographical Sciences, Volume 17, Number 46, pp. 195-214
Shokouhi.M.A., Mansourzadeh.A.M., Shakarami, N. (2018). Tourism Strategic planning of Kurdistan province based on the regional competitiveness using meta-swat technique, 7(26), 17-30.
Statistics Center of Iran, General population and housing census information of East Azerbaijan province, 2016.
Yang, Y., & Fik, T. (2014). Spatial effects in regional tourism growth. Annals of Tourism Research, 46, 144–162.
Yaqubzadeh; Rahim and Hejazi, Negin (2014). Tourism Economics and its Competitiveness in Iran with Emphasis on Analyzing the Tourism Situation in Iran and Presenting Strategies for the Competitive Growth of Tourism, Jihad Daneshgahi Publications.
Zangiabadi, Ali, Mohammadi, Jamal, Zirak Bash, Diba. (2006). Analysis of Isfahan domestic tourism market. Journal of Geography and Development, 4 (8), 131-156. doi: 10.22111 / gdij.2006.3789.
Ziaee, Mahmoud (2013). Geography of Tourism, Payame Noor University Press, Tehran: First Edition.