اولویت‌بندی عوامل مؤثر در احداث پارکینگ‌های مکانیزه با استفاده از روش ANPF و دیمیتل فازی(نمونه موردی: شهر چالوس)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس ، ایران

2 گروه حغرافیا، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

3 گروه جغرافیا ،واحد چالوس،دانشگاه آزاد اسلامی ، چالوس ، ایران

چکیده

چالوس یکی از شهرهای مهم شمال ایران می‌باشد که از یک طرف به دلیل جمعیت زیاد و از طرفی به دلیل عملکرد فرااستانی و توریستی بودن آن، روزانه پذیرای سفرهای زیادی می‌باشد. این امر منجر به افزایش بسیار زیاد سطح ترافیک در معابر آن شده است. لذا احداث پارکینگ از ضروری‌ترین زیرساخت‌های حمل و نقل منطقه است. هدف از این پژوهش اولویت‌بندی عوامل مؤثر در احداث پارکینگ‌های مکانیزه در شهر چالوس می‌باشد. با مرور ادبیات تحقیق و نظر خبرگان تعداد 11 معیار شامل طرز دید و نگرش مسئوولین، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، راحتی نقل و انتقال، ظرفیت تولید، هزینه سرمایه‌گذاری، همکاری با مراکز جاذب سفر، میزان سود، میزان تقاضای مردم، خدمات پس از فروش ، استفاده از فناوری‌ و تکنولوژی و کیفیت محصول به عنوان معیارهای مؤثر در زمینه‌ی توسعه پارکینگ‌های مکانیزه شناسایی شدند. با بهره‌گیری ار نظرات خبرگان روابط تأثیرپذیری و تأثیرگذاری متقابل عناصر به صورت امتیاز عددی بدست‌ می‌آید سپس با استفاده از روش ANPF به اولویت‌بندی معیارها پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد معیارهای هزینه سرمایه‌گذاری ، طرز دید مسئوولین، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، میزان سود، میزان تقاضای مردم، استفاده از فناوری و تکنولوژی، کیفیت محصول، ظرفیت تولید، راحتی نقل و انتقال، همکاری با مرکز جاذب سفر و خدمات پس از تولید حائز رتبه‌های اول تا یازدهم در زمینه توسعه پارکینگ‌های مکانیزه می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


References
Arnott, R., Eren, I., 2006,” An integrated model of downtown parking and traffic congestion”، Journal of Urban Economics,3(60):416-430
Biranvand, K, Naseri, A., Shahrokhi Qalandar, M., 2014, Principles and bases of location of multi-storey car parks, the second national conference on architecture, civil engineering and urban environment. Hamedan, 23, Bahman, 65-81[Persian].
Creusen, M., and Schoormans, J. (2005). The Different Roles of Product Appearance in Consumer Choice, Journal of Product Innovation Management, 12(22). 63–81
Eraslan, E. 2011, The Estimation of Product Standard Time by Artificial Neural Networks in the Molding Industry, Mathematical Problems in Engineering, 33(20). 1- 12
Fei Li, Z. G,2014. Do parking standards matter? Evaluating the London parking reform with a matched-pair approach. Transportation Research Part A: Policy and Practice15(67); 352-365
Fosgerau, M., & De Palma, A. 2013, The dynamics of urban traffic congestion and the price of parking. Journal of Public Economics,15(102):106-115.
Ghanbari, H, Nobakht Haghighi, Sh., Mohammadi, M., 2017, Location of multi-storey car parks in Rasht, two scientific and research journals of urban ecological research, 8 (15): 1-18. [Persian]
Hensher, D. and K. Jenny, 2007, Parking demand and responsiveness to supply, price and location in Sydney Central Business District, Transportation Research A,18(121):1145-1161
 Keshavarz, M.R., Keshavarz, M, 2015, Location of public parking using GIS and AHP, Case study: Yasuj Central District, Second Scientific-Research Congress of New Horizons in Civil Engineering, Architecture, Culture and Urban Management of Iran, p. 3-45, [Persian].
Leung, K., and Leung, H. 2002. On the efficiency of domainbased COTS product selection method, Information and Software Technology, 8(44): 703–715
 Mohammadi, J, Pourghiumi, H, Zarei, Y, 2391, Location of public parking lots in Kazerun, Geography Quarterly, 3 (34): 47-63, [Persian].
 Mohammadi, J, Kiomarsi, H., Nasiri, Y, 2013, Optimal location of urban parking lots using Geographic Information System (GIS) and hierarchical analysis process (Case study: central part of Abadeh city), Geographical Space Quarterly, 13 (44): 78-93. [Persian].
Nakhaeipour, M., Raufi, K., Seyed Hassani, M., 2017, A study on the status of multi-storey car parks, obstacles, challenges and limitations, the first regional conference on civil engineering. Tehran, 20, Bahman. 4-19, [Persian].
Mahajan, K. K., & Agrawal, R..2017, Keenly Intellective and Automated Parking Technology.389 P.
Rasli, F. N., Kanniah, K. D., Muthuveerappan, C., & Ho, C. S. 2016. An Integrated Approach of Analytical Hierarchy Process and GIS for Site Selection of Urban Parks in Iskandar Malaysia. nternational Journal of Geoinformatics, 12(2).45-63.
 Reekie J., R. McAdam,2008, A Software Architecture Primer, Angophora Press.879 P.
Rezvani H. and Hosseinabad S. 2009. Application FMADM Techniques for Prioritizing Mashhad Maghsoud Chini Factory Products, Journal of Business Manegmen Perspetive, (31): 179-196.
Sadeghi Darvazeh, S, Ghasemi, A, Rasouli Tileh Noei, N, Shul, A, 1396, Location of mechanized parking lots with a sustainable development approach (Case study: Qom city), Quarterly Journal of Economics and Urban Management, 6 (21):102-115. [Persian]
Takayama, Y., & Kuwahara, M. 2016. Scheduling preferences, parking competition, and bottleneck congestion: A model of trip timing and parking location choices by heterogeneous commuters. 434 P.
Tang, C. and Yin, R. 2010. The implications of costs, capacity, and competition on product line selection, European Journal of Operational Research.22(200): 439–450
Zikrollahi, M., 2001, Location Methodology and Pricing of Collective Stops, M.Sc. Thesis, Faculty of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology. 1- 15 p.[Persian].
Weant, Robert A. 2012. Parking Garage Planning and Operation.ENO Fundation for Transportatin INC,169 P.