انتخاب بهترین مسیر ویژه دوچرخه در حمل ‌و نقل شهری با استفاده از ‌GIS(نمونه موردی :شهر جدید اندیشه)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی بنیادی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

رشد روزافزون شهرها و جمعیت شهری استفاده از وسایل حمل‌ونقل شخصی را افزایش داده که این عامل باعث بروز مشکلات بسیار زیادی شده است که در چند دهه اخیر با مطرح شدن مفهوم توسعه پایدار شهری، مدیران شهری باید برنامه‌های خود را در جهت توسعه پایدار به کار گیرند. با توجه به اینکه مسیرهای دوچرخه‌سواری به عنوان یک اقدام در جهت توسعه پایدار قرار دارد. این پژوهش بر آن است که مکان‌گزینی مسیرهای دوچرخه را با معیارهای مشخص بر اساس نظرات کارشناسان و با استفاده از مدل ANP و نقشه‌های GIS را ارائه نماید. جهت دستیابی به هدف اقدام به وزن‌دهی معیارها توسط 42 کارشناس از طریق پرسشنامه‌های مقایسات زوجی و وزن‌دهی مذکور توسط فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) صورت گرفت. برای حل مسائل، وزنهای بدست آمده در روش ANP به عنوان ورودی و بردار اهمیت نهایی مدل در لایه‌های نرم‌افزار GIS وارد می‌شود. پس از آن با تعریف شعاع تمایل به سفر با دوچرخه در هر کاربری و وزن‌گیری هر لایه و با ادغام نهایی لایه‌های انواع کاربری و تراکم جمعیت با یکدیگر پهنه وزنی نهایی به دست آمد که با ترکیب لایه شبکه دسترسی موجود، مسیرهای نهایی با احتراز اولویت تعیین گردید. خروجی مدل ANP نشان داد که به ترتیب زیرمعیارهای کاربری مسکونی با 17 درصد، جمعیت خیلی متراکم با 16 درصد، کاربری بازار ایرانی با 14 در صد و همچنین کاربری تجاری اداری همراه با جمعیت متراکم با 12 درصد، به ترتیبب یشترین اهمیت و تأثیر را در اولویت‌بندی مسیر ویژه دوچرخه در شهر جدید اندیشه داشتند.

کلیدواژه‌ها


References
Asadollahi, Reza, Saffarzadeh, Mahmoud and Mamdouhi, Amirreza, 2011, Presenting a model for designing a network of cycling routes: A case study of Qom city, Research Journal of Transportation, Volume 8, Number 2 (27), 114-101.
Akbari Motlagh, Ali; Omidi Birgani, Fatemeh, 2012, The Role of Bicycles in Ahvaz Urban Traffic, 9th International Congress of Civil Engineering
Al-Ebrahim, Peyman, 2002, Development of the process of cycling development in cities with a special focus on physical planning, Master Thesis, Iran University of Science and Technology, Faculty of Architecture and Urban Planning.
Al-Sheikh, Ali Asghar. Hilali, Hosseineh, 2001, "Design and implementation of spatial information system on the Internet for the city of Tehran." Proceedings of the Geomatics Conference 80. Country Surveying Organization. Tehran. Pp. 104-98.
Behboodi, Naghmeh, 1999, Application of Geographic Information Systems in the Analysis of Ancient Cities. Master Thesis. Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University.
Parhizkar, October 1997, Presenting a suitable model for locating urban service centers by researching urban GPS models. PhD Thesis. Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University.
Taghvaei, Massoud, Fathi, Effat, 1390, criteria for locating and designing bicycle paths (with emphasis on the city of Isfahan), Journal of Applied Sociology, 22nd year, consecutive number 43, third issue, pp. 152-135.
Khalili, Morteza, Khaksar, Hassan and Nikokar, Amirreza, 2011, Feasibility study of constructing special bicycle paths in urban areas of Iran according to the existing physical constraints and upstream plans (Case study: District 8 of Tehran), First National Conference on Civil Engineering and Development, Rasht, OMRANTOSEE01_088.
Khorshiddoost, Ali Mohammad and Zahra Adeli, 2008, Using Hierarchical Analysis Process (AHP) to Find the Optimal Landfill (Bonn Case Study), Journal of Environmental Studies, 27-32.
Rezatabeh, Seyedeh Khadijeh and Heidari Chianeh, Rahim, 2014, An Analysis of Urban Transportation Planning Based on CDS Approach Using Super Decisions Software (Case Study: Rasht Metropolis), Journal of Geography and Planning, Article 4, Volume 18, Number 47, Spring 2014, pp. 71-108.
Ranjbaran, Mohammad, 2001, Designing an appropriate information structure for urban planning using geographic information systems (GIS). Master Thesis. Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University.
Rahnama, Mohammad Rahim; Hayati, Salman, 2013, Analysis of Intelligent Urban Growth Indicators in Mashhad, Quarterly Journal of Urban Planning Studies, First Year, Fourth Issue, Pages 98-71.
Zarei Korgabad, Fatemeh, Zarei, Sohrab, 2012, Evaluation of optimal bicycle path in urban roads with human-centered approach (case study of 4, 3, 2 areas of Sanandaj), 12th Iranian Conference on Transportation and Traffic Engineering.
Zabrdast, Esfandiar, 2009, Application of ANP network analysis process in urban and regional planning, Journal of Fine Arts, Architecture and Urban Planning, No. 41, 90-79.
Sardashti, Saghar and Ali Dashti Shafiei, 2013, Study of location selection criteria and principles of bicycle route design (with emphasis on bicycle routes in District 8 of Tehran), the first provincial conference of Civil Engineering, Architecture, Amol, Amol Engineers Association.
Shariat Mahimani, Afshin. Amiripour, Seyed Mohammad Mehdi. Mohammadian Yazdi, Pouria, 2008, Presenting a method for weighting public transport stations in large cities (Case study: Mashhad), 8th Iranian Conference on Transportation and Traffic Engineering, Tehran.
Shahabian, Pouyan, 2006, Danger of riding at the intersection of bicycles, Journal of Municipalities, Fifth Year, No. 58.
Sheikha-ol-Islami, Alireza, 1995, Studies on the plan to create a bicycle network as a method of urban transportation, Master Thesis in Road and Transportation Engineering, Iran University of Science and Technology.
Salavatian, Mohammad Ali and Zoghi, Hassan. 1392, Presenting a model for determining the route of bicycle transportation, Master Thesis, Non-Profit and Non-Governmental Higher Education Institute North - Amol - Faculty of Civil Engineering.
Asgari Toorzani, A. Habibian, M. Identification of policies affecting the bicycle sharing system in Tehran, March 2014, 13th International Conference on Transportation and Traffic Engineering, Milad Tower Conference Center, 1-19.
Fathi, Houshang, History and Regulations of Sports, Madrasa Publications, 1992.
Faraji Sabkbar, Hassan Ali, Salmani, Mohammad, Fereydoni, Fatemeh, Karimzadeh, Hossein, Rahimi, Hassan. 1394. Location of Rural Waste Sanitary Landfill Using Network Analysis Process (ANP) Model: A Case Study of Rural Areas of Quchan County. Teacher of Humanities Quarterly, Volume 14, Number 1, Spring 2010.
Gharib, Fereydoun, Feasibility study of creating pedestrian and bicycle paths in the area of ​​old Tehran, Journal of Fine Arts, No. 19, 2004.
Qashqaeinejad, Razia; Bashfat, Hadi, 2011, Investigating the solution to reduce the volume of urban traffic by creating special cycling routes (a case study of the historical context of Shiraz), the first international conference on urban cycling, CITYBIKE01_052.
Konfa Al-Akhr, Herman, 2002, Principles of Planning Pedestrian and Bicycle Design, translated by Dr. Fereydoon Gharib, University of Tehran Press.
Goli, Ali, 1999, Designing a regional information system using a geographic information system in the global information network environment. Master Thesis. Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University.
Makhdoom, Majid, 2011, The book of the foundation of land management, University of Tehran Press.
Moghadasnejad, F. Gerami Matin, A. Habibi, M. 2014, Feasibility study of creating a network of special bicycle lanes in the urban transport fleet and studying its effects (Case study of Rasht), 14th Transportation and Traffic Engineering Conference, Tehran.
Malek, Mohammad Reza, Farshad Hemmati, Nader Jahedi and Mehdi Fardad, 2011, Optimal location of fire stations in Zanjan using network analysis, fuzzy logic and GIS, National Geomatics Conference of the Mapping Organization, Tehran.
Mira, Mohammad and Ahmadpour Ahmad, Qualitative Research on Intra-Urban Transportation, Another Perspective, Sepehr Magazine, Volume 15, Number 57, Spring 2006.
Naseri, Mohammad Ali; Javanshir, Hassan, 2016, Designing a cycling network in large cities to reduce traffic in the central region of cities Case study of the central region of Shiraz, the third national conference on recent innovations in civil engineering, architecture and urban planning, RCEAUD03_162.
Heir, Hamid Reza, Shiran, Gholamreza, Azizi Hassanvand, Hadith. 1394. Location of Khorramabad bus stations with ANP model and fuzzy logic in GIS. Journal of Urban Research and Planning, Year 6, Issue 23, Winter 2015.
Vathi, Hong and Abdullah Mogharabi, Creation of new cities and its integration with the categories of transportation planning, collection of articles on urban development plans, management economics, transportation and traffic in new cities, Imran Jadid Publications, 2006.
Ministry of Housing and Urban Development, Urban Roads Design Regulations-Section 11-Bicycle Routes, Iran Urban Planning and Architecture Studies and Research Center, 1996.
Hadiani, Zohreh and Shamsollah Kazemirad, 2010, Locating Fire Stations Using Network Analysis Method and AHP Model in GIS Case Study: Qom City, Journal of Geography and Development, No. 17.
Hadipour, Mehrdad, 2014, Environmental approach in zoning and development of non-motorized transportation with the help of GIS, Case study: Arak city, Journal of Transportation Engineering, sixth year, first issue.
Honarvar, Afshar; Sharifian, Ismail; Farzan, Farzam; 2006, Attitudes on the development of clean transportation systems with emphasis on the role of cycling, factors, obstacles and solutions, the second conference on air pollution and its effects on health, Tehran.
Babaie-Kafaky, S. Mataji, A. and Ahmadi Sani, N,2009. Ecological capability assessment for multiple-use in forest areas using GIS- based multiple criteria decision making approach. American Journal of Environmental Sciences 5 (6).
Badri M.A, Mortagy A.K & Alsayed C.A 1998. A multi-objective model for locating fire stations,European Journal of Operational Research,volume 110, part18.
Baltes, M. 1997, Factors Influencing Nondiscretionary Work Trips by Bicycle Determined from 1990 US Census Metropolitan Area Data, Transportation Researc Record 1538, pp 96-101.
Bicycle Parking Gulidelines. http://www.apbg.org.
Bingle Jed & Jason Clark-Drik Frailaery- John Mccokery-Lanrie Rice-Robvan Dyke, Disgning 10 Bicycle Gutters in the city of Portland March12, 2003.
Eldin Neiln and K.A.Eldrandaly,2004. A computer-aided system for site selection of major capital investment, international conference e-design in architecture Dhahran, Saudi Arabia, December
Haining, R. 2004, Spatial data Analysis, Cambridge university press.
Janke, J,R 2010. Multi-criteria GIS modeling of wind and solar farms in Colorado. Renewable Energy. Article in Press.
Kangas, J. Kangas, A. Leskinen, P. and Pykalainen, J 2001. MCDM methods in strategic planning of forestry on state-owned lands in Finland. J. Multi-Criteria Dec. Anal, 10.
Litman, Tod, 2009, Transportation Cost and Benefit Analysis II – Vehicle Costs, Victoria Transport Policy Institute, (www.vtpi.org).
Makropoulos, C.K. D. Butler 2006. "Spatial ordered weighted averaging: incorporating spatially variable attitude towards risk in spatial multi-criteria decision-making", Environmental Modelling & Software.
Malczewski, J 2004. GIS-based land-use suitability analysis: a critical overview. Journal of Progress in Planning, 62.
MCC Lintock, Hugh, 1992, bicycle and city traffic in London, Belhaven Press, London 1999, Hlasted Press, John Wiley and sons, New York.
Miller, H. J. 2004, Tobler’s First law and spatial analysis, Annals of association of American Geographers, 94(2).
Murphy, NB. Knoblauch, R. "Hispanic Pedestrian and bicycle safety". The Federal highway administration (FHWA) and national highway transportation safety administration2004..
Saaty, T. L. 1999, "Fundamentals of theAnalytic Network Process", Proceedings of ISAHP 1999, Kobe, Japan.
Wen, L.M. Rissel, C. “Inverse Association Between Cycling To Work, Public Transport And Overweight And Obesity: Findings From A Population BasedStudy in Australia”. Preventive Medicine2007..
Yang, L. Jones, B. & Yong Shuang-Hua. 2007. A fuzzy multi-objective programming for optimization of fire station locations through genetic algorithms, European Journal of Operatinal Research, volume 181, pp. 903-915.
Yang, x. Guang-Ming, Z. Gui-Qiu, C. Lin, T. Ke-Lin, W. and Dao-You, H (2007). Combining AHP with GIS in synthetic evaluation of eco-environment quality-A case study of Hunan Province, China. Ecological Modeling, 209.