مطالعه ساختار اقتدارگرایانه دیکتاتوری قذافی و نقش آن در شکل‌گیری بحران‌های ژئوپلیتیک در لیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی جامعه‌شناسی سیاسی، گروه جامعه‌شناسی، واحد گرمسار،دانشگاه آزاد اسلامی، ، گرمسار، ، ایران

2 دانشیارگروه جامعه‌شناسی، واحد گرمسار،دانشگاه آزاد اسلامی، ، گرمسار، ایران

3 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در حالی که انتظار می‌رفت بعد از سرنگونی حکومت معمر قذافی ثبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نسبی در لیبی برقرار شود اما این کشور شاهد توالی بحران‌های ژئوپلیتیکی عمیقی است که پای بازیگران فرامنطقه ای را به این کشور نیز گشوده است. هدف این مقاله تحلیل و بررسی ساختار اقتدارگرایانه دیکتاتوری قذافی و نقش آن در شکل‌گیری بحران‌های ژئوپلیتیک در لیبی است. سؤال اصلی مقاله این است که ساختار اقتدارگرایانه دیکتاتوری قذافی چه نقشی در شکل‌گیری بحران‌های ژئوپلیتیک در لیبی پساقذافی داشته است؟ روش این مقاله تحلیل محتوای کیفی است. برای گردآوری ادبیات نظری و مفهومی پژوهش از منابع کتابخانه‌ای استفاده شده است و داده‌های مورد نیاز برای پاسخ‌گویی به سؤال اصلی پژوهش نیز از طریق مطالعه و کدبندی محتوای کتب، مقاله‌ها، پایان‌نامه‌ها و وب‌سایت‌های مجازی منتخب درباره انقلاب لیبی و بحران سیاسی و اقتدارگرایی قذافی گردآوری شدند. نتیجه آزمون t و انجام رگرسیون نشان داد که رابطه معنی‌داری بین ساختار اقتدارگرایی حکومت قذافی و بحران‌های ژئوپلیتیک پس از وی در لیبی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


References
Amid, H. (2011). Amid dictionary. Tehran: Amir Kabir Press
Ansar, P. (2002) Ideologies, Conflicts and Power. Translated by M. Sharif. Tehran: Ghasidesara Press.
Arendt, H. (2009). The Origin of Totalitarianism and Violence. Translated by M. Salasi. Tehran: Javidan Press.
Ashouri, D. (2013). Political Encyclopedia. Tehran: Sohrevardi and Morvarid Press.
Azimi Dolatabadi, A. (2017). The critique of the approach and demarcation reviewing of the political changes in the Arab world. Quarterly Review of Political Studies of the Islamic world, 3(9), 11.
Bashiriyeh, H. (2012). Political sociology. Tehran: Ghomes Press.
Bebi, E. (2014), the method of research in social sciences, translated by R. Fazel. Tehran: Samt Press.
Broker, P. (2004). Nondemocratic Regimes, Theories, Politics and Government. Translated by A. R. Samei Isfahani. Tehran: Kavir Press.
Broxer, P. (2012). Non-Democratic Regimes, Theories, Politics and Government. Translated by A. Samiei Isfahani, Tehran: Kavir Press.
 Bruce, W., and Harvey, S. (2015). The World Policy, Restrictions and Selections Options. Translated by A. Omidi. Tehran: Political and International Studies Press.
Carey, S. (2013) Protest, Repression and Political Regimes, New York: Routledge.
Dastayovski, L. (2009) Some Statements on Totalitarianism. Translated by A. A. Millani. Tehran: Akhtaran Press.
Doding, K. (2015). Power. Translated by A. Mokhber. Tehran: Ashian Press.
El-Khawas, M. (2015) Libya Revolution: A Transformative Year. In J. Davis, the Arab Spring and Arab Thaw, Ashgate Publishing Limited.
Forn, J. (2014). Theories of revolution revisited: toward a fourth generation? Sociological Theory, 11(1), 1-20.
Fireland, E. (2015). The conditions of a systematic political aggression. In A., Eftekari, Violence and Society. Tehran: Sefid Press.
Fround, Jolian (2013). Maks Viyer Socialogy. Translated by A. Nikgohar. Tehran: Gostar Press.
Hamidi, H. (2017). A Review of the Implications of "Dictatorship" and "Despotism". Thran: Asre Now Age Press.
Malsuij, S. (2011). Ethnicity Sociology. Tranlated by P. Delbarpour. Tehran: Ameh Press
Marefat, M. H. (2016). Civil Society. (1th Ed.). Qom: Altamhid Press.
Maulana, H. (2012). Civil society. Tehran: Culture and Islamic Thought Institute.
Milgram, S. (2016). Obedience to Authority. An Experimental View. Harpercollins.
Morgenta, H. (2010). International Politics. Translated by H. Moshir. Tehran: Political Studies Press.
Panahi, M. (2011). Theory of Revolution: Incidence, Process and Consequences. Tehran: Samt Press.
Pie, W. L., Coleman, J., S., Binder, l., Lapalumbara, J., sydni, V., and Viner, M. (2013). Crisis and Sequences in Political Development. Translated by Gh. Sarvari. Tehran: Strategic Studies Press.
Saburi. M. (2016). King Systems. Tehran: Shirazeh Press.
Sadeghi Fasaie, S., and Erfani Manesh, I. (2012). Methodological Foundations of Documentary Research in Social Sciences. Tehran: Samt Press.
Shirouie. S. (2014). What is Totalitarianism? What is a Totalitarist Government? Tehran: Akhtaran Press.
Sondrol, P. C. (2015). Totalitarian and authoritarian dictators: a comparison of Fidel Castro and Alfredo Stroessner. Journal of Latin American Studies. 23.
Taleban. M. R. (2013) Huge Political Sociology: The Analysis of International Political Stability. Tehran: Jamaeshenasan Press.
Talebi, A. (2015). Who is dictator? Iran emrouz, electronic political news journal.
Turner Jonathan, H. and Bigli, W. (2013). The advent of Sociological Theory. Translated by A. Resaiezadeh, (1th Ed.). Shiraz: Shiraz University Press.
Vaezi, A. (2012). Religious Society, Civil Society. Tehran: Culture and Islamic Thought Institute.
Internet Refrences
https//:www.washingtonpost.com
https//:www. fa/ news
donya-e-eghtesad.com
www.worldometers.info
https://www.asriran.com/fa/news
https// middiestpperess.com
https//www.aljazeera.net