ارزیابی مولفه های کالبدی در خانه های سنتی و مدرن با رویکرد توسعه پایدار(مطالعه ی موردی شهر تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 دانشیار، گروه معماری و شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

مقاله حاضر در رابطه با مطالعات تطبیقی معماری مساکن معاصر ایران)دوران بعد از انقلاب) با معیارهای سنتی (دوران پهلوی) با رویکرد پایداری در شهر تبریز می باشد. سوال اصلی تحقیق این است که آیا بین طراحی مساکن معاصر شهر تبریز با معماری سنتی تضادهای از نظر پایداری وجود دارد؟ در عصر معاصر، همه چیز به نوعی در حال دگرگون شدن است، از سبک زندگی انسانها گرفته تا سبک معماری. این روزها معماری اصیل و سنتی ایرانی و شهر تبریز به خاطر برخی مسایل از جمله تهاجم فرهنگ غربی بیش از پیش کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر می شود. در حالی که در معماری نوع طراحی در هر محله و منطقه ای بر اساس اقلیم و آب و هوا، اعتقادات، باورها، ارزش های دینی، معنوی و مادی صورت گرفته که بیانگر هویت، تاریخ و فرهنگ آن منطقه و محله است. توسعه پایدار تغییری محیط مدارانه در استفاده از منابع طبیعی و سمت گیری توسعه فناوری است تا با نیازهای حال و آینده سازگار باشد. در معماری پایدار که در برگیرنده مفاهیم و اصول توسعه پایدار در حوزه معماری است ساختمان نه تنها خود را با شرایط اقلیمی منطقه تطبیق می دهد، بلکه با بهره گیری از بوم شناسی ساختمان که تاکید بر قابلیت تلفیق ساختمان با عوامل محیطی دارد، سعی در نیل به کیفیات فضایی، کالبد و فرم مناسب در طراحی معماری دارد.

کلیدواژه‌ها


References
Asyabani, Elham, (2014), Evaluation of Urban Development Plans and Programs with Approach (Carbon Zero) Case Study: Tabriz, Master Thesis in Geography and Urban Planning, Faculty of Earth Sciences, Aras International Campus, University of Tabriz, pp. 113-120
Imani, Elnaz, (2011), Valiasr Alley Stable Residential Complex, using new thinking and technology "Master's Thesis", Tabriz University of Arts.
Haeri Mazandarani, Mohammad Reza, (2009), House, Culture, Nature A Study of the Architecture of Historic and Contemporary Houses in order to Develop a Process and Criteria for House Design, Tehran: Publications of the Urban Planning and Architecture Research and Publication Center
Hamzehnejad Mehdi, Mina Dashti, (2016), A Study of Traditional Iranian Houses from the Perspective of Phenomenologists and Spiritual Traditionalists, Naghsh Jahan Quarterly, No. 2-6, pp. 24-35
Dar Mohammadi, Mansoureh, (2015), From Glenn Nature to Glenn Architecture, Report of Glenn Architecture Workshops in collaboration with Yazd School of Art and Architecture and Native Architecture Research Institute, Summer 2015
Rahmani, Elahe, Nouraei, Somayeh and Shokrforosh, Zahra Sadat, (2011), A Study of the Evolution of the Full and Empty Pattern in Contemporary Iranian Housing, Abadi Magazine, No. 70
Zandieh, Mehdi, Parvardinejad, Samira, (2010), Sustainable Development and Its Concepts in Iranian Residential Architecture, Housing and Rural Environment, Volume 29, Number 130.
Abdolhosseini, Javad, (2011), Adapting the design of Tabriz and Baku residential houses to the local culture and climate, Bagh-e Nazar, No. 18, Year 8, pp. 13-24
Flamaki, Mohammad Mansour, (2009), Indigenous Architecture in Iran, Space Scientific and Cultural Institute, Tehran.
Karimi Shima, Zandieh Mehdi, Yousef Gorji, (2017), Developing a model of sustainability principles of modern Iranian architecture, in order to compare traditional Iranian architecture with five modern cities in the world (case study of cities: Vancouver, Copenhagen, Oslo, Curitiba and Masdar), Urban Management Quarterly, No. 47. pp. 399-415
Kiani, Mostafa, (2001), Architecture of the First Pahlavi Period, Transformation of Thoughts, Origin and Formation of Architecture in the Twenty-Year Period of Contemporary Iran, Institute of Contemporary Iranian History Studies, Tehran.
Moshiri, Iraj, (1983), The subject of house and housing, Architect Magazine, No. 4.
Memarian, Gholamhossein, (1993), Introduction to Iranian residential architecture, introverted typology, first edition, Tehran: University of Science and Technology Publications.
Mansour, Jahangir, (2007), Constitution of the Republic of Iran and Civil Law, Doran Publishing, Tehran.
Motin, Cliff and Shirley, Peter, (2007), The Green Dimensions of Urban Design, translated by Kaveh Mehrabani, Urban Processing and Planning Publications, Tehran.
Nasr, Saha, (2007), A Look at Iranian Architecture in the Pahlavi Period, Road and Building Monthly, No. 3
Bayzidi, Gh; Etesam, I.; Habib, F. & Mokhtabad Amrasi, M. (2013) "Essay on defining & Evolution ideas Regionalism on Contemporary Architecture,"Naghsh-e-Jahan, 4.
CIB, (1999), Agenda 21 on Sustainable Construction, Rotterdam: CIB Report Publication 237.
Ghobadian, V. (2013) Stylistic and theoretical foundations of contemporary architecture in Iran, Tehran: Institute of Architects.
Edward, B. (1999). Sustainable Architecture.Oxford: Architectural Press.
Habitat (2003), “The Habitat Agenda Goals and Principles, Commitments and the Global Plan of Action”, UN-HABITAT website (accessed Sep. 2010): http://www.unhabitat.org/downloads/docs/1176 6455 The Habitat Agenda.pdf
Habitat (2006), “The Habitat Agenda, Istanbul Declaration on Human Settlements-1996.june”, UN-HABITAT website (accessed Sep. 2010): http://www.unhabitat. org/ downloads/ docs/ 2072 61331 ist-dec.pdf
Mahdavinejad, MJ. (2012) "Stylistic trends of contemporary," Abadi, 52.
Munier, Nolberto (2005), Introduction to Sustainability: Road to a Better Future, The Netherlands: Springer.
Pourjafar, M. & Mahmoodinejad, H. (2012) "Essay on Iran Architecture Division," Abadi, 2.
Shayan, HR. (2006) "Contemporary architectural identity," Memar, 36.
Thompson, H. lan (2000), The Ethics of Sustainability, in Landscape & Sustainability, Edited by John F.Benson and Maggie H.Roe, Spon Press, (pp.15-41).
UN (2007), “Agenda 21”, UN website (accessed Sep. 2010: (http://www.un.org/esa/sustdev/documents/ agenda21/english/Agenda21.pdf
WGSC, (2004), Working Group for Sustainable Construction [WGSC], (2004), Working Group Sustainable Construction Methods and Techniques Final Report.