مدل سازی یکپارچه حمل و نقل و کاربری زمین در کلانشهر شیراز با رویکرد مبتنی بر فعالیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

جدا بودن فرآیند تصمیم گیری حمل و نقل و کاربری زمین و در نتیجه آن افزایش مالکیت خودرو، افزایش مسافت سفر، افزایش آلودگی هوا و آلودگی صوتی، مسایل و مشکلات زیست محیطی و ... از مسایل اساسی شهرسازی در ایران می باشد. بر این اساس، مقاله حاضر به بررسی مدل سازی یکپارچه حمل و نقل و کاربری زمین پرداخته است. در این راستا ابتدا فرآیند و سیر تحول برنامه ریزی حمل و نقل و کاربری زمین مورد مطالعه قرار گرفته و رویکردهای سفر بررسی شده است. در ادامه چارچوب مدل اوربانسیم برای بخش هایی از مناطق 1 و 6 کلان شهر شیراز به عنوان نمونه مورد مطالعه معرفی و مدل اوربانسیم تغییر یافته به عنوان مدل مورد مطالعه این پژوهش انتخاب شده است. در جهت دستیابی به داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای مدل سازی از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، مطالعات طرح جامع حمل و نقل شیراز، نقشه های GIS طرح تفصیلی شیراز و تکمیل پرسشنامه استفاده شده است. پس از مطالعه الگوهای فعالیتی خانوارهای ساکن در محدوده مورد مطالعه به مدل سازی انتخاب محل سکونت خانوارها و دسترسی مبتنی بر فعالیت خانوارها پرداخته شده است. مدل شبه فعالیت محور مورد بحث در این پژوهش، این شاخص را در قالب خصوصیات الگوی فعالیت خانوار، شامل در دسترس بودن وسیله سفر و تعاملات خانوار در نظر می گیرد. اندازه گیری این شاخص ها در سطح خانوار انجام می شود و زنجیره سفر و انتخاب وسیله سفر در تسهیل میکروشبیه سازی ها نقش دارند.

کلیدواژه‌ها


References
Acheampong, R. A. and Silva, E.( 2015): Land use–transport interaction modeling: A review of the literature and future research directions. Journal of Transport and Land Use 8(3):11–38.
Ben-Akiva, M.E., and Bowman, J.L. (2000) Integration Of An Activity-Based Model System and A Residential Location Model, Urban Studies, 35(7), pp. 1231-125
Brandi, A., Gori, S., Nigro, N., Petreli, M.(2014). Development of an integrated transport-land use model for the activities relocation in urban areas. Transportation Research Procedia 3. Pp374 – 383.
Cordera, R., Ibeas, A.(2018). A Classification of Land use –Transport Interaction Models. Land use- Transport Interaction Models. Taylor and Francis Group.
Cordera, R., Ibeas, A., Dell olio, L. and  Alonso, B.(2018). State of the Art in Land Use–transport interaction Modelling. Land use- Transport Interaction Models. Taylor and Francis Group.
Dolayi Milan, R., and Kheyroddin, R.(2017). Measurement of Spatial Justice in the Context of Public Transportation System with Network Analysis Model (Case Study:Tehran regions 2, 3,4 and 5). Journal of New Perspectives in Human Geography, 9(3), 19-39.
Iacono, M., Levinson, D. and El-Geneidy, A.(2008): Models of transportation and land use change: A guide to the territory. Journal of Planning Literature 22 (4):323–340.
Israel, G.D. (2009): Determining Sample Size. University of Florida. IFAS extension.
Jones, J. (2016): Spatial bias in LUTI models. PhD Thesis, Universite catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgium.
Kushaneh, R., Ezzat Panah, B. and Musavi, M.N.(2019). Spatial Distribution Analysis of Urban Public Service Uses Using Williamson's Index Method( Case Study: Tabriz Metropolis). Journal of New Perspectives in Human Geography, 11(4), 205-221.
Li, W. (2015): Planning for Land-use and Transportation. MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY.
Liao, F., Arentze, T., Moline., Bothe, W. and Timmermans,H. (2017): Effects of land-use transport scenarios on travel patterns: a multi-state super network application. Transportation 44:1–25.
Lin, H. Z., H. P. Lo, and X. J. Chen. (2009): Lifestyle classifications with and without activity-travel pat­terns. Transportation Research Part A: Policy and Practice 43: 626–638.
Ma, S., Zhang, Y. and Sun, C. (2019): Optimization and Application of Integrated Land Use and Transportation Model in Small- and Medium-Sized Cities in China. Sustainability11:1-14.
McNally, M. G., and C. Rindt. (2007): The Activity-Based Approach. URL:http://escholarship.org/uc/ item/86h7f5v0
Miller, E. (2018). The case for microsimulation frameworks for integrated urban Models.  Journal of Transport and Land use. Vol 11.1, No.1.: 1025-1037.
Moeckel, R.(2018): Integrated Transportation and Land Use Models, A Synthesis of Highway Practice. National  Cooperative  Highway  Research  Program. NCHRP SYNTHESIS 520
Nurlaela, S., Curtis, C. (2012). Modeling household residential location choice and travel behavior and its relationship with public transport accessibility. Procedia - Social and Behavioral Sciences 54 . Pp 56 – 64.
Pinjari, A. R., and C. R. Bhat. (2011): Activity-based travel demand analysis. A Handbook of Transport Economics 10: 213–248.
Population and housing census. (2017). Statistical Center of Iran.
Rasouli, S., and H. Timmermans. (2014): Activity-based models of travel demand: Promises, progress and prospects. International Journal of Urban Sciences 18: 31–60.
Shiftan, Y. (2008). The Use of Activity-Based Modeling to Analyze the Effect of Land-use Policies on Travel Behavior, Annals of Regional Science, 42(1), 79-97.
Shiraz detail plan. (2015).
Shiraz transportation master plan. (2017).
Sun, C.X.(2015): The Research of Integrated Land Use and Transportation Models Application in Small-and Medium-sized Cities. Ph.D. Thesis, Chang’an Univeisity, Xi’an, China.
Vaananen, T. (2017): An activity-based model of travel demand using an open-source simulation framework. Aalto University, School of Science, Master’s Programme in Mathematics and Operations Research.
Waddell, P., L. Wang, B. Charlton, and A. Olsen. (2010): Microsimulating parcel-level land use and activity-based travel. Journal of Transport and Land Use, 3(2):65-84.
Waddell, P., Boeing, G., Gardner, M. and Porter, E.(2018): An Integrated Pipeline Architecture for Modeling Urban Land Use, Travel Demand, and Traffic Assignment. Technical report for U.S. Department of Energy SMART Mobility Urban Science Pillar: Coupling Land Use Models and Network Flow Models
Wegener, M. (2004). Overview of land-use transport models. In Transport Geography and Spatial Systems, David, A.H. and Kenneth, B. (Ed.), pp. 127–146. Kidlington, UK: Elsevier.
Zhao, F., Chung, S.(2003). Modeling the Interaction Between Land-use and Transportation Investments: Using Spatiotemporal Analysis Tool. State of Florida Department of Transportation.
Zhao, L., Yang, F. (2011). Development of a prototype land use model for statewide transportation planning activities. Department of urban and regional planning. College of design, construction and planning. University of Florida.