تبیین پیشران های موثر بر توسعه گردشگری شهرستان دماوند با رویکرد آینده پژوهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

چکیده

‌شناسایی عوامل کلیدی و پیشران‌های اصلی در توسعه گردشگری شهرستان دماوند‌، در راستای مدیریت و طراحی سناریوهای ممکن در آینده‌، چارچوب سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی انعطاف‌پذیر متناسب با شرایط منطقه است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ ماهیت بر اساس روش‌های جدید علوم آینده‌پژوهی، تحلیلی - اکتشافی است که با بکارگیری ترکیبی از مدل‌های کمی و کیفی انجام گرفته است.ابتدا، پرسشنامة باز برای استخراج کلی پیشران‌های مؤثر بر توسعة گردشگری شهرستان دماوند در بین کارشناسان و متخصصان گردشگری شهرستان دماوند در قالب 7 بخش و 60 عامل تنظیم شد. سپس برای استخراج عوامل اصلی تاثیرگذار بر توسعة گردشگری شهرستان‌ و به منظور تبدیل شاخص‌ها و متغیرها از نرم‌افزارهایMic Mac و Scenario‌wizard استفاده شده است. نتایج، نشان داد 5 سناریو با احتمال وقوع بسیار بالا در شرایط پیشروی توسعة گردشگری شهرستان دماوند وجود دارند. سناریوهای ضعیف این پژوهش 4111 سناریو است که به نظر می‌رسد اعتماد به سناریوهای ضعیف غیرمنطقی است و همینطور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای آن‌ها کاری غیرعملی، غیرممکن و غیرمنطقی است. بنابراین، منطقی است که بین سناریوهای محدود قوی و سناریوهای وسیع ضعیف، سناریوهای با سازگاری 1 را در نظر بگیریم که بر این اساس، تعداد 14 سناریو معقول و منطقی برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در اختیار پژوهش قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


References
Ali Akbari, Esmaeil, Ahmadpour, Ahmad, Jalalabadi, Leila. 1979. Identification of Properties Affecting the Future of Sustainable Tourism in Kerman by Future Research Approach, Journal of Tourism and Development, Seventh Year, No. 1, pp. 156- 178.
Alvani, Mehdi and Dehdashti Shahrokh, Zohreh . 1994. Principles and Principles of Tourism, Tehran: Vice President of Economic and Planning Foundation for the Oppressed and Veterans of the Islamic Revolution, First Edition.
Damavand Governorate Site; Date of Visit 2019/11/09..
Faraji Molaei, Amin, Nematpour, Mohammad, Ashryieh, Omid .2017. A Systematic Analysis of the Positive and Negative Impacts of Iranian Tourism Development on Future Research Approach, Two Quarterly Journal of Social Tourism Studies, Volume 5, Number 9, pp. 151-189.
Ghaderi, Reza and Hadiani, Zohreh and Mohammadi, Kaveh and Abu Bakri, Taher. 2011. ­Strategic Planning Strategies Using SWOT Technique (Case Study: Piranshahr City), Planning Journal Regional, First Year, No. 1, pp. 27-40.
Karimpanah, Comrade 2005. Ecotourism Analysis and its Role in Regional Development of Kurdistan Province, MA in Natural Geography, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University.
Kazemi, Mehdi . 2008. Zahedani Citizens' Perception Analysis in Chabahar Tourism Development, Geography and Development Quarterly, Vol. 6, No. 12, pp. 81 - 100.
Keshavarz Tork, Einollah .2014. The Place of Cultural Planning in Iranian Urban Development System with Future Research Approach, PhD Thesis, Imam Khomeini International University, Faculty of Social Sciences.
Mahallati, Salah al-Din­.2001. An Introduction to Tourism, Tehran: Shahid Beheshti University Press, First Edition.
Mousavi, Miranjev, Jalalian, Ishaq, Kohaki, Fatemeh Sadat. 2017. Developing scenarios of factors affecting tourism development in West Azerbaijan Province using Wizard Scenario, Urban Tourism Journal, Volume 4, Number 3, pp. 49-62.
Zali, Nader, Beheshti, Mohammad Bagher.2009. Identification of Key Regional Development Factors with Scenario-Based Planning Approach: A Case Study: East Azarbaijan (, Journal of Space Planning and Preparation, Volume 15, Number 1, pp. 63-41).
latin references
Bourne, L. S, Hutton, T. A, Shearmur, R & Simmons, J. (Eds.) .2011. Canadian urban regions: Trajectories of growth and change. Toronto: Oxford University Press.
Conaghan,A,Hanrahan,J and MC,Loughlin,E. 2015.A model for the transition towards the sustainable management of tourism destination in Ireland, International, Journal for Responsible Tourism(2),pp:103-122.
Hall, Colin Michael & Jenkins, John M. 2010. Tourism Policy Making, Translated by: Arabi, Seyed Mohammad & Izadi, Davood; Tehran: Cultural Research Office Publications, Fourth Edition.
Hawkes, S & Williams, P . 1993. From Principles to Practice: A Casebook of Best Environmental Practice in Tourism, Burnaby, BC: Centre for Tourism Policy.
Hunter, C & Green, H .1995. Tourism and the Environment: A Sustainable Relationship? London and New York.
Lee, C and Chain, M. 2008. Structural Breaks, Tourism Development and Economic Growth: Evidence from Tourism. Mathematics and Computation in Simulation, No: 77, pp:358e368.
Lumsdon, LS .2001. Tourism Marketing, translation: Goharian, Mohammad; Tehran: Office of Cultural Research, First Edition.
Oxford English Dictionary.1989. Oxford University Press, Second Edition.
Sharply.R.2014..Host perception of tourism: A review of the research tourism Management ,vol,42,pp:37-49.
Peter,s.R.R.(2017).productivity growth and income in the tourism sector: role of tourism demand and human capital investment,tourism management,vol 61,pp:523-537.
Thi Quynh Nguyen,Trang,Young,Tamara,Johnson,Patricia,Wearing,Stephen.­2019.­Conceptualising networks in sustainable tourism development, Perspectives Volume, October 2019, 100575.
World Tourism Organization .2001. Sport and Tourism Shaping Global Culture, WTO Publication Unit World Tourism Organization, Madrid, Spain.