ارزیابی تحقق‌پذیری معیارهای نوشهرگرایی در شهرهای سنتی (مطالعه موردی بافت حاشیه‌ای و روستایی شهر‌اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته شهرسازی، دانشکده معماری و هنر، پردیس بین الملل تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار، دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و هنر، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

امروزه بافتهای حاشیه ای و روستایی ناشی از الحاق روستاهای همجوار یا مناطق غیررسمی در شهرهای سنتی، دارای چالشهای متنوعی بوده و استفاده از روشهای صرف کالبدی برای حل این چالشها جوابگو نمی باشد. لذا بهره گیری از راهبردهایی که بتواند ظرفیت بومی و سنتی این بافتها را در نظرگرفته و پاسخگوی چالشهای موجود باشد اجتناب ناپذیراست. در این راستا با توجه به جامعیت رویکرد نوشهرگرایی، ارزیابی تحقق پذیری معیارهای آن در شهرهای سنتی (نمونه موردی بافت حاشیه ای و روستایی اردبیل) هدف این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی می باشد. در این تحقیق بافت حاشیه ای و روستایی اردبیل بروش میدانی و استفاده از شاخص های موجود در مبانی نظری شناسایی شد. سپس با تکنیک دلفی شاخص هایی برای ارزیابی تحقق پذیری معیارهای مورد مطالعه شناسایی و با استفاده از آنها پرسش نامه ای تدوین گردید. روایی پرسش نامه توسط کارشناسان و پایایی آن توسط آزمون آلفای کرونباخ تایید و اطلاعات لازم از طریق پرسش نامه، مشاهده و حضور محقق در سطح محلات بافت گردآوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای t تک نمونه‌ای، رتبه‌بندی فریدمن و آنالیز واریانس در نرم‌افزار SPSS20 استفاده شد. براساس نتایج از بین17 معیار مورد ارزیابی، معیارهای حفظ و تقویت ساختارهای سنتی و تعاملات اجتماعی در محلات بافت محقق شده اند و 15 معیار بعدی محقق نشده اند. همچنین نتایج حاصله از آزمون رتبه بندی فرید من نشان می دهد که رتیه تحقق پذیری معیارها در بافت مورد مطالعه متفاوت است .

کلیدواژه‌ها


References
Bagshahr consulting engineers, (2012). Ardebil's twenty year vision, No1, 240-241. (In Persian).
Bidhandi, L., Golipor, Y., Fayzi, S., (2017). Analysis of factors affecting urban sustainability (Case study: Ardabil city).Journal of Human habitats Planning Studies, 12(2), 449-462. (In Persian).
Bozy, kh., Kiyani, A., Razi, A., (2013). Investigation and analysis of sustainable        housingdevelopment planning in Hajiabad city. Geographical Journal of Zagros Landscape, 2(3), 25-46. (In Persian).
Faramarzi, M., Faramarzi asli, M., Jamali, S., Sattarzade, D., (2019). Localization of new urbanism Criteria and their ranking in traditional cities (case study: Ardabil city). Journal of geographical space, 66, 243-263. (In Persian).
Frey, H., (2008). Designing the city towards a sustainable form of the city. Translated by Dr. Seyyed Hossein Bahraini. publishers of Tehran urban planning and processing company. (In Persian).
Haydari, L., Ali, A., (2019). Investigating the position of new urban planning patterns in new neighborhoods (Case study: Yaghchian neighborhood of Tabriz). Journal of New Attitudes in  Human Geography, 11(3), 355-371. (In Persian).
Iran Statistics Center (1396). Population and Housing Census of 1396, Tehran,  Statistical Center. (In Persian).
Jafari, B., Salimi, M., (2018). A survey of the identity and historical of traditional architecture in Ardebil and examples of identity breaks in contemporary architecture. Journal of Architecture, 4, 56-62. (In Persian).
Ketabchi, A., Hajipor, KH., Hosainpor, M., (2013).  Reviewing the concepts of new urbanism theories with emphasis on modern urbanism, The first national conference on urbanism and architecture over time, Emam khomeyni international university, Gazvin.
      (In Persian). 
Latifi, G., Safarichabok, N., (2014),Recreating the concept of neighborhood in islamic iranian cities on the basis of new urbanism, Journal of urban studies, 8, 1-12. (In Persian).
Nasmfar, H., Mohammadi, CH., (2015). Measuring the quality of urban life (case study: Ardabil district 2). Environmental Preparation Journal, 36, 92-69. (In Persian).
Parnia, M.,(2005), Iranian Architecture Stylistics, Soroush Danesh Publications, Tehran. (In Persian).
Pormohamadi, M., SHafaati, A., (2015). Interstellar: a solution to increase physical sustainability in Tabriz metropolitan historical-cultural center. Human Geography Research, 92, 101-124. (In Persian).
Rezaeei Bazanjani, R., Azani Saberi, H., Momeni, M., (2019).  Analysis and evaluation of
      smart urban growth strategy in the four regions of Kerman, Journal of New Attitudes in 
     Human Geography, 11(3), 25-41. (In Persian).                     
Saeedi, A., Rahmanifazli, A., Ahmadi, M., (2013). Urban annexation of rural settlements around the city of Zanjan ( case study: Sayan and Gavazang villages). Journal of Housing and Rural Environment, 145, 1-16. (In Persian).
Sayyadbidhandi, L., Yaser, g., Fayzi, S., (2017). Analysis of factors affecting urban sustainability (case study: Ardabil district 2). Journal of Human Resource Planning Studies, 12(2), 449-462. (In Persian).
Safavi, A., Razaee, M., Saadatmandi, M., (2018). Application of new urbanism principles to Iranian-Islamic city identities (case study: Rabat karim old and residential neighborhood). Journal of Human Geography Research, 50(4), 929-944. (In Persian).
Talkhabi, H., SHamaeei, A., Davodpor, Z., SHakibayi, A., (2016). Analysis of traditional and   new contexts and presentation of indigenous indicators of urban development planning, Journal of Islamic Iranian City Studies, 25(7), 71-82. (In Persian).
Watson, D., Alan, P., Rabert, j., (2010). Set of standards urban design, Translated by  Kiyanos  zakerhagpgi. Tehran .publishers of center of  studies and researches of urban construction and architecture Iran. (In Persian).