تبیین نقش اخلاق شهروندی در توسعه پایدار کلان‌شهر تهران

نوع مقاله : مروری

نویسنده

استادیار، هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

رفتار انسان با محیط و با هم نوع است که تعیین کننده پایدار بودن و یا نبودن توسعه است. یکی از محیط‌هایی که توسعه پایدار در ان بسیار مهم است محیط کلان‌شهرها است. در این محیط‌ها شاهد تجمع و تراکم جمعیتی زیادی هستیم و در نتیجه بهره‌برداری‌های بیش از ظرفیت فشار زیادی به محیط وارد می‌شود. با توجه به این مقدمه است که در کنار قانون و مدیریت و سیاست‌گذاری، اخلاق شهروندی از اهمیت بالایی برخوردار می­شود. هدف این مقاله بررسی نقش اخلاق شهروندی در توسعه پایدار کلان‌شهر تهران است. روش این مقاله کیفی بوده و برای گردآوری داده­های پژوهش از منابع کتابخانه­ای استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز توصیفی تحلیلی است. یافته­های مقاله نشان می­دهد که توسعه پایدار کلان‌شهرها به چیزی بیش از برخورد قانونی و قهری و مدیریت و سیاست‌گذاری نیاز دارد. بی‌شک با مدیریت و برنامه­ریزی می‌توان به توسعه دست‌یافت اما توسعه پایدار چیزی فراتر از مدیریت و برنامه‌ریزی است. بی‌شک بالاترین فناوری­ها در کنار به علمی‌ترین مدیریت‌ها اگر با همراهی و مشارکت اخلاقی شهروندان همراه نباشد چیزی بیشتر از بوروکراسی مدیریتی نخواهد بود. درک مسئولیت در قبال محیط زندگی و تعهد اخلاقی نسبت به محیط و آیندگان است که پایداری زندگی را در کلان‌شهر تهران تضمین می‌نماید. البته برنامه­ریزی برای ارتقای اخلاق شهروندی با توجه به نقش آن در توسعه پایدار خود مقوله‌ای است مهم و نیازمند برنامه‌ریزی از سوی همه نهادها و سازمان‌های متولی مدیریت و برنامه‌ریزی شهری.

کلیدواژه‌ها


Ebrahimzadeh, Isa (2007), Analytical Model in Organizing Regional Spaces Case: Sangan Khash Area, Geographical Research - No. 59.
Ebrahimi, Mehran (2008), Creative City Meeting: Concepts, Policies, Case Study of Successful and Unsuccessful Cities, Tehran City Center for Studies and Planning, Niavaran Cultural Center.
Arjmandnia, Asghar (2000), Bumshahr: Crystallization of Urban Sustainability, Urban Management, No. 4, pp. 32
Irandoost, Kiomars and Gholami Zarchi, Mostafa (2015), Promoting the Opportunity for People's Presence and Participation by Introducing the Public Space Types of Creative City (Case: Yazd City), Journal of Fine Arts - Architecture and Urbanism, Volume 20, No. 2, p. 47
Bahraini, Seyed Hosseini (1997), Urban Planning and Sustainable Development, Quarterly Journal of Scientific Research Policies Approach, No. 17, pp. 33 and 35.
Baratali, Alireza, Bavanpour (2009), Study and analysis of inequality in the levels of development in the regions of Mashhad, Journal of Knowledge and Development (Scientific-Research) Year 16, No. 27.
Barati, Nasser and Thani, Amir (2011), Educating City: Necessities and Solutions, Tehran Studies and Planning Center, Consulting Group.
Parhizkar, Akbar and Firoozbakht, Ali (2011), The perspective of urban management in Iran with emphasis on sustainable urban development, Geographical Quarterly of the Land, the eighth year, No. 32.
Poladi, Kamal (2008), Elements of Leadership, Encyclopedia of Urban and Rural Management, First Edition, Organization of Municipalities and Villages of the Country.
Taghvaei, Massoud, Akbari, Mahmoudeh (2009), Spatial analysis of development indicators in the mother cities of the regions of Iran, Geography (Scientific Research Journal of the Geographical Society of Iran), seventh year, No. 20 and 21.
Tulayi, Simineh (1994), The city and its environmental consequences, Quarterly Journal of Geographical Research, No. 33, p. 117
Khan Sefid, Mahdieh (2012), Urban Management and Creative City, Manzar Special Issue, No. 19, Summer, p. 95
Darabi, Hassaneh (2008), Participatory Management, Encyclopedia of Urban and Rural Management, First Edition, Organization of Municipalities and Villages of the Country.
Doxbury, Nancy (2010), Creative Cities of Canada, Translator: Farzin Pak, Shahrzad, Journal of Municipalities, No. 100, p.84
Rabbani Khorasgani, Ali; Rabbani, Rasool; Adibi Sedeh, Mehdi and Moazeni, Ahmad (2011), A Study of the Role of Social Diversity in Creating Creative and Innovative Cities, Case Study: Isfahan, Journal of Geography and Development, No. 21, pp. 180
Rahimi, Mohammad, Mohsen, moradali, Daha, Elhamgh and Fallahzadeh, Abdolrasoul (2013), Shahr-e Khalaq (Theoretical Foundations and Indicators), Tehran Studies and Planning Center, Daneshshahr Magazine, No. 196, p.
Rezaian Qaragazloo, Ali, Ghaderi, Ismail and Mir Abbasi, Ramadan (2012), Creative City Planning, Tehran: Azarakhsh Publications.
Rafieian, Mojtaba, Shali, Mohammad (2012), Spatial Analysis of Tehran Development Level by Urban Areas, Lecturer of Humanities-Space Planning and Planning, Volume 16, Number 4.
Rahnamaei, Mohammad Taghi, Shah Hosseini, Parvaneh (2010), Iran Urban Planning Process, Samat, Seventh Edition, Tehran.
Rahnamaei, Mohammad Taghi, Pourmousavi, Seyed Mousayeh (2006), Investigation of security instabilities in Tehran metropolis based on indicators of sustainable urban development, Geographical Research, No. 57, Tehran.
Saeedi, Abbas (2008), Urban Management, Encyclopedia of Urban and Rural Management, First Edition, Organization of Municipalities and Villages of the Country.
Saeedi, Abbas (2009), Encyclopedia of Urban and Rural Management, Tehran, Organization of Municipalities and Rural Affairs, 2009
Saeedi, Hadi (2010), Creative City, Journal of Municipalities, Eleventh Year, No. 100, pp. 11 
Saif al-Dini, Frank; Mira, Mohammad and Poursikhani, Zahra (2007). Geography, city and urban planning in the context of globalization, Journal of Housing and Revolution, No. 110, p. 10
Seif, Ali Akbar (1992), Educational Psychology (sixth edition), Tehran: Agah Publications.
Shahabian, Pouyan and Rahgozar, Erfaneh (2012), Linking the Creative Environment with the City, Manzar Special Issue, No. 19, Summer 91
Shia Zadeh, Elaheh (2010), Creative Management, Journal of Industry and Entrepreneurship, No. 56.
Sarrafi, Mozafar, et al. (2009), City Development Strategy Based on Sustainable Development ", Geography Quarterly, Year 7, No. 22, pp. 82-65.
Azizi, Shadi and Dolatabadi, Firooz (2012), Meeting of Creative City, Post-Industrial Cities and the Role of Creativity in Urban Development, Tehran. Municipality of Tehran.
Azizi, Mohammad Mehdi (2006), Sustainable Residential Neighborhood; Narmak Case Study, Journal of Fine Arts Page 27,
Alaqband Rad, Javadeh (2003), Exposure to Adolescent Violence, Cognitive-Behavioral Factors and Flexibility, New Journal of Cognitive Sciences, Volume 5, Number 2
Farhoudian, Ali (2005), Flexibility, Adaptation and Psychiatric Symptoms, New Journal of Cognitive Sciences, Volume 7, Number 1.
Ali Shah, Jafar, (2000), Spatial distribution of health care centers in urban areas of Tehran, Geographical Research, No. 38, pp. 19-19.
The victim, the messenger; Hosseinabadi, Saeed and Torani, Ali (2013), Creative Cities, a Cultural Approach to Urban Development, Journal of Geographical Studies of Arid Areas, Year 3, Issue 11, p. 18 police station, Behrang
Gholi, Vahid and Rahmati, Akbar (2012), Collective Space and Creative City, Manzar Special Issue, No. 19, p. 79.71
Kamran, Hassan, Prizadi, Taher, Hosseini Amini, Hassan (2010), Leveling of urban services in metropolitan areas of Tehran, geography and regional planning (bi-quarterly) first year, first issue.
Cortarier, Erhane (2010), Creative Economics in Istanbul, Translator: Taras Galestan, Journal of Municipalities, Eleventh Year, No. 100, pp. 75
Kiqbadi, Marzieh; Fakhraei, Marzieh; Alavi, Seyedeh Sara and Zavari, Seyed Abdolhamid (2008), Understanding the Cultural Industry, Final Report of the First Step (Project Development of a Document for the Development of Cultural Industries in Qom Province, First Edition, Qom: Asif Publishing
Mohammadzadeh Asl, Nazi, Imam Verdi, Ghodratollah, Sarirafraz, Mohammad (2010), Ranking of Urban Welfare Indicators in Different Areas of Tehran, Journal of Research and Borna
Roghanian, E., Rahimi, J., & Ansari, A. (2010). Comparison of first aggregation and last aggregation in fuzzy group TOPSIS. Applied Mathematical Modelling, 34(12), 3754-3766.
Krohling, R. A., & Campanharo, V. C. (2011). Fuzzy TOPSIS for group decision making: A case study for accidents with oil spill in the sea. Expert Systems with Applications, 38(4), 4190-4197.
Sneddon, C., Howarth, R. B., & Norgaard, R. B. (2006). Sustainable development in a post-Brundtland world. Ecological economics, 57(2), 253-268.