تحلیل و بررسی بنیادهای مشروعیت گردشگری از منظر آیات و روایات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان، ایران.

3 دانشیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحدسمنان، دانشگاه آزاداسلامی، سمنان، ایران.

چکیده

امروزه شاهد توسعه روزافزون صنعت گردشگری در بسیاری از کشورها هستیم و به‌سادگی می‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده دامنة آن گسترده‌تر از پیش خواهد بود و دین مبین اسلام موضوع سیاحت و گردشگری را مورد تشویق و ترغیب قرار داده به‌گونه‌ای که در بیش از 14 آیه در قرآن و صدها روایت از ائمه معصومین علیهم‌ السلام به این موضوع پرداخته و می‌توان گفت تعالیم حیات‌بخش اسلام گردشگری را عامل مهمی برای رشد و تعالی فرد و جامعه اسلامی مورد تأکید قرار داده است. لذا در این تحقیق به روش مروری و کتابخانه‌ای تلاش شده است با بررسی آیات و روایات به گردشگری از دیدگاه اسلام پرداخته شود؛ و نتایج مشخص می‌کند که دین مبین اسلام ضمن تأکید بر سیر و سیاحت در زمین با اهداف، عبرت‌آموزی، فراگیری علم، کسب فایده آشنایی با عادت و عقاید گوناگون و... در راستای هدایت بشر را دنبال می‌کند.
واژگان کلیدی: مشروعیت.گردشگری، گردشگری مذهبی، قرآن کریم.

کلیدواژه‌ها


References
The Holy Quran
Nahj al-Balaghah 3. Makarem Shirazi, Nasser, (1999): Message of Amir al-Mo'menin, Islamic Library-Tehran
Tabatabai, Mohammad Hussein (1984): Al-Mizan Fi Tafsir Al-Quran, Volume 15, Dar Al-Alam Press Institute-Qom.
Makarem Shirazi, Nasser (1995): Sample Interpretation, Volume 14, Islamic Library-Qom
Tonekaboni, Farid Morteza-Al-Hadith (1998); Sequential narrations from the Ahl al-Bayt (AS) school, 11th edition, second volume, Islamic Culture Office, Tehran.
Har Ameli, Muhammad Ibn Al-Hassan (1693): Details of Shiite means to study Sharia issues, Volume 14, Al-Bayt Institute for the Revival of Heritage, Beirut.
Har Ameli, Mohammad Ibn Al-Hassan (1693): Details of Shiite means to study Sharia issues, Volume 11, Al-Bayt Institute for the Revival of Heritage, Beirut.
Tabarsi, Hussein Ibn Fadl (1368): Makarem al-Akhlaq, Al-Sharif Al-Radhi Publications, sixth edition, Qom.
Majlisi, Mohammad Baqir (1983): Baharalanvar, volume seventy-three, Dar al-Ihyaa al-Tarath al-Arabi, Beirut.
Majlisi, Mohammad Baqir (1983): Baharalanvar, Volume Seventy, Dar Al-Ihyaa Al-Tarath Al-Arabi, Beirut.
Majlisi, Mohammad Baqir (1983): Baharalanvar, volume sixty-two, Dar al-Ihyaa al-Tarath al-Arabi, Beirut.
Hindi, Aladdin (d. 888): Kunz al-Amal fi Sunan al-Aqwal wa A'l, Volume 6, Al-Risalah Institute, Beirut.
Ibn Athir, Izz al-Din (d. 630 AH): Al-Kamil Al-Tarikh, Volume One, Dar Al-Kitab Al-Almiyeh, Beirut.
Kalantari, Ali Akbar (1997): Jurisprudence and Tourism Industry, Journal of Jurisprudence, No. 14, pp. 15-54
Lumsden, Los (2001): Tourism Marketing, translated by Ebrahim Goharian, Cultural Research Office, First Edition, Tehran
Dasville, Roger (2005): Tourism Management, Seyed Mohammad Aarabi, Cultural Research Office, First Edition, Tehran
Ansari, Morteza (1281): Al-Makasib, Volume 3, Islamic Thought Complex, Qom.
Qaraati, Mohsen, (2004) Tafsir Noor, Volume 10, Cultural Lessons from the Quran, Tehran.
Boroujerdi, Seyed Ebrahim (1987) Comprehensive Interpretation, Volume 10, Sadra Publications, Sixth Edition, Tehran.
Qaraati, Mohsen, (2004) Tafsir Noor, Volume 3, Cultural Center of Quranic Lessons, Eleventh Edition, Tehran.
Qaraati, Mohsen, (2004) Tafsir Noor, Volume 9, Cultural Center of Lessons from the Quran, Eleventh Edition, Tehran.
Qaraati, Mohsen, (2004) Tafsir Noor, Volume 6, Cultural Center of Lessons from the Quran, Eleventh Edition, Tehran.
Kashani, Malakazem, (1336) Interpretation of the methods of the honest in compelling the opponents, Volume 3, Mohammad Hassan Elmi Bookstore-Tehran.
Gonabadi, Sultan Mohammad (1408) Translation of the book Bayan al-Saadah fi Maqamat al-Ibadah, Volume 11, Al-A'lami Press Institute, Second Edition, Beirut.
Tusi, Mohammad Ibn Hassan, Al-Tibyan Fi Tafsir Al-Quran, Volume 8, Dar Al-Hayya Al-Tarath Al-Arabi-Tehran.
Translators, (1998) Tafsir Hedayat, Volume 10, Islamic Research Foundation of Astan Quds Razavi-Mashhad.
Tabatabai, Mohammad Hussein (1363): Al-Mizan Fi Tafsir Al-Quran, Volume 16, Dar Al-Alam Press Institute-Qom.
Mousavi Hamedani, Seyyed Mohammad Baqir (1995) Translation of Tafsir Al-Mizan, Volume 15, Islamic Publications Office of Qom Seminary Teachers Association, Fifth Edition, Qom.
Shalchian, Tahereh (2006) Travel etiquette and culture, Payame Noor University Press, Tehran.